Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


136

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 15. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 32 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům:

Čl. I

Vyhláška č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I. kategorie 0 "JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ" zní:

"0A ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

0A001   "Jaderné reaktory" a jejich zařízení a součásti speciálně pro ně konstruované:
a.   "Jaderné reaktory", které jsou schopné pracovat tak, aby udržely řízenou štěpnou řetězovou reakci;
b.   Kovové nádoby nebo jejich hlavní části dílensky zhotovené, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny "jaderného reaktoru", včetně víka reaktorové tlakové nádoby;
c.   Manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení "jaderného reaktoru" palivem nebo vyjímání paliva z "jaderného reaktoru";
d.   Regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v "jaderném reaktoru", jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;
e.   Tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v "jaderném reaktoru" při pracovním tlaku přesahujícím 5,1 MPa;
f.   Kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia ku zirkoniu menší než 1:500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v "jaderném reaktoru";
g.   Chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu "jaderného reaktoru";
h.   Vestavby jaderných reaktorů speciálně konstruované nebo upravené pro užití v "jaderném reaktoru", včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;
   Poznámka:
   V položce 0A001.h. se pod pojmem 'vestavby jaderných reaktorů' rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí jako nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.
i.   Tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu "jaderného reaktoru";
j.   Přístroje pro detekci a měření toku neutronů speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny "jaderného reaktoru".

0B ZKUŠEBNÍ, INSPEKČNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

0B001   Provozní celky pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" a "zvláštních štěpných materiálů" a k tomu speciálně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
a.   Provozní celky pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" a "zvláštních štěpných materiálů", dále uvedené:
1.   Provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;
2.   Provozní celky pro separaci plynovou difuzí;
3.   Provozní celky pro aerodynamickou separaci;
4.   Provozní celky pro separaci chemickou výměnou;
5.   Provozní celky pro separaci výměnou iontů;
6.   Provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití "laseru" ('AVLIS');
7.   Provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití "laseru" ('MLIS');
8.   Provozní celky pro plazmovou separaci;
9.   Provozní celky pro elektromagnetickou separaci;
b.   Plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro plynový odstředivkový separační proces:
   Poznámka:
   V položce 0B001.b. se pojmem 'materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě' rozumí některý z těchto materiálů:
a.   Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, která má mez pevnosti v tahu 2050 MPa nebo více;
b.   Hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 460 MPa nebo více; nebo
c.   "Vláknité materiály" s "měrným modulem" větším než 3,18 x 106 m a "měrnou pevností v tahu" větší než 76, 2 x 103 m.
1.   Plynové odstředivky;
2.   Kompletní montážní celky rotorů;
3.   Trubkové rotorové válce o tloušťce 12 mm nebo menší, průměru mezi 75 mm a 400 mm, vyrobené z materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě;
4.   Kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru mezi 75 mm a 400 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
5.   Přepážky o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
6.   Horní a dolní víka o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro uzavření rotorových válců, vyrobená z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
7.   Magnetická závěsná ložiska, která sestávají z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněném, přičemž obsahují tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;
8.   Speciálně připravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;
9.   Molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;
10.   Kruhově tvarované statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu v kmitočtovém rozsahu 600 Hz až 2000 Hz a výkonovém rozmezí 50 VA až 1000 VA;
11.   Tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru, tvořená pevným válcem s tloušťkou stěn až 30 mm s přesně opracovanými konci a vyrobená z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněná;
12.   Odběrní trubky o vnitřním průměru do 12 mm speciálně upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu působení Pitotovy trubice, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
13.   Kmitočtové měniče (konvertory nebo invertory) speciálně konstruované nebo připravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, které mají všechny dále uvedené charakteristiky, a jejich speciálně konstruované součásti:
a.   Vícefázový výstup 600 Hz až 2000 Hz;
b.   Řízení kmitočtu lepší než 0,1 %;
c.   Harmonické zkreslení menší než 2 %; a
d.   Účinnost větší než 80 %;
c.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces plynové difuzní separace:
1.   Plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických "materiálů odolných vůči UF6" s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a u bariér tvaru trubky s průměrem 25 mm nebo méně;
2.   Tělesa plynových difuzérů, vyrobená z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněná;
3.   Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla, se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem přesahujícím 666,7 kPa, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
4.   Hřídelové ucpávky pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3. konstruované na rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř menší než 1000 cm3/min;
5.   Tepelné výměníky zhotovené z hliníku, mědi, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu, nebo kombinace těchto kovů jako plátované trubky, konstruované pro provoz při nižším než atmosférickém tlaku s takovým únikem, který omezuje vzestup tlaku na méně než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;
6.   Vlnovcové ventily zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;
d.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro aerodynamický separační proces:
1.   Separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6 a s uvnitř umístěným nožovým ostřím, které rozděluje plyn proudící tryskou do dvou proudů;
2.   Vírové trubice tvaru cylindrických nebo kónických trubek, speciálně konstruované pro separaci izotopů uranu, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, s průměrem mezi 0,5 cm a 4 cm a s poměrem délky ku průměru 20:1 nebo menším a s jedním nebo více tangenciálními vstupy;
3.   Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla, se sacím objemem 2 m3/min nebo více, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, a hřídelové ucpávky pro ně;
4.   Tepelné výměníky vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
5.   Skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
6.   Vlnovcové ventily vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;
7.   Zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1/106 (1 ppm) UF6 nebo méně, zahrnující:
a.   Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 oC) nebo nižších;
b.   Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120 oC) nebo nižších;
c.   Separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;
d.   Vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (-20 oC) nebo nižších;
e.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi chemické výměny:
1.   Pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
2.   Odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
3.   Elektrochemické redukční články odolné proti koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové, pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého;
4.   Zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem, jsou vyrobené z vhodného materiálu (např. skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jsou tímto materiálem chráněné;
5.   Linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;
6.   Linky pro oxidaci uranu z U+3 na U+4;
f.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi výměny iontů:
1.   Pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken s průměrem 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, navržené pro poločas výměny méně než 10 s a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 oC) až 473 K (200 oC);
2.   Válcové kolony pro iontovou výměnu s průměrem větším než 1000 mm vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 oC) až 473 K (200 oC) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;
3.   Refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro separační proces na bázi výměny iontů;
g.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace atomových par za použití "laseru" ('AVLIS'):
1.   Vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;
2.   Zařízení pro manipulaci s tekutým kovovým uranem nebo jeho slitinami, sestávající z tavicích kelímků vyrobených z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo chráněných takovými materiály (jako např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;
   (Viz též položka 2A225)
3.   Systémy jímačů produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
4.   Skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a jímačů produktu a zbytků;
5.   "Lasery" a systémy "laserů" pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;
   (Viz též položky 6A005 a 6A205)
h.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace molekulových par za použití "laseru" ('MLIS') nebo chemické reakce způsobené selektivní laserovou aktivací izotopů ('CRISLA'):
1.   Nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (-123 oC) nebo méně, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6";
2.   Sběrače produktu pentafluoridu uranu (UF5), sestávající z filtru, sběračů nárazového nebo cyklonového typu nebo jejich kombinace, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF5/UF6";
3.   Kompresory vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné a hřídelové ucpávky pro ně;
4.   Zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);
5.   Zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku nebo argonu) zahrnující:
a.    Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 oC) nebo nižších;
b.    Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120 oC) nebo nižších;
c.    Vymrazovací odlučovače UF6 schopné pracovat při teplotách 253 K (-20 oC) nebo nižších;
6.   "Lasery" a systémy "laserů" pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;
   (Viz též položky 6A005 a 6A205)
i.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:
1.   Mikrovlnné zdroje energie a antény pro produkci nebo urychlování iontů s výstupním kmitočtem větším než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;
2.   Vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro kmitočty přes 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem přes 40 kW;
3.   Systémy pro tvorbu uranového plazmatu;
4.   Zařízení pro manipulaci s taveninou kovového uranu nebo uranových slitin sestávající z tavicích kelímků, které jsou vyrobené z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo takovými materiály vyložené (např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;
   (Viz též položka 2A225)
5.   Jímače produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi uranovými parami nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
6.   Skříně separačních jednotek (válcové nádoby) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a jímačů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli);
j.   Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:
1.   Iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, nerezové oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;
2.   Iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo nerezové oceli);
3.   Vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli) a navržené pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;
4.   Pólové nástavce magnetů s průměrem větším než 2 m;
5.   Vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje mající všechny uvedené charakteristiky:
   (Viz též položka 3A227)
a.   Schopné nepřetržitého provozu;
b.   Výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;
c.   Výstupní proud 1 A nebo vyšší; a
d.   Stabilita napětí lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;
6.   Zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné), mající všechny uvedené charakteristiky:
   (Viz též položka 3A226)
a.   Schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo větším; a
b.   Proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.
0B002   Speciálně navržené nebo upravené pomocné systémy, zařízení a vybavení provozů pro izotopickou separaci uvedených v položce 0B001, které jsou vyrobeny z "materiálů odolných vůči UF6" nebo chráněné takovými materiály:
a.   Dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;
b.   Desublimátory nebo vymrazovací odlučovače, jež jsou používány pro oddělení UF6 přiváděného z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;
c.   Produktové a zbytkové stanice zajišťující dopravu UF6 do kontejnerů;
d.   Zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a převáděním plynného UF6 do kapalné nebo tuhé formy;
e.   Potrubní systémy rozdělovačů a sběračů speciálně konstruované nebo upravené pro dopravu UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;
f.
1.   Vakuové rozdělovače a sběrné komory pro sací množství 5 m3/min a více; nebo
2.    Vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;
g.   Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů speciálně konstruované nebo upravené pro kontinuální odběr vzorků nástřiku, produktu nebo zbytků z proudu plynného UF6 a mající všechny uvedené charakteristiky:
1.   Jednotkovou rozlišovací schopnost vyšší než 320 unifikovaných atomových hmotnostních jednotek;
2.   Iontové zdroje vyrobené z chromniklové slitiny nebo monelu, nebo pokryté těmito kovy, anebo s niklovým plátováním;
3.   Iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním; a
4.   Jsou opatřené systémem jímačů vhodným pro provádění izotopické analýzy.
0B003   Provozní celky pro konverzi uranu a vybavení pro ně speciálně konstruované nebo upravené:
a.   Systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;
b.   Systémy pro konverzi UO3 na UF6;
c.   Systémy pro konverzi UO3 na UO2;
d.   Systémy pro konverzi UO2 na UF4;
e.   Systémy pro konverzi UF4 na UF6;
f.   Systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;
g.   Systémy pro konverzi UF6 na UO2;
h.   Systémy pro konverzi UF6 na UF4.
0B004   Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a jejich speciálně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:
a.   Provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a to:
1.   Provozní celky pro výměnu typu voda-sirovodík;
2.   Provozní celky pro výměnu typu čpavek-vodík;
b.   Tyto zařízení a součásti:
1.   Patrové výměnné kolony pro výměnu typu voda-sirovodík s průměrem od 6 do 9 m vyrobené z jemnozrnné uhlíkaté oceli (např. ASTM A516), schopné provozu při tlaku větším nebo rovném 2MPa a korozním úbytku 6 mm nebo větším;
2.   Jednostupňové nízkotlaké (tj. 0,2 MPa) radiální oběhové kompresory nebo dmychadla pro plynný sirovodík (tj. plyn obsahující více než 70 % H2S) s průtočným množstvím větším nebo rovným 56 m3/s při sacím tlaku vyšším nebo rovném 1,8 MPa a opatřené ucpávkami pro provoz v mokrém vodíku;
3.    Vysokotlaké výměnné kolony čpavek-vodík o výšce větší nebo rovné 35 m a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;
4.    Vnitřní vestavby kolon, včetně stupňových vestaveb a stupňových recirkulačních čerpadel, která mohou být i ponorná, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek-vodík;
5.    Čpavkové štěpicí zařízení konstruované pro tlaky větší nebo rovné 3 MPa pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek-vodík;
6.    Infračervené absorbční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo větších;
7.    Katalytické hořáky pro přeměnu plně obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu za použití procesu výměny čpavek-vodík;
8.    Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody pro dosažení koncentrace deuteria potřebné pro použití v reaktoru.
0B005   Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků "jaderných reaktorů" a jejich speciálně konstruované nebo upravené vybavení.
   Poznámka:
   Provozní celky pro výrobu palivových článků "jaderných reaktorů" zahrnují takové vybavení, které:
a.   Normálně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;
b.   Utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;
c.   Kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění; nebo
d.   Kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva.
0B006   Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků "jaderných reaktorů" a jejich speciálně konstruované nebo upravené vybavení a součásti.
   Poznámka:
   Položka 0B006 zahrnuje:
a.   Provozy na přepracování vyhořelých palivových článků "jaderných reaktorů" včetně vybavení a součástí, které normálně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovacím procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a tento proces přímo regulují.
b.   Stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání, drcení nebo stříhání vyhořelých palivových kazet, svazků nebo tyčí "jaderných reaktorů";
c.   Rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (například nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva "jaderného reaktoru" jsou schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;
d.   Protiproudé rozpouštědlové extraktory a zařízení pro iontovou výměnu speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů";
e.   Provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované nebo upravené pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;
   Poznámka:
   Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:
1.   Stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu bórového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice v poznámce u položky 0C004) nejméně 2 %;
2.   Maximální průměr 175 mm pro válcové nádoby; nebo
3.    Maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.
f.   Kompletní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro konverzi plutonia z dusičnanové do oxidové formy;
g.   Kompletní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu kovového plutonia;
h.   Provozní řídicí a regulační technika speciálně konstruovaná nebo upravená pro sledování nebo řízení přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů".

0C MATERIÁLY

0C001   "Přírodní uran" nebo "ochuzený uran" nebo thorium v podobě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.
   Poznámka:
   Položka 0C001 nezahrnuje:
a.   Čtyři nebo méně gramů "přírodního uranu" nebo "ochuzeného uranu," pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů;
b.   "Ochuzený uran" speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:
1.   Stínění;
2.   Balení;
3.   Přítěž o hmotnosti ne větší než 100 kg;
4.   Protizávaží o hmotnosti ne větší než 100 kg;
c.   Slitiny obsahující méně než 5 % thoria;
d.   Keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné použití.
0C002   "Zvláštní štěpné materiály".
   Poznámka:
   Položka 0C002 nezahrnuje čtyři nebo méně "efektivních gramů", pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů.
0C003   Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž izotopický poměr deuteria k vodíku převyšuje 1:5000.
0C004   Grafit určený pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5/106 (5 ppm) vyjádřeno "bórovým ekvivalentem" a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3.
   (Viz též 1C107)
   Poznámka 1:
   Kontrole podle položky 0C004 nepodléhají:
a.    Výrobky z grafitu o hmotnosti menší než 1 kg, jiné než speciálně konstruované nebo upravené pro použití v jaderných reaktorech;
b.    Grafitový prášek.
   Poznámka 2:
   V položce 0C004 je "bórový ekvivalent" (BE) definován jako součet všech BEZ pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, jelikož uhlík není považován za nečistotu) včetně bóru, takto:
   BEZ(ppm) = CF x koncentrace prvku Z v ppm, (ppm= 1/106),
   přičemž:
   CF je konverzní faktor daný výrazem CF = sigmaZAB / sigmaBAZ ,
   sigmaB, sigmaZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního bóru, resp. prvku Z (v jednotkách barn); a
   AB, AZ je atomová hmotnost přírodního bóru, resp. prvku Z.
0C005   Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči UF6 (např. nikl nebo jeho slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě vyšší než 99,9 % hmotnostních a o střední velikosti částic menší než 10 mikrometrů měřeno dle normy ASTM B330 a o vysoké rovnoměrnosti velikosti částic.

0D SOFTWARE

0D001   "Software" speciálně určený nebo upravený pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží kontrolovaného touto kategorií.

0E TECHNOLOGIE

0E001   "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží uvedeného v této kategorii.
   Poznámky:
1.   "Technologie" přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným podle kategorie 0 je kontrolovaná v souladu s ustanoveními kategorie 0;
2.   "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" kontrolovaného zboží zůstává v kontrolním režimu, i když je použitelná pro zboží nepodléhající kontrole;
3.   Udělení licence na vývoz a dovoz zboží této kategorie též opravňuje k vývozu a dovozu minimální "technologie", nezbytně nutné pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží pro téhož konečného uživatele;
4.   Kontrola transferu "technologie" se netýká informací "veřejně dostupných" nebo pro "základní vědecký výzkum".".

2. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1A102 se slova "pro systémy podle položek 9A004 nebo 9A104" nahrazují slovy "pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104".

3. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C004.b. se slova "1250 MPa;" nahrazují slovy "880 MPa;".

4. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C010.e. se slova "nebo polotovary z uhlíkových vláken" nahrazují slovy "nebo "polotovary z uhlíkových vláken" ".

5. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 položka 1C111.c.1. zní:

"1.   Butacen; (Viz též Seznam vojenského materiálu)".

6. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C111.c. se doplňuje bod 6., který zní:

"6.   Deriváty ferocenu, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.".

7. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 položka 1C225 zní:

"Bór obohacený izotopem bóru 10 (10B) více, než je obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bór, sloučeniny, směsi obsahující bór, výrobky z nich, jakož i jejich odpad nebo zbytky.

Poznámka:

V položce 1C225 zahrnují směsi obsahující bór i materiály obsahující bór.

Technická poznámka:

Obohacení bóru izotopem bóru 10 vyskytující se v přírodě činí průměrně 18,5 % hmotnostních (20 % atomů).

8. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 se do položek 1C231 a 1C233 doplňují slova:

"Poznámka:

Tato položka zahrnuje rovněž odpad nebo šrot obsahující výše definované materiály.".

9. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C240 se slova "podle položky 0C006" nahrazují slovy "podle položky 0C005".

10. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C350 se sloupec "Položka Celního sazebníku" zrušuje.

11. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C351.d. body 4. a 5. znějí:

"4.   Ricin (viz část II., poř. č. 1.8.);
5.   Saxitoxin (viz část II., poř. č. 1.7.);".

12. V příloze č. 1 části I. kategorii 1 v položce 1C351.d. se doplňuje bod 11., který zní:

"11.   Aflatoxiny;".

13. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 technická poznámka č. 4. k sekci 2B zní:

"4.   Místo zkoušek jednotlivých strojů mohou být pro každý model použity 'uváděné přesnosti nastavení polohy', vyhodnocené z měření provedeného podle normy ISO 230-2:1997.
Poznámka:
'Uváděná přesnost nastavení polohy' je hodnota , kterou je nutno použít jako údaj pro srovnání přesnosti modelu s hodnotami uvedenými v položkách 2B001.a. až 2B001.c. Způsob určení této hodnoty je následující:
1.   Vybrat pět strojů modelu, který má být hodnocen;
2.   Změřit přesnost každé lineární osy v souladu s normou ISO 230-2:1997;
3.   Určit hodnotu A pro každou osu každého stroje (metodika určení je popsána v ISO normě);
4.   Určit střední hodnotu AĹ z hodnot A pro každou osu modelu. Tato střední hodnota se stává 'uváděnou hodnotou přesnosti nastavení polohy' modelu stroje;
5.   Počet 'uváděných hodnot přesnosti nastavení polohy' je totožný s počtem lineárních os modelu;
6.   U strojů, které nejsou kontrolovány položkami 2B001.a. až 2B001.c. a kterákoliv z os modelu dosahuje 'uváděné hodnoty přesnosti nastavení polohy' 5 mikronů nebo lepší pro brusky a 6,5 mikronů nebo lepší pro soustruhy a frézky, výrobce prověří tuto hodnotu každých 18 měsíců.".

14. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 se technická poznámka 5. k sekci 2B zrušuje.

15. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2A226 se slova "obsahujících 60 % nebo více niklu" nahrazují slovy "obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu.".

16. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položkách 2B001.a.1., 2B001.b.1.a. a 2B201.a.1. se slova "méně než (lepší než) 6 mikrometrů podél kterékoli lineární osy (celkové nastavení polohy)" nahrazují slovy "rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometrů podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy".

17. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položkách 2B001.b.3. a 2B001.c.1.a. se slova "menší než (lepší než) 4 mikrometry podél kterékoli lineární osy (celkové nastavení polohy)" nahrazují slovy "rovnou nebo menší (lepší) než 3,0 mikrometry podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy".

18. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B001.c.1.b. se na konci textu položky doplňuje slovo "nebo".

19. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B001.c.2. se slovo "nebo" zrušuje.

20. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B001.d. se slova "Elektroerozivní obráběcí stroje ('EDM') nedrátového typu" nahrazují slovy "Elektrojiskrové bezdrátové obráběcí stroje ('Electrical Discharge Machines')".

21. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 se položka 2B002 zrušuje.

22. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B109 technická poznámka 2. zní:

"2.   Položka 2B109 nekontroluje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní) pro systémy uvedené v položkách 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.".

23. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 položka 2B201.b. zní:

"b.   Obráběcí stroje pro broušení, mající některou z těchto charakteristik:
1.   Dosažitelnou přesnost nastavení polohy při všech kompenzacích rovnou nebo menší (lepší) než 3 mikrometry podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy; nebo
2.   Dvě nebo více kopírovacích os.".
Poznámka k položce 2B201.b. se nemění.

24. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B204 se za slova ""Izostatické lisy" jiné než uvedené v položce 2B004 nebo 2B104" doplňují slova "a příslušná zařízení".

25. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položce 2B209 se slova "uvedené v položce 2B115" nahrazují slovy "uvedené v položce 2B009 nebo 2B109".

26. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v položkách 2B229.a.1. a 2B229.b.1. se slova "75 mm a větší;" nahrazují slovy "větší než 75 mm;".

27. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v Tabulce techniky nanášení povlaků ve sloupci 2 v části A, B1, B2, B3 a F se slovo "Keramika" nahrazuje slovem "Keramika 19)",

ve sloupci 2 v části A, B1, B2, B3, F a G se slova "Cementovaný karbid wolframu 17)" nahrazují slovy "Cementovaný karbid wolframu 16)" a

ve sloupci 2 v části A, B1, B2, B3 a F se slova "karbid křemíku" nahrazují slovy "karbid křemíku 18)".

28. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v Tabulce techniky nanášení povlaků ve sloupci 3, v části D u podkladových substrátů "Vysoce legované slitiny" a Slitiny titanu se slova "obrusný Ni-Cr-Al-bentonit" nahrazují slovy "obrusné materiály obsahující Ni-Cr-Al".

29. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 v Tabulce techniky nanášení povlaků ve sloupci 3 se doplňují slova

", diamant, uhlík s vlastnostmi diamantu 17)"

v části A k podkladovým substrátům Keramika, Berylium a Materiály okének čidel,

", nitrid bóru"

v části A, B1 a F k podkladovému substrátu Kompozity a v části F k podkladovému substrátu Cementovaný karbid wolframu,

", berylium"

v části B1 a F k podkladovému substrátu Berylium,

", uhlík s vlastnostmi diamantu 17)"

v části B2 a F k podkladovým substrátům Keramika a Materiály okének čidel, v části B3 k podkladovému substrátu Keramika a v části B4 k podkladovému substrátu Kompozity a

"MCrAlX 5)"

v části D k podkladovému substrátu Ocel.

30. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 Poznámky k Tabulce techniky nanášení povlaků poznámka 9 zní:

"9.   Materiály okének čidel: syntetický korund ('alumina'), křemík, germanium, sulfid zinečnatý, selenid zinečnatý, arzenid galia, diamant, galiumfosfit, zafír a tyto halogenidy kovů: fluorid zirkonia a fluorid hafnia pro okénka čidel o průměru větším než 40 mm.".

31. V příloze č. 1 části I. kategorii 2 Poznámky k Tabulce technik nanášení povlaků se za poznámku 16 doplňují poznámky 17, 18 a 19, které zní:

"17.   Kontrolnímu režimu nepodléhá "technologie" speciálně vyvinutá pro nanášení uhlíku s vlastnostmi diamantu na následující podpoložky:magnetické řídicí disky a hlavy, oční brýle z polykarbonátu, zařízení pro výrobu předmětů sloužících pouze k jednomu použití, pekárenské zařízení, ventily pro kohoutky, akustické membrány pro reproduktory, součásti motorů pro automobily, řezné nástroje, nástroje pro lisování a děrování, vysoce kvalitní čočky pro fotoaparáty nebo teleskopy, kancelářské mechanické zařízení, mikrofóny nebo lékařské přístroje.
18.   Karbid křemíku nezahrnuje materiály řezných a tvarovacích nástrojů.
19.   Pro účely této položky keramické substráty nezahrnují keramické materiály obsahující 5 % hmotnostních nebo více jílu nebo cementu (samostatně každé složky nebo obou v kombinaci).".

32. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3A001.a.11.a. se slova "větší než 300" nahrazují slovy "větší než 3000".

33. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 se položka 3A202 zrušuje.

34. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3B001.a.3. se slova "při použití plynných zdrojů ('MBE')" nahrazují slovy "při použití plynných nebo pevných zdrojů".

35. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3B001.b. se slova "200 keV" nahrazují slovy "1 MeV" a slova "10 keV" se nahrazují slovy "2 keV".

36. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3B001.f.1. se slova "400 nm" nahrazují slovy "350 nm" a slova "0,7 mikrometru" se nahrazují slovy "0,5 mikrometru".

37. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 se dosavadní položka 3B001.f.3. nově označuje jako položka 3B001.f.2.c.

38. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3C002.a. se slova "370 nm" nahrazují slovy "350 nm".

39. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3E001 v Poznámce b.1 se slova "1 mikrometr" nahrazují slovy "0,7 mikrometru".

40. V příloze č. 1 části I. kategorii 3 v položce 3E002 se slova

"c.   Supravodivé elektronické součástky;
d.   Podložky z diamantových vrstev pro elektronické součástky."
nahrazují slovy
"c.   Supravodivých elektronických součástek;
d.   Podložek z diamantových vrstev pro elektronické součástky;
e.   Křemíkových podložek s izolátorem pro integrované obvody, kde izolátorem je kysličník křemičitý;
f.   Podložek z karbidu křemíku pro elektronické součástky.".

41. V příloze č. 1 části I. kategorii 4 v položce 4A003.b. se slova "přesahující 710 milionů složených teoretických operací za sekundu" nahrazují slovy "přesahující 2000 milionů složených teoretických operací za sekundu".

42. V příloze č. 1 části I. kategorii 4 se položka 4A003.f. zrušuje.

43. V příloze č. 1 části I. kategorii 4 v položce 4A101 se slova "pro použití v systémech podle položek 9A004 nebo 9A104." nahrazují slovy "pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.".

44. V příloze č. 1 části I. kategorii 4 v položce 4A102 se slova "návrhovou integraci systémů v položkách 9A004 nebo 9A104." nahrazují slovy "návrhovou integraci kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104.".

45. V příloze č. 1 části I. kategorii 4 do položky 4D003.c. se doplňuje poznámka:

   "Poznámka:
   Položka 4D003.c. nekontroluje "software", který doprovází uživatele a je určen pro jeho osobní potřeby.".

46. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 - část 1 - Telekomunikace se zrušují položky 5A001.b. Poznámka, 5A001.b.1., 5A001.b.3. až 5A001.b.6., 5A001.c. a 5C001.

47. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 položka 5A001.d.1. zní:

"1.   Optická vlákna delší než 500 m, u kterých výrobce deklaruje schopnost vydržet namáhání v tahu při ověřovací zkoušce 2 x 109 N/m2 nebo větší;".
Technická poznámka se nemění.

48. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 položka 5B001 zní:

"5B001
a.   Zařízení a jejich speciálně navržené součásti nebo příslušenství speciálně konstruovaná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zařízení, funkcí nebo schopností podléhajících kontrole podle 5A001, 5B001, 5D001 nebo 5E001.
   Poznámka:
   Položka 5B001.a. nekontroluje zařízení pro hodnocení optických vláken, která nepoužívají polovodičové "lasery".
b.    Zařízení a jejich speciálně navržené součásti nebo příslušenství speciálně konstruovaná pro "vývoj" některých následujících telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem":
1.   Zařízení, která používají číslicové techniky včetně "asynchronního přenosového režimu" ('ATM'), určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;
2.   Zařízení, která používají "laser" a mají některou z těchto charakteristik:
a.   Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;
b.   Provádějí "optické zesílení";
c.    Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (zvané také optický heterodyn nebo homodyn); nebo
d.    Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;
   Poznámka:
   Položka 5B001.b.2.d. nekontroluje zařízení speciálně konstruovaná pro "vývoj" komerčních televizních systémů.
3.   Zařízení, která používají "optické přepojování";
4.   Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
a.   Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace ('QAM') nad úrovní 128; nebo
b.   Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz; nebo
   Poznámka:
   Položka 5B001.b.4.b. nekontroluje zařízení speciálně konstruovaná pro "vývoj" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.
5.   Zařízení, která používají "signalizaci ve společném kanálu" pracující v neasociovaném nebo quasiasociovaném režimu.".

49. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 položka 5D001 zní:

"5D001
a.   "Software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zařízení, funkcí nebo schopností uvedených v položkách 5A001 nebo 5B001.
b.   "Software" speciálně navržený nebo upravený pro podporu "technologií" uvedených v položce 5E001.
c.   Specifický "software":
1.   "Software" speciálně navržený nebo upravený pro zajištění charakteristik, funkcí nebo schopností zařízení uvedených v položkách 5A001 nebo 5B001;
2.   "Software", který zajišťuje schopnost regenerovat "zdrojový kód" telekomunikačního "software" uvedeného v položce 5D001;
3.   "Software" v jiném než strojovém kódu speciálně navržený pro "dynamické adaptivní směrování".
d.   "Software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" některého z následujících telekomunikačních přenosových nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem":
1.   Zařízení, která používají číslicové techniky včetně techniky "asynchronního přenosového režimu" ('ATM'), určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;
2.   Zařízení, která používají "laser" a mají některou z následujících charakteristik:
a.   Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm; nebo
b.   Používají analogové techniky a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;
   Poznámka:
   Položka 5D001.d.2.b. nekontroluje "software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" komerčních televizních systémů.
3.   Zařízení, která používají "optické přepojování"; nebo
4.   Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
a.   Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo
b.   Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz.
   Poznámka:
   Položka 5D001.d.4.b. nekontroluje "software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.".

50. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 položka 5E001 zní:

"5E001
a.   "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" (vyjma provozu) zařízení, funkcí nebo schopností nebo "software" uvedených v položkách 5A001, 5B001 nebo 5D001.
b.   Specifické "technologie":
1.   "Technologie" "potřebná" pro "vývoj" nebo "výrobu" telekomunikačních zařízení speciálně navržených pro použití na palubách kosmických družic;
2.   "Technologie" pro "vývoj" nebo "použití" laserových komunikačních technik se schopností automaticky zachytit a sledovat signály a udržovat spojení přes exosféru nebo pod povrchem (vody);
3.   "Technologie" pro "vývoj" číslicových celulárních radiokomunikačních systémů;
4.   "Technologie" pro "vývoj" technik "rozprostřeného spektra" nebo rychlé přeladitelnosti (frekvenční skákání).
c.   "Technologie" potřebná pro "vývoj" nebo "výrobu" některých následujících telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem", funkcí nebo schopností:
1.   Zařízení, která používají číslicové techniky včetně "asynchronního přenosového režimu" ('ATM') určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;
2.   Zařízení, která používají "laser" a mají některou z následujících charakteristik:
a.   Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;
b.   Provádějí "optické zesílení" za použití fluoridových zesilovačů nadopovaných praseodynem (PDFFA);
c.   Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (zvané také optický heterodyn nebo homodyn);
d.   Používají multiplexní postupy dělení vlnové délky přesahující 8 optických nosičů v samostatném optickém okně; nebo
e.   Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;
   Poznámka:
   Položka 5E001.c.2.e. nekontroluje "technologii" pro "vývoj" nebo "výrobu" komerčních televizních systémů.
3.   Zařízení, která používají "optické přepínání";
4.   Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
a.   Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo
b.   Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz; nebo
   Poznámka:
   Položka 5E001.c.4.b. nekontroluje "technologii" pro "vývoj" nebo "výrobu" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.
5.   Zařízení, která používají "signalizaci ve společném kanálu", která pracuje v neasociovaném nebo quasi-asociovaném režimu.".

51. V příloze č. 1 části I. kategorii 5 část 2 - Bezpečnost informací zní:

"ČÁST 2 - BEZPEČNOST INFORMACÍ

Poznámka 1:

V této části je definován kontrolní režim pro zařízení, "software", systémy, aplikačně specifické "elektronické sestavy", moduly, integrované obvody, součásti nebo funkce pro "bezpečnost informací", i když jsou komponentami nebo "elektronickými sestavami" jiného zařízení.

Poznámka 2:

Kategorie 5 - Část 2 nekontroluje produkty, jestliže doprovázejí uživatele a jsou určeny pro jeho osobní potřeby.

Poznámka 3:

Kryptografická poznámka

5A002 a 5D002 nekontrolují zboží, které splňuje všechny následující požadavky:

a.   Je obecně zpřístupněné veřejnosti prodejem bez jakéhokoliv omezení ze skladů v maloobchodním prodeji, a to prostřednictvím některého z následujících způsobů:
1.   pultovním prodejem;
2.   zásilkovým prodejem;
3.   elektronickým prodejem; nebo
4.   telefonickou objednávkou;
b.   Kryptografické funkce produktu nemohou být jednoduše změněny uživatelem;
c.   Je navrženo tak, aby instalace byl schopen sám uživatel bez další podstatné podpory dodavatele;
d.   Neobsahuje "symetrický algoritmus" s délkou klíče převyšující 64 bitů; a
e.   V případě nutnosti jsou podrobnosti o zboží dostupné a budou poskytnuty na vyžádání kompetentním úřadům státu.

Technická poznámka:

Pro kategorii 5 - Část 2 platí, že paritní bity nejsou zahrnuty do délky klíče.

5A2 ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

5A002
a.   Systémy, zařízení, aplikačně specifické "elektronické sestavy", moduly nebo integrované obvody pro "bezpečnost informací" dále uvedené a jiné jejich speciálně konstruované součásti:
   Poznámka:
   Pro kontrolu přijímacích zařízení systémů globálních satelitních navigačních systémů (např. 'GPS' nebo 'GLONASS') používajících dešifrování viz položka 7A005.
1.   Navržené nebo upravené pro použití "šifrování" a používající číslicové metody pro jakékoliv šifrovací funkce kromě autentizace nebo digitálního podpisu, které mají některou z následujících charakteristik:
   Technické poznámky:
1.   Funkce autentizace a digitálního podpisu zahrnují jejich funkci klíčového hospodářství;
2.   Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, ledaže by byly přímo spojené s ochranou přístupových hesel, osobních identifikačních čísel (PINů) nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu;
3.   "Šifrování" nezahrnuje 'pevné' datové komprese nebo kódovací techniky.
   Poznámka:
   5A002.a.1. zahrnuje zařízení navržené a upravené k použití "šifrování" s využitím analogových principů v případě, že jsou implementovány s digitálními technikami.
a.   "Symetrický algoritmus" využívající klíč o délce nad 56 bitů; nebo
b.   "Asymetrický algoritmus", jehož bezpečnost je založena na:
1.   Rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA);
2.   Výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní grupy konečného pole o velikosti větší než 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ); nebo
3.   Diskrétních logaritmech v jiné grupě, než byla zmíněna v 5A002.a.1.b.2. nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);
2.   Navržené nebo upravené k výkonu kryptoanalytických funkcí;
3.   Nepoužit;
4.   Speciálně navržené nebo upravené ke snížení kompromitujícího elektromagnetického vyzařování signálů nesoucích informace za rámec, který je nezbytný z důvodů ohrožení zdraví, bezpečnosti či standardů pro elektromagnetické rušení;
5.   Navržené nebo upravené pro použití šifrovacích metod za účelem generování kódu rozprostření pro systémy "rozprostřeného spektra" nebo kódu kmitočtového skákání pro systémy "rychlé přeladitelnosti";
6.   Navržené nebo upravené pro zajištění certifikované nebo schopné certifikace "víceúrovňové bezpečnosti" nebo izolace uživatele na úrovni přesahující třídu B2 Kritérií hodnocení důvěrnosti počítačových systémů ('TCSEC') nebo ekvivalentních;
7.   Komunikační kabelové systémy navržené nebo upravené pro detekci nedovoleného vstupu do spojení, které pro tento účel používají mechanické, elektrické nebo elektronické prostředky;
   Poznámka:
   Položka 5A002 nekontroluje:
a.   "Personalizované inteligentní karty" ('smart card'), jejichž kryptografická schopnost je omezena na užití v zařízeních či v systémech, vyloučených z kontroly podle bodů b. až f. této poznámky.
   Věcná poznámka:
   Jestliže "personalizované inteligentní karty" mají více funkcí, kontrolní status každé z nich je posuzován samostatně.
b.   Přijímací zařízení pro rozhlas, placenou televizi nebo podobné typy televize zákaznického typu s omezeným okruhem příjemců, bez číslicového zakódování, ledaže jsou užívány výlučně pro zasílání informací o poplatcích nebo programu zpět vysílajícímu;
c.   Zařízení, kde kryptografická (šifrovací) schopnost není uživateli dostupná, a které je speciálně navrženo a výhradně určeno pro:
1.   Spouštění programového vybavení chráněného proti kopírování;
2.   Přístup k:
a)   nepřepisovatelným paměťovým médiím s ochranou proti kopírování; nebo
b)   informaci uchovávané v šifrované formě na paměťovém médiu (např. ve spojení s ochranou duševního vlastnictví ), je-li paměťové médium nabízeno veřejnosti k prodeji v identickém uspořádání; nebo
3.   Jednorázové zkopírování audio a audiovizuálních záznamů chráněných copyrightem;
d.   Šifrovací zařízení speciálně navržené a výhradně určené pro použití v přístrojích pro bankovní a 'peněžní operace';
   Technická poznámka:
   Pro účely Poznámky d. v položce 5A002 'peněžní operace' zahrnují inkaso nebo úhradu poplatků nebo úvěrové funkce.
e.   Přenosné (osobní) nebo mobilní radiotelefony pro civilní účely, např. pro použití v civilních celulárních komerčních radiokomunikačních systémech, které nejsou schopné šifrování typu bod-bod;
f.   Bezdrátové telefonní zařízení neschopné šifrování typu bod-bod, kde maximální efektivní dosah nezesíleného bezdrátového spojení (tj. jednoduchý přenos mezi terminálem a domácí základovou stanicí) je menší než 400 m podle specifikace výrobce.".

Položky 5B002, 5D002 a 5E002 se nemění.

52. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 v poznámce a. u položky 6A001.a.1. se slova "přesahující +10o" nahrazují slovy "přesahující +20o".

53. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 do položky 6A003.b.4. se doplňuje poznámka:

   "Poznámka:
   Položka 6A003.b.4. nekontroluje zobrazovací kamery obsahující lineární "ohnisková pole" s dvanácti prvky nebo méně, v jejichž prvku nedochází k časovému zpoždění a integraci a jsou určeny pro:
a.   Průmyslové nebo občanské poplašné systémy, řízení provozu nebo průmyslové přepravy nebo počítací systémy;
b.   Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu nebo sledování oběhu tepla v budovách, zařízeních nebo průmyslových procesech;
c.   Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, výběr nebo analýzu vlastností materiálů;
d.   Zařízení speciálně určená pro laboratorní užití; nebo
e.   Lékařská zařízení.".

54. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 položka 6A005.b. zní:

"b.   Polovodičové "lasery" s vlnovou délkou menší než 950 nm nebo větší než 2000 nm, dále uvedené:
1.   Samostatné jednomodové polovodičové "lasery", které mají průměrný nebo CW výkon větší než 100mW.
2.   Samostatné polovodičové "lasery" s vícepřechodovým modem a pole jednotlivých polovodičových "laserů", mající některou z těchto charakteristik:
a.   Výstupní energii přesahující 500 mikrojoulů na impuls a impulsní "špičkový výkon" větší než 10 W; nebo
b.   Průměrný nebo CW výkon větší než 10 W.".

Technická poznámka a Poznámky se nemění.

55. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 položka 6A107 zní:

"6A107   Gravimetry a součásti pro gravimetry a gravitační gradiometry, dále uvedené:
a.   Gravimetry jiné než uvedené v položce 6A007.b., navržené nebo přizpůsobené pro letecké nebo námořní použití, které mají statickou nebo provozní přesnost 7 x 10-6 m/s2 (0,7 miligalu) nebo menší (lepší) a zároveň dobu registrace ustáleného stavu dvě minuty nebo méně;
b.   Speciálně konstruované součásti pro gravimetry uvedené v položce 6A007.b. nebo 6A107.a. a pro gravitační gradiometry uvedené v položce 6A007.c.".

56. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 položce 6A108.a. se slova "pro použití v systémech uvedených v položkách 9A004 nebo 9A104;" nahrazují slovy "pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;".

57. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 v položce 6A203.b. se za slova "Elektronické zábleskové a snímkovací kamery" vkládají slova ", přístroje".

58. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 položka 6C002 zní:

"6C002   Materiály pro optické snímače, dále uvedené:
a.   Elementární telur (Te) o čistotě minimálně 99,9995 %;
b.   Monokrystaly kadmium-zinek-teluridu (CdZnTe) s obsahem zinku menším než 6 % hmotnostních, nebo teluridu kadmia (CdTe) nebo rtuť-kadmium-teluridu (HgCdTe) jakékoliv čistoty, včetně epitaxních plátků z těchto monokrystalů.".

59. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 v položce 6D003.d.2.b. technická poznámka zní:

"Technická poznámka:

'Průměrná úroveň postranních laloků' v položce 6D003.d.2.b. je měřena přes celý vyzařovací diagram s vyloučením úhlového rozsahu zahrnujícího hlavní paprsek a první dva postranní laloky po obou stranách hlavního paprsku.".

60. V příloze č. 1 části I. kategorii 6 v položce 6E003.b. se slova "nebo "používání" speciálně" nahrazují slovy "nebo "použití" speciálně".

61. V příloze č. 1 části I. kategorii 7 v položkách 7A103.b., 7A106, 7A115 se slova "pro použití v systémech uvedených v položkách 9A004 nebo 9A104:" nahrazují slovy "pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:".

62. V příloze č. 1 části I. kategorii 7 v položce 7A105 se slova "pro použití v systémech uvedených v položce 9A004 nebo 9A104:" nahrazují slovy "pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:".

63. V příloze č. 1 části I. kategorii 7 v položce 7A116 se slova "pro systémy uvedené v položkách 9A004 nebo 9A104:" nahrazují slovy "pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104:".

64. V příloze č. 1 části I. kategorii 7 v položce 7D103 se slova "se systémy uvedenými v položkách 9A004 nebo 9A104." nahrazují slovy "s kosmickými nosnými prostředky uvedenými v položce 9A004 nebo sondážními raketami uvedenými v položce 9A104.".

65. V příloze č. 1 části I. kategorii 8 se za položku 8A002.p. doplňuje položka 8A002.q., která zní:

"q.   Přenosné přístroje pro potápění a plavání pod vodou s uzavřeným nebo polouzavřeným dýchacím okruhem.".

66. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 v položce 9A003 se slova "pro plynové pohonné systémy s turbínovým motorem:" nahrazují slovy "pro dále uvedené plynové pohonné systémy s turbínovým motorem:".

67. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 položka 9A105.b. zní:

"b.   Raketové motory na kapalná paliva použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položce 9A005 nebo 9A105.a., s celkovým silovým impulsem 0,841 MN.s nebo větším.".

68. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 položka 9A107 zní:

"9A107   Raketové motory na tuhá paliva použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položce 9A007, s celkovým silovým impulsem 0,841 MN.s nebo větším.".

69. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 v položce 9A110 se slova "pro použití v systémech podle položek 9A004 nebo 9A104" nahrazují slovy "pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104".

70. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 v položce 9A115 se slova "pro systémy uvedené v položkách 9A004 nebo 9A104:" nahrazují slovy "pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104:".

71. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 položka 9A119 zní:

"9A119   Jednotlivé raketové stupně použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položkách 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 a 9A109.".

72. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 položka 9B116 zní:

"9B116   Speciálně konstruované "výrobní celky" pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo systémy, subsystémy a součásti uvedené v položkách 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 až 9A109, 9A111 nebo 9A116 až 9A119.".

73. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 v položkách 9D001, 9D002 a 9D003 se slova ""Software" potřebný pro" nahrazují slovy ""Software" speciálně navržený nebo přizpůsobený pro".

74. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 v položce 9D103 se slova "systémů uvedených v položkách 9A004 nebo 9A104," nahrazují slovy "kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104,".

75. V příloze č. 1 části I. kategorii 9 položka 9E102 zní:

"9E102   "Technologie" potřebná pro "použití" kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo zboží uvedeného v položkách 9A005 až 9A011, 9A101, 9A104 až 9A111, 9A115 až 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 nebo 9D103.".

76. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" se zrušují tyto termíny a vysvětlivky k nim:

""Axiální házení", 'BE', "Bórový ekvivalent", "Číslicová síť s integrovanými službami", 'ISDN', "Jednotka přístupu k médiím", "Mezisíťová brána", "Naprašování", "Ostatní štěpný materiál", "Polotovary pro výrobu optických vláken", "Přepojovací uspořádání", "Radiální házení", 'SDH,' 'SONET', "Spektrální účinnost", "Synchronní číslicová hierarchie", "Synchronní optická síť", "Zařízení obsahující terminálové rozhraní" ".

77. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" se dosavadní text vysvětlivek termínu "Software" doplňuje textem:

"Obecná poznámka k software:

(Tato poznámka má přednost před ustanoveními sekcí D v kategoriích 0 až 9)

Podle kategorie 0 až 9 tohoto Seznamu nespadá pod kontrolu software, který je:

a.   Obecně zpřístupněný veřejnosti tím, že je:
1.   Prodáván ze skladů v maloobchodním prodeji, bez jakéhokoliv omezení, prostřednictvím:
a.   Pultovního prodeje;
b.   Zásilkového prodeje; nebo
c.   Telefonickou objednávkou; a zároveň
2.   Je navržen tak, aby instalace byl schopen uživatel bez další podstatné podpory dodavatele; nebo
   Poznámka:
   Bod a. Obecné poznámky k software se nevztahuje k software specifikovanému v Kategorii 5 - část 2 (Bezpečnost informací).
b.   "Veřejně dostupný".".

78. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" se dosavadní text vysvětlivek k termínu "Technologie" doplňuje textem:

"Obecná poznámka k Technologii - sekce E kategorií 1 - 9:

Export "technologie", která je "potřebná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9 je kontrolován v souladu s ustanoveními kategorií 1 až 9.

"Technologie", která je "potřebná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když ji lze uplatnit u nekontrolovaného zboží.

Kontrole nepodléhá taková "technologie", která je nezbytným minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží, které nepodléhá kontrole nebo na jehož export byla udělena licence. Toto ustanovení se nevztahuje na "technologii", která je uvedená v položkách 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontrola transferu "technologie" se netýká informací "veřejně dostupných", pro "základní vědecký výzkum" nebo nezbytného minima informací pro přihlašování patentů.".

79. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" vysvětlivky k termínům "Efektivní gram", "Personalizovaná inteligentní karta" a "Zvláštní štěpný materiál" znějí:

""Efektivní gram" (Kat. 0,1) "zvláštního štěpného materiálu" znamená:

a.   pro izotopy plutonia a uran-233 - hmotnost v gramech;
b.   pro uran obohacený izotopem U-235 o 1 % nebo více - hmotnost prvku násobená čtvercem jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;
c.   pro uran obohacený izotopem U-235 o méně než 1 % - hmotnost prvku násobená 0,0001.

"Personalizovaná inteligentní karta" (Kat. 5) - čipová karta obsahující mikroobvod, který byl naprogramován pro specifickou funkci a nemůže být uživatelem přeprogramován pro jinou funkci.

"Zvláštní štěpný materiál" (Kat. 0) - plutonium-239, uran-233, "uran obohacený izotopy 235 nebo 233" a jakýkoli materiál obsahující tyto látky.".

80. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" ve vysvětlivkách k termínu "Rakety" se za slova "užitečný náklad" vkládají slova "500 kg a více".

81. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" za vysvětlivky k termínu "Analyzátory signálu (dynamické)" se vkládají vysvětlivky, které znějí:

""Asymetrický algoritmus" (Kat. 5) - kryptografický algoritmus používající různé matematicky závislé klíče pro zašifrování a odšifrování.

Věcná poznámka:

Běžné použití "asymetrických algoritmů" je v klíčovém hospodářství.".

82. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" za vysvětlivky k termínu "Magnetometr" se vkládají vysvětlivky, které znějí:

""Materiály odolné vůči UF6" (Kat. 0) mohou být podle typu separačního procesu: měď, korozivzdorná ocel, hliník, oxid hliníku, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny niklu obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a proti UF6 odolné fluorované uhlovodíkové polymery.".

83. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" za vysvětlivky k termínu "Podložka" se vkládají vysvětlivky, které znějí:

""Polotovary z uhlíkových vláken" (Kat. 1) - soustava vláken s povlakem nebo bez něj uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je vpravena "matrice" pro vytvoření "kompozitu".".

84. V příloze č. 1 části I. v kapitole "Vysvětlivky k technickým termínům" za vysvětlivky k termínu "Supravodivý" se vkládají vysvětlivky, které znějí:

""Symetrický algoritmus" (Kat. 5) - kryptografický algoritmus používající tentýž klíč jak pro zašifrování, tak pro odšifrování.

Věcná poznámka:

Běžné použití "symetrických algoritmů" je pro důvěrnost dat.".

85. V příloze č. 1 části II. ("Seznam chemických látek dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní") se sloupec "Položka Celního sazebníku" zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Jemelka/Vetešník - C. H. Beck

První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.