Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 175/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 59, ze dne 6. 8. 1999

175

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. července 1999

o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka se stanoví ochranná pásma 1. a 2. stupně.1)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně tvoří území, na kterém se nacházejí cesty výstupu přírodních léčivých zdrojů. Ochranné pásmo 2. stupně tvoří území zřídelní struktury minerálních vod s infiltrační oblastí danou povodím Bílé Opavy a bělské poruchy v povodí Střední Opavy.

(3) Situování ochranného pásma 1. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 1 této vyhlášky. Situování ochranného pásma 2. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

§ 2
Ochranné pásmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně2) nelze

a)   uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;
b)   budovat nebo provozovat:
1.   objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)
2.   skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)
3.   parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu,
4.   objekty, které znemožňují jímání přírodních léčivých zdrojů a uplatnění pásma jejich ochrany;1)
c)   aplikovat tekutá čpavková hnojiva, kejdu skotu a prasat;
d)   vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)
e)   čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;
f)   přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;
g)   tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa;
h)   používat chemické posypové materiály, které by mohly způsobit kontaminaci přírodních léčivých zdrojů;
i)   parkovat s motorovými vozidly mimo vyznačená parkoviště nebo uzavřené garáže;
j)   hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 1. stupně2) v rozporu se závazným posudkem Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen "Inspektorát")6) nelze

a)   provádět:
1.   zemní práce do hloubky větší než 1 m,
2.   vrty a trhací práce,
3.   hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,7) včetně dobývání rašeliny, která není prohlášena za přírodní léčivý zdroj;
b)   aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 3
Ochranné pásmo 2. stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně8) nelze

a)   uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;
b)   budovat nebo provozovat:
1.   objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)
2.   skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)
3.   parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu;
c)   vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)
d)   čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;
e)   přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;
f)   hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 2. stupně8) v rozporu se závazným posudkem Inspektorátu6) nelze

a)   provádět:
1.   zemní práce do hloubky větší než 6 m,
2.   vrty a trhací práce,
3.   hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;7)
b)   aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 4

(1) Mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 s vyznačeným ochraným pásmem 1. a 2. stupně jsou uloženy u Obecního úřadu Karlova Studánka, okresních úřadů Bruntál, Šumperk a Jeseník, u Českého báňského úřadu a na Ministerstvu zdravotnictví.

(2) Zákres průběhu hranice ochranných pásem do katastrální mapy9) je uložen na Ministerstvu zdravotnictví, Okresním úřadu Bruntál a obecních úřadech obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Vrbno pod Pradědem a Světlá Hora.

§ 5

Objekty a činnosti dosud provozované na území, které tvoří ochranné pásmo 1. stupně a ochranné pásmo 2. stupně, je třeba uvést do souladu s ustanoveními § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 až 3 a § 3 odst. 1 písm. b) do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti za tři měsíce ode dne vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.


1)   § 23 a 24 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.
2)   § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   § 24 odst. 1 vyhlášky č. 26/1972 Sb.
3)   § 1 vyhlášky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
4)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.
5)   § 8 a 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
6)   § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.
8)   § 48 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   § 24 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.
9)   § 27 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.  210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranné pásmo 1. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

(Mapa není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

(Mapa není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použití motorových vozidel, průměrné ceny pohonných hmot) a pro ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.