Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 175/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 59, ze dne 6. 8. 1999

175

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. července 1999

o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka se stanoví ochranná pásma 1. a 2. stupně.1)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně tvoří území, na kterém se nacházejí cesty výstupu přírodních léčivých zdrojů. Ochranné pásmo 2. stupně tvoří území zřídelní struktury minerálních vod s infiltrační oblastí danou povodím Bílé Opavy a bělské poruchy v povodí Střední Opavy.

(3) Situování ochranného pásma 1. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 1 této vyhlášky. Situování ochranného pásma 2. stupně je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 50 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

§ 2
Ochranné pásmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně2) nelze

a)   uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;
b)   budovat nebo provozovat:
1.   objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)
2.   skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)
3.   parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu,
4.   objekty, které znemožňují jímání přírodních léčivých zdrojů a uplatnění pásma jejich ochrany;1)
c)   aplikovat tekutá čpavková hnojiva, kejdu skotu a prasat;
d)   vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)
e)   čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;
f)   přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;
g)   tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa;
h)   používat chemické posypové materiály, které by mohly způsobit kontaminaci přírodních léčivých zdrojů;
i)   parkovat s motorovými vozidly mimo vyznačená parkoviště nebo uzavřené garáže;
j)   hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 1. stupně2) v rozporu se závazným posudkem Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen "Inspektorát")6) nelze

a)   provádět:
1.   zemní práce do hloubky větší než 1 m,
2.   vrty a trhací práce,
3.   hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,7) včetně dobývání rašeliny, která není prohlášena za přírodní léčivý zdroj;
b)   aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 3
Ochranné pásmo 2. stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně8) nelze

a)   uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;
b)   budovat nebo provozovat:
1.   objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)
2.   skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů,4)
3.   parkoviště nezajištěná proti únikům ropných látek do terénu;
c)   vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;3)
d)   čerpat podzemní vody, s výjimkou odběrů povolených do dne účinnosti této vyhlášky;
e)   přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje,4) s výjimkou odvozu kalů z odlučovačů tuků a ropných látek;
f)   hospodařit v lesích zvláštního určení5) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(2) V ochranném pásmu 2. stupně8) v rozporu se závazným posudkem Inspektorátu6) nelze

a)   provádět:
1.   zemní práce do hloubky větší než 6 m,
2.   vrty a trhací práce,
3.   hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;7)
b)   aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin.

§ 4

(1) Mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 s vyznačeným ochraným pásmem 1. a 2. stupně jsou uloženy u Obecního úřadu Karlova Studánka, okresních úřadů Bruntál, Šumperk a Jeseník, u Českého báňského úřadu a na Ministerstvu zdravotnictví.

(2) Zákres průběhu hranice ochranných pásem do katastrální mapy9) je uložen na Ministerstvu zdravotnictví, Okresním úřadu Bruntál a obecních úřadech obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Vrbno pod Pradědem a Světlá Hora.

§ 5

Objekty a činnosti dosud provozované na území, které tvoří ochranné pásmo 1. stupně a ochranné pásmo 2. stupně, je třeba uvést do souladu s ustanoveními § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 až 3 a § 3 odst. 1 písm. b) do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti za tři měsíce ode dne vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.


1)   § 23 a 24 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.
2)   § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   § 24 odst. 1 vyhlášky č. 26/1972 Sb.
3)   § 1 vyhlášky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
4)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.
5)   § 8 a 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
6)   § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.
8)   § 48 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   § 24 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.
9)   § 27 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.  210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranné pásmo 1. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

(Mapa není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 175/1999 Sb.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

(Mapa není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Vetešník, Jemelka - C. H. Beck

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.