Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


127

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 16. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č.279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), se mění takto:

1. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

"h)   rekreační chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,
i)   zahrádkářskou chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.".

2. V § 5 poznámka pod čarou č.3) zní:


"3)   § 3 písm. c) vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.".

3. V § 6 se poznámka pod čarou č. 4) zrušuje.

4. V § 8 se poznámka pod čarou č. 5) zrušuje.

5. V § 10 se v odstavci 1 větě první doplňují tato slova: "a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

6. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

7. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Pro oba případy platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17 a podlahová plocha teras koeficientem 0,10.".

8. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění z důvodu špatného technického stavu se nevyžaduje povolení stavebního úřadu,7a) se zjistí podle odstavce 1.


7a)   § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 21 odst. 1 se slova "jejich podlahových ploch" nahrazují slovy "podlahových ploch jejich místností".

10. V § 22 odst. 2 větě první se za slova "nejsou-li k dispozici" vkládají slova "nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé".

11. V § 22 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Použití obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněno.".

12. V § 22 odst. 4 písm. c) se slovo "průměrné" zrušuje a za slovo "odpisy" se vkládají slova "vedené v účetnictví".

13. V § 22 odst. 4 písm. c) se číslo "3 %" nahrazuje číslem "3,5 %".

14. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   v hlavním městě Praze a v sousedících obcích okresu Praha-východ a Praha-západ
1.   1 700 Kč v hlavním městě Praze,
2.   350 Kč v obcích okresu Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s jednotlivými katastrálními územími hlavního města Prahy,".

15. V § 23 odst. 1 písm. d) se slova "podle posledního sčítání lidu" zrušují.

16. V § 23 odst. 1 se na začátek odstavce následujícího za písmenem i) vkládá tato věta:

"Počet obyvatel se stanoví podle posledního sčítání lidu.".

17. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

18. V § 23 odst. 1 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".

19. V § 23 odst. 2 větě druhé se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32a".

20. V § 23 odstavec 3 zní:

"(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro skládky, hřiště, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 9, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až i) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

21. V § 23 odst. 4 větě poslední se slovo "koeficientem" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a".

22. V § 23 odst. 5 se slovo "koeficientem Kp" nahrazuje slovy "koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp".

23. V § 23 odst. 6 větě druhé se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3".

24. V § 23 odst. 7 se slova "§ 26 odst. 1" nahrazují slovy "§ 26 odst. 2".

25. V § 23 odst. 10 se slova "stav užití" nahrazují slovy "rozsah zastavění".

26. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(12) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č.151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce,15a) se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.


15a)   § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".

27. V § 24 odst. 3 větě první se slovo "přilehlých" zrušuje.

28. V § 24 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

29. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceněnými podle § 23 odst. 1 a 4 a nejde-li o pozemky ve vlastnictví stejného subjektu, je cena stanovená podle § 23 odst. 1 a 4 násobená koeficientem 0,40.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

30. V § 26 odst. 2 se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".

31. V § 26 odst. 3 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 2".

32. V § 26 odst. 3 se částka "5 Kč" nahrazuje částkou "7 Kč".

33. V § 27 odst. 6 se částka "2 Kč" nahrazuje částkou "3 Kč".

34. V § 27 odst. 7 větě první se částka "0,50 Kč" nahrazuje částkou "0,70 Kč".

35. V příloze č. 2 v první tabulce ve sloupci 3 "Účel užití budovy" se na konci textu doplňují slova "nebytové prostory v ostatních budovách" a ve sloupci 5 "Kč/m2 podlahové plochy" slova "(cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3, 4)".

36. V příloze č. 2 pod první tabulkou se nadpis "Poznámky:" zrušuje.

37. V příloze č. 2 tabulce "STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV" v položce 13 "Okna" patří písmena F až L do první části sloupce.

38. V příloze č. 5 tabulce "2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy" v položce 2.2 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.1" a v položce 2.4 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.21.64.2".

39. V příloze č. 5 tabulce "5. Letiště" ve sloupci SKP se číslo "46.24.14" nahrazuje číslem "46.23.14".

40. V příloze č. 5 tabulce "8. Výhybky" v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.23.13.4".

41. V příloze č. 5 tabulce "10. Objekty podzemní mimo důlní" ve sloupci SKP v položce 10.2 se číslo "46.21.52.2" nahrazuje číslem "46.21.22.2", v položce 10.3 číslo "46.21.52.3" číslem "46.21.22.3" a v položce 10.6 číslo "46.21.52.1" číslem "46.21.22.6".

42. V příloze č. 5 tabulce "11. Vodovody trubní" se slova "SKP 46.21.32.1" nahrazují slovy "SKP 46.21.31.2".

43. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se slova "SKP 46.21.32.4" nad první tabulkou nahrazují slovy "SKP 46.21.42.1".

44. V příloze č. 5 tabulce "13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)" se nad druhou tabulku vkládají slova "SKP 46.21.32.4".

45. V příloze č. 5 tabulce "17. Hráze a objekty na tocích" v položkách 17.2, 17.3, 17.4 a 17.5 se do sloupce SKP vkládá číslo "46.24.12.3".

46. V příloze č. 5 tabulce "20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.42.3".

47. V příloze č. 5 tabulce "22. Plynovody vysokotlaké" se pod nadpis vkládají slova "SKP 46.21.31.2".

48. V příloze č. 6 se tabulka "I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:" v části "Dům, Chalupa, Domek s plochou střechou" doplňuje typy a cenami pro konstrukce dřevěné

"L 2 280,- M 2 000,- N 2 125,- O 1 905,-".

49. V příloze č. 7 tabulce "I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:" ve sloupci "nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží" se za slovo "Typ" vkládá "I" a ve sloupci "podsklepené" se za slovo "Typ" vkládá "II".

50. V příloze č. 7 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

51. V příloze č. 8 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

52. V příloze č. 9 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

53. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" položka 2.3 zní:

"2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Žumpy
Žumpa z monolitického i montovaného betonu
Žumpa zděná z cihel
Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonováním

m3 OP
m3 OP
m3 OP

2 300
2 150
3 620

80 - 100
30 - 70
70 - 90"

54. V příloze č. 11 tabulce "2 Kanalizace SKP 46.21.41.4" se za položku 2.4.2 doplňují nové položky, které znějí:

"2.4.3 Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním do 15 m3 OP m3 OP 3 380 90-110
2.4.4 dtto nad 15 m3 OP m3 OP 3 560 90-110
2.5 Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologie      
2.5.1 Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
23 500
15 700
50 - 70
20 - 30
2.5.2 Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
29 530
18 870
50 - 70
20 - 30
2.5.3 Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
31 190
19 110
50 - 70
20 - 30
2.5.4 Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
66 940
28 690
50 - 70
20 - 30
2.5.5 Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
106 740
43 600
50 - 70
20 - 30
2.5.6 Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
127 220
49 480
50 - 70
20 - 30
2.5.7 Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
192 770
54 380
50 - 70
20 - 30
2.5.8 Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
246 240
65 460
50 - 70
20 - 30
2.5.9 Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
388 540
97 100
50 - 70
20 - 30
2.5.10 Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
392 200
98 100
50 - 70
20 - 30
2.5.11 Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
483 960
120 990
50 - 70
20 - 30
2.5.12 Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
547 230
136 800
50 - 70
20 - 30
2.5.13 Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
648 570
162 150
50 - 70
20 - 30
2.5.14 Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
751 280
187 820
50 - 70
20 - 30
2.5.15 Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
824 440
206 110
50 - 70
20 - 30
2.5.16 Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stav. část
dtto - technologie
kus
kus
843 980
212 250
50 - 70
20 - 30
2.6 Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované      
2.6.1 Odkalovací nádrž do 2 m3 OP m3 OP 7 940 60 - 80
2.6.2 Odkalovací nádrž přes 2 m3 OP m3 OP 4 420 60 - 80
2.6.3 Lapač tuku do 2 m3 OP m3 OP 9 875 60 - 80
2.6.4 Lapač tuku přes 2 m3 OP m3 OP 5 430 60 - 80
2.7 Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku      
2.7.1 Odlučovač do 2 m3 OP m3 OP 15 029 60 - 80
2.7.2 Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OP m3 OP 9 390 60 - 80
2.7.3 Odlučovač přes 5 m3 OP m3 OP 4 425 60 - 80".

55. V příloze č. 11 tabulce "3 Elektrická síť SKP 46.21.43.9 se za položku 3.2.6 doplňují nové položky, které znějí:

"3.3

Pilíře pro elektroměry

 

 

 

3.3.1

Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyč. cihel

m3

2 810

60 - 80

3.3.2

Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových cihel, nebo šamotových

m3

5 470

60 - 80

3.3.3

PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN
(3 x 380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3

kus

5 120

30 - 50

3.3.4

dtto SP 4

kus

5 420

30 - 50

3.3.5

dtto SP 5

kus

5 830

30 - 50

3.4

3.4.1

Skříně pro rozvody
PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN
(3 x 380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 x 300 mm

kus

6 900

30 - 50

3.4.2

dtto 950 x 300 mm

kus

9 330

30 - 50

3.4.3

dtto 1 150 x 300 mm

kus

10 920

30 - 50

3.4.4

dtto 1 440 x 300 mm

kus

12 700

30 - 50

3.4.5

dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 950 x 300 mm

kus

12 900

30 - 50

3.4.6

dtto 1 150 x 300 mm

kus

15 940

30 - 50

3.4.7

dtto 1 440 x 300 mm

kus

18 380

30 - 50".

56. V příloze č. 11 tabulce "4 Plynovody SKP 46.21.42.3" se za položku 4.2 doplňují položky 4.3.1 až 4.3.4, které znějí:

"4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihel
dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihel
dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2
dtto pohledový díl přes 1 m2
m3
m3
m3
m3
2 010
4 100
3 780
4270
60 - 80
60 - 80
60 - 80
60 - 80

57. V příloze č. 11 tabulce "12 Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5" se za položku 12.7 doplňuje položka 12.8, která zní:

"12.8

Schodiště na železobetonové desce, schody betonované

bm

710

40 - 60".

58. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4" se za položku 13.1 vkládá nová položka 13.1.1, která zní:

"13.1.1

Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěrem

m2 pohl. pl.

290

20 - 40".

59. V příloze č. 11 tabulce "13 Ploty SKP 46.21.64.4" se za položku 13.6 vkládají nové položky 13.6.1 až 13.6.4, které znějí:

"13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.6.4
Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr, nebo impregnace
dtto s lištováním
dtto z prken hoblovaných na sraz
dtto s lištováním
m2 pohl. pl.
m2 pohl. pl.
m2 pohl. pl.
m2 pohl. pl.
337
380
452
540
20 - 30
20 - 30
20 - 30
20 - 30".

60. V příloze č. 11 tabulka 19 zní:

"19   Skleníky a foliovníky SKP 46.39.99

19.1
19.2
19.3
19.4

Skleník z ocelových profilů se zasklením a základy
Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)
Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelné
Foliovníky skružové

m2 ZP
m2 ZP
m2 ZP
m2 ZP

2 050
2 090
2 570
910

10 - 30
10 - 30
10 - 30
5 - 10".

61. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "33 Rampy SKP 46.21.64.3", která zní:

"33   Rampy SKP 46.21.64.3

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8

Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypem

dtto na dvou zdech

Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 m do 2,5 m, na jedné zdi se zásypem

dtto na dvou zdech

dtto na jedné řadě pilířů bez zásypu

dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu

Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypu

dtto na dvou řadách pilířů bez zásypu

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm

3 250

4 480

4 040

5 410

4 590

5 970

2 890

3 760

30 - 50

30 - 50

40 - 60

40 - 60

40 - 60

40 - 60

30 - 50

30 - 50".

62. V příloze č. 11 se doplňuje tabulka "34 Terasy venkovní SKP 46.39.99", která zní:

"34   Terasy venkovní SKP 46.39.99

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků

dtto výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě sloupků

Terasa, výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupků

dtto na 2 řadách zděných sloupků

Terasa, výška nad 1 m do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupků

dtto na 2 řadách zděných sloupků

Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdech

dtto na 3 zdech

dtto na 4 zdech

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

970

1 100

2 320

2 680

2 630

3 190

3 160

4 010

4 490

15 - 30

15 - 30

20 - 40

20 - 40

20 - 40

30 - 50

30 - 50

40 - 60

40 - 60".

63. V příloze č. 11 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.

64. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se slova "může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde" zrušují.

65. V příloze č. 14 bodu 3 větě druhé se za slova "staveb nesmí" vkládají slova "cena zjištěná po odpočtu opotřebení".

66. V příloze č. 14 bodu 3 větě poslední se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".

67. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu c) se číslo "80 %" nahrazuje číslem "85 %".

68. V příloze č. 14 bodu 4 v písmenu d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   provedena nástavba, přístavba, vestavba.".

69. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 1 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

70. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H I a CH I se číslo "0,27" nahrazuje číslem "0,28".

71. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 3 ve sloupcích H II a CH II se číslo "0,29" nahrazuje číslem "0,30".

72. V příloze č. 14 tabulce č. 4 položce č. 9 ve sloupcích H I, H II, CH I a CH II se čísla "0,01" a "0,02" zrušují.

73. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 12 se slova "urychlenou návratností investic" nahrazují slovy "komerční využitelností".

74. V příloze č. 15 tabulce "I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1" v položce 13 se slovo "ve" nahrazuje slovy "v jiných" a na konci věty se doplňují tato slova: "s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených".

75. V příloze č. 15 pod první tabulkou se nadpis "Poznámka:" zrušuje a doplňuje se tato věta: "Použití přirážek podle položek č. 12 a 13 musí být prokazatelně zdůvodněno.".

76. V příloze č. 15 tabulce "II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4" v položkách 8 a 9 se poznámka č. 6) zrušuje.

77. V příloze č. 15 pod druhou tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".

78. V příloze č. 16 se BPEJ číslo "75202" nahrazuje číslem "75201".

79. V příloze č. 16 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" nahrazuje nadpisem "Vymezení pojmů".

80. V příloze č. 17 položce 3.1 se za slovo "překážkami" vkládají slova "(např. šachet kanalizačních sběračů apod.)".

81. V příloze č. 17 pod tabulkami se nadpisy "Poznámka:" a "Vysvětlivky:" zrušují.

82. V příloze č. 17 bodě 1) se za slovo "poddolování" doplňují tato slova: ", avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.".

83. V příloze č. 17 bodě 4) se za slova "Českého hydrometeorologického ústavu" doplňují tato slova: ", oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.".

84. V příloze č. 17 se za bod 5) vkládá nový bod 5a), který zní:

"5a) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je odděleno např. územím jiné obce od vlastního území, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.".

85. V příloze č. 18 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

86. Příloha č. 23 zní:

"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18
100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57
120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

78,51

69,73

61,20

54,14

47,23

41,29

34,72

28,79

22,44

100

94,91

83,40

72,31

63,12

54,34

46,95

38,86

31,19

24,11

120

110,11

96,30

83,09

71,53

60,29

51,33

41,69

32,70

26,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

39,15

35,99

32,18

29,80

25,44

22,20

18,34

16,94

16,94

100

39,86

36,55

32,77

29,99

26,03

22,22

18,81

16,94

16,94

120

41,05

37,51

33,90

30,49

26,59

22,82

19,59

16,94

16,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtíu

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

50,99

46,32

41,32

36,88

30,35

26,44

22,95

19,31

15,49

100

56,57

50,92

45,03

39,91

33,65

28,77

24,46

19,83

15,49

120

62,26

55,76

49,17

43,09

36,76

30,85

25,66

20,02

15,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

80

85,61

77,59

69,66

62,92

56,86

100

94,37

84,72

75,00

66,59

58,87

120

102,31

92,19

81,46

71,71

62,28

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

83,55

76,51

69,96

63,59

55,76

49,53

44,22

39,03

33,44

120

95,70

86,81

78,19

70,08

62,48

55,10

48,71

42,28

35,41

140

105,66

95,34

85,88

75,42

67,41

59,56

52,37

45,20

37,35

7. skupina dřevin: DUB

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

120

90,22

80,57

71,32

63,66

57,02

51,54

45,67

28,12

26,76

140

99,89

90,51

80,92

72,11

64,31

57,28

49,92

28,34

26,76

160

106,18

99,06

90,81

81,45

72,12

63,21

54,14

28,65

26,76

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

80

44,03

37,51

29,80

100

48,54

41,08

32,00

120

53,43

44,75

33,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

60

14,61

13,16

10,84

8,83

6,40

80

18,53

15,75

12,73

10,11

7,34

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

60

7,19

5,75

4,22

80

8,31

6,40

4,40

11. skupina dřevin: AKÁT

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

21,61

18,81

15,98

13,47

10,37

7,28

5,00

3,06

3,06

80

25,37

22,21

18,82

15,79

12,73

8,34

5,12

3,06

3,06

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

30,11

26,62

22,77

19,73

16,51

13,74

11,07

8,39

5,60

50

32,95

29,77

25,43

22,02

18,51

15,47

12,89

9,90

6,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

Obmýtí
u

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

60

8,70

6,92

4,90

80

9,77

7,49

4,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených

v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba přiblížená na odvozní místo

Obmýtí = doba obmýtí = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

87. Příloha č. 24 zní:

"Příloha č. 24 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina
Dřevin

Věk porostu

Náklady na zajištěnou
kulturu
c

 

1.rok

2.rok

3.rok

4.rok

5.rok

Smrk

8,56

10,26

11,02

11,76

12,46

12,46

Jedle

15,93

17,58

18,40

20,24

21,23

21,23

Borovice

11,44

14,17

15,68

16,77

16,94

16,94

Modřín

11,64

13,12

14,74

15,27

15,49

15,49

Douglaska

24,01

25,57

27,02

27,90

28,65

28,65

Buk

16,23

19,54

20,65

22,32

23,39

23,39

Dub

18,03

21,24

22,64

24,70

26,76

26,76

Jasan

11,10

14,66

16,26

17,86

17,96

17,96

Olše

2,90

3,37

3,49

3,57

3,60

3,60

Osika

2,70

2,94

3,06

3,16

3,20

3,20

Akát

2,40

2,76

2,98

3,03

3,06

3,06

Topol

1,70

1,76

2,00

2,10

2,18

2,18

Bříza

3,00

3,26

3,44

3,61

3,77

3,77

88. Příloha č. 25 zní:

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Tabulka není k dispozici v digitální podobě

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věku, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem"-".".

89. V příloze č. 26 se doplňuje nová tabulka č. 3, která zní:

"Tabulka č. 3

Tabulka není k dispozici v digitální podobě

90. V příloze č. 27 tabulka č. 1 zní:

"Tabulka č. 1

Tabulka není k dispozici v digitální podobě

91. V příloze č. 27 tabulka č. 2 zní:

Tabulka č. 2

Tabulka není k dispozici v digitální podobě

92. V příloze č. 27 tabulka č. 3 zní:

Tabulka č. 3

Tabulka není k dispozici v digitální podobě

93. V příloze č. 28 pod tabulkami se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

94. V příloze č. 29 pod tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

95. V příloze č. 30 pod tabulkou se nadpis "Poznámka:" zrušuje.

96. V příloze č. 31 pod tabulkou se nadpis "Vysvětlivky:" zrušuje.

97. V příloze č. 31 bodě 9 se slova "§ 29 nebo § 33" nahrazují slovy "§ 28 nebo § 32".

98. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Příloha není k dispozici v digitální podobě

99. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Příloha není k dispozici v digitální podobě

100. Příloha č. 34 zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Příloha není k dispozici v digitální podobě

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2018

Abeceda DPH 2018

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH. V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.