Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 155/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 52, ze dne 21. 7. 1999
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

155

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 1994 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 30. listopadu 1995.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

RÁMCOVÁ DOHODA
o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

Tato dohoda se uzavírá mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí, majícím své sídlo v Letenské 15, 118 10 Praha 1, Malá Strana, zastoupené ministrem financí p. Ivanem Kočárníkem

na jedné straně, a

Evropskou investiční bankou mající své ústředí na č. 100, Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg, Velkovévodství lucemburské, zastoupenou viceprezidentem Evropské investiční banky p. Wolfgangem Rothem

nadále uváděnou jako "BANKA"

na druhé straně.

Vzhledem k tomu, že:

A)   V rámci Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. prosince 1993 a Rozhodnutí Rady guvernérů BANKY ze dne 2. května 1994 (dále jen "Rozhodnutí") povolit poskytnutí půjček z vlastních zdrojů pro projekty v zemích střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Albánie) je BANKA ochotna účastnit se na financování investičních projektů, které splňují obvyklá kritéria BANKY pro půjčování z jejích vlastních zdrojů;
B)   Na základě Rozhodnutí je BANKA zmocněna poskytnout částku až do výše 3000 milionů ECU pro takovéto projekty v Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Albánii na dobu tří let počínaje 23. prosincem 1993, a to bez předem daného rozdělení zmíněné částky mezi tyto země, formou půjček od BANKY poskytnutých z jejích vlastních zdrojů. Pokud koncem uvedeného časového období nedosáhnou úvěry poskytnuté BANKOU již zmíněnou celkovou částku, bude tříleté období automaticky prodlouženo o šest měsíců; a
C)   Zmínky dále učiněné o "půjčkách" a "financovaných projektech" se týkají půjček poskytnutých a projektů financovaných BANKOU v rámci této dohody;

se nyní smluvní strany dohodly tímto na následujícím:

Článek 1

Půjčky budou používány k částečnému financování zvláštních investičních projektů, které splňují obvyklá kritéria BANKY pro výpůjčky z jejích vlastních zdrojů a které jsou BANCE předkládány buď oprávněnými úřady České republiky a nebo s jejich souhlasem.

Článek 2

Projekty budou posuzovány z hlediska vhodnosti a půjčky budou poskytovány v souladu s podrobnými pravidly, podmínkami a procedurálním řízením obsaženými ve statutu BANKY.

Článek 3

Při určování podmínek splatnosti půjček bude BANKA vycházet z hospodářských a finančních údajů uvažovaného projektu. Úrokové sazby a požadavky na záruky budou stanovovány BANKOU v souladu s její obvyklou praxí.

Článek 4

Půjčky poskytované BANKOU za účelem uskutečňování projektů mohou mít formu spolufinancování, jehož se mohou zúčastnit zejména úvěrové a rozvojové instituce České republiky, členských států Evropských společenství, ostatních zemí, Komise Evropských společenství a mezinárodní finanční instituce.

Článek 5

Česká republika a jakákoliv soukromá, poloveřejná nebo veřejná právnická osoba bude mít přístup k půjčkám uvolněným na základě této Dohody.

Článek 6

Za provádění, řízení a udržování projektů, které jsou předmětem financování dle této Dohody ponesou odpovědnost příslušní koneční uživatelé.

Článek 7

Účast ve výběrových řízeních a jiných procedurách konaných za účelem získání kontraktu na financované projekty nebo předkládaných BANCE, aby je financovala, bude založena na kritériích konkurenceschopnosti, a to v souladu s obvyklou praxí BANKY.

Česká republika bude aplikovat na kontrakty určené pro provádění financování projektů taková fiskální a celní opatření, která by byla alespoň tak výhodná jako ta, která jsou aplikována u kontraktů na projekty financované nejpreferovanější státní nebo mezinárodní organizací.

Článek 8

Česká republika se zavazuje, že vyjme ze zdanění všechny platby jistiny, úroků a jiné částky, které dluží BANCE v souvislosti s půjčkami nebo v rámci záruk z nich vyplývajících.

Článek 9

Česká republika se zavazuje, že během platnosti půjček zajistí, aby příjemci těchto půjček a jejich ručitelé měli volný přístup k cizí měně nutné pro splácení jistiny, úroků, komisionálních a jiných poplatků.

Článek 10

Česká republika vyvine co největší úsilí, aby zajistila, že projekty financované BANKOU budou požívat alespoň takového zacházení, resp. výsad, které jsou obsaženy v kterémkoliv platném právním předpisu nebo ve dvoustranné dohodě o investicích.

Článek 11

Pokud bude půjčka poskytnuta jinému příjemci, než je Česká republika, může BANKA vyžadovat od České republiky udělení záruky jako jednu z podmínek pro poskytnutí půjčky.

Článek 12

BANKA se bude těšit v České republice v plném rozsahu právní způsobilosti udělené právnickým osobám podle zákonů České republiky, zejména může být účastníkem právního řízení.

Článek 13

Představitelé BANKY, jejichž práce bude spojena s touto Dohodou, budou požívat následující výsady a imunity:

(a)   vynětí z právního a administrativního řízení, pokud jde o úřední činnost jimi prováděnou, kromě těch případů, kdy se BANKA této imunity vzdá,
(b)   vynětí z imigračních omezení nebo z formalit platných pro registraci cizinců,
(c)   stejné možnosti cestování jako jsou ty, které jsou udělovány zástupcům a oficiálním představitelům obdobného postavení na diplomatických misích.

Článek 14

Ustanovení této Dohody zůstávají v platnosti, dokud nebudou zcela splaceny všechny dlužné částky poskytnuté na financování kontraktů podle této Dohody.

Článek 15

Veškeré spory, týkající se této Dohody, budou předkládány Soudnímu dvoru Evropských společenství.

Smluvní strany této Dohody se tímto vzdávají jakékoliv imunity nebo práva namítat proti příslušnosti tohoto Dvora. Rozhodnutí Soudního dvora vydané na základě tohoto článku 15 bude konečné a závazné pro smluvní strany, a to bez omezení nebo výhrad.

Článek 16

Tato Dohoda vstoupí v platnost datem notifikace České republiky, že ústavní požadavky vstupu Dohody v platnost byly splněny. Česká republika doručí BANCE právní posudek ve věci řádného vstupu v platnost této Rámcové dohody.

Úvodní ustanovení (A, B, C) tvoří část této Dohody.

Na důkaz uvedeného uzavřely smluvní strany tuto Dohodu ve třech originálech v anglickém jazyce, přičemž každá její stránka je parafována za BANKU Gerhardem H

Podepsáno za a jménem
České republiky:
Ivan Kočárník v. r.
místopředseda vlády
a ministr financí
Podepsáno za a jménem
Evropské investiční banky:
Wolfgang Roth v. r.
viceprezident Evropské
investiční banky

E-shop

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 59 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

JUDr. Jiří Lojda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.