Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


139

VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury

ze dne 25. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se mění takto:

1. § 11 zní:

"§ 11

(1) K žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky (dále jen "příspěvek") podle § 16 odst. 1 zákona se přikládá

a)   doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,
b)   závazné stanovisko vydané podle § 14 odst. 1 zákona, pokud bylo vydáno jiným orgánem státní památkové péče než tím, jemuž je předkládána žádost o příspěvek,
c)   specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,
d)   záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
e)   jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
f)   fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

(2) Jde-li o případ poskytnutí přípěvku vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti o příspěvek podle § 16 odst. 1 zákona rovněž

a)   jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,
b)   notářsky ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti o příspěvek.".

2. § 12 zní:

"§ 12

(1) Za zvlášť odůvodněný případ, ve kterém může vlastníku kulturní památky na jeho žádost okresní úřad poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje zejména takový případ, kdy kulturní památka, popřípadě její část

a)   je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky,
b)   je využívána a zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
c)   nalézá se v pohledově významné poloze, nebo
d)   je ojedinělou kulturní památkou svého druhu nacházející se v územním obvodu okresního úřadu.

(2) Za případ, ve kterém vlastník kulturní památky nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje takový případ, kdy příjmy a případné hospodářské výsledky vlastníka kulturní památky za poslední tři roky byly menší než polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu kulturní památky v příslušném kalendářním roce.".

3. § 13 včetně poznámek pod čarou č. 13), 14) a 15) zní:

"§ 13

(1) K žádosti o příspěvek na obnovu kulturní památky podle § 16 odst. 2 zákona se přikládají doklady stanovené v § 11 odst. 1 a písemné vyjádření o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky, které zpracuje krajská, popřípadě ústřední organizace státní památkové péče.

(2) Za případ mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky, ve kterém může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ministerstvo kultury, se považuje takový případ, kdy kulturní památka

a)   je prohlášena za národní kulturní památku,
b)   je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,13)
c)   je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky,
d)   je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
e)   tvoří významnou dominantu obce nebo města, popřípadě části krajinného celku,
f)   je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území České republiky, nebo
g)   je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.14)

(3) Při obnově národních kulturních památek, kulturních památek zapsaných na Seznamu světového dědictví anebo tvořících součást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví, a při obnově (restaurování) kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, lze poskytnout příspěvek až do výše celkových nákladů spojených s obnovou v běžném kalendářním roce, přičemž do výše těchto celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku uplatnit podle zvláštního právního předpisu.15)


13)   Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.
14)   Např. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón podle usnesení vlády ze dne 25. 3. 1992 č. 209, Program záchrany architektonického dědictví podle usnesení vlády ze dne 22. 2. 1995 č. 110 nebo Program restaurování movitých kulturních památek podle usnesení vlády ze dne 16. 7. 1997 č. 426.
15)   Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993  Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č.  208/1997 Sb.".

4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

"§ 14

(1) Příspěvek se poskytuje vlastníku kulturní památky.

(2) V rozhodnutí o poskytnutí příspěvku se stanoví v souladu se zvláštními právními předpisy16) podmínky, za kterých je příspěvek poskytován.

(3) Okresní úřad nebo ministerstvo kultury proplatí vlastníku kulturní památky příspěvek nebo jeho část až po předložení faktury za provedené práce anebo na základě odborného posudku znalce ceny provedených prací, nestanoví-li se v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, že se příspěvek vyplatí žadateli se zřetelem na jeho finanční možnosti předem. Znalce určí orgán, jenž o poskytnutí příspěvku rozhodl.

(4) Vlastník kulturní památky, nesplní-li stanovené podmínky, je povinen vrátit předem vyplacený příspěvek zpět orgánu, jenž příspěvek poskytl.

(5) Poskytnutí příspěvku v běžném kalendářním roce nezakládá nárok vlastníka kulturní památky na příspěvek v následujících letech.


16)   Např. zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č.  321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb., zákon č.  199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.".

5. § 15 zní:

"§ 15

(1) V případě nečerpání nebo úspory předem vyplaceného příspěvku nebo jeho části je vlastník kulturní památky povinen vrátit odpovídající finanční částku zpět orgánu, jenž příspěvek poskytl.

(2) Pokud se práce na obnově kulturní památky podporované z více finančních zdrojů, z nichž jedním je příspěvek, neprovedou ve výši nákladů předpokládaných pro běžný kalendářní rok anebo ve výši smluvních nákladů sjednaných na tentýž rok se zhotovitelem díla, má se za to, že úspora vznikla z příspěvku.".

6. § 16 se zrušuje.

Čl. II

Řízení o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadního znění vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.

Ministr:
Dostál v. r.

E-shop

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Zdeňka Hušáková - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: •obecné principy daně z přidané ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhů

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl - C. H. Beck

Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového občanského zákoníku podává výklad i ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, zákonu o finančním zajištění, zákonu o veřejných dražbách. ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.