Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


153

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

2. V § 3 odstavec 9 zní:

"(9) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti

a) v základní škole  a střední škole  s počtem žáků do 150 o 1 hodinu týdně          do 250 o 2 hodiny týdně          do 550 o 3 hodiny týdně          nad 550 o další hodinu týdně za               každých dalších 300 žáků, b) ve speciálních  školách při  počtu tříd   do 7   o 1 hodinu týdně          8 až 12  o 2 hodiny týdně          13 a více o 3 hodiny týdně.".

3. V § 3 se doplňují odstavce 10 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"(10) Je-li pověřeno výkonem funkce výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho výchovného poradce.

(11) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou.

(12) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně.

(13) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení.

(14) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení.


7)   § 86 zákoníku práce.".

4. Příloha zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 68/1997 Sb.

Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci počet tříd,
výchovných
skupin nebo
počet dětí
a žáků ve
škole nebo
školském
zařízení
počet hodin
přímé
vyučovací
činnosti
nebo
přímé
výchovné
činnosti
týdně
1. Mateřské školy a speciální mateřské školy
učitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy   31
ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy 1
2
3 až 4
5 až 6
7 a více
24
21
18
16
13
zástupce ředitele 5 až 6
7 a více
20
17
ředitel internátní mateřské školy nebo internátní speciální mateřské školy 1
2
3 a více
16
14
12
zástupce ředitele 3 a více 16
ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy se speciálním pedagogickým centrem   5
ředitel stálé mateřské školy v přírodě do 100 dětí
nad 100 dětí
10
8
2. Základní školy
učitel základní školy   22
učitel základní školy v 1. ročníku   20 až 22
ředitel základní školy s 1. stupněm nebo základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy 1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
13
10
8
ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní školy s 1. a 2. stupněm do 9
10 až 18
19 až 23
24 a více
8
7
6
5
zástupce ředitele do 14
15 až 22
23 a více
11
9
7
3. Speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy
učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo pomocné školy   22
učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo zvláštní školy v 1. stupni nebo pomocné školy v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné školy   20 až 22
ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení 1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
13
10
8
ředitel zvláštní školy s 1. stupněm a s méně než 4 samostatnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo pomocné školy s 1. až 6. ročníkem 1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
14
12
9
7
ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo pomocné školy s 1. až 10. ročníkem do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
7
6
5
4
zástupce ředitele do 14
15 až 22
23 a více
11
9
7
ředitel školy v přírodě   9
4. Střední školy, speciální střední školy, odborná učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy
učitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy   21
ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy do 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
zástupce ředitele
(mimo zástupce pro praktické vyučování)
do 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více
14
10
8
6
4
vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol nebo speciálních středních škol nebo odborných učilišť nebo učilišť   16
učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování ve střední odborné škole a střední zdravotnické škole do 120 žáků
121 až 240
241 a více
14
12
10
učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve speciálním středním odborném učilišti a odborném učilišti do 42 žáků
43 až 84
85 až 126
127 a více
14
12
10
8
učitel předmětu praxe na středních školách   21 až 25
učitel odborného výcviku ve speciální střední škole nebo odborném učilišti nebo praktické škole   21
mistr odborné výchovy   30 až 35
5. Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav
učitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu   21
ředitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu do 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
zástupce ředitele do 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více
14
10
8
6
4
6. Základní umělecké školy
učitel základní umělecké školy
- individuální výuka
- skupinová a kolektivní výuka
 
23
21
ředitel základní umělecké školy do 9
10 až 24
25 a více
9
6
3
zástupce ředitele do 14
15 až 29
30 a více
12
9
6
7. Sportovní školy
trenér sportovní školy   21 až 26
8. Školní družiny a školní kluby
vychovatel školní družiny nebo školního klubu   28 až 30
vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu 2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
ředitel školní družiny nebo školního klubu, které nejsou součástí školy do 4
5 až 6
7 a více
20
17
15
zástupce ředitele 2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
9. Speciální mateřské školy internátní
vychovatel speciální mateřské školy internátní   28 až 30
10. Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,přípravné stupně pomocných škol
vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo přípravného stupně pomocné školy   25 až 27
ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
zástupce ředitele 5 až 14
15 až 22
23 a více
11
9
8
vedoucí vychovatel   15 až 17
11. Internátní speciální školy a speciální školy
vychovatel internátní speciální školy nebo speciální školy   27 až 28
vedoucí vychovatel   15 až 17
ředitel internátní speciální školy do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
zástupce ředitele internátní speciální školy 5 až 14
15 až 22
23 a více
11
9
8
12. Domovy mládeže
vychovatel   30 až 32
ředitel   10
zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel   17 až 20".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1999.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

E-shop

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.