Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 163/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 55, ze dne 28. 7. 1999

163

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. ledna 1996 byla v Ženevě přijata Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN).

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Helsinkách dne 23. června 1997. Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 8. srpna 1997.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 2 dne 26. července 1999 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Český předklad Dohody se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ DOHODA
o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)

Smluvní strany,

majíce na paměti nutnost ulehčení a rozvoje mezinárodní přepravy po vnitrozemských vodních cestách v Evropě,

berouce na zřetel, že mezinárodní přeprava zboží se bude zvyšovat v důsledku růstu mezinárodního obchodu,

podtrhujíce důležitou roli vnitrozemské vodní dopravy, která ve srovnání s jinými druhy dopravy má ekonomické a ekologické přednosti a nabízí dostatečnou kapacitu v infrastruktuře a lodním parku, a je proto schopna snížit společenské náklady a negativní vlivy vnitrozemské dopravy jako celku na životní prostředí,

jsouce přesvědčeny, že pro zvýšení efektivnosti mezinárodní přepravy po vnitrozemských vodních cestách v Evropě a jejich zajímavost pro spotřebitele je nutno vytvořit právní rámec pro koordinaci plánů rozvoje a výstavby sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu na základě dohodnutých parametrů infrastruktury a provozních podmínek,

se dohodly takto:

Článek 1
Určení sítě

Smluvní strany přijímají ustanovení této Dohody jako koordinovaný plán rozvoje a výstavby sítě vnitrozemských vodních cest, dále nazývané "síť vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu" nebo "síť vodních cest E", který mají v úmyslu uskutečnit v rámci svých příslušných programů. Síť vodních cest E zahrnuje vnitrozemské vodní cesty a přístavy mezinárodního významu, které jsou uvedeny v přílohách I a II k této Dohodě.

Článek 2
Technické a provozní charakteristiky sítě

Síť vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu uvedená v článku 1 bude přizpůsobena charakteristikám uvedeným v příloze III k této Dohodě nebo bude dána do souladu s ustanoveními této přílohy v průběhu budoucích modernizačních prací.

Článek 3
Přílohy

Přílohy k této Dohodě jsou nedílnou součástí Dohody.

Článek 4
Určení depozitáře

Depozitářem této Dohody je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 5
Podpis

1. Tato Dohoda bude v sídle Organizace spojených národů v Ženevě otevřena k podpisu státům, které jsou členy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů nebo se mohou zúčastňovat činnosti Komise s poradním statutem v souladu s body 8 a 11 Jednacího řádu Komise, od 1. října 1996 do 30. září 1997.

2. Tyto podpisy podléhají ratifikaci, přijetí nebo schválení.

Článek 6
Ratifikace, přijetí nebo schválení

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s článkem 5 odst. 2.

2. Ratifikace, přijetí nebo schválení se uskutečňuje uložením listiny generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 7
Přístup

1. Tato Dohoda bude otevřena k přístupu kteréhokoliv státu uvedeného v článku 5 odst. 1 ode dne 1. října 1996.

2. Přístup se uskuteční uložením listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 8
Vstup v platnost

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 90dnů ode dne, kdy vlády pěti států uložily listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu s podmínkou, že jedna nebo několik vnitrozemských vodních cest sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu propojují bez přerušení území nejméně tří států, které uložily takovou listinu.

2. Není-li tato podmínka splněna, vstoupí Dohoda v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, čímž bude tato podmínka splněna.

3. Pro každý stát, který uloží listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu po dni, od kterého počíná lhůta 90 dnů, uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, vstoupí Dohoda v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne uložení této listiny.

Článek 9
Omezení při provádění Dohody

1. Žádné ustanovení této Dohody nemůže být chápáno jako překážka pro kteroukoliv ze smluvních stran přijímat v souladu s ustanoveními Charty Organizace spojených národů taková opatření omezená na případy krajní nouze, která považuje za nutná pro zajištění své vnitřní nebo vnější bezpečnosti.

2. Tato opatření, která musí být dočasného charakteru, budou neprodleně oznámena depozitáři s uvedením jejich charakteru.

Článek 10
Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor mezi dvěmi nebo více smluvními stranami, který se vztahuje k výkladu nebo provádění této Dohody, a který strany sporu nemohou vyřešit jednáním nebo jinými prostředky, bude na žádost jedné ze smluvních stran, mezi kterými spor vznikl, předložen k rozhodčímu řízení a předán jednomu nebo několika rozhodcům vybraným na základě vzájemného souhlasu stran sporu. Jestliže se strany sporu nedohodnou o výběru rozhodce nebo rozhodců v průběhu tří měsíců ode dne podání žádosti o rozhodčí řízení, může kterákoliv z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů o jmenování jednoho rozhodce, kterému bude spor předán k rozhodnutí.

2. Výrok rozhodce nebo rozhodců, jmenovaných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, bude závazný pro smluvní strany ve sporu.

Článek 11
Výhrady

Každý stát může při podpisu této Dohody nebo při uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu učinit prohlášení o tom, že se necítí být vázán článkem 10 této Dohody.

Článek 12
Postup při změně Dohody

1. Tato Dohoda může být změněna v souladu s postupem stanoveným v tomto článku, s výjimkami uvedenými v článcích 13 a 14.

2. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran projedná každý návrh na změnu této Dohody Hlavní pracovní skupina pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. Bude-li změna přijata dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, rozešle ji generální tajemník Organizace spojených národů všem smluvním stranám k přijetí.

4. Každá navržená změna, oznámená v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí dvanácti měsíců ode dne jejího oznámení za předpokladu, že v průběhu uvedených dvanácti měsíců neoznámí některý stát, který je smluvní stranou, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů námitku proti navrhované změně.

5. Jestliže byla podle odstavce 4 tohoto článku oznámena námitka proti navrhované změně, nepovažuje se změna za přijatou a nevstoupí v platnost.

Článek 13
Postup při změně příloh I a II

1. Přílohy I a II k této Dohodě mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v tomto článku.

2. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran projedná každý návrh na změnu příloh I a II Hlavní pracovní skupina pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. Bude-li změna přijata většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, rozešle ji generální tajemník Organizace spojených národů přímo zainteresovaným smluvním stranám k přijetí. Pro účely tohoto článku se smluvní strana považuje za přímo zainteresovanou, jestliže v případě začlenění nové vnitrozemské vodní cesty nebo přístavu mezinárodního významu nebo v případě jejich změny probíhá tato vnitrozemská vodní cesta jejím územím nebo jestliže se posuzovaný přístav nachází na tomto území.

4. Každá navržená změna, oznámená v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku, se považuje za přijatou, jestliže v průběhu šesti měsíců ode dne jejího oznámení depozitářem žádná z přímo zainteresovaných smluvních stran nesdělí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů své námitky proti navržené změně.

5. Každá takovým způsobem přijatá změna bude oznámena generálním tajemníkem Organizace spojených národů všem smluvním stranám a vstoupí v platnost po uplynutí tří měsíců ode dne jejího oznámení depozitářem.

6. Jestliže byla podle odstavce 4 tohoto článku oznámena námitka proti navrhované změně, nepovažuje se změna za přijatou a nevstoupí v platnost.

7. Sekretariát Evropské hospodářské komise bude neprodleně informovat depozitáře o smluvních stranách, kterých se přímo týká navržená změna.

Článek 14
Postup při změně přílohy III

1. Příloha III k této Dohodě může být změněna v souladu s postupem uvedeným v tomto článku.

2. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran projedná každý návrh na změnu přílohy III Hlavní pracovní skupina pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. Bude-li změna přijata většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, rozešle ji generální tajemník Organizace spojených národů přímo zainteresovaným smluvním stranám k přijetí.

4. Každá navržená změna, oznámená v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, se považuje za přijatou, jestliže v průběhu šesti měsíců ode dne jejího oznámení nesdělí jedna pětina či větší počet smluvních stran generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů své námitky oproti navržené změně.

5. Každá změna, přijatá v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, bude oznámena generálním tajemníkem Organizace spojených národů všem smluvním stranám a vstoupí v platnost po uplynutí tří měsíců ode dne jejího oznámení pro všechny smluvní strany s výjimkou těch, které již oznámily generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů své námitky k navrhované změně v průběhu šesti měsíců ode dne jejího oznámení v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

6. Jestliže jedna pětina nebo více smluvních stran oznámí své námitky proti navrhované změně v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, nepovažuje se změna za přijatou a nevstoupí v platnost.

Článek 15
Výpověď

1. Každá smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď nabývá účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne přijetí uvedeného oznámení generálním tajemníkem.

Článek 16
Ukončení platnosti

Jestliže bude po vstupu této Dohody v platnost počet smluvních stran v kterémkoliv období dvanácti po sobě následujících měsíců menší než pět, pozbude Dohoda platnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, v němž přestal být smluvní stranou pátý stát.

Článek 17
Oznámení a sdělení depozitáře

Kromě oznámení a sdělení, uvedených v této Dohodě, bude generální tajemník Organizace spojených národů jako depozitář vykonávat funkce podle části VII Vídeňské úmluvy o smluvním právu, sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

Článek 18
Autentické texty

Originál této Dohody, jehož texty v jazyce anglickém, ruském a francouzském jsou stejně autentické, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Na důkaz toho níže podepsaní a náležitým způsobem k tomu zmocněni podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Ženevě devatenáctého ledna 1996.

Příloha I

VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Číslování vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu

1. Všechny vnitrozemské vodní cesty mezinárodního významu (vodní cesty E) jsou označeny písmenem "E", za nímž následuje dvou, čtyř nebo šestimístné číslo.

2. Základní hlavní části sítě vodních cest E mají dvoumístná čísla a jejich odbočky a druhořadé odbočky ("odbočky odboček") mají příslušná čísla čtyřmístná, popřípadě šestimístná.

3. Hlavní vodní magistrály, přibližně severojižního směru, zajišťující přístup do námořních přístavů a propojující jednu mořskou oblast s jinou mají čísla 10, 20, 30, 40 a 50 narůstající od západu na východ.

4. Hlavní vodní magistrály, přibližně západovýchodního směru, které křižují nejméně tři hlavní magistrály uvedené v bodě 3, mají čísla 60, 70, 80 a 90 narůstající od severu na jih.

5. Ostatní hlavní vodní cesty mají dvoumístná čísla mezi čísly dvou hlavních magistrál uvedených v bodě 3 nebo 4, mezi kterými se nacházejí.

6. V případě odboček (nebo odboček odboček) první dvě nebo čtyři číslice označují příslušnou vyšší část sítě vodních cest a dvě následné znamenají pořadová čísla konkrétních odboček, přidělená ve směru od počátku do konce vyšší části, jak jsou popsány v následující tabulce. Sudá čísla se používají pro označení odboček pravostranných a lichá pro levostranné.

Seznam vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu

Číslo vodní cesty E Popis trasy*)
Hlavní
vodní
magistrály
Ostatní
hlavní vodní
cesty
Odbočky
1 2 3 4
  E 01   Dunkerque-Douai-Valenciennes-Condé-Pommeroeul-Mons-Charleroi-Namur-Liege-Maastricht, Moerdijk-Rotterdam/Europort přes řeky Maas, Kil, Noord a Nieuwe Maas
E 01-02 Meuse od Namuru po Givet
E 01-04 Plavební kanál (dále jen "kanál") Liege-Visé
E 01-04-01 Kanál Monsin
E 01-01 Kwaadmechelen-Dessel-Bocholt-Nederweert-Wessem-kanál de la Meuse
E 01-06 Kanál van St. Andries
E 01-03 Zuid-Willemsvaart od řeky Maas po `s Hertogenbosch
  E 02   Zeebrugge-Brugge-Deinze-Kortrijk-Lille-Bauvin
E 02-02 Kanál Brugge-Ostende
E 02-02-01 Kanál Plassendale-Nieuwport
E 02-04 Kanál Leie-Roeselare
E 03   Gorinchem-Moerdijk-Terneuzen-Gent přes Nieuwe Merwede, spojení Šelda-Rýn, kanál Terneuzen-Gent a laterální kanál okolo Gentu
E 04   Vlissingen-Antverpy-Rupelmonde-Brusel-Seneffe přes Westerschelde, Boven-Zeeschelde, Rupel a kanály Brusel-Rupel a Charleroi-Brusel
E 05   (Compiegne-Šelda)- Valenciennes-Conde-Tournai-Gent-Dendermonde-Antverpy-Hasselt-Genk-Liege přes Oise, spojení Séna-sever, horní Šeldu, Bovenschelde, laterální kanál okolo Gentu, Boven-Zeeschelde a Albertův kanál
E 05-02 Peronnes-Pommeroeul přes kanál Nimy-Blaton-Peronnes
E 05-01 Kanál Bossuit-Kortrijk
E 05-04 Blaton-Ath-Aalst-Dendermonde přes kanál Blaton-Ath a Dender
E 05-06 Viersel-Duffel-ústí řeky Rupel přes Netekanaal, Beneden-Nete a Rupel
E 06   Spojení Antverpy-Šelda-Rýn
E 07   Laterální kanál okolo Gent-Merendree-Eeklo přes kanál Gent-Ostende-(Maldegem-Zeebrugge)
E 10     Rotterdam/Europort-Lobith přes Oude Maas, Merwede a Waal, Rýn (Niffer, Mulhouse, Besancon-St. Symphorien)-Lyon-Marseille-Fos
E 10-01 Kanál Wesel-Datteln, Kanál Datteln-Hamm
E 10-03 Kanál Rýn-Herne
E 10-05 Ruhr
E 10-07 Řeka Neckar po proudu od Plochingen
E 10-09 Řeka Rýn od Niffer do Rheinfelden
E 10-02 (Saone-Moselle)
E 10-04 Propojení Rhone-Sete
E 10-06 Rhone a kanál St. Louis: Barcarain-Fos
E 11   IJmuiden-Tiel přes Noordzeekanaal a kanál Amsterdam-Rýn
E 11-01 Zaan
E 12   Heumen-Nijmegen-Arnhem-Zwolle-Waddenzee přes kanál Maas-Waal, Waal, Nederrijn, IJssel a IJsselmeer
E 12-02 Zwolle-Meppel přes Zwarte Water a Meppeldiep
E 12-04 Ketelmeer-Zwartsluis přes Ramsdiep
E 13   Severní moře-Emden-Dortmund přes Ems a kanál Dortmuntd-Ems
  E 14   Řeka Wesser od Severního moře přes Bremerhaven a Bremen po Minden
E 15   Amsterdam-Lemmer-Groningen-Delfzijl-Emden-Dörpen-Oldenburg-Elsfleth přes IJsselmeer, kanál Prinses Margariet, kanál van Starkenborgh, kanál Ems, Ems, kanál Dortmund-Ems, kanál Küsten a Hunte
E 15-01 Kanál van Harinxma od Fonejacht do Harlingen
E 20     Řeka Labe od Severního moře přes Hamburk, Magdeburk, Ústí nad Labem, Mělník a Pardubice - (spojení Labe-Dunaj)
E 20-02 Elbe-Seitenkanal
E 20-04 Řeka Saale až po Lipsko
E 20-06 Řeka Vltava: Mělník-Praha-Slapy
E 21 Řeka Trave od Baltského moře k Labi přes kanál Labe-Lübeck
E 30     Swinoujscie-Szczecin-řeka Odra od Szczecin přes Wroclaw do Kozle, (spojení Odra-Dunaj)
E 30-01 Gliwický kanál
E 31   Szczecin-Westoder-Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstrasse
E 40     (Řeka Wisla od Gdaňsku po Warszawu-Brest) - Piňsk-řeka Dněpr přes Kijev do Chersonu
  E 40-02 Řeka Jižní Bug až po Nikolajev
E 41   Klaipeda-Kuršský záliv-řeka Němen-Kaunas
E 50     St. Petěrburg, přes Volho-Baltickou vodní cestu do Vytegry-Rybinsk-řeku Volhu od Rybinska přes Nižní Novgorod, Kazaň a Volgograd po Astrachaň
E 50-02 Rybinsk-Moskva
E 50-02-02 Řeka Volha od Dubna po Tver
E 50-01 Řeka Kama od ústí po Solikamsk
E 60     Příbřežní trasa od Gibraltaru k severu podél pobřeží Portugalska, Španělska, Francie, Belgie, Nizozemí a Německa přes Kielský kanál, podél pobřeží Německa, Polska, Litvy, Estonska a Ruska do St. Petěrburg-Volho-Baltickou vodní cestou, Bělomořsko-Baltický kanál, podél pobřeží Bílého moře po Archangelsk, včetně vnitrozemských vodních cest přístupných pouze z této trasy
E 60-02 Řeka Guadalquivir do Sevilly
E 60-04 Řeka Douro po portugalsko-španělskou hranici
E 60-06 Gironde a Garonne po Castets-en-Dorthe
E 60-08 Loire po Nantes
E 60-01 Příbřežní trasa podél západního pobřeží Spojeného království do Liverpoolu, včetně kanálu Manchester-Liverpool
E 60-03 Příbřežní trasa podél východního pobřeží Spojeného království, včetně řeky Humber
E 60-10 Od příbřežní trasy po Waddenzee a po Harlingen
E 60-12 Od příbřežní trasy do Ems-Dollard
E 60-05 Příbřežní trasa podél západního pobřeží Dánska a Norska
E 60-07 Příbřežní trasa podél západního pobřeží Švédska, včetně řeky Goty
E 60-09 Příbřežní trasa podél východního pobřeží Švédska, včetně jezera Mälaren
E 60-14 Stralsund-Peenemünde-Wolgast-Szczecin
E 60-11 Příbřežní trasa do Finska a pak po Saimenském kanálu do Savonlinna-Iisalmi
E 60-11-02 Od E 60-11 do Joensuu-Nurmes
E 61   Řeka Peene po proudu od Anklam
E 70     Od Europoort/Rotterdam do Arnhem přes Lek a Benedenrijn-Zutphen-Enschede-(Twente-Středozemní kanál)-Bergeshövede-Minden-Magdeburg-Berlin-Hohensaaten-Kostrzyn-Bydgoszcz-Elblag-záliv Visly-Kaliningrad-řeky Pregolia a Dayma-Kuršský záliv-Klajpeda
E 70-01 Hollandsche Ijssel od Krimpen do Goudy
E 70-03 Zijkanaal až po Almelo
E 70-02 Středozemní kanál-odbočka do Osnabrücku
E 70-04 Středozemní kanál-odbočka do Hannover-Linden
E 70-06 Středozemní kanál-odbočka do Hildesheimu
E 70-08 Středozemní kanál-odbočka do Salzgitteru
E 70-05 Havelský kanál
E 70-10 Spréva
E 70-12 Plavební kanál Berlín-Spandauer
E 71   Teltowský kanál, spojovací kanál Britzer a vodní cesta Odra-Spréva
E 71-02 Potsdamer Havel
E 71-04 Kanál Teltow-východní úsek
E 71-06 Vodní cesta Dahme po proudu od Königs Wusterhausen
E 80     Le Havre-Conflans přes kanál Le Havre-Tancarville, Sénu a Oise-(Compieřgne-Toul), po řece Mosele do Koblence, řeka Rýn po Mainz, řeka Mohan po Bamberk, kanál Mohan-Dunaj, řeka Dunaj od Kelheimu po Sulinu
E 80-02 Řeka Séna od Trancarville po ústí
E 80-04 Řeka Séna od Conflans po Nogent
E 80-06 Řeka Saar až po Saarbrücken
E 80-08 Řeka Dráva až po Osijek
E 80-10 (kanál Dunaj-Sáva od Vukovaru po Samac)
E 80-01 Řeka Tisa až po Szeged
E 80-01-02 Řeka Bega až po Temešvár
E 80-12 Řeka Sáva až po Sisak
E 80-03 Řeka Olt až po Slatinu
E 80-05 Kanál Dunaj-Bukurešť
E 80-14 Kanál Dunaj-Černé moře
E 80-14-01 Kanál Poarta Alba-Navodari
E 80-07 Řeka Prut až po Ungheni
E 80-09 Dunaj-Kilijské rameno
E 80-16 Dunaj-Svatojiřské rameno
E 81   Řeka Váh od jeho ústí po Žilinu a (spojení Váh-Odra)
E 90     Příbřežná trasa od Gibraltaru na jih podél pobřeží Španělska, Francie, Itálie, Řecka, Turecka, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny podél jižního pobřeží Krymu do Azovského moře, po řece Don do Rostova-Kalače-Volgogradu-Astrachaně a rovněž vnitrozemské vodní cesty, které jsou přístupné jen z této trasy
E 90-01 Příbřežní trasa v Jaderském moři do Terstu
E 90-02 Příbřežní trasa v Černém moři
E 90-03 Řeka Dněstr od Bělgorodu Dněstrovského do Benderu
E 90-05 Příbřežní trasa v Kaspickém moři
E 91   (Kanál Miláno-Pád), řeka Pád od Cremony do Volta Grimana, kanál Pád-Brondolo a laterální kanál Veneta do Monfalcone-Terst
E 91-02 Pád od Conca di Cremona do Casale Monferrato
E 91-04 Vodní cesta Ferrara od Ferrary do Porto Garibaldi
E 91-06 Velký Pád od Volta Grimana do jeho ústí
E 91-01 Mantova-Volta Grimana po vodní cestě Fissero-Tartaro-Kanal Bianco
E 91-08 Pád di Levante od kanálu Pád-Brondolo do Jaderského moře
E 91-03 (Kanál Padova-Benátky)
*)    Úseky vodních cest E, které v současné době neexistují, ale které jsou zahrnuty do odpovídajících programů rozvoje infrastruktury, jsou uvedeny v závorkách (....).

Příloha II

VNITROZEMSKÉ PŘÍSTAVY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Číslování přístavů mezinárodního významu

Každému vnitrozemskému přístavu mezinárodního významu je přiděleno číslo složené z čísla vodní cesty, na které se nachází, za kterým následuje pomlčka a dvoumístné číslo, označující přístav na této vodní cestě, narůstající od západu na východ a od severu na jih, a před toto číslo je předřazeno písmeno "P". Soukromé (neveřejné) přístavy, patřící konkrétním společnostem, jsou označeny hvězdičkou (*).

Přehled vnitrozemských přístavů mezinárodního významu

P 01-01 Dunkerque (Dunkerque-kanál Valencienne, 20,5 km)
P 01-02 Charleroi (Sambre, 38,8 km)
P 01-03 Namur (Meuse, 46,3 km)
P 01-04 Liege (Meuse, 113,7 km)
P 01-05 Maastricht (Maas, 4,5 km)
P 01-06 Stein (Maas, 21,9 km)
P 01-07 Born (Maas, 29,7 km)
P 01-08 Maasbracht (Maas, 41,8 km)
P 01-09 Roermond (Maas, 74,3 km)
P 01-10 Oss (Maas, 159,1 km)
P 01-11 Dordrecht (Mervede, 974,4 km)
P 01-12 Zwijndrecht (Oude Maas, 980,6 km)
P 01-13 Vlaardingen (Nieuwe Waterweg, 1010,5 km)
P 01-14 Maassluis (Nieuwe Waterweg, 1018,7 km)
P 01-01-01 Overpelt (Kanál Bocholt-Herentals, 14,8 km)
P 01-03-01 s-Hertogenbosch (Zuid-Willemsvaart, 4,0 km)
P 02-01 Zeebrugge (Severní moře)
P 02-02 Aalter (Kanál Oostende-Brugge-Gent, 22,5 km)
P 02-03 Lille (Deule, 420,0 km)
P 02-02-01 Ostende (Severní moře)
P 02-04-01 Roeselare (Kanál Leie-Roeselare, 0,5 km)
P 02-04-02 Izegem (Kanál Leie-Roeselare, 6,4 km)
P 03-01 Moerdijk (Hollands Diep)
P 03-02 Terneuzen (Kanál Terneuzen-Gent, 32,5 km)
P 03-03 Zelzate (Kanál Terneuzen-Gent, 4,6 km)
P 03-04 Gent (Kanál Terneuzen-Gent, 4,6 km)
P 04-01 Vlissingen (Westerschelde)
P 04-02 Beveren (Beneden Zeeschelde, 22,9 km)
P 04-03 Ruisbroek (Kanál Charleroi-Brussel, 58,8 km)
P 04-04 Grimbergen (Kanál Brussel-Rupel, 12,2 km)
P 04-05 Brussel (Kanál Brussel-Rupel, 62,0 km)
P 05-01 Avelgem (Bovenschelde, 35,7 km)
P 05-02 Melle (Boven-Zeeschelde, 9,9 km)
P 05-03 Meerhout (Albertkanál, 80,7 km)
P 05-04 Ham (Albertkanál, 73,7 km)
P 05-05 Hasselt (Albertkanál, 51,5 km)
P 05-06 Genk (Albertkanál, 42,9 km)
P 05-04-01 Aalst (Dender, 53,7 km)
P 06-01 Antwerpen (Schelde, 102,9 km)
P 06-02 Bergen op Zoom (spojení Šelda-Rýn, 1031,8 km)
P 10-01 Rotterdam (Nieuwe Maas, 1002,5 km)
P 10-02 Albasserdam (Noord, 981,1 km)
P 10-03 Tiel (Waal, 914,6 km)
P 10-04 Emmerich (Rýn, 852,0 km)
P 10-05 Wesel (Rýn, 814,0 km)
P 10-06 Rheinberg-Ossenberg* (Rýn, 806,0 km)
P 10-07 Orsoy (Rýn, 794,0 km)
P 10-08 Walsum-Nordhafen* (Rýn, 793,0 km)
P 10-09 Walsum-Sud* (Rýn, 791,0 km)
P 10-10 Schwelgern* (Rýn, 790,0 km)
P 10-11 Homberg, Sachtleben* (Rýn, 774,0 km)
P 10-12 Duisburg-Ruhrort Häfen (Rýn, 774,0 km)
P 10-13 Krefeld (Rýn, 762,0 km)
P 10-14 Düsseldorf (Rýn, 743,0 km)
P 10-15 Neuss (Rýn, 740,0 km)
P 10-16 Stürzelberg* (Rýn, 726,0 km)
P 10-17 Leverkusen* (Rýn, 699,0 km)
P 10-18 Köln (Rýn, 688,0 km)
P 10-19 Wesseling-Godorf* (Rýn, 672,0 km)
P 10-20 Bonn (Rýn, 658,0 km)
P 10-21 Andernach (Rýn, 612,0 km)
P 10-22 Neuwied (Rýn, 606,0 km)
P 10-23 Bendorf (Rýn, 599,0 km)
P 10-24 Koblenz (Rýn, 596,0 km)
P 10-25 Bingen (Rýn, 527,0 km)
P 10-26 Wiesbaden (Rýn, 500,0 km)
P 10-27 Gernsheim (Rýn, 462,0 km)
P 10-28 Worms (Rýn, 444,0 km)
P 10-29 Mannheim (Rýn, 424,0 km)
P 10-30 Ludwigshafen (Rýn, 420,0 km)
P 10-31 Speyer (Rýn, 400,0 km)
P 10-32 Germeirsheim (Rýn, 385,0 km)
P 10-33 Wörth (Rýn, 366,0 km)
P 10-34 Karlsruhe (Rýn, 360,0 km)
P 10-35 Kehl (Rýn, 297,0 km)
P 10-36 Strasbourg (Rýn, 296,0 km)
P 10-37 Breisach (Rýn, 226,0 km)
P 10-38 Colmar-Neuf Brisach (Rýn, 225,8 km)
P 10-49 Mulhouse-Ottmarsheim (Velký alsaský kanál, 21,0 km)
P 10-40 Fort Louis Stattmatten (Velký alsaský kanál, 322,0 km)
P 10-41 Ile Napoléon (Kanál Rhone-Rýn, 37,6 km)
P 10-42 Mulhouse (Kanál Rhone-Rýn, 31,0 km)
P 10-43 Aproport (Chalon, Macon, Villefranche-sur-Saone) (Saone, 230,0 km, resp. 296,0 km a 335,0 km)
P 10-44 Lyon (Saone, 375,0 km)
P 10-45 Marseille-Fos (Kanál Marseille-Rhone, 0,0 km)
P 10-01-01 Rhein-Lippe-Hafen* (Kanál Wesel-Datteln, 1,0 km)
P 10-01-02 Marl Hüls-AG* (Kanál Wesel-Datteln, 38,0 km)
P 10-01-03 Auguste Victoria* (Kanál Wesel-Datteln, 39,0 km)
P 10-01-04 Lünen (Kanál Datteln-Hamm, 11,0 km)
P 10-01-05 Berkamen* (Kanál Datteln-Hamm, 22,0 km)
P 10-01-06 Hamm (Kanál Datteln-Hamm, 34,0 km)
P 10-01-07 Schmehausen* (Kanál Datteln-Hamm, 47,0 km)
P 10-03-01 Essen (Kanál Rýn-Herne, 16,0 km)
P 10-03-02 Coelln-Neuessen* (Kanál Rýn-Herne, 17,0 km)
P 10-03-03 Ruhr-Oel* (Kanál Rýn-Herne, 22,0 km)
P 10-03-04 Gelsenkirchen (Kanál Rýn-Herne, 24,0 km)
P 10-03-05 Wanne-Eickel (Kanál Rýn-Herne, 32,0 km)
P 10-05-01 Mülheim (Ruhr, 8,0 km)
P 10-07-01 Heilbronn (Neckar, 110,0 km)
P 10-07-02 Stuttgart (Neckar, 186,0 km)
P 10-07-03 Plochingen (Neckar, 200,0 km)
P 10-09-01 Huningue (Rýn, 168,4 km)
P 10-09-02 Rheinhäfen beider Basel (Rýn, 159,38 - 169,95 km)
P 10-04-01 Sete (Kanál Rhone-Sete, 96,0 km)
P 10-06-01 Fos (záliv Fos, námořní úsek)
P 11-01 IJmond (Kanál Noordzee, 4,7 km)
P 11-02 Zaanstad (Zaan, 1,4 km)
P 11-03 Amsterdam (Kanál Noordzee, 20,6 km)
P 11-04 Utrecht (Kanál Amsterdam-Rýn, 35,0 km)
P 11-01-01 Zaandam (Zaan, 2,0 km)
P 12-01 Nijmegen (Waal, 884,6 km)
P 12-02 Arnhem (Nederrijn, 885,8 km)
P 12-03 Zwolle (IJssel, 980,7 km)
P 12-02-01 Meppel (Meppelerdiep, 10,5 km)
P 13-01 Emsland* (Kanál Dortmund-Ems, 151,0 km)
P 13-02 Münster (Kanál Dortmund-Ems, 68,0 km)
P 13-03 Dortmund (Kanál Dortmund-Ems, 1,0 km)
P 14-01 Bremerhaven (Weser, 66 - 68 km)
P 14-02 Nordenham (Weser, 54 - 64 km)
P 14-03 Brake (Weser, 41,0 km)
P 14-04 Bremen (Weser, 4,0 - 8,0 km)
P 15-01 Lelystad (IJsselmeer)
P 15-02 Lemmer (Kanál Pr, Margariet, 90,5 km)
P 15-03 Groningen (Kanál Starkenborgh, 7,0 km)
P 15-04 Emden (Ems, 41,0 km)
P 15-05 Leer (Ems, 14,0 km)
P 15-06 Oldenburg* (Hunte, 0,0 - 5,0 km)
P 15-01-01 Leenwarden (Kanál Haringsma, 23,7 km)
P 20-01 Cuxhaven (Labe, 724,0 km)1)
P 20-02 Brunsbüttel (Elbehafen, 693,0 km)1)
P 20-03 Bützfleet* (Labe, 668,0 km)1)
P 20-04 Hamburg (Labe, 618,0 - 639,0 km)1)
P 20-05 Lauenburg (Labe, 568,0 km)1)
P 20-06 Tangermünde (Labe, 388,0 km)1),
P 20-07 Kieswerk Rogätz* (Labe, 354,0 km)1)
P 20-08 Magdeburger Häfen (Labe, 330,0 a 333,0 km)1)
P 20-09 Schönebeck (Labe, 315,0 km)1)
P 20-10 Aken (Labe, 277,0 km)1)
P 20-11 Torgau (Labe, 154,0 km)1)
P 20-12 Kieswerk Mühlberg* (Labe, 125,0 km)1)
P 20-13 Riesa (Labe, 109,0 km)1)
P 20-14 Drážďany (Labe, 57 a 61 km)1)
P 20-15 Děčín (Labe, 98,2 a 94,2 km)1)
P 20-16 Ústí nad Labem (Labe, 75,3 a 72,5 km)1)
P 20-17 Mělník (Labe, 3,0 km)1)
P 20-04-01 Halle-Trotha (Saale, 86,0 km)
P 20-06-01 Praha (Vltava, 46,5 a 55,5 km)
P 21-01 Lübeck (Trave, 2,0 - 8,0 km)
P 30-01 Swinoujscie (Baltské moře-ústí Odry)
P 30-02 Szczecin (Odra, 741,0 km)
P 30-03 Kostrzyn (Odra, 617,0 km)
P 30-04 Wroclaw (Odra, 255,0 km)
P 30-05 Kozle (Odra, 96,0 km)
P 30-01-01 Gliwice (Gliwický kanál, 41,0 km)
P 40-01 Gdansk (Baltské moře-ústí Visly)
P 40-02 Bydgoszcz (Visla, 772,3 km a Brda, 2,0 km)
P 40-03 Warszawa (Visla, 520,0 km a kanál Zeran, 2,0 km)
P 40-04 Černigov (Dněpr, 1070,0 km)
P 40-05 Kijev (Dněpr, 856,0 km)
P 40-06 Čerkasy (Dněpr, 653,0 km)
P 40-07 Kremenčuk (Dněpr, 541,0 km)
P 40-08 Dněprodzeržinsk (Dněpr, 429,0 km)
P 40-09 Dněpropetrovsk (Dněpr, 393,0 km)
P 40-10 Záporoží (Dněpr, 308,0 km)
P 40-11 Nová Kachovka (Dněpr, 96,0 km)
P 40-12 Cherson (Dněpr, 28,0 km)
P 40-02-01 Nikolajev (Jižní Bug, 95,0 km)
P 41-01 Klajpeda říční přístav (Kuršský záliv)
P 41-02 Neringa (Kuršský záliv)
P 41-03 Jurbarkas (Něman, 126,0 km)
P 41-04 Kaunas (Něman, 219,0 km)
P 50-01 Sankt Petěrburg, námořní přístav (Něva, 1397,0 km)2)
P 50-02 Sankt Petěrburg, říční přístav (Něva, 1385,0 km)2)
P 50-03 Podporoží (Volho-Baltická vodní cesta, 1003,0 km)2)
P 50-04 Čerepovec (Volho-Baltická vodní cesta, 540,0 km)2)
P 50-05 Jaroslavl (Volha, 520,0 km)2)
P 50-06 Nižní Novgorod (Volha, 907,0 km)2)
P 50-07 Kazaň (Volha, 1313,0 km)2)
P 50-08 Uljanovsk (Volha, 1441,0 km)2)
P 50-09 Samara (Volha, 1746,0 km)2)
P 50-10 Saratov (Volha, 2175,0 km)2)
P 50-11 Volgograd (Volha, 2560,0 km)2)
P 50-12 Astrachaň (Volha, 3051,0 km)2)
P 50-02-01 Moskva Severní přístav (Moskevský kanál, 42,0 km)2)
P 50-02-02 Moskva Západní přístav (Moskevský kanál, 32,0 km)2)
P 50-02-03 Moskva Jižní přístav (Moskevský kanál, 0,0 km)2)
P 50-02-02-01 Tver (Volha, 279,0 km)2)
P 50-01-01 Perm (Kama, 2269,0 km)2)
P 60-01 Scheveningen (Severní moře)
P 60-02 Den Helder (Severní moře)
P 60-03 Brunsbüttel (Kielský kanál, 2,0 - 5,0 km)
P 60-04 Rendsburg (Kielský kanál, 62,0 km)
P 60-05 Kiel (Kielský kanál, 96,0 km)
P 60-06 Flensburg
P 60-07 Wismar
P 60-08 Rostock
P 60-09 Stralsund
P 60-10 Greifswald
P 60-11 Sventoji (Baltské moře)
P 60-12 Vyborg (Vyborgský záliv)
P 60-13 Petrozavodsk (Oněžské jezero, 1009,0 km)2)
P 60-14 Archangelsk, námořní přístav (ústí Severní Dviny)
P 60-15 Archangelsk, říční přístav (ústí Severní Dviny)
P 60-02-01 Sevilla (Guadalquivir, 80,0 km)
P 60-04-01 Douro (Douro, 5,0 km)
P 60-04-02 Sandoura (Douro, 49,0 km)
P 60-04-03 Régua-Lamego (Douro, 101,0 km)
P 60-06-01 Bordeaux (Gironde a Garonne, 359,0 km)
P 60-08-01 Nantes (Loire, 645,0 km)
P 60-10-01 Harlingen (Waddenzee)
P 60-12-01 Delfzijl (Waddenzee)
P 60-11-01 Mustola (39,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-02 Kaukas* (52,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-03 Rapasaari* (52,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-04 Joutseno* (67,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-05 Vuoksi* (85,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-06 Varkaus (přístav Taipale, 270,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-07 Varkaus (přístav Kosulanniemi*, 270,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-08 Varkaus (přístav Akonniemi*, 270,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-09 Kuopio (352,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-02-01 Puhos* (311,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 60-11-02-02 Joensuu (346,0 km od ústí Saimenského kanálu)
P 61-01 Anklam (Peene, 95,0 km)
P 70-01 Wegeningen (Dolní Rýn, 903,2 km)
P 70-02 Enchede (Kanál Twente, 49,8 km)
P 70-03 Ibbenburen (Středozemní kanál, 5,0 km)
P 70-04 Minden (Středozemní kanál, 100,0 - 104,0 km)
P 70-05 Hannover (Středozemní kanál, 155,0 - 159,0 km)
P 70-06 Mehrum* (Středozemní kanál, 194,0 km)
P 70-07 Braunschweig (Středozemní kanál, 220,0 km)
P 70-08 Braunschweig/Thune* (Středozemní kanál, 223,0 km)
P 70-09 Haldensleben (Středozemní kanál, 301,0 km)
P 70-10 Niegripp* (Kanál Labe-Havela, 330,0 km)
P 70-11 Brandenburg* (Vodní cesta Horní Havela, 60,0 km)
P 70-12 Brandenburg (Vodní cesta Horní Havela, 57,0 km)
P 70-13 Deponie Deetz* (Vodní cesta Horní Havela, 40,0 km)
P 70-14 Spandau Jižní přístav (Vodní cesta Horní Havela, 2,0 km)
P 70-15 Elblag (Záliv Visly)
P 70-16 Kaliningrad námořní přístav (Pregolia, 8,0 km)
P 70-17 Kaliningrad říční přístav (Pregolia, 9,0 km)
P 70-01-01 Gouda (Hollandsche IJssel, 1,4 km)
P 70-03-01 Hengelo (Kanál Twente, 45,1 km)
P 70-03-02 Almelo (Kanál Zij, 17,6 km)
P 70-02-01 Osnabrück (Kanál Stich, 13,0 km)
P 70-04-01 Hannover-Linden (Kanál Stich, 11,0 km)
P 70-06-01 Hildesheim (Kanál Stich, 15,0 km)
P 70-08-01 Salzgitter (Kanál Stich, 15,0 km)
P 70-10-01 Komplex pro manipulaci se zbožím* (Rameno Sprévy, 0,0 km)
P 70-10-02 Nonnendamm (Spréva, 2,0 km)
P 70-10-03 Elektrárna Reuter* (Spréva, 3,0 km)
P 70-10-04 Elektrárna Charlottenburg* (Spréva, 8,0 km)
P 70-10-05 Berlín Západní přístav (Kanál Westhafen, 3,0 km)
P 70-10-06 Berlín Východní přístav (Spréva, 21,0 km)
P 70-10-07 Tepelná elektrárna Klingenberg (Spréva, 25,0 km)
P 70-12-01 Elektrárna Moabit* (Plavební kanál Berlin-Spandauer, 9,0 km)
P 71-01 Překladiště na kanále Teltow* (Kanál Teltow, 31,0 - 34,0 km)
P 71-02 Překladiště Oberschöneweide (Vodní cesta Odra-Spréva, 28,0 - 29,0 km)
P 71-03 Eisenhüttenstadt Eko* (Vodní cesta Odra-Spréva, 122,0 km)
P 71-04 Eisenhüttenstadt (Vodní cesta Odra-Spréva, 124,0 km)
P 71-02-01 Postupim (Potsdamer Havel, 3,0 km)
P 71-06-01 Niederlehme* (Vodní cesta Dahme, 8,0 km)
P 71-06-02 Königs Wusterhausen (Vodní cesta Dahme, 8,0 km)
P 80-01 Le Havre (Kanál Le Havre-Trancarville, 20,0 km)
P 80-02 Rouen (Séna, 242,0 km)
P 80-03 Conflans (Séna, 239,0 km)
P 80-04 Frouard (Mosela, 346,5 km)
P 80-05 Metz (Mosela, 297,0 - 294,0 km)
P 80-06 Mondelange-Richemont (Mosela, 279,5 - 277,9 km)
P 80-07 Thionville-Illange (Mosela, 271,9 - 270,1 km)
P 80-08 Mertert (Mosela, 208,0 km)
P 80-09 Trier (Mosela, 184,0 km)
P 80-10 Bingen (Rýn, 527,0 km)
P 80-11 Wiesbaden (Rýn, 500,0 km)
P 80-12 Mainz (Rýn, 500,0 km)
P 80-13 Flörsheim* (Mohan, 9,0 km)
P 80-14 Raunheim* (Mohan, 14,0 km)
P 80-15 Hattersheim* (Mohan, 17,0 km)
P 80-16 Kelsterbach* (Mohan, 19,0 km)
P 80-17 Frankfurt* (Mohan, 22,0 - 29,0 km)
P 80-18 Frankfurt (Mohan, 31,0 - 37,0 km)
P 80-19 Offenbach (Mohan, 40,0 km)
P 80-20 Hanau (Mohan, 56,0 - 60,0 km)
P 80-21 Grosskrotzenburg* (Mohan, 62,0 km)
P 80-22 Stockstadt (Mohan, 82,0 km)
P 80-23 Aschaffenburg (Mohan, 83,0 km)
P 80-24 Triefenstein* (Mohan, 173,0 km)
P 80-25 Karlstadt* (Mohan, 227,0 km)
P 80-26 Würzburg (Mohan, 246,0 - 251,0 km)
P 80-27 Schweinfurt (Mohan, 330,0 km)
P 80-28 Bamberg (Kanál Mohan-Dunaj, 3,0 km)
P 80-29 Erlangen (Kanál Mohan-Dunaj, 46,0 km)
P 80-30 Nürnberg (Kanál Mohan-Dunaj, 72,0 km)
P 80-31 Regensburg (Dunaj, 2370,0 - 2378,0 km)
P 80-32 Deggendorf* (Dunaj, 2281,0 - 2284,0 km)
P 80-33 Linec (Dunaj, 2128,2 - 2130,6 km)
P 80-34 Linec-Vöest (Dunaj, 2127,2 km)
P 80-35 Enns-Ennsdorf (Dunaj, 2111,8 km)
P 80-36 Krems (Dunaj, 2001,5 km)
P 80-37 Vídeň (Dunaj, 1916,8 - 1920,2 km)
P 80-38 Bratislava (Dunaj, 1867,0 km)
P 80-39 Györ-Gönyu (Dunaj, 1807,0 km)
P 80-40 Komárno (Dunaj, 1767,1 km)
P 80-41 Štúrovo (Dunaj, 1722,0 km)
P 80-42 Budapešť (Dunaj, 1640,0 km)
P 80-43 Százhalombatta (Dunaj, 1618,7 km)
P 80-44 Dunaujvaros (Dunaj, 1579,0 km)
P 80-45 Dunaföldvár (Dunaj, 1563,0 km)
P 80-46 Baja (Dunaj, 1480,0 km)
P 80-47 Vukovar (Dunaj, 1333,1 km)
P 80-48 Bělehrad (Dunaj, 1170,0 km)
P 80-49 Smederevo (Dunaj, 1116,3 km)
P 80-50 Orsova (Dunaj, 954,0 km)
P 80-51 Turnu Severin (Dunaj, 931,0 km)
P 80-52 Prahovo (Dunaj, 861,0 km)
P 80-53 Lom (Dunaj, 743,0 km)
P 80-54 Turnu Magurele (Dunaj, 597,0 km)
P 80-55 Svistov (Dunaj, 554,0 km)
P 80-56 Ruse (Dunaj, 495,0 km)
P 80-57 Giurgiu (Dunaj, 493,0 km)
P 80-58 Oltenica (Dunaj, 430,0 km)
P 80-59 Calarasi (Dunaj, 370,0 km)
P 80-60 Braila (Dunaj, 172,0 - 168,5 km)
P 80-61 Galac (Dunaj, 150,0 km)
P 80-62 Giurgiulesti (Dunaj, 133,0 km)3)
P 80-63 Reni (Dunaj, 128,0 km)
P 80-64 Tulcea (Dunaj, 73,5 - 70,0 km)
P 80-04-01 Paříž, autonomní přístav:
Gennevilliers (Séna, 194,7 km),
Bonneuil-Vigneux (Séna, 169,7 km),
Evry (Séna, 137,8 km),
Melun (Séna, 110,0 km),
Limay-Porcheville (Séna, 109,0 km),
Montereau (Séna, 67,4 km),
Nantere (Séna, 39,4 km),
Bruyeres-sur-Oise (Oise, 96,9 km),
St. Ouen-Aumone (Oise, 119,2 km),
Lagny (Marne, 149,8 km)
P 80-06-01 Dillingen (Saar, 59,0 km)
P 80-08-01 Osijek (Drava, 14,0 km)
P 80-01-01 Szeged (Tisa, 170,0 km)
P 80-14-01 Cernavoda (Kanál Dunaj-Černé moře, 0,0 km)
P 80-14-02 Medgidia (Kanál Dunaj-Černé moře, 27,5 km)
P 80-14-03 Constanta (Kanál Dunaj-Černé moře, 64,0 km)
P 80-09-01 Izmail (Dunaj-Kilijské rameno, 93,0 km)
P 80-09-02 Kilia (Dunaj-Kilijské rameno, 47,0 km)
P 80-09-03 Usť-Dunajsk (Dunaj-Kilijské rameno, 1,0 km)
P 90-01 Taganrog (Taganrožský záliv)
P 90-02 Jejsk (Taganrožský záliv)
P 90-03 Azov (Don, 3168,0 km)2)
P 90-04 Rostov (Don, 3134,0 km)2)
P 90-05 Usť-Doněck (Don, 2997,0 km)2)
P 90-03-01 Bělgorod Dněstrovskij (ústí Dněstru)
P 90-03-02 Bendery (Dněstr, 228,0 km)
P 91-01 Miláno Terminale (Kanál Miláno-Pád, 0,0 km)4)
P 91-02 Lodi (Kanál Miláno-Pád, 20,0 km od Miláno Terminale)4)
P 91-03 Pizzighettone (Kanál Miláno-Pád, 40,0 km od Miláno Terminale)
P 91-04 Cremona (Pád, 55,0 km od Miláno Terminale)
P 91-05 Emília Centrale (Pád, 145,0 km od Miláno Terminale)4)
P 91-06 Ferrara (Pád, 200,0 km od Miláno Terminale)
P 91-07 Adria (Laterální vodní cesta Veneta, 265,0 km od Miláno Terminale)
P 91-08 Chioggia (Laterální vodní cesta Veneta, 285,0 km od Miláno Terminale)
P 91-09 Marghera (Laterální vodní cesta Veneta, 300,0 km od Miláno Terminale)
P 91-10 Nogaro (Laterální vodní cesta Veneta, 355,0 km od Miláno Terminale)
P 91-11 Monfalcone (Laterální vodní cesta Veneta, 410,0 km od Miláno Terminale)
P 91-12 Terst (Jaderské moře)
P 91-02-01 Piacenza (Pád, 35,0 km od Conca di Cremona)
P 91-02-02 Pavia (Ticino, 98,0 km od Conca di Cremona)
P 91-02-03 Casale Monferrato (Pád, 183,0 km od Conca di Cremona)
P 91-04-01 Garibaldi (vodní cesta Ferrara, 80,0 km od Ferrary)
P 91-06-01 Porto Tolle (Velký Pád, 260,0 km od Miláno Terminale)
P 91-01-01 Mantova (vodní cesta Fissero-Tartaro-Canalbianco, 0,0 km)
P 91-01-02 Ostiglia (vodní cesta Fissero-Tartaro-Canalbianco, 30,0 km)4)
P 91-01-03 Legnago (vodní cesta Fissero-Tartaro-Canalbianco, 65,0 km)4)
P 91-01-04 Rovigo (vodní cesta Fissero-Tartaro-Canalbianco, 140,0 km)4)
P 91-01-05 Conca di Volta Grimana (vodní cesta Fissero-Tartaro-Canalbianco, 170,0 km)4),

KLASIFIKACE VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODÍHO VÝZNAMU*)

Tabulka 1

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

*)   Třídy I - III se v této tabulce neuvádějí, neboť mají pouze místní význam.

Příloha III

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

(a)   Technické parametry vodních cest E

Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci evropských vnitrozemských vodních cest uvedených v tabulce 1.

Pro zatřídění různých vodních cest E se použijí parametry tříd IV - VII podle následujících zásad:

(i)   Třída vodní cesty se určuje horizontálními rozměry lodí s vlastním pohonem, člunů a tlačných sestav a především hlavním standardním rozměrem, kterým je jejich šířka nebo největší příčný rozměr.
(ii)   Pouze vodní cesty, které odpovídají přinejmenším základním požadavkům třídy IV (minimální rozměry plavidel 85 m x 9,5 m), mohou být považovány za vodní cesty E. Omezení ponoru (méně než 2,5 m) a minimální podjezdná výška mostů (méně než 5,25 m) jsou přípustné jako výjimka pouze ve vztahu k existujícím vodním cestám.
(iii)   Při modernizaci vodních cest třídy IV (a rovněž malých regionálních vodních cest) se doporučuje dodržovat parametry nejméně třídy Va.
(iv)   Nové vodní cesty E musí přitom odpovídat nejméně parametrům třídy Vb. V této souvislosti je nutno zajistit průchodnost plavidel s ponorem nejméně 2,8 m.
(v)   Při modernizaci existujících vodních cest a při výstavbě nových vodních cest je nutno se vždy řídit vyššími hodnotami rozměrů plavidel nebo sestav.
(vi)   Pro zvýšení efektivnosti kontejnerových přeprav je nutno zajistit maximálně možnou podjezdnou výšku mostů v souladu s poznámkou 4 k tabulce 1.5)
(vii)   Vnitrozemské vodní cesty, po kterých se bude podle očekávání uskutečňovat intenzivní přeprava kontejnerů a návěsů (Ro-Ro systém), musí odpovídat minimálně podmínkám třídy Vb. S ohledem na budoucí vývoj rozměrů kontejnerů a snadnou přepravu návěsů se může také vzít v úvahu zvýšení o 7 - 10 % šířky 11,40 m plavidel pro plavbu výhradně po vnitrozemských vodních cestách třídy Va a vyšších tříd.
(viii)   Na vodních cestách s kolísavými hloubkami vody se hodnota doporučovaného ponoru vztahuje na ponor, překročený v průměru 240 dní v roce (nebo po dobu 60 % plavebního období). Tam, kde je to možné a ekonomicky zdůvodněné, je nutno zajistit hodnotu doporučované podjezdné výšky mostů (5,25, 7,00 nebo 9,10 m) při nejvyšším plavebním stavu.
(ix)   Stejné parametry třídy, ponoru a podjezdné výšky mostů je třeba zajistit na celé vodní cestě, nebo alespoň na jejích důležitých dostatečně dlouhých úsecích.
(x)   Podle možnosti je třeba zajistit, aby parametry přilehlých vnitrozemských vodních cest byly shodné nebo analogické.
(xi)   Maximální ponor (4,50 m) a minimální podjezdnou výšku mostů (9,10 m) je třeba zajistit na všech úsecích sítě, které přímo navazují na příbřežní trasy.
(xii)   Minimální podjezdná výška mostů 7,00 m musí být zajištěna na vodních cestách, které propojují důležité námořní přístavy s vnitrozemím a které mohou být úspěšně využívány pro kontejnerové přepravy a přepravy "řeka-moře".
(xiii)   Příbřežní trasy vyjmenované ve výše uvedené příloze I zajišťují celistvost celé sítě evropských vnitrozemských vodních cest E a předpokládá se jejich využívání ve smyslu této Dohody pro plavbu lodí typu "řeka-moře", jejichž rozměry by měly, pokud je to možné a ekonomicky účelné, odpovídat požadavkům pro motorové nákladní lodě vhodné pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách třídy Va a VIb.

Pro zajištění použitelnosti vodní cesty pro kontejnerové přepravy musí vodní cesta vyhovět následujícím minimálním požadavkům:

-    plavidla vnitrozemské plavby o šířce 11,40 m a délce okolo 110 m musí umožnit přepravu kontejnerů ve třech nebo více vrstvách nad sebou;
-    v opačném případě musí být umožněna plavba tlačných sestav o maximální délce 185 m s tím, že tyto sestavy musí umožnit přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách nad sebou.

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

Poznámky k tabulce 1

1) Prvá hodnota se uvádí podle současné situace, druhá s přihlédnutím k budoucím změnám a v některých případech i současné situaci.

2) S přihlédnutím k bezpečné vzdálenosti, která je cca 30 cm mezi vrchním bodem konstrukce lodi nebo jejího nákladu a spodní hranou mostní konstrukce.

3) S přihlédnutím k předpokládanému budoucímu rozvoji přeprav návěsů, kontejnerových přeprav a přeprav "řeka-moře".

4) Pro přepravy kontejnerů jsou přijaty tyto hodnoty:

5,25 m - pro lodě přepravující kontejnery ve dvou vrstvách,

7,00 m - pro lodě přepravující kontejnery ve třech vrstvách,

9,10 m - pro lodě přepravující kontejnery ve čtyřech vrstvách,

50 % kontejnerů může být prázdných, v opačném případě je nutno loď balastovat.

5) Některé z existujících vodních cest mohou být zařazeny do IV. třídy v důsledku maximálně přípustné délky plavidla a lodních sestav, i když jejich maximální šířka je 11,40 m a maximální ponor 4,00 m.

6) Údaj ponoru pro konkrétní vodní cestu musí být určen s přihlédnutím k místním podmínkám.

7) Na některých úsecích vodních cest VII. třídy se mohou používat sestavy s větším počtem člunů. V tomto případě mohou horizontální rozměry přesahovat hodnoty uvedené v tabulce.

(b)   Provozní parametry vodních cest E

Pro spolehlivé zajištění mezinárodní přepravy po vodních cestách E musí tyto cesty odpovídat následujícím hlavním provozním parametrům:

(i)   Plavba musí být zajištěna v průběhu celého plavebního období, s výjimkou přestávek uvedených níže.
(ii)   Délka plavebního období může být kratší než 365 dní v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy v zimním období není možné zajistit plavební dráhu volnou od ledu a kdy je s ohledem na to nutné přerušení plavby. V těchto případech musí být data začátku a konce tohoto přerušení pevně stanovena. Délka plavebních přestávek podmíněných takovými přírodními vlivy, jako je zámraza, vysoké vodní stavy atd., musí být minimalizována za pomoci příslušných technických a organizačních opatření.
(iii)   Délka plavebních přestávek v průběhu plavebního období, nutných pro pravidelnou technickou údržbu plavebních komor a jiného hydrotechnického zařízení, musí být omezena na minimum. Uživatelé vodních cest, na kterých je plánováno provedení prací spojených s technickou údržbou, musí být informováni o lhůtách a délce předpokládaných plavebních přestávek. V případě neočekávaných poruch plavebních komor a jiných hydrotechnických objektů nebo v jiných případech způsobených vyšší mocí musí být délka přestávek v maximální míře omezena přijetím potřebných opatření k nápravě situace.
(iv)   Žádné přestávky v období nízké vody se nepřipouštějí. Přitom se připouští rozumné omezení přípustných hodnot ponorů na vodních cestách s měnícími se vodními stavy. Přesto je třeba v průběhu celého období zajistit jako minimální ponor 1,20 m a hodnota doporučeného nebo obvyklého ponoru musí být zajištěna nebo být vyšší v průběhu 240 dní v roce. V oblastech uvedených výše v podbodě (ii) musí být minimální ponor 1,20 m zajištěn v délce 60 % průměrného plavebního období.
(v)   Provozní doba plavebních komor, pohyblivých mostů a jiných zařízení infrastruktury musí být taková, aby zajišťovala v případě ekonomické účelnosti nepřetržitou plavbu 24 hodin v pracovní dny. V jednotlivých případech se mohou připouštět výjimky z organizačních a/nebo technických příčin. Přiměřenou dobu plavebního provozu je nutno rovněž zajistit o svátcích a ve dnech pracovního volna.
(c)   Technické a provozní charakteristiky přístavů E

Síť vodních cest E zahrnuje systém vnitrozemských přístavů mezinárodního významu. Každý přístav E musí odpovídat následujícím technickým a provozním kritériím:

(i)   Musí se nacházet na vodní cestě E.
(ii)   Musí umožnit manipulaci lodí nebo tlačných sestav, používaných na této vodní cestě E v souladu s její třídou.
(iii)   Musí být napojen na hlavní silnice a železniční tratě (je žádoucí, aby patřily k síti mezinárodních silnic a železničních tratí uvedených v Evropské dohodě o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR), v Evropské dohodě o hlavních železničních mezinárodních magistrálách (AGC) a v Evropské dohodě o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC).
(iv)   Jeho celková kapacita musí být nejméně 0,5 mil. t zboží ročně.
(v)   Musí nabídnout vhodné podmínky pro rozvoj přístavní průmyslové zóny.
(vi)   Musí zabezpečovat manipulaci normalizovaných kontejnerů (s výjimkou přístavů, specializujících se na manipulaci s volně loženým zbožím).
(vii)   Musí být vybaven vším zařízením, potřebným pro provádění obvyklých operací v rámci mezinárodní přepravy.
(viii)   S cílem zajištění ochrany životního prostředí musí být v přístavech mezinárodního významu umístěno zařízení pro příjem odpadů, které vznikají na palubě plavidel.

VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

V následných mapkách uváděné vnitrozemské vodní cesty jsou uvedeny v souladu s Přílohou I Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) z 19. ledna 1996.

Tyto mapky nejsou součástí Dohody AGN a znamenají pouze z dokumentárního hlediska zeměpisnou ilustraci sítě vodních cest E.

Použitá označení v těchto mapkách neznamenají sdělení se strany sekretariátu Organizace spojených národů jakýchkoliv názorů ohledně právního statutu země, teritoria, města nebo oblasti, nebo jejich vlád nebo změny jejich hranic.

Legenda k mapkám

Hlavní vodní magistrály
Ostatní hlavní vodní cesty
Odbočky
Příbřežní trasy
Chybějící části


1)   Vzdálenosti do přístavů na řece Labi se udávají následovně:- v Německu od česko-německé státní hranice,- v České republice od soutoku řek Labe a Vltava v Mělníku.
2)   Vzdálenost od Moskevského jižního přístavu.
3)   Výstavba se plánuje.
4)   Ve stadiu výstavby nebo plánu.
5)   Jestliže podíl prázdných kontejnerů na každém plavidle převyšuje 50 %, je nutno posoudit otázku zajištění vyšší hodnoty minimální podjezdné výšky mostů než ta, která je uvedena v poznámce 4 k tabulce 1.

E-shop

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Celtová, Doležalová - C. H. Beck

Popis Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář: - Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.