Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


125

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 14. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla

Ministerstvo financí stanoví podle § 191 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 237 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)   vnitřní přepravou přeprava osob, které nastoupily v tuzemsku, aby v tuzemsku vystoupily, nebo přeprava zboží, které bylo v tuzemsku naloženo, aby bylo v tuzemsku vyloženo.".

2. V § 1 odst. 2 písm. k) se slovo "osobním" zrušuje.

3. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.".

4. V § 11 se v odstavci 2 za slova "nepřesahuje-li jeho" vkládá slovo "vlastní".

5. V § 21 písm. a) se slovo "měl" nahrazuje slovem "má".

6. V § 23 se za slova "a jde-li o vybavení domácnosti" vkládá slovo "vlastní".

7. V nadpisu hlavy VII se zrušují slova ", KTERÉ MÁ OBCHODNÍ CHARAKTER".

8. V § 29 se zrušují slova "které má obchodní charakter," a slovo "celní" se nahrazuje slovem "vlastní".

9. Nadpis hlavy VIII zní: "ZÁSILKY ZBOŽÍ MEZI FYZICKÝMI OSOBAMI".

10. V § 32 se v odstavci 1 slovo "celní" nahrazuje slovem "vlastní".

11. V § 32 se v odstavci 2 za slovo "úhrnná" vkládá slovo "vlastní".

12. V § 35 písm. a) se na konci doplňují tato slova: "po dobu nejméně 12 měsíců".

13. V § 48 odst. 1, 2, 3 a 5 se slovo "celní" nahrazuje slovem "vlastní".

14. V § 50 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Při dovozu zboží uvedeného v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce nemusí být deklarantem osoba uvedená v odstavci 1.".

15. V § 59 odst. 3 se za slovo "nevyrábějí" vkládají slova ", jsou zasílány zdarma".

16. V § 67 odst. 1 písm. a) se za slovo "dovážené" vkládá slovo "zdarma".

17. V § 93 odst. 1 písm. a) se za slovo "zboží" vkládají slova "dováženého ozbrojenými silami".

18. V § 93 odst. 1 písm. b) se čárka na konci textu nahrazuje tečkou.

19. V § 93 odst. 1 se písmena c) až f) zrušují.

20. § 158, 159, 160, 161 a 162 včetně nadpisů znějí:

"Silniční dopravní prostředky
§ 158

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití

a)   je dovážen zahraniční osobou nebo jejím jménem, nebo
b)   je používán zahraniční osobou nebo jejím jménem,
c)   je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby, která vykonává podnikatelskou činnost v zahraničí; nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby, která vykonává podnikatelskou činnost v zahraničí, a
d)   je používán výhradně k přepravě, která začíná nebo končí v zahraničí.

(2) Návěs nebo přívěs registrovaný v zahraničí a připojený k silničnímu motorovému vozidlu registrovanému v tuzemsku se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla i tehdy, nejsou-li podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) splněny.

(3) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití pobývat v tuzemsku pouze po dobu nutnou k provedení příslušných operací, například přepravě, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení nákladu, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(4) Za osobu jednající jménem zahraniční osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se považuje osoba, která tuto skutečnost prokáže písemným pověřením vystaveným zahraniční osobou.

(5) Za podmínek uvedených v odstavci 4 může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití řízen českou fyzickou osobou.

(6) Z důvodů hodných zřetele může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu i tehdy, jestliže jej bude po dobu stanovenou celním úřadem používat k obchodním účelům česká osoba.

(7) České fyzické osobě, která je zaměstnána zahraniční osobou, může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití, který bude používat v tuzemsku, propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu, je-li vlastnictvím zahraniční osoby. Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla může být použit pro soukromou potřebu, bude-li pro tuto potřebu používán pouze příležitostně, v podstatně menším rozsahu než k obchodnímu použití a pracovní smlouva české fyzické osoby se zahraniční osobou bude možnost tohoto použití obsahovat.

(8) Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití může být se souhlasem celního úřadu použit ve vnitřní přepravě. Zvláštní předpisy upravující používání silničních dopravních prostředků registrovaných v zahraničí tím nejsou dotčeny.

§ 159

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k soukromému použití

a)   je dovážen zahraniční osobou, nebo
b)   je používán zahraniční osobou, a
c)   je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby; nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Bez dotčení ustanovení odstavce 1 bude silniční dopravní prostředek k soukromému použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže

a)   je registrován na jméno zahraniční osoby v tuzemsku pouze dočasně a má být z tuzemska vyvezen zpět do zahraničí,
b)   je v zahraničí registrován na jméno zahraniční osoby a v zahraničí vykonávající činnost, a se souhlasem celního úřadu ho v tuzemsku používá podle podmínek pracovní smlouvy se zahraniční osobou česká fyzická osoba, která je touto zahraniční osobou zaměstnána, při výkonu výdělečné činnosti, která však není považována za jeho obchodní použití,
c)   je registrován v zahraničí a v tuzemsku používán pouze při cestách ze zahraničí do zaměstnání a zpět; toto používání není časově omezeno, nebo
d)   je registrován v zahraničí a v tuzemsku ho po dobu studia používá zahraniční student.

(3) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, může silniční dopravní prostředek k soukromému použití, za podmínek uvedených v odstavci 1, pobývat v tuzemsku po dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění silničního dopravního prostředku k soukromému použití do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Ustanovení odstavce 2 písm. c) se použije obdobně na silniční dopravní prostředek k soukromému použití dovážený osobou, která ho v tuzemsku používá při plnění úkolů, které jsou časově omezeny.

(5) Není-li dále stanoveno jinak, propustí se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla silniční dopravní prostředek k soukromému použití za podmínky, že po dovozu nebude pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici; je-li příslušný dopravní prostředek v době dovozu pronajat, zapůjčen nebo dán k dispozici, nebude dále v tuzemsku pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici jiné osobě za jiným účelem než za účelem jeho bezprostředního zpětného vývozu.

(6) Silniční dopravní prostředek k soukromému použití, který je vlastnictvím zahraniční půjčovny automobilů, bude propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže je pronajat zahraniční fyzické osobě a z tuzemska bude následně ve lhůtě stanovené celním úřadem vyvezen zpět do zahraničí, a v tuzemsku je v rámci plnění nájemní smlouvy.

(7) Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 může silniční dopravní prostředek propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla

a)   používat manžel (manželka) a přímí příbuzní zahraniční fyzické osoby, ve vzestupné i sestupné linii, kteří jsou také zahraničními osobami,
b)   příležitostně používat česká fyzická osoba, jestliže jej použije jménem a podle pokynů osoby, která je rovněž v tuzemsku a které byl dopravní prostředek do tohoto režimu propuštěn.

(8) Ustanovení odstavce 5 se použije obdobně při použití silničního dopravního prostředku k soukromému použití českou fyzickou osobou; silniční dopravní prostředek může být do tuzemska rovněž dovezen zaměstnancem tuzemské půjčovny automobilů.

(9) Česká fyzická osoba si může v zahraničí zapůjčit nebo pronajmout silniční dopravní prostředek k soukromému použití registrovaný v zahraničí za účelem návratu do tuzemska; lhůtu zpětného vývozu určí celní úřad.

(10) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu se za podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b) propustí silniční dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) české fyzické osobě, která se chystá přestěhovat do zahraničí a která

a)   doloží chystanou změnu místa pobytu,
b)   silniční dopravní prostředek vyveze do 3 měsíců od data jeho registrace.

§ 160

(1) Ustanovení § 159 se použije obdobně i pro jízdní a tažná zvířata a vozy jimi tažené, které vstupují do tuzemska.

(2) Zvířata a jimi tažené vozy uvedené v odstavci1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 3 měsíců.

§ 161
Železniční dopravní prostředky

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže železniční dopravní prostředek

a)   je vlastnictvím zahraniční osoby, která v zahraničí vykonává podnikatelskou činnost, a
b)   je registrován u zahraničních železničních společností.

(2) Železniční dopravní prostředky se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením na dobu 12 měsíců.

(3) Železniční dopravní prostředky může v tuzemsku používat česká osoba, jestliže se jedná o společný vozový park vytvořený na základě dohody, podle níž mohou všechny železniční společnosti využívat vozový park ostatních železničních společností jako svůj vlastní.

(4) Z důvodů hodných zřetele se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla vagóny určené k přepravě zboží ve vnitřní přepravě se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

§ 162
Letecké dopravní prostředky

(1) Letecké dopravní prostředky se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 158 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro letadla sloužící k obchodnímu použití. Z důvodů hodných zřetele se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí letadlo české osobě se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

(3) Letecké dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, a to nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění leteckého dopravního prostředku do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění letadel k soukromému použití se ustanovení § 159 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.".

21. Za § 162 se vkládají nové § 162a až 162e, které včetně nadpisů znějí:

"§ 162a
Dopravní prostředky říční přepravy

(1) Dopravní prostředky říční přepravy (dále jen "plavidlo") se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 158 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro plavidla sloužící k obchodnímu použití při říční přepravě.

(3) Plavidla uvedená v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 měsíců, nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění plavidla do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění plavidel k soukromému použití se ustanovení § 159 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.

Náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení dopravních prostředků
§ 162b

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí náhradní díly, příslušenství a vybavení, včetně potřeb sloužících k uložení, zabezpečení nebo ochraně zboží, které jsou dovezeny současně s dopravním prostředkem, s nímž jsou používány, nebo jsou dovezeny samostatně.

(2) Náhradní díly dovezené současně s dopravním prostředkem, pro který jsou určeny, nebo dovezené samostatně mohou být použity výhradně k provedení drobných oprav a běžné údržby tohoto dopravního prostředku.

(3) Běžná údržba a oprava dopravního prostředku, jejichž nutnost vyvstala během cesty do tuzemska nebo v tuzemsku, nejsou považovány za změnu stavu příslušného dopravního prostředku.

§ 162c

Součastkám vyměněným při opravě nebo údržbě dopravního prostředku a novým náhradním dílům, které jsou poškozené nebo vadné a které byly propuštěny do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, bude přiděleno jiné celně schválené určení.

Ukončení úplného osvobození od cla
§ 162d

Úplné osvobození od cla bude ukončeno, jestliže

a)   silniční dopravní prostředky k obchodnímu použití byly bez souhlasu celního úřadu použity ve vnitřní přepravě,
b)   silniční dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodním účelům ve vnitřní přepravě,
c)   dopravní prostředky byly po dovozu v tuzemsku pronajaty, zapůjčeny nebo dány k dispozici jiné osobě za jiným účelem než za účelem jejich bezprostředního zpětného vývozu, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.

§ 162e

U železničních dopravních prostředků uvedených v § 161, které se používají společně na základě dohody, bude úplné osvobození od cla ukončeno také tehdy, je-li těmto železničním dopravním prostředkům, které byly dány k dispozici české osobě, přiděleno jiné celně schválené určení.".

22. V části druhé se doplňuje hlava XIII, která včetně nadpisu zní:

"HLAVA XIII
ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ ZAHRANIČNÍMI OZBROJENÝMI SILAMI, CIVILNÍMI SLOŽKAMI DOPROVÁZEJÍCÍMI OZBROJENÉ SÍLY A OSOBAMI ZÁVISLÝMI NA PŘÍSLUŠNÍCÍCH OZBROJENÝCH SIL NEBO CIVILNÍ SLOŽKY

§ 165a

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí

a)   služební vozidla zahraničních ozbrojených sil nebo civilní složky dovážená po vlastní ose nebo jiným způsobem,
b)   osobní majetek příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li služebně do tuzemska, nebo
c)   osobní majetek osob závislých na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li do tuzemska s cílem připojit se k těmto příslušníkům.

(2) Jiný osobní majetek podle odstavce 1 písm. b) a c) než osobní motorová vozidla a jejich přívěsy se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla pouze při prvním příjezdu do tuzemska.

(3) Zboží uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla s podmínkou, že

a)   bude používáno v tuzemsku pouze příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky nebo osobami na nich závislými, a
b)   před propuštěním do volného oběhu nebude prodáno nebo darováno bez souhlasu celního úřadu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí jak na zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, tak na zboží propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla z režimu uskladňování v celním skladu, z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému nebo které bylo umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.

E-shop

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhů

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl - C. H. Beck

Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového občanského zákoníku podává výklad i ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, zákonu o finančním zajištění, zákonu o veřejných dražbách. ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.