Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


124

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí,

ze dne 14. června 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 4, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 105 odst. 5, § 124 odst. 4, § 234 odst. 5 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a podle § 50 odst. 4, § 180 a § 258 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží obsahuje

a)   obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)
b)   přesný popis zboží a další údaje nezbytné pro zařazení zboží, zejména jeho složení, způsob zpracování, funkce, účel použití a druh balení,
c)   obchodní název zboží a jeho výrobce,
d)   druh a počet dokladů přiložených k žádosti,
e)   místo a datum podání žádosti.".

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"(2) Pro správné sazební zařazení zboží se žádost podle odstavce 1 dokládá podle povahy zboží fotografiemi, vzorky, plány, technickou dokumentací a podobnými podpůrnými doklady obsahujícími údaje nezbytné pro zařazení zboží. Vyžadují-li zvláštní předpisy3a) vzhledem k nebezpečnosti zboží vyhotovení bezpečnostního listu,3b) předkládá se spolu se vzorkem zboží i bezpečnostní list.


3a)   Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.Vyhláška č. 250/1998  Sb., o registraci chemických látek.Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.
3b)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pro účely vydání závazných informací se jedním druhem zboží rozumí zboží, které má stejné složení, shodné technické parametry a stejný účel použití.".

4. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Dovoz poštovních zásilek

Zásilky, u nichž pošta neučinila celní prohlášení, budou vydány až po jejich propuštění celním úřadem do navrženého celního režimu.".

5. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c) a 3d) zní:

"§ 5
Vývoz poštovních zásilek

(1) Poštovní zásilky obsahující zboží, které nemá obchodní charakter, nemusí odesílatel před podáním k poštovní přepravě do zahraničí předložit celnímu úřadu, nepodléhá-li vyvážené zboží zákazům a omezením stanoveným právními předpisy3c) a nebrání-li tomu poštovní předpisy.3d)

(2) Poštovní zásilky obsahující zboží, které má obchodní charakter, předkládá odesílatel před jejím podáním k poštovní přepravě do zahraničí celnímu úřadu, není-li pošta jeho zástupcem v celním řízení.


3c)   Například zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
3d)   § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád).".

6. V § 15 se v písmenu g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   manžel a manželka.".

7. V § 17 se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 18 odst. 1 se slova "dodatečných poplatků vybíraných v tuzemsku" nahrazují slovy "poplatků vybíraných po propuštění zboží do celního režimu za úkony provedené v tuzemsku".

9. V § 23 větě první se slova "kopii faktury" nahrazují slovem "fakturu".

10. V § 32 odstavec 2 zní:

"(2) V režimu tranzitu, kdy celním úřadem odeslání i celním úřadem určení jsou české celní úřady a není překročena státní hranice (dále jen "národní tranzit"), do něhož je propouštěno zboží cizích ozbrojených sil v souvislosti s jejich vysláním na území České republiky a ozbrojených sil České republiky v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států na základě mezinárodní smlouvy14) (dále jen "zboží ozbrojených sil"), a které je určeno výhradně pro jejich potřebu, může být Ložný list nahrazen seznamem zboží, který tyto ozbrojené síly obvykle v Evropských společenstvích používají pro celní řízení na propuštění zboží do režimu tranzitu (dále jen "Seznam zboží"), obsahujícím údaje nutné k identifikaci zboží, zejména značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží a jeho hrubou nebo vlastní hmotnost. Vysláním cizích ozbrojených sil na území České republiky se pro účely této vyhlášky rozumí také jejich průjezd územím České republiky.".

11. V § 32 odstavec 5 zní:

"(5) Bude-li předloženo prohlášení, že zásilka, která má být propuštěna do národního tranzitu, je přepravována pro ozbrojené síly vysílajícího státu a obsahuje pouze zboží pro jejich potřebu, a toto prohlášení bude opatřeno datem vystavení a ověřeno podpisem vystavujícího důstojníka s uvedením jeho jména a příjmení, hodnosti a jednotky (dále jen "Prohlášení"), vyplní se v Deklaraci údaje v rozsahu uvedeném v části III. přílohy č. 16 k této vyhlášce.".

12. V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Písemné celní prohlášení na propuštění zboží ozbrojených sil do národního tranzitu lze podat též na tiskopisu, který má formát A3 a jehož vzor je uveden v příloze č. 16a k této vyhlášce. Tento tiskopis je nutno předepsaným způsobem vyplnit v souladu s uvedenými pokyny a opatřit požadovanými náležitostmi.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

13. V § 39 odstavec 3 zní:

"(3) Je-li k podání celního prohlášení použita Deklarace, případně Doplňková deklarace v sadě skládající se z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a případně 4/5, deklarant proškrtne nehodící se číselné označení na Deklaraci a v Doplňkové deklaraci tak, aby číslování listů v sadě odpovídalo ustanovením uvedeným v odstavci 2 pod písmeny a) až e).".

14. V § 39 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: "Deklarace a Doplňková deklarace se zhotovuje zeleným tiskem na bílý samopropisovací papír, který je bez vlastní fluorescence pod UV světlem a jehož hmotnost je nejméně 40g/m2.".

15. V § 39 odst. 9 větě první se slova "anebo 4" zrušují a ve větě čtvrté se slova "se zřetelně uvedenou poznámkou v odstavci B" nahrazují slovy "přičemž v odstavci B dalšího listu Deklarace bude zřetelně uvedena poznámka".

16. V § 39 odst. 11 větě první se slovo "zahraničních" zrušuje.

17. V § 40 odst. 2 písm. b) se číslovka "29," zrušuje a za číslovku "46," se vkládá číslovka "47,".

18. V § 40 odstavec 3 zní:

"(3) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů), zejména v odstavcích 1, 7, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Například při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací; jedná-li se o nedělitelnou zásilku, lze podat jednu Deklaraci, v níž se jako měna, kterou je za zboží placeno nebo inkasováno, uvede měna, kterou je v přepočtu na Kč placena větší část celkové částky, nebo měna dle výběru deklaranta, jedná-li se o shodné částky.".

19. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Mezinárodní jízdenka pro jízdní kola (dále jen "jízdenka"), na jejímž podkladě bude jízdní kolo dopravováno železniční společností jako cestovní zavazadlo, má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení podané cestujícím u pohraničního celního úřadu na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, bude-li obsahovat prohlášení, že jízdní kolo bude nebo bylo použito pouze k cestovním účelům a při jeho zpětném dovozu se požaduje osvobození od dovozního cla, a budou-li zároveň splněny tyto podmínky:

a)   cestující oba díly jízdenky, v nichž uvede své jméno, příjmení a bydliště, opatří vlastnoručním podpisem,
b)   první díl jízdenky cestující na požádání předloží celním orgánům v rámci provádění celního dohledu,
c)   druhý díl jízdenky cestující připevní na jízdní kolo, z něhož až do výdeje jízdního kola cestujícímu v cílové železniční stanici nebude sejmut.".

20. V § 45 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a zároveň se slova "Pro účely odstavce 1" nahrazují slovy "Pro účely odstavců 1 a 2".

21. V § 61 se na konci doplňují tyto věty: "Byla-li přeprava zahájena na území smluvních stran a je-li přepravováno společně zboží, jehož celní statut je označen kódem "T1" a zboží, jehož celní statut je označen kódem "T2", je nutno pro každou tuto kategorii zboží použít samostatné Ložné listy. Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR je nutno použít samostatné Ložné listy pro každý kontejner, ve kterém se nachází zboží obou kategorií. Veškeré Ložné listy musí být opatřeny úředním záznamem železniční stanice odeslání.".

22. V § 62 odstavec 2 zní:

"(2) Je-li celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu předávací list TR, uvede se do odstavce pro údaj o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM, který je pouze přepravním dokladem, odkaz na předávací list TR poznámkou "Předávací list TR" doplněnou sériovým číslem tohoto dokladu. Mezinárodní přepravní list CIM se v těchto případech zelenou nálepkou neoznačuje.".

23. V § 63 odst. 7 se číslovka "7" nahrazuje číslovkou "6".

24. V § 66 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o poštovní zásilky obsahující pouze
1.   osobní sdělení,
2.   písemnosti pořízené hmatovým písmem, štočky se slepeckými značkami a zvukové záznamy a zvláštní papíry pro potřebu nevidomých (slepecké zásilky),
3.   tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a daním nebo osvobozené od dovozního cla a daní.".

25. V § 66 odst. 1 písm. b) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "v poštovních zásilkách" a poznámka pod čarou č. 20) zní:


"20)   Celní prohlášení Douane CN 22 a celní prohlášení Déclaration en douane CN 23.".

26. V § 66 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   v okamžiku podání k poštovní přepravě do zahraničí, jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, vyvážené v poštovních zásilkách opatřených nebo neopatřených celním prohlášením o obsahu,20)".

27. V § 66 odst. 2 písm. b) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "poštovních zásilkách".

28. V § 66 odst. 3 se slovo "příjemce" nahrazuje slovem "adresát".

29. V § 66 odst. 4 se slova "listovní zásilky a poštovní balíky neopatřené celním prohlášením o obsahu11)" nahrazují slovy "poštovní zásilky neopatřené celním prohlášením o obsahu20)".

30. V § 67 v písmenu a) se slova "listovních zásilkách a poštovních balících" nahrazují slovy "poštovních zásilkách".

31. V § 67 v písmenu c) se slova "listovní zásilky a poštovní balíky" nahrazují slovy "poštovní zásilky".

32. V § 83 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   v jiných případech než uvedených pod písmeny a) a b), zejména při dovozu zboží pro potřebu cizích ozbrojených sil a při zpětném dovozu zboží ozbrojených sil České republiky do tuzemska, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.".

33. V § 84 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3.   zboží ozbrojených sil, které je vyváženo v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením,".

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

34. V § 86 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   zboží dovážené pro potřebu cizích ozbrojených sil, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.".

35. Za § 86 se vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27a) zní:

"§ 86a
Národní tranzit

Celní prohlášení na propuštění zboží do přímého tranzitu lze podat ústně, jedná-li se o zboží cizích ozbrojených sil dopravované přes území České republiky při přesunu jejich pravidelných jednotek či formací nebo jednotlivých příslušníků těchto ozbrojených sil na základě kolektivních nebo individuálních rozkazů k přesunu,27a) které musí být předloženy na požádání celnímu úřadu.


27a)   Článek III odst. 2 písm. b. Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, která byla zveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.".

36. V § 94 větě první se slova "§ 93" nahrazují slovy "§ 92".

37. V § 97 v návětí a v písmenu c) se slova "volného oběhu" nahrazují slovy "režimu uskladňování v celním skladu".

38. V § 106 odst. 1 větě první se za slova "zpětným vývozem nebo" vkládá slovo "propuštěním".

39. V § 106 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

40. V § 110 odst. 2 se slovo "bezodkladně" zrušuje.

41. V § 122 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)   vrácení zboží krytého společnou organizací trhu ovoce a zeleniny, vyvezeného a odeslaného za účelem prodeje při dodání, jehož prodej se však na trhu cílové třetí země neuskutečnil.".

42. V poznámce pod čarou č. 29) se slova "ve znění č. 27/1997 Sb." nahrazují slovy "ve znění č. 8/1998 Sb.".

43. V § 127 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   úhlopříčně jednotlivými listy červeným písmem poznámku "Článek 34b Přílohy II", která bude ve formátu nejméně 100 x 10 mm.".

44. V § 129 odstavec 6 zní:

"(6) Výše globální záruky pro jiné operace než režim tranzitu se stanoví součtem částek, které odpovídají

a)   výši neuhrazených celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací při propuštění zboží do volného oběhu, nejméně však 250 000 Kč,
b)   výši celních dluhů, které by mohly vzniknout ze zajištěných operací při nakládání se zbožím dle ustanovení § 123 celního zákona anebo v režimu pasivního zušlechťovacího styku, bude-li povolen dovoz náhrad ještě před dočasným vývozem dle ustanovení § 206 celního zákona,
c)   10 % z celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací v režimu dočasného použití nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo při dočasném uskladnění, nejvýše však 10 000 000 Kč.".

45. § 130 zní:

"§ 130

(1) Osoba, které bylo celními orgány České republiky povoleno uskutečňovat tranzitní nebo jiné operace s globální zárukou, prokazuje tuto skutečnost

a)   "Osvědčením o globální záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 37 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,
b)   "TC 31 - Osvědčením o záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 38 k této vyhlášce, které má zelený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo
c)   "Osvědčením o globální záruce", jehož vzor je uveden v příloze č.  39 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

která mohou být opatřena bezpečnostním prvkem.

(2) Bylo-li používání globální záruky povoleno celním úřadem, prokazuje se tato skutečnost dokladem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo c), který bude mít v odstavci 7 uvedeno "c) celní úřad ".".

46. V § 139 odstavec 1 zní:

"(1) Byl-li ručitel povolen celními orgány České republiky, předává se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu paušální zárukou

a)   "Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 46 k této vyhlášce, který má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,
b)   "T.C.32 - Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 47 k této vyhlášce, který má červený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo
c)   "Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 48 k této vyhlášce, který má zelený podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

které mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem.".

47. V § 143 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nezajišťovat celní dluh,31) prokazuje tuto skutečnost dokladem "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jehož vzor je uveden v příloze č. 52 k této vyhlášce, který má hnědý podtisk a může být opatřen bezpečnostním prvkem.

(2) Skutečnost, že celní dluh nemusí být zajišťován, se prokazuje celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, národního tranzitu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, při stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží, při povolování nakládat se zbožím, povolování provozovat celní sklad, povolování ulehčení platby a při povolování systému prosté výměny. Osoba, která předkládá "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" celnímu úřadu, uvede jeho číslo do

a)   odstavce 52 Deklarace při propouštění zboží do národního tranzitu,
b)   odstavce 44 Deklarace při propouštění zboží do volného oběhu, do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla jiného než tranzitu.".

48. V příloze č. 1 v části V. "Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť" bod 15 zní:

"15.   Letiště PARDUBICE
   od východu - Včelákov (na VH CPP letiště Vysoké Mýto) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Rohozná - Javorné - Proseč (na VH CPP letiště Čáslav).".

49. V příloze č. 1 v části V. "Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť" se za bod 15 vkládají nové body 16 až 20, které znějí:

"16.   Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE
   Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo letiště Hosín u Českých Budějovic a celního pohraničního pásma podél státních hranic s Rakouskou republikou.
17.   Letiště ČÁSLAV
   od severovýchodu Proseč (na VH CPP letiště Pardubice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Nová Ves - Kámen - Malčín - Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou - Mitrov - Cirkvice - Velim - Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou (na VH CPP letiště Hradec Králové).
18.   Letiště VYSOKÉ MÝTO
   od severovýchodu - Rudoltice (na VH CPP s Polskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Semanín - Gajer - Karle - Borová - Čachnov - Holetín - Včelákov (na VH CPP - letiště Pardubice).
19.    Letiště NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
   od jihozápadu - Jaroměřice nad Rokytnou (na VH CPP s Rakouskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kojetice - Čihalín - Pavlinov - Bory - Strážek - Borač - Štěpánovice - Drásov (na VH CPP letiště Brno-Tuřany).".
20.    Letiště PŘEROV
   od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tištín - Kobeřice - Čelechovice - Horká nad Moravou, Velká Střelná - Potštát - Hranice - Komárovice (na VH CPP letiště Holešov).".

50. V příloze č. 16 v bodu 5 písmeno b) zní:

"b)   do střední části kód
"0"-   k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),
"4"-   k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 0 nebo 6,
"5"-   k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,
"6"-   při propuštění zboží do volného oběhu, kterým je ukončován režim pasivního zušlechťovacího styku,
"7"-   k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, nebo
"9"-   k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,
"X"-   v ostatních případech.".

51. V příloze č. 16 v bodu 6 písmeno b) zní:

"b)   do střední části kód
"1"-   k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,
"2"-   k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí, nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,
"3"-   při zpětném vývozu,
"Y"-   v ostatních případech.".

52. V příloze č. 16 v bodu 8 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.".

53. V příloze č. 16 v bodu 9 se na konci bodu doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1a)


1a)   § 45 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

54. V příloze č. 16 bod 18 včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

"(18) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a bydliště dovozce, kterým je kupující ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží v zahraničí kupováno, je dovozcem příjemce zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho DIČ, nebo nemá-li je přiděleno, jeho IČO. Je-li dovozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li dovozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Je-li zásilka pro více dovozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1b)


1b)   § 43 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb.".

55. V příloze č. 16 v bodu 19 se věta čtvrtá nahrazuje touto větou: "Je-li zásilka pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.".

56. V příloze č. 16 bod 33 zní:

"(33) Nelze-li z prostorových důvodů uvést při dovozu a vývozu údaje o zastoupené osobě dle bodů 30 a 31, uvedou se při dovozu do odstavce C Deklarace a při vývozu do odstavce 28 Deklarace.".

57. V příloze č. 16 bod 44 zní:

"(44) Při vývozu a společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem z části VI. této přílohy.".

58. V příloze č. 16 bod 62 zní:

"(62) S výjimkou případů, kdy je ukončován režim dočasného použití, se při dovozu a při vývozu uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.".

59. V příloze č. 16 bod 68 zní:

"(68) Při dovozu a při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70 při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice, nebo nejsou-li státní hranice překračovány, druh dopravy při vstupu do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nemůže-li deklarant na listy 1, 2 a 3 Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy, může tento údaj uvést do listu 2 Deklarace až před předložením vývozních dokladů celnímu úřadu, který bude potvrzovat výstup zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".".

60. V příloze č. 16 body 81 a 82 znějí:

"(81) Při tranzitu hlavní povinný do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí k deklarované položce zboží cenu placenou za zboží v souvislosti s prodejem z jednoho státu do druhého, který se uskutečnil jako poslední před propuštěním zboží do režimu tranzitu. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Není-li dále stanoveno jinak, uvádí se "0" v případech, kdy zboží není prodáváno nebo za zboží není placeno.

(82) Při zpětném vývozu zboží v souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, který se realizuje v národním tranzitu, se do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnota dovezeného zahraničního zboží.".

61. V příloze č. 16 bod 89 včetně poznámek pod čarou č. 9) až 16) a č. 16a) zní:

"(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží

a)   prozatímnímu antidumpingovému clu,9)
b)   konečnému antidumpingovému clu,10)
c)   prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)
d)   konečnému vyrovnávacímu clu,12)
e)   odvetnému clu,13)
f)   jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)
g)   sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)
h)   vyhlášenému embargu,16) nebo
i)   dodatečnému clu,16a)

uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.


9)   § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
10)   § 25 zákona č. 152/1997 Sb.
11)   Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
12)   Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
13)   § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.
14)   § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.
15)   § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.
16)   Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.Zákon č.  78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.
16a)   § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č.  252/1997 Sb., o zemědělství.".

62. V příloze č. 16 bod 90 zní:

"(90) Při tranzitu, nepodléhá-li deklarované zboží spotřební dani nebo nejedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, uvede hlavní povinný namísto osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku pouze šest číslic zleva tohoto kódu.".

63. V příloze č. 16 se za bod 92 vkládá nový bod 92a, který včetně poznámek pod čarou č. 16b) a 16c) zní:

"(92a) Má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh16b) obsažený v jakýchkoliv směsích s jinými látkami a podíl lihu ve směsi, která není nápojem, činí více než 15 % absolutního alkoholu16c) v objemu všech látek ve směsi obsažených, uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva kód "SL".


16b)   § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
16c)   § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb.".

64. V příloze č. 16 v bodu 99 se za větu první vkládají nové věty, které znějí: "Obdobně se postupuje při vývozu, je-li v souvislosti s ukončováním celního režimu požadováno přiznání celních preferencí, přičemž příslušný dvoumístný kód státu původu nebo integračního seskupení uvádí deklarant do neoznačeného odstavce umístěného na listech 1, 2 a 3 Deklarace nad odstavcem 39 Deklarace.".

65. V příloze č. 16 v bodu 114 se na konci textu doplňuje tato věta: "Obdobně se postupuje v případech, kdy je nutno údaje rozepsat do více Deklarací.".

66. V příloze č. 16 v bodu 118 se ve větě první slova "údaj o ceně franko české hranice vyváženého zboží" nahrazují slovy "údaje pro účely statistického sledování".

67. V příloze č. 16 v bodu 119 se za větu první vkládá nová věta, která včetně poznámek pod čarou č. 19a) a 19b) zní: "V případě využití všeobecné licence19a) se do levého horního rohu uvádí namísto čísla licence číslo vyhlášky,19b) kterou byla příslušná všeobecná licence vydána, která se zapisuje způsobem "vyhláška č. .../.... Sb.".


19a)   § 16 zákona č. 21/1997 Sb.
19b)   Vyhláška č. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.".

68. V příloze č. 16 bod 121 zní:

"(121) V režimu vývozu a v režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Cenou franko české hranice je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace, snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance. Není-li za zboží propouštěné do režimu vývozu inkasováno, ale naopak placeno, uvádí se namísto ceny franko české hranice kód "0".".

69. V příloze č. 16 bod 122 zní:

"(122) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí součet ceny obchodní parity deklarovaného zahraničního zboží při jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a zpracovatelských nákladů na deklarované zušlechtěné výrobky, snížený o přímé obchodní náklady zahraniční. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování aktivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná tuzemským zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci bez přídavků českého zboží, která je snížená o přímé obchodní náklady, které vznikly tuzemskému zpracovateli v zahraničí. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.".

70. V příloze č. 16 se za bod 122 vkládá nový bod 122a, který zní:

"(122a) Je-li propouštěno zboží do režimu volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu zpracovatelské náklady na zušlechtěné deklarované výrobky v korunách českých. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování režimu pasivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná zahraničním zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci a přidané zahraniční zboží, která je snížena o přímé obchodní náklady, které vznikly zahraničnímu zpracovateli v tuzemsku.".

71. V příloze č. 16 bod 126 zní:

"(126) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2", uvede se vedle tohoto kódu kód "ZL".

72. V příloze č. 16 v bodu 133 věta druhá zní: "Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena skutečně placená nebo která má být zaplacena za zboží prodané do tuzemska nebo za zboží prodané do zahraničí, včetně přímých obchodních nákladů prodávajícího, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech; při dovozu a vývozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí ceny obchodní parity i cena programového vybavení.".

73. V příloze č. 16 bod 135 zní:

"(135) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, jsou cenou obchodní parity zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky.".

74. V příloze č. 16 bod 138 zní:

"(138) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity součet ceny obchodní parity dočasně vyvezeného zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a zpracovatelských nákladů na zpět dovážené zušlechtěné výrobky.".

75. V příloze č. 16 se poznámka pod čarou č. 25) zrušuje.

76. V příloze č. 16 v bodu 144 se tečka na konci textu nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   do sloupce "ZP" kód způsobu placení podle bodu 149.".

77. V příloze č. 16 v bodu 145 se slovo "Deklaraci" nahrazuje slovy "celní prohlášení".

78. V příloze č. 16 v bodu 147 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "a k dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.".

79. V příloze č. 16 bod 148 zní:

"(148) Výši celního dluhu vyměřeného deklarantovi za jednotlivou položku zboží, včetně částky odpovídající případnému úroku dle § 172a zákona, nebo stanoveného při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí zaměstnanec celního úřadu do řádku "Celkem:" v Deklaraci, a je-li deklarováno více položek zboží, i do řádků "Celkem za první položku:", "Celkem za druhou položku:" a "Celkem za třetí položku:" Doplňkové deklarace. V poslední Doplňkové deklaraci uvádí zaměstnanec celního úřadu také celkovou výši celního dluhu do řádku "Celk. součet:" v části "CELKOVÝ SOUČET".".

80. V příloze č. 16 se v bodu 189 na konci věty první vypouští tečka a doplňují se tato slova: "včetně uvedení data přestupu zboží přes státní hranice.".

81. V příloze č. 16 se v bodu 195 poslední věta nahrazuje touto větou: "Uvedené údaje ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem s uvedením jména a příjmení.".

82. V příloze č. 16 v bodu 203 se slovo "zahraničních" zrušuje.

83. V příloze č. 16 v části VI. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ se zrušují kódy a názvy států

"EO   Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)",
"PZ   Panamské průplavové pásmo",
"SQ   Středoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (CEFTA)" a
"ZR   Zaire"

a vkládají se nové kódy a názvy států

"CD   Demokratická republika Kongo" a
"XA   Palestina".

84. V příloze č. 16 část VIII. včetně nadpisu zní:

"VIII. SEZNAM KÓDŮ MĚN
(odstavec 22 Deklarace)

Kód Název

ADP Peseta andorská
AED Dirham SAE
AFA Afghán
ALL Lek
AMD Dram arménský
ANG Zlatý Nizozemských Antil
AON Kwanza nová
AOR Kwanza reajustado
ARS Peso argentinské
ATS Šilink rakouský
AUD Dolar australský
AWG Zlatý arubský
AZM Manat ázerbájdžánský
BAM Konvertibilní marky
BBD Dolar barbadoský
BDT Taka
BEF Frank belgický
BGL Lev
BHD Dinár bahrajnský
BIF Frank burundský
BMD Dolar bermudský
BND Dolar brunejský
BOB Boliviano
BRL Real brazilský
BSD Dolar bahamský
BTN Ngultrum
BWP Pula
BYB Rubl běloruský
BZD Dolar belizský
CAD Dolar kanadský
CHF Frank švýcarský
CLF Unidades de fermento
CLP Peso chilské
CNY Yuan Renminbi
COP Peso kolumbijské
CRC Colón kostarický
CUP Peso kubánské
CVE Escudo kapverdské
CYP Libra kyperská
CZK Koruna česká
DEM Marka SRN
DJF Frank džibutský
DKK Koruna dánská
DOP Peso dominikánské
DZD Dinár alžírský
ECS Sucre
EEK Kroona
EGP Libra egyptská
ERN Nakfa
ESP Peseta španělská
ETB Birr etiopský
EUR Euro
FIM Markka
FJD Dolar Fidži
FKP Libra falklandská islandská
FRF Frank francouzský
GBP Libra šterlinků
GEL Lari
GHC Cedi
GIP Libra gibraltarská
GMD Dalasi
GNF Frank guinejský
GRD Drachma
GTQ Quetzal
GWP Peso Guinea Bissau
GYD Dolar guyanský
HKD Dolar hongkongský
HNL Lempira
HRK Kuna
HTG Gourde
HUF Forint
IDR Rupie
IEP Libra irská
ILS Šekel
INR Rupie indická
IQD Dinár irácký
IRR Riál íránský
ISK Koruna islandská
ITL Lira italská
JMD Dolar jamajský
JOD Dinár jordánský
JPY Yen
KES Šilink keňský
KGS Som
KHR Riel
KMF Frank komorský
KPW Won severokorejský
KRW Won
KWD Dinár kuvajtský
KYD Dolar Kajmanských ostrovů
KZT Tenge
LAK Kip
LBP Libra libanonská
LKR Rupie srílanská
LRD Dolar liberijský
LSL Loti
LTL Litus litevský
LUF Frank lucemburský
LVL Lat lotyšský
LYD Dinár libyjský
MAD Dirham marokánský
MDL Leu moldavský
MGF Frank madagaskarský
MKD Denar
MMK Kyat
MNT Tugrik
MOP Pataca
MRO Ouguiya
MTL Lira maltská
MUR Rupie mauricijská
MVR Rufiyaa
MWK Kwacha
MXN Peso mexické nové
MXV Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MYR Ringgit malajsijský
MZM Metical
NAD Dolar namibijský
NGN Naira
NIO Cordoba oro
NLG Zlatý holandský
NOK Koruna norská
NPR Rupie nepálská
NZD Dolar novozélandský
OMR Riál ománský
PAB Balboa
PEN Nuevo sol
PGK Kina
PHP Peso filipínské
PKR Rupie pákistánská
PLN Zlotý
PTE Escudo portugalské
PYG Guarani
QAR Riál katarský
ROL Lei
RUB Ruský rubl (nový)
RUR Rubl
RWF Frank rwandský
SAR Riyal saúdský
SBD Dolar Šalamounových ostrovů
SCR Rupie seychelská
SDD Dinár súdánský
SEK Koruna švédská
SGD Dolar singapurský
SHP Libra ostrovů Svaté Heleny
SIT Tolar
SKK Koruna slovenská
SLL Leone
SOS Šilink somálský
SRG Zlatý surinamský
STD Dobra
SVC Colón salvadorský
SYP Libra syrská
SZL Lilangeni
THB Baht
TJR Rubl tadžický
TMM Manat
TND Dinár tuniský
TOP Pa'anga
TPE Escudo timorské
TRL Lira turecká
TTD Dolar Trinidad a Tobago
TWD Dolar nový tchajvanský
TZS Šilink tanzánský
UAH Hřivna
UGX Šilink ugandský
USD Dolar americký
USN Dolar americký-next day funds
UYU Peso uruguayské
UZS Rubl uzbekistánský
VEB Bolivar
VND Dong
VUV Vatu
WST Tala
XAF Frank BEAC/CFA
XAG Stříbro
XAU Zlato
XBA EURCO - Evropská smíšená jednotka
XBB EMU-6 - Evropská peněžní jednotka
XBC EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9
XBD EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17
XCA Clearing Afghánistán
XCB Clearing Bulharsko
XCD Dolar východokaribský
XCE Clearing Egypt-likvidační účet
XCG Clearing Guinea-likvidační účet
XCH Clearing Maďarsko
XCI Clearing Írán
XCK Clearing KLDR
XCL Clearing ALSR
XCM Clearing Kampučia
XCN Clearing ČLR
XCO Clearing LLDR
XCP Clearing Polsko
XCQ Clearing Slovensko
XCR Clearing Rumunsko
XCS Clearing SSSR
XCU Clearing Kuba
XCV Clearing Vietnam
XCX Clearing Mongolsko
XCY Clearing SFRJ
XCZ Clearing NDR
XDR IMF - Mezinárodní měnový fond
XFO Frank zlatý
XFU Frank UIC
XOF Frank BCEAO/CFA
XPD Palladium
XPF Frank CFP
XPT Platina
XTB Převoditelný rubl Bulharsko
XTC Převoditelný rubl Kuba
XTD Převoditelný rubl NDR
XTH Převoditelný rubl Maďarsko
XTK Převoditelný rubl KLDR
XTM Převoditelný rubl Mongolsko
XTO Převoditelný rubl Rumunsko
XTP Převoditelný rubl Polsko
XTR Převoditelný rubl (clearing MBHS)
XTS Převoditelný rubl SSSR
XTV Převoditelný rubl Vietnam
XXA Clearing Arménská republika
XXB Clearing Běloruská republika
XXE Clearing Estonská republika
XXG Clearing Gruzínská republika
XXI Clearing Kirgizská republika
XXJ Clearing Ázerbájdžánská republika
XXK Clearing Kazašská republika
XXL Clearing Litevská republika
XXM Clearing Moldavská republika
XXN Clearing Turkmenská republika
XXO Clearing Lotyšská republika
XXR Clearing Ruská republika
XXT Clearing Tádžická republika
XXU Clearing Ukrajinská republika
XXX Transakce bez měny
XXZ Clearing Uzbecká republika
YER Riál jemenský
YUM Dinár nový
ZAL Rand finanční
ZAR Rand
ZMK Kwacha
ZRN Zair nový
ZWD Dolar zimbabwský".

85. V příloze č. 16 v části IX. SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ se za kód "36" vkládají nové kódy "37" a "39", které včetně vysvětlivek znějí:

"37   ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém nebyla u zboží propuštěného do tohoto režimu provedena žádná zpracovatelská operace",
"39   ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém výsledkem zpracovatelských operací nebyla požadovaná forma zušlechtěných výrobků (odpad)"

a na konci textu vysvětlivek ke kódům 31, 32, 51 a 52 se doplňují slova: "a zpracovatelskou operací nebyla oprava".

86. V příloze č. 16 v části X. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK se za kód "KJO" vkládá nový kód "KLT", který včetně názvu zní:

"KLT Kilolitr (1 000 litrů)".

87. V příloze č. 16 v části XI. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ se vkládají nové kódy "11" a "77", které včetně vysvětlivek znějí:

"11   propuštění zboží do režimu vývozu, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku",
"77   propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu".

88. Za přílohu č. 16 se vkládá nová příloha č. 16a, která zní:

"Příloha č. 16a k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

89. Příloha č. 17 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

90. Příloha č. 22 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

91. V příloze č. 24 se zrušují slova "20. Slovenská republika".

92. V příloze č. 27 se v bodu 17 písm. c) slovo "první" nahrazuje slovem "druhý".

93. V příloze č. 28 se bod 9 doplňuje těmito slovy: "o osvobození od dovozního cla,1)".

94. Příloha č. 31 se doplňuje o pořadové číslo 18, které zní:

18. Jakékoli elektronické součásti, díly, sestavy, (včetně podsestav) nebo materiály (též elektronické) podstatné pro elektronické fungování výrobku přepracovaného pod celním dohledem. Přepracování na výrobky informační technologie podpoložek kombinované nomenklatury s poznámkou "ITA" ve sloupci 7 celního sazebníku".

95. Příloha č. 33 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

96. Příloha č. 34 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

97. Příloha č. 35 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

98. Příloha č. 36 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

99. V příloze č. 38 se ve vzoru dokladu "TC 31 - Osvědčení o záruce" na přední straně v odstavcích 3 a 4 za slovo "sídlo" vkládá slovo "stát,".

100. V příloze č. 40 se v části "I. Prohlášení o změně zaručené částky" slova "za podmínek uvedených v bodě 2 záruční listiny, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem1) ....................................." nahrazují slovy "za podmínek uvedených v záruční listině, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem ................./Oblastním celním úřadem se sídlem ..................1)".

101. V příloze č. 40 část "II. Přijetí dodatku k záruční listině" zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

102. V příloze č. 42 se v části "I. Prohlášení o změně zaručené částky" slova "za podmínek uvedených v bodě 2 záruční listiny, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem1) ....................................." nahrazují slovy "za podmínek uvedených v záruční listině, která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel/Celním ředitelstvím se sídlem ................./Oblastním celním úřadem se sídlem ..................1)".

103. V příloze č. 42 část "II. Přijetí dodatku k záruční listině" zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

104. Příloha č. 45 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 45 k vyhlášce č. 135/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

105. V příloze č. 46 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

106. V příloze č. 47 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

107. V příloze č. 48 se osmimístné sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů "AA 000 000" nahrazuje sedmimístným sériovým číslem "A 000 000".

108. Příloha č. 49 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 49 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

109. Příloha č. 50 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 50 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

110. Příloha č. 51 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 51 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

111. V příloze č. 52 "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" odstavec 4 zní:

"4. Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (MF - GŘC) osvědčuje, že osobě uvedené v odstavci 3 bylo podle § 254 odst. 4 celního zákona povoleno nezajišťovat celní dluh u celních úřadů v České republice pro:

a)   režim volného oběhu,*)
b)   režim národního tranzitu,*)
c)   režim uskladňování v celním skladu,*)
d)   režim aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému,*)
e)   režim přepracování pod celním dohledem,*)
f)   režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,*)
g)   dočasné uskladnění zboží,*)
h)   nakládání se zbožím,*)
i)   zajištění celního dluhu skladovatelem,*)
j)   systém prosté výměny,*)
k)   odklad platby cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu,*)
l)   posečkání cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu,*)
m)   zaplacení cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu ve splátkách.*)
*)   Nehodící se škrtněte.

Povolení se nevztahuje na celní dluh zajišťovaný v režimu společného tranzitu.".

Čl. II

Tiskopisy

a)   "TC 31 - OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE",
b)   "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA) PRO REŽIM TRANZITU",
c)   "T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",
d)   "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",
e)   "OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH",

vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky podle vzorů uvedených v přílohách č. 38, 46, 47, 48 a 52 k vyhlášce č. 135/1998 Sb. mohou být používány do 31.prosince 1999.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.

E-shop

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona o obchodních korporacích a občanského ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.