Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Prezident republiky dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 21. června 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále jen "smluvní strany"),

majíce na paměti přátelské vztahy a hospodářskou spolupráci existující mezi těmito dvěma zeměmi a jejich lidem;

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany na základě svrchované rovnosti a vzájemného prospěchu;

uznávajíce, že Dohoda o podpoře a ochraně investic přispěje k podnícení investičních aktivit v obou zemích;

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" zahrnuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;
b)   práva plynoucí z držby akcií, obligací a z jakékoli jiné formy účasti ve společnostech nebo společných podnicích na území druhé smluvní strany;
c)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající ekonomickou a finanční hodnotu a související s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví, technické postupy, goodwill a know-how;
e)   podnikatelské koncese vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání vztahující se k investici včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "investor" zahrnuje s ohledem na obě smluvní strany

a)   fyzickou osobu mající státní občanství jedné ze smluvních stran v souladu s jejími zákony a investující na území druhé smluvní strany;
b)   právnickou osobu zřízenou nebo zaregistrovanou v souladu se zákony jedné ze smluvních stran mající sídlo na území této smluvní strany a investující na území druhé smluvní strany.

3. Podmínka "bez prodlení" je považována za splněnou, je-li převod proveden v takové lhůtě, které je běžně třeba k provedení převodu podle mezinárodní finanční praxe.

4. Pojem "území" znamená:

a)   Ve vztahu k České republice území, nad kterým Česká republika vykonává svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.
b)   Ve vztahu k Indonéské republice území Indonéské republiky, jak je definováno v jejích zákonech.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů kterékoli ze smluvních stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat náležité ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Ustanovení o doložce nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům investorů jakéhokoliv třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetího státu.

3. Jestliže smluvní strana poskytla zvláštní výhody investorům jakéhokoli třetího státu na základě dohod vytvářejících celní unie, hospodářské unie, měnové unie nebo podobné instituce nebo na základě prozatímních dohod vedoucích k takovým uniím nebo institucím a jakýchkoli mezinárodních dohod nebo ujednání týkajících se zdanění, není tato smluvní strana zavázána poskytnout takové výhody investorům druhé smluvní strany.

4. Jestliže vláda Indonéské republiky v budoucnu po vstupu této dohody v platnost poskytne investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, nebo investorům jakéhokoli třetího státu, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které poskytuje svým vlastním investorům nebo investicím a výnosům svých vlastních investorů, oznámí tuto skutečnost vládě České republiky a vzájemně bude poskytnuto stejné zacházení.

Článek 4
Vyvlastnění

1. Žádná smluvní strana neučiní jakékoli vyvlastňovací nebo znárodňovací opatření nebo jakékoli jiné opatření omezující vlastnická práva mající podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění vůči investicím investorů druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy jsou splněny následující podmínky:

a)   opatření jsou učiněna k veřejnému účelu a zákonným postupem;
b)   opatření nejsou diskriminační;
c)   opatření jsou provázena opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat spravedlivé tržní hodnotě bezprostředně předtím, než se opatření omezující vlastnická práva stalo veřejně známým. Taková tržní hodnota bude stanovena v souladu s mezinárodně uznávanou praxí a metodami nebo, když taková tržní hodnota nemůže být stanovena, bude odpovídat přiměřené částce, na které se smluvní strany vzájemně dohodnou, a tato částka bude ze smluvní strany provádějící vyvlastnění volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Zákonnost jakéhokoli vyvlastnění a jeho postupu, výše a způsob platby náhrady bude podléhat přezkoumání provedenému zákonným postupem soudním orgánem v souladu s platnými právními předpisy vyvlastňující smluvní strany a s principy stanovenými v tomto článku.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se rovněž použije v případě, že smluvní strana vyvlastní majetek společnosti zaregistrované nebo zřízené podle platných zákonů v kterékoli části jejího území, v níž investoři druhé smluvní strany vlastní podíly.

Článek 5
Náhrada škod

1. Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí, poskytne druhá smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku investoři jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku zabavení nebo zničení jejich majetku, které bylo způsobeno akcemi ze strany orgánů druhé smluvní strany, mají právo předložit případ soudu za účelem dosažení restituce nebo spravedlivé a přiměřené náhrady za škody.

Článek 6
Převody

1. Smluvní strany zaručí, aby platby spojené s investicemi mohly být převáděny. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezení nebo prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně:

a)   zisk, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
b)   částky potřebné
(i)   na nákup surovin nebo pomocných materiálů, polotovarů nebo hotových výrobků, nebo
(ii)   na doplnění kapitálových vkladů za účelem zajištění trvání investice;
c)   dodatečné částky potřebné pro rozvíjení investice;
d)   částky na splacení půjček;
e)   licenční nebo jiné poplatky;
f)   výdělky fyzických osob;
g)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
h)   náhradu za škody;
i)   náhradu za vyvlastnění.

2. Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující tržní kurz použitelný pro běžné transakce k datu převodu, pokud není mezi stranami dohodnuto jiné datum.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna ze smluvních stran nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu investorovi na základě pojistné smlouvy proti neobchodním rizikům, kterou uzavřela ve vztahu k jakékoli investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a)   postoupení každého práva nebo nároku investorem smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání; a
b)   že první smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky takového investora.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany v souvislosti s jeho investicí na území této první smluvní strany, bude řešen smírně konzultacemi a jednáními.

2. Jestliže takový spor nemůže být vyřešen do šesti měsíců od data písemného oznámení, kterým kterákoli strana žádala o smírné řešení, bude spor na žádost dotyčného investora předložen buď:

a)   příslušnému soudu dotyčné smluvní strany;
b)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965;
   nebo
c)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami ohledněvýkladu a použití Dohody

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultací nebo jednáním.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen do šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana jmenuje jednoho člena rozhodčího soudu do tří měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do dvou měsíců ode dne jmenování ostatních dvou členů.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny oběma smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí nařídit, že jedna ze dvou smluvních stran ponese větší část nákladů a tento nález je závazný pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použitelnost této dohody

Tato dohoda se použije na investice uskutečněné investory České republiky na území Indonéské republiky připuštěné v souladu se zákonem č. 1 z roku 1967 o zahraničních investicích a s jakýmkoli zákonem, který ho doplňuje nebo nahrazuje, a na budoucí investice uskutečněné investory Indonéské republiky na území České republiky a také na indonéské investice existující na území České republiky v souladu se zákony vztahujícími se k investicím, které jsou platné k datu vstupu této dohody v platnost.

Článek 11
Použití jiných ustanovení

Jestliže ustanovení zákona jedné ze smluvních stran nebo závazky podle mezinárodního práva existující v současnosti nebo vzniklé později mezi smluvními stranami mimo tuto dohodu obsahují obecnou nebo zvláštní úpravu poskytující investicím investorů druhé smluvní strany zacházení příznivější, než je poskytováno touto dohodou, taková úprava bude, v rozsahu, v jakém je příznivější, mít přednost před touto dohodou.

Článek 12
Konzultace a změny

1. Každá ze smluvních stran může žádat o uskutečnění konzultací ohledně jakékoli záležitosti týkající se této dohody. Druhá smluvní strana zaujme k tomuto návrhu vstřícný postoj a poskytne vhodnou příležitost pro takové konzultace.

2. Tato dohoda může být změněna, kdykoli je to považováno za nezbytné, vzájemným souhlasem.

Článek 13
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem pozdější notifikace kterékoli smluvní strany o splnění svých vnitrostátních ratifikačních postupů.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a potom její platnost bude pokračovat po další desetileté období a tak dále, dokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví jeden rok před jeho uplynutím.

3. Pro investice uskutečněné před datem ukončení platnosti této dohody zůstanou ustanovení článků 1 až 12 této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 17. září 1998 v jazyce českém, indonéském a anglickém. Všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu
České republiky:
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
ministr financí
Za vládu
Indonéské republiky:
Leonard Tobing v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

E-shop

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.