Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 202/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 69, ze dne 15. 9. 1999
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

202

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 31. srpna 1999,

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.

(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů1) a typem, konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií, požární odolností anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární bezpečnost staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN73 0810.

(3) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být snadno identifikovatelné.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   požárními dveřmi požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které
1.   brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI); nebo
2.   omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW),
b)   kouřotěsnými dveřmi kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),
c)   kouřotěsnými požárními dveřmi požární dveře podle písmen a) a b), které
1.   brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo
2.   omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),
d)   dveřní sestavou kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo křídel včetně každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro uzavírání stálých otvorů ve stavebních konstrukcích nebo prvcích; dveřní sestava zahrnuje vlastní výplň otvoru včetně rámu spolu s dveřním kováním, funkčním vybavením a všechna těsnění (např. požární těsnění, kouřová těsnění anebo těsnění instalovaná za jiným účelem, jako je zabránění průvanu, infiltrace anebo zvukové izolace), která jsou v sestavě použita,
e)   požárními uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící nebo omezující šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích nebo prvcích (např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
f)   kouřotěsnými uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělicích stavebních konstrukcích nebo prvcích (např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
g)   požárně dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící po stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek,3)
h)   dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
i)   požární odolností požárního uzávěru doba, po kterou je požární uzávěr schopen odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jeho funkce; doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným údajem v minutách, podle hodnot dosažených při normové zkoušce požární odolnosti,
j)   konstrukcemi požárních nebo kouřotěsných uzávěrů stavební konstrukce druhu D1, D2 nebo D3, které z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot odpovídají normovým hodnotám požární bezpečnosti staveb,
k)   dveřním kováním součásti dveřní sestavy; jedná se zejména o závěsy, držadla, zámky, mechanické nebo panikové závory, rozvory, zarážky, západky, čepy, zástrče, protiplechy, kliky a štítky, dveřní kukátka, tabulky s písmeny, okopové nebo nárazové desky, posuvné převody, uzavírací zařízení, elektrosoučásti včetně elektroinstalace apod., které jsou nebo mohou být použity v dveřní sestavě,
l)   celistvostí požárního uzávěru schopnost konstrukce požárního uzávěru vystavené z jedné strany působení požáru bránit po určitou dobu průniku plamenů a horkých plynů na odvrácenou (neohřívanou) stranu při normové zkoušce požární odolnosti; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky E,
m)   tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska nárůstu teplot na neohřívané straně tepelně izolační schopnost konstrukce požárního uzávěru vystavené účinkům požáru omezit po určitou dobu nárůst teploty na odvrácené (neohřívané) straně tak, aby se pohyboval pod normovou hodnotou; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky I,
n)   tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska hustoty tepelného toku (radiace) tepelně izolační schopnost konstrukce požárního uzávěru vystavené účinkům požáru omezit po určitou dobu hustotu tepelného toku ve stanoveném místě od odvrácené (neohřívané) strany tak, aby se pohybovala pod normovou hodnotou; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky W,
o)   kouřotěsností požárního uzávěru nebo uzávěru otvoru schopnost těchto uzávěrů po určitou dobu bránit průniku kouře anebo zplodin hoření tak, aby v jím odděleném prostoru nebylo dosaženo normové hodnoty zdraví nebezpečné koncentrace; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky S,
p)   funkčním vybavením zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří, kouřotěsných dveří nebo kouřotěsných požárních dveří; jeho použití jako nedílné součásti konstrukce dveřní sestavy se vyjadřuje písmennou značkou C,
q)   požárním těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo rámů (zárubní) požárních uzávěrů otvorů za účelem prodloužení doby celistvosti dveřní sestavy; použití požárního těsnění v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou (křížek v kolečku),
r)   kouřovým těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo rámů (zárubní) kouřotěsných uzávěrů za účelem zabránění průniku kouře a zplodin hoření (horkých plynů) dveřní sestavou; použití tohoto těsnění v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou (křížek v kolečku),
s)   replikou požárních dveří výroba nové dveřní sestavy za účelem vytvoření dveřní sestavy vykazující požadovanou požární odolnost, při dosažení maximálního přiblížení původnímu tvarovému řešení,
t)   normovou zkouškou zkouška, která je součástí stanoveného postupu posuzování shody podle zvláštního předpisu.4)

Technické podmínky
§ 3

(1) Požární dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na požární odolnost z hlediska

a)   celistvosti (E) a tepelné izolace podle teploty na neohřívané straně (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace (W), a
b)   použitého funkčního vybavení (C) u požárních dveří provedených podle § 4 odst. 2.

(2) Kouřotěsné dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).

(3) Kouřotěsné požární dveře musí splňovat technické podmínky podle odstavců 1 a 2.

(4) Ověření splnění technických podmínek podle odstavců 1, 2 a 3 se provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5 a 6.

(5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří

a)   upravených pro konkrétní stavbu,
b)   atypických nebo kusově vyráběných replik v celkovém počtu nejvýše 15 kusů, nebo
c)   které svými rozměry, provedením nebo tepelným namáháním neumožňují ověření splnění základních technických podmínek normovou zkouškou,

lze provést pouze v rámci rozšířené aplikace výsledků normových zkoušek na základě výpočtu jako součásti odborného posudku, jehož správnost je ověřena oprávněnou osobou.5) Ověření výpočtem je možno provést pouze za předpokladu, že všechny rozhodující činitele ovlivňující požární odolnost lze početně vyjádřit.

(6) Nové ověření splnění technických podmínek se neprovádí v případě přímé aplikace výsledků normových zkoušek (např. při přípustné změně povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého kování).

§ 4

(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle § 3 musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti6) tak, aby v případě požáru umožňovaly vždy volný průchod a nebránily plynulé a bezpečné evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle odstavce 1, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.

§ 5

(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být značeny

a)   písmennou značkou
1.   EI na požárních dveřích bránících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 1];
2.   EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 2];
3.   SC na kouřotěsných dveřích bránících průniku kouře [§ 2 písm. b)];
4.   EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 1];
5.   EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 2];
b)   číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),
c)   značkou druhu konstrukce D1, D2, D3 vyjadřující druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot,
d)   grafickou značkou (křížek v kolečku), je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,
e)   v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

(2) Značení požárních dveří podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

(3) Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 D2 (křížek v kolečku) (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 (křížek v kolečku).

(4) Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody.7)

(5) Pro značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří v technické dokumentaci (např. návody výrobců, stavební výkresy, projektová dokumentace, jiná technická osvědčení, posudky, dokumentace požární ochrany atd.) platí obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až d). Písmenné a číselné značky se uvádí ve sledu podle odstavce 3.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:
PhDr. Grulich v. r.


1)   Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994  Sb., zákona č. 119/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.), vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
2)   § 8 odst. 7 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
3)   § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
4)   Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
5)   § 10 zákona č. 22/1997 Sb.
6)   § 8 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
7)   § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

E-shop

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.