Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


112

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 1999 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 1/99, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 1/99 vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 dne 31. března 1999 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Usnesení č. 1/99 se vyhlašuje současně.

USNESENÍ č. 1/99
Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim"

ze dne 12. února 1999,
kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, zvláště o článek 15 odstavec 3 písmeno a),1)

při uvážení, že:

obtíže během posledních let v celém tranzitním režimu způsobily a stále způsobují významné ztráty v rozpočtech smluvních stran a představují trvalé ohrožení pro evropský obchod a ekonomické operátory,

modernizace tranzitních režimů je z tohoto důvodu považována za nezbytnou a jejich převod na počítačové zpracování představuje významný prvek v této modernizaci,

zavedení nových počítačově zpracovaných režimů založených na využití moderní informační technologie a elektronické výměny dat (EDI) vyžaduje úpravu právních ustanovení tak, aby odpovídala procedurálním, technickým, bezpečnostním potřebám a potřebám spojených s právní jistotou,

výměna informací mezi příslušnými úřady bude bezpečnější a informace budou spolehlivější, protože nebudou nadále zajišťovány zúčastněnými,

schválení zúčastnění budou využívat možnosti předkládat tranzitní celní prohlášení za použití techniky počítačového zpracování dat,

realizace a kontrola bezpečnostních opatření je pro dosažení a udržení spolehlivé a bezpečné realizace tranzitních operací velmi důležitá,

zavádění nového počítačového tranzitního systému v různých funkčních fázích vyžaduje, aby byl ustaven právní rámec v souladu s daným vývojem,

se usnesl:

Článek 1

Příloha I Úmluvy se doplňuje následujícím způsobem:

1. Článek 2 odstavec 1 se doplňuje o písmena k) a l):

"k)   "propuštění zboží" znamená akt, kterým příslušné úřady povolí pro zboží operaci společného tranzitu;
l)   "osobní data" znamená jakoukoli informaci, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické nebo právnické osobě.".

2. Článek 10 odstavec 4 se nahrazuje následujícím textem:

"(4) Tranzitní celní prohlášení T1 musí podepsat hlavní povinný a musí je předložit místu odeslání v takovém počtu kopií, jaký je požadován příslušným úřadem.".

3. Připojuje se následující článek 10a:

"Článek 10a

(1) Za podmínek a způsobem určeným příslušným úřadem a při dodržení zásad stanovených celními předpisy, příslušné úřady mohou umožnit zpracování formalit technikou počítačového zpracování dat.

Pro tento účel:

-   termín "technika počítačového zpracování dat" znamená:
a)   výměnu zpráv ve standardu EDI s příslušnými úřady;
b)   zavedení informací požadovaných pro dokončení dotyčných formalit v systémech počítačového zpracování dat příslušného úřadu;
-   termín "EDI" (elektronická výměna dat) znamená přenos dat strukturovaných v souladu s dohodnutými standardy v oblasti předávání zpráv mezi dvěma počítačovými systémy prostřednictvím elektronických prostředků;
-   termín "standardní zpráva" znamená předem definovanou strukturu, která je uznávána pro elektronický přenos dat.

(2) Za podmínek a způsobem určeným příslušným úřadem a s patřičným ohledem na zásady stanovené celními předpisy, příslušný úřad může povolit, aby celní prohlášení nebo jisté údaje v nich uváděné byly předloženy za použití disket nebo magnetických pásků nebo výměnou informací obdobnými prostředky, v případě potřeby v zakódované formě.".

4. Článek 15 odstavec 1 se nahrazuje následujícím textem:

"(1) Zboží bude přepravováno spolu s výtiskem tranzitního celního prohlášení T1 vydaným místem odeslání. Jestliže je tak schváleno, může být dokument vytištěn z počítačového systému hlavního povinného.".

5. Připojují se následující články 15a až 15d:

"Článek 15a

(1) Pokud je tranzitní celní prohlášení zpracováváno místem odeslání počítačovými systémy, bude tranzitní celní prohlášení T1 nahrazeno tranzitním doprovodným dokladem uvedeným ve článku 5 přílohy III.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 si místo odeslání ponechá tranzitní celní prohlášení a oznámí hlavnímu povinnému propuštění do režimu předáním tranzitního doprovodného dokladu. V tomto případě odstavec 2 článku 13 nebude použit.

Článek 15b

(1) Jestliže se ustanovení v této Úmluvě týkají jakýchkoliv kopií, tranzitních celních deklarací nebo dokumentů majících stejný význam jako tranzitní celní prohlášení T1 doprovázející zásilku, tato ustanovení budou platit obdobně (mutatis mutandis) na tranzitní doprovodný doklad.

(2) Jestliže se uvede odvolávka na více než jednu kopii tranzitního celního prohlášení, příslušný úřad zajistí další kopie tranzitního doprovodného dokladu, kde to bude vhodné.

Článek 15c

Pokud nebude v této Úmluvě uvedeno jinak, nesmí být tranzitní doprovodný doklad upravován ani škrtán nebo naopak doplňován.

Článek 15d

(1) Bude-li to vhodné, bude tranzitní doprovodný doklad doplněn seznamem položek specifikovaným v článku 6 přílohy III nebo nákladním listem.

(2) Ložný list nebo seznam položek uvedený v tranzitním doprovodném dokladu tvoří jeho nedílnou součást a nebude od tohoto dokumentu oddělován.".

6. Připojuje se následující text po článku 23:

"KAPITOLA 1A
DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ VŠUDE, KDE JSOU TRANZITNÍ DATA PŘEDÁVÁNA S POUŽITÍM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY

Rozsah
Článek 23a

(1) S výhradou zvláštních okolností a bez újmy ustanovení příloh týkajících se režimů T1 a T2, které budou obdobně platit tam, kde je to vhodné (mutatis mutandis), bude výměna informací mezi příslušnými úřady popsaná v této kapitole realizována s použitím informační technologie a počítačových sítí.

(2) Ustanovení této kapitoly platí pro:

a)   zboží přepravované po železnici v souladu s články 73 až 100 přílohy II;
b)   zboží přepravované letecky v souladu s článkem 52 přílohy II;
c)   zboží přepravované po moři, jestliže jsou aplikovány zjednodušené postupy v souladu s článkem 56 přílohy II;
d)   zboží přepravované potrubím.

Bezpečnost
Článek 23b

(1) Podmínky stanovené pro zpracování formalit technikou zpracování dat zahrnují mezi jiným i opatření pro kontrolu zdroje dat a pro ochranu dat proti náhodné nebo nezákonné destrukci nebo náhodné ztrátě, změně nebo neoprávněnému přístupu.

(2) Mimo bezpečnostní požadavky uvedené v odstavci 1 příslušný úřad ustaví a bude udržovat adekvátní bezpečnostní opatření pro efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz celého tranzitního systému.

(3) Pro zajištění výše uvedené úrovně bezpečnosti jsou všechny vstupy dat, jejich úprava a výmaz zaznamenány s uvedením účelu takového zpracování, času a osoby, která zpracování provedla. Mimo to původní data nebo jakákoliv data, která jsou předmětem takového zpracování, jsou uchována po období minimálně tří kalendářních roků od konce roku, ke kterému se tato data vztahují, nebo po období delší, je-li tak určeno jakýmkoli jiným ustanovením.

(4) Příslušný úřad pravidelně kontroluje bezpečnost.

(5) Příslušné úřady se navzájem informují o všech podezřelých případech porušení bezpečnosti.

Ochrana osobních dat
Článek 23c

(1) Smluvní strany použijí osobní data poskytnutá při aplikaci této Úmluvy výlučně pro účely této Úmluvy a pro další celní režim schválený celními orgány, který navazuje na režim T1 nebo T2. Toto omezení ovšem nebude bránit použití dat pro účely vyšetřování a soudního řízení následující po režimu T1 nebo T2. V tomto případě je příslušný úřad, který dodal tyto údaje, bezodkladně uvědomen o takovémto použití.

(2) Smluvní strany se zavazují, že podniknou nezbytná opatření, aby zajistily, pokud se týče zpracování osobních dat poskytnutých v souvislosti s aplikací této Úmluvy, ochranu osobních dat, která bude minimálně na úrovni zásad Úmluvy Rady Evropy z 28. ledna 1981 o ochraně osob při automatickém zpracování osobních dat.

(3) Každá Smluvní strana učiní nezbytná opatření pomocí efektivních kontrol, aby zaručila splnění podmínek tohoto článku.

Ložné listy
Článek 23d

Za podmínek a způsobem, který příslušný úřad určí, a s patřičným ohledem na principy, které jsou stanoveny v celních předpisech, příslušný úřad může povolit použití ložných listů jako popisné části tranzitního celního prohlášení zpracované technikou počítačového zpracování dat.

Hlášení o očekávaném příchodu zboží
Článek 23e

Místo odeslání uvědomí deklarované místo určení o tranzitní operaci nejpozději při propuštění zboží za použití zprávy specifikované v článku 7 přílohy III.

Schválený odesílatel zboží
Článek 23f

1) Bez ohledu na ustanovení článku 103 přílohy II, schválený odesílatel předá tranzitní celní prohlášení místu odeslání před zamýšleným propuštěním zboží.

(2) Oprávnění může být uděleno pouze osobě, která předává podle podmínek stanovených v článku 104 přílohy II své tranzitní celní prohlášení a komunikuje s příslušným úřadem za použití techniky počítačového zpracování dat.

Schvalování
Článek 23g

Bez ohledu na ustanovení článku 105 písmeno b) přílohy II, bude schválení konkrétně specifikovat termín, do kterého schválený odesílatel předá tranzitní celní prohlášení tak, aby příslušný úřad mohl provést nezbytné kontroly před plánovaným propuštěním zboží do režimu.

Informace o příchodu zásilky a výsledky kontroly
Článek 23h

(1) Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 článku 22 přílohy I, si místo určení ponechá tranzitní doprovodný doklad a okamžitě oznámí dodání zboží místu odeslání a sdělí výsledky celní kontroly místu odeslání ihned, jakmile jsou k dispozici. Zprávy, které mají být použity pro předání těchto informací, jsou specifikovány v článku 8 přílohy III.

(2) Oznámení o dodání zboží místu odeslání nemůže být použito jako důkaz o řádném provedení tranzitní operace.

Kontroly založené na hlášení o očekávaném příchodu zboží
Článek 23i

Jestliže jsou tranzitní data předávána mezi místem odeslání a místem určení za použití informační technologie a sítí, bude kontrola zboží provedena za použití hlášení obdrženého od místa odeslání jako základu pro takovouto kontrolu.".

7. Odstavec 2 článku 29 se nahrazuje následujícím textem:

"(2) Záruka podle odstavce 1 může být složena jako jistota v hotovosti v místě odeslání. V tomto případě se uvolní, jakmile se v místě odeslání vyřídí tranzitní režim T1.".

8. Článek 31 se nahrazuje následujícím textem:

"Článek 31

(1) Ručitel je osvobozen od svých závazků, jestliže byl režim T1 vyřízen místem odeslání.

(2) Ručitel je od svých závazků osvobozen také po uplynutí dvanáctiměsíční lhůty od okamžiku registrace tranzitního celního prohlášení T1, jestliže ho příslušné úřady země odeslání neinformovaly o tom, že tranzitní režim T1 nebyl vyřízen.

(3) Jestliže příslušné úřady informovaly ručitele o nevyřízení režimu T1 během lhůty označené v odstavci 2, je nutno mu dále sdělit, že částky, za které vzhledem k dotyčnému režimu T1 ručí, musí nebo případně bude muset zaplatit. Toto sdělení je nutno ručiteli doručit nejpozději do tří let po registraci tranzitního celního prohlášení T1. V případě, že mu toto sdělení nebylo během výše uvedené lhůty doručeno, je ručitel od svých závazků rovněž osvobozen.".

Článek 2

Odstavec 2 článku 27 přílohy II se nahrazuje následujícím textem:

"(2) Ložný list se předkládá v takovém počtu kopií, který je požadován příslušným úřadem.".

Článek 3

Příloha III se mění následujícím způsobem:

1. Připojují se následující články 4 až 8:

"Tranzitní celní prohlášení používající techniky počítačového zpracování dat
Článek 4

(1) Tranzitní celní prohlášení vyhotovené za použití techniky počítačového zpracování dat tak, jak je definována článkem 10a odstavec 1 druhý pododstavec první odrážka písmeno a) přílohy I, musí být v souladu se strukturou a údaji uvedenými v dodatcích VIIa a VIIb.

(2) Jestliže tranzitní celní prohlášení je vyhotoveno s použitím techniky počítačového zpracování dat, jak je definována článkem 10a odstavec 1 druhý pododstavec první odrážka písmeno a) přílohy I, údaje písemného tranzitního celního prohlášení uvedené v dodatku VII přílohy III se nahrazují zasláním dat příslušnému úřadu určenému pro tento účel s cílem jejich zpracování počítačem v kódované formě nebo dat zpracovaných v jakékoli jiné formě specifikované příslušným úřadem a odpovídajících údajům požadovaným pro písemná tranzitní celní prohlášení.

Tranzitní doprovodný doklad
Článek 5

Tranzitní doprovodný doklad uvedený v článku 15a přílohy I musí odpovídat vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku X.

Seznam položek
Článek 6

Seznam položek uvedený v článku 15d přílohy I musí odpovídat vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku XI.

Hlášení o očekávaném příchodu zboží
Článek 7

Zpráva uvedená v článku 23e přílohy I musí odpovídat struktuře a náležitostem uvedeným v dodatcích VIIa a VIIb.

Zpráva o příchodu zásilky a zpráva o výsledku kontroly
Článek 8

Zprávy uvedené v článku 23h přílohy I musí odpovídat struktuře a náležitostem uvedeným v dodatcích VIIa a VIIb.".

2. Vkládá se dodatek VIIa, jak je uveden v příloze A k tomuto usnesení.

3. Vkládá se dodatek VIIb, jak je uveden v dodatku B k tomuto usnesení.

4. Vkládá se dodatek IXa, jak je uveden v dodatku C k tomuto usnesení.

5. Vkládá se dodatek X, jak je uveden v dodatku D k tomuto usnesení.

6. Vkládá se dodatek XI, jak je uveden v dodatku E k tomuto usnesení.

Článek 4

(1) Toto usnesení nabývá platnosti dnem 31. března 1999. Ustanovení prvního odstavce článku 15a přílohy I budou však použita místem odeslání nejpozději tehdy, kdy bude na tomto místě zaveden počítačově zpracovaný tranzitní režim.

(2) Schválení udělené v souladu s článkem 103 přílohy II, která jsou platná v okamžiku, kdy toto usnesení vstupuje v platnost, musí odpovídat požadavkům článků 23f a 23g přílohy I nejpozději do 31. března 2004.

Přijato v Bruselu, 12. února 1999.

Za Smíšený výbor:
Frida Nokken v. r.předseda


*)   Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č.  66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb., č. 240/1997 Sb., č. 8/1998 Sb., č.  9/1998 Sb. a č. 310/1998 Sb.
1)   OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.

PŘÍLOHA A
DODATEK VIIa
Vysvětlivky ke zprávám uvedeným v dodatku VIIb a k předpisům a podmínkám platným pro údaje obsažené ve zprávách

HLAVA I
Úvod

Tato hlava popisuje strukturu zpráv IE (IE = information exchange = výměna informací), tj. modelu použitého pro popis obsahu zpráv, které mají být vyměněny mezi příslušnými úřady, jakož i mezi hospodářskými účastníky a příslušnými úřady za použití informační technologie a počítačových sítí.

V tomto systému jsou zprávy - IE rozdělené do datových skupin, které obsahují údaje (charakteristické znaky). Údaje (charakteristické znaky) jsou seskupeny takovým způsobem, že tvoří souvislé logické bloky v rámci každé zprávy - IE.

Tento model umožňuje identifikovat:

 • charakteristiky datových skupin patřící k jedné zprávě - IE: pořadí, počet opakování, hodnotu statutu, která indikuje, jestli je datová skupina povinná (R), volitelná (O) nebo podmíněná (C);
 • charakteristiky údajů patřících k datové skupině: pořadí, počet opakování, typ, délka a hodnota statutu pro indikaci, zda-li je údaj povinný (R), volitelný (O) nebo podmíněný (C);
 • označení datové skupiny, které indikuje, že datová skupina může obsahovat nejen údaje, ale také další datové skupiny;
 • podmínky, které platí pro údaje nebo datové skupiny vzhledem k ostatním údajům nebo datovým skupinám ve stejné zprávě - IE;
 • pravidla struktury, která platí pro údaje nebo datové skupiny a která vysvětlují, jak jsou dotyčné údaje nebo datové skupiny ve zprávě - IE použity.

Struktura zprávy - IE

(A)
IE15.(a)Údaje z celního prohlášení(b) E_DEC_DAT(c)
(B)
TRANZITNÍ OPERACE (b)1 x R(c)
POLOŽKA ZBOŽÍ 99999 x R prav. 95
KONTEJNERY (odstavec 31)(d) 99 x C podm. 55(e)
NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31) 99 x O
ÚČASTNÍK Schválený Příjemce (odstavec 53) 1 x O prav. 15
VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D) 1 x O
ZÁRUKA 9 x R
ČÍSLO ZÁRUČNÍHO DOKLADU(f) 99 x C podm. 85
OMEZENÍ PLATNOSTI 99 x O

(C)
TRANZITNÍ OPERACE(a)
LRN - Lokální referenční číslo(b) R(c) an(d)..17(e)
Typ deklarace (odstavec 1) R an..5
Počet ložných listů (odstavec 4) O n..5 prav. 95
Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6) C n..7 podm. 95

prav. 105

POLOŽKA ZBOŽÍ
Typ deklarace (ex odstavec 1)(f) C a..5 podm. 45(g)
Země odeslání (ex odstavec 15a) C a2 podm. 135
Země určení (ex odstavec 17a) C a2 podm. 140

PODMÍNKY pro IE

podm.55: JESTLIŽE `Kontejner' (odstavec 19) = '1'

PAK 'KONTEJNERY (odstavec 31)' = 'R'

JINAK 'KONTEJNERY (odstavec 31)' = 'O'.

(E)

PRAVIDLA PRO IE

prav.11:   Jestliže je v tranzitním celním prohlášení uveden pouze 1 příjemce, potom je použita datová skupina `ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8)' úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina `ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8)' na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita.

Vysvětlivky

Model IE je rozdělen do pěti částí:

(A)

Část identifikační, každá zpráva - IE je identifikována následujícím způsobem:

 • jedinečným číslem, které je složeno ze dvou znaků "IE" následovanými nejvýše 3 číslicemi(a);
 • názvem(b);
 • jedinečným referenčním číslem(c) ve vztahu jedna ku druhé se specifickým číslem IE; každá IE má předponu `E_' (externí oblast), `C_' (společná oblast) nebo `N_' (vnitřní oblast).

(B)

Část strukturní obsahuje následující prvky:

 • pořadí datových skupin ve zprávě - IE;
 • název datové skupiny(a);
 • číslo následované znakem "x"(b), indikujícím kolikrát může být datová skupina ve zprávě - IE opakována;
 • hodnota(c) indikující, zda-li datová skupina je povinná (R), nepovinná (O) nebo podmíněná (C);
 • případně "číslo odstavce"(d), které odpovídá číslu odstavce v JCD - Jednotná celní deklarace;
 • odkaz na podmínku a/nebo na pravidlo(e) aplikovatelnou na údaje;
 • odrážka datové skupiny(f) indikuje, že datová skupina je závislá na datové skupině s odrážkou nižšího řádu.

(C)

Část s údaji o "Datové skupině" uvádí pro každý údaj (atribut) následující prvky:

 • pořadí dat v rámci datové skupiny;
 • název datové skupiny(a), který je stejný jako v části strukturní;
 • název atributu(b) v rámci datové skupiny;
 • hodnota(c) indikující, zda-li je údaj povinný (R), nepovinný (O) nebo podmíněný (C);
 • typ údaje(d): abecední (a) a/nebo numerický - číselný (n);
 • délka údaje(e) (případné 2 tečky před indikátorem znamenají, že údaj nemá danou fixní délku, ale může mít maximálně počet míst, který je uveden daným indikátorem délky); typ údaje/délka údaje v datových polích reprezentující datum je vždy "n8", aby byly splněny požadavky na kompatibilitu pro rok 2000 (například 19980220); také čárka v délce údaje (například 8,6) znamená, že údaj může obsahovat desetinná místa, číslice před čárkou indikuje celkovou délku údaje, číslice za čárkou indikuje maximální počet míst za desetinnou čárkou;
 • případně "číslo odstavce"(f), které odpovídá číslu odstavce v JCD - Jednotná celní deklarace;
 • odkaz(g) na podmínku "podm." a/nebo na pravidlo "prav." , které se vztahuje na údaj.

  (D)

  Část s "podmínkami":

  obsahuje přehled všech podmínek vztahujících se na údaj nebo datovou skupinu vzhledem k jinému údaji nebo datové skupině obsaženému ve zprávě - IE. Podmínka vyjadřuje závislost údaje nebo datové skupiny na obsahu jiného údaje nebo datové skupiny v rámci stejné zprávy - IE. Dotčený údaj nebo datová skupina může být kvůli této podmínce považován za povinný (R), nepovinný (O) nebo dokonce "nepoužitý" v rámci zprávy - IE.

  (E)

  Část s "pravidly":

  uvádí přehled všech pravidel vztahujících se na údaj nebo datovou skupinu a vysvětluje, jak je dotčený údaj nebo datová skupina ve zprávě - IE použit.

  HLAVA II
  PRAVIDLA PRO ZPRÁVU - IE (VÝMĚNA INFORMACÍ)

  prav. 5:   "Poř. č. pol." (odstavec 32) je použito vždy, i když "Položky" (odstavec 5) = "1",potom "Poř. č. pol." (odstavec 32) je také "1";
  prav. 7:   Každé "Poř. č. pol." (odstavec 32) je v celém tranzitním celním prohlášení jedinečné;
  prav. 10:   Jestliže je deklarován pouze 1 odesílatel, je použita datová skupina "ÚČASTNÍK - Odesílatel (odstavec 2)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina "ÚČASTNÍK - Odesílatel (ex odstavec 2)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita;
  prav. 11:   Jestliže je deklarován pouze 1 příjemce, je použita datová skupina "ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec8)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE. Datová skupina "ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec8)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použita;
  prav. 15:   Datová skupina "ÚČASTNÍK - schválený příjemce (odstavec 53)" může být použita k indikaci, že zjednodušeného postupu bude použito v místě určení;
  prav. 20:   Když typ deklarace (odstavec 1 nebo ex odstavec 1) = "T2" a přeprava začíná v zemi mimo Evropskou unii (určeno místem odeslání), hlavní povinný musí deklarovat minimálně jeden "Předchozí doklad" (odstavec 40) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" nebo "T2ATA" následovaný vlastním odkazem v "Označení předchozího dokladu";
  prav. 26:   Jeden z údajů je povinný v případě, že je použit odstavec "Předložené podklady/Osvědčení" (odstavec 44);
  prav. 27:   Buď údaj "Zvláštní záznamy - identifikace" nebo údaj "Text" v datové skupině "Zvláštní poznámky" (odstavec 44) jsou vyžadovány v případě, že jsou použity "Zvláštní poznámky";
  prav. 35:   Podmínky "podm. 5" a "podm. 6" není možno zkontrolovat v případě, že není použit odstavec 26;
  prav. 36:   Podmínku "podm. 10" není možno zkontrolovat v případě, že není použit odstavec 25;
  prav. 41:   "Dohodnuté umístění zboží"/"Kód dohodnutého umístění", "Schválené umístění zboží" a "Pracoviště celního úřadu" (odstavec 30) nemohou být použity současně;
  prav. 60:   Když ÚČASTNÍK použije zbožové kódy, pak je musí uvést minimálně na 4 a maximálně na 8 číslic;
  prav. 75:   "Vývoz z ES" a "Vývoz ze země" nemohou být použity současně;
  prav. 79:   Pouze PŘEDCHOZÍ DOKLAD a PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ, které jsou označeny jako "Společný" v referenčním datu "TYP DOKLADU" budou zaslány místu určení prostřednictvím zprávy - IE 01;
  prav. 80:   Pouze "ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY", které jsou označeny jako "Společný" v referenčním datu, jsou zaslány místu určení prostřednictvím zprávy - IE 01;
  prav. 95:   Když odstavec 3 není použit a není-li deklarována více než jedna položka zboží, pak je požadováno vyplnění odstavce "Ložné listy" (odstavec 4).

  Tento údaj musí být použit, pokud ložné listy budou předloženy v papírové formě.

  Při předložení ložných listů v papírové formě platí následující pravidla:

  • povinný údaj "Kód země odeslání" (odstavec 15a) datové skupiny TRANZITNÍ OPERACE se uvede "--";
  • existuje pouze 1 výskyt datové skupiny POLOŽKA ZBOŽÍ a případně podskupiny datové skupiny PŘEDCHOZÍ DOKLADY, PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ a ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY. Všechny zbývající datové podskupiny k POLOŽKA ZBOŽÍ nemohou být použity;
  • údaj "Textové označení zboží" (odstavec 31) obsahuje odkazy na přiložené ložné listy, údaj "Textové označení zboží LNG" obsahuje kód jazyka použitého pro tyto odkazy.

   Obsah odkazů může být následující:

   pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T1": "Viz ložný(é) list(y)";

   pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T2": "Viz ložný(é) list(y)";

   pro "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T-":

   "T1: Viz ložný(é) list(y) od ... do...";

   "T2 : Viz ložný(é) list(y) od ... do ...";

  • údaj "Poř. č. pol." (odstavec 32) je vyplněn následujícím způsobem "- -";
  • žádné další údaje datové skupiny POLOŽKA ZBOŽÍ nemohou být použity.
  prav. 100:   Údaj je použit jako základní jazyk, který má být použit ve veškeré další komunikaci mezi účastníkem při odeslání a celním systémem. Jestliže účastník tento údaj nepoužije, pak celní systém použije předem nastavený jazyk místa odeslání;
  prav. 105:   Celkový počet nákladových kusů se rovná součtu všech údajů v odstavcích "Počet nákladových kusů" + všech údajů v odstavcích "Počet kusů" + hodnota "1" pro každé zboží deklarované "volně ložené zboží". Tato kontrola není možná, když je použit údaj "Počet ložných listů" (odstavec 4);
  prav. 143:   Údaj ve zprávě - IE vždy odpovídá současné (poslední) verzi údajů ve skupině TRANZITNÍ OPERACE. To znamená, že obsahují všechny dodatečně opravené údaje celního prohlášení (jsou-li nějaké) a/nebo opravené deklarované údaje po kontrole a doplněné o výsledky kontroly v místě odeslání;
  prav. 150:   Údaj "Opravená hodnota" datové skupiny "VÝSLEDKY KONTROLY" je propojen s každým jednotlivým údajem, který může být předmětem kontroly, a proto musí vykazovat stejné charakteristiky údaje původní zprávy;
  prav. 155:   Datová skupina Kódy citlivého zboží (SGI-CODES) musí být uvedena v případě, že celní prohlášení obsahuje citlivé zboží;
  prav. 156:   Vyplnění údaje "Množství citlivého zboží" je vyžadováno vždy, když tranzitní přeprava obsahuje citlivé zboží (viz též pravidlo "prav. 155");Vyplnění údaje "Kód citlivého zboží" není vždy vyžadováno, pokud přepravované zboží obsahuje citlivé zboží. Jestliže zbožový kód HS6 (odstavec 33) stačí pro jednoznačnou specifikaci citlivého zboží, pak "Kód citlivého zboží" není vyžadován. Jestliže zbožový kód HS6 (odstavec 33) nedostačuje pro jednoznačnou identifikaci citlivého zboží, pak je "Kód citlivého zboží" vyžadován;
  prav. 160:   Datová skupina VÝSLEDKY KONTROLY musí být uvedena v případě, že celní prohlášení je předloženo na základě zjednodušeného postupu;
  prav. 165:   Datová skupina INFORMACE O ZÁVĚRÁCH musí být uvedena v případě, že celní prohlášení je předloženo na základě zjednodušeného postupu, kde jeho schválení bylo podmíněno použitím závěr;
  prav. 190:   V případě "PŘEKLÁDKY" musí být použit buď údaj "Poznávací značka nového dopravního prostředku" a "Státní příslušnost nového dopravního prostředku" nebo "Číslo nového kontejneru" nebo obojí;
  prav. 210:   Zpráva - IE předává místu odeslání příslušné informace týkající se předběžné zprávy o příchodu zásilky - AAR obdržené z místa odeslání, přičemž přiřadí ke každému jednotlivému údaji, jestliže tento případ nastane, datovou skupinu "VÝSLEDKY KONTROLY";
  prav. 217:   Všechny vyskytnuvší se "Události" jsou předávány místu odeslání. Pouze ty "Překládky" označené "Dosud neodesláno" (tj. s označením "Již v Systému" ve zprávě "Oznámení o příchodu" nebo v novém odstavci vytvořeném pro tento účel v TRANZITNÍM DOPROVODNÉM DOKLADU) jsou předávány místu odeslání;
  prav. 230:   Tento údaj je použit jako identifikátor, jehož hodnota může být buď "0" ("ne") nebo "1" ("ano");
  prav. 231:   Hodnota tohoto údaje musí být jedna ze 22 zemí společného tranzitního režimu bez 15 zemí Evropského společenství;
  prav. 325:   Pokud jsou v předběžné zprávě o příchodu zásilky - AAR a/nebo ve zprávě oznámení o příchodu uvedeny závěry, pak je povinné vyplnění údaje "Stav závěr";
  prav. 355:   Pouze údaje ve skupině "POLOŽKY ZBOŽÍ", které vykazují odlišnosti, jsou zaslány zpět místu odeslání;
  prav. 470:   Zpráva - IE15 umožňuje použití zbožových kódů maximálně na 8 míst (pro národní účely), nicméně pouze údaj z prvních šesti míst je odeslán místu určení s předběžnou zprávou o příchodu zásilky - AAR (pro mezinárodní účely);
  prav. 700:   Tento údaj není povinný, pokud je zboží různého druhu uvedené v tomtéž celním prohlášení společně zabaleno tak, že není možné určit hrubou hmotnost každého druhu zboží.

  HLAVA III
  PODMÍNKY PRO ZPRÁVU - IE (VÝMĚNA INFORMACÍ)

  podm. 1:   JESTLIŽE údaj "země určení" (odstavec 17a) na úrovni TRANZITNÍ OPERACE obsahuje "zemi", jak je definována v této Úmluvě,
  PAK    ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8) = "R"
  JINAK    ÚČASTNÍK - Příjemce (odstavec 8) = "O"
  podm. 2:   JESTLIŽE údaj "země určení" (ex odstavec 17a) na úrovni skupiny položka zboží obsahuje "zemi", jak je definována v této Úmluvě,
  PAK    ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8) = "R"
  JINAK    ÚČASTNÍK - Příjemce (ex odstavec 8) = "O"
  podm. 5:   JESTLIŽE první číslice z údaje "druh dopravy ve vnitrozemí" (odstavec 26) = "5" nebo "7",
  PAK   poznávací značka dopravního prostředku při odjezdu (odstavec 18) nemůže být použita
  podm. 6:   JESTLIŽE první číslice z údaje "druh dopravy ve vnitrozemí" (odstavec 26) = "2", "5" nebo "7",
  PAK   "státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu" (odstavec 18) nemůže být použita
  podm. 10:   JESTLIŽE první číslice z údaje "Druh dopravy na hranici" (odstavec 25) = "2", "5" nebo "7",
  PAK   "státní příslušnost dopravního prostředku překračujícího hranice" (odstavec 21) = "O"
  JINAK   "státní příslušnost dopravního prostředku překračujícího hranice" (odstavec 21) = "R"
  podm. 15:   JESTLIŽE jsou použity KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES),
  PAK   "zbožový kód" (odstavec 33) = "R"
  JINAK   "zbožový kód" (odstavec 33) = "O"
  podm. 30:   JESTLIŽE jsou deklarovány různé smluvní strany pro odeslání (určeno místem odeslání, odstavec C) a pro určení (určeno místem určení, odstavec 53),
  PAK   minimálně jeden "tranzitní celní úřad" (odstavec 51) = "R"
  JINAK   "tranzitní celní úřad" (odstavec 51) = "O"
  podm. 35:   JESTLIŽE "Typ deklarace" (odstavec 1) nebo "Typ deklarace" (ex odstavec 1) = "T2" a "Země odeslání" identifikovaná 2 prvními pozicemi "Referenčního čísla celního úřadu odeslání" (odstavec C) je zemí ESVO,
  PAK   "PŘEDCHOZÍ SPRÁVNÍ ODKAZY" = "R"
  JINAK   "PŘEDCHOZÍ SPRÁVNÍ ODKAZY" = "O"
  podm. 45:   JESTLIŽE "Typ deklarace" (odstavec 1) = "T-",
  PAK   "Typ deklarace" (ex odstavec 1) = "R"
  JINAK   "Typ deklarace" (ex odstavec 1) nemůže být použit
  podm. 50:   JESTLIŽE je použito "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" (odstavec 50),
  PAK   všechny údaje k názvu/jménu a adrese (NAD) (odstavec 50) = "O", jestliže jsou již známy systému
  JINAK    všechny údaje k názvu/jménu a adrese (NAD) (odstavec 50) = "R"
  podm. 55:   JESTLIŽE "Kontejner" (odstavec 19) = "1",
  PAK   "ČÍSLO KONTEJNERU" (odstavec 31) = "R"
  JINAK   "ČÍSLO KONTEJNERU" (odstavec 31) = "O"
  podm. 60:   JESTLIŽE "Druh nákladových kusů" (odstavec 31) je uvedeno "Volně loženo" [EHK OSN (UNECE) doporučení (rec.) č. 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" nebo "VO"],
  PAK   "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "O"

  "Počet nákladových kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

  "Počet kusů" (odstavec 31) nemůže být použit

  JINAK  "Druh nákladových kusů" (odstavec 31) uvádí "nebaleno" [EHK OSN(UNECE) doporučení (rec.) č. 21: = "NE"],
  JESTLIŽE   
  PAK   "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "O""Počet nákladových kusů" (odstavec 31) nemůže být použit"Počet kusů" (odstavec 31) = "R"
  JINAK    "Značky a čísla nákladových kusů" (odstavec 31) = "R""Počet nákladových kusů" (odstavec 31) = "R""Počet kusů" (odstavec 31) nemůže být použit
  podm. 75:   JESTLIŽE "Zvláštní záznamy - identifikace" (odstavec 44) = "DG0" nebo "DG1",
  PAK   "Vývoz z ES" nebo "Vývoz ze země" (odstavec 44) = "R"
  JINAK   "Vývoz z ES" nebo "Vývoz ze země" (odstavec 44) nemůže být použit
  podm. 85:   JESTLIŽE "Kód záruky" = "0", "1", "4" nebo "9",
  PAK   "INFORMACE O ZÁRUCE" = "R"
  JINAK   "INFORMACE O ZÁRUCE" = "O"
  podm. 86:   JESTLIŽE "Kód záruky" = "0", "1", "4" nebo "9",
  PAK   "Přístupový kód" = "R"
  JINAK   "Přístupový kód" = "O"
  podm. 90:   JESTLIŽE první znak "Kódu výsledku kontroly" = "B",
  PAK   "Čekat na vyřešení nesrovnalostí" = "R"
  JINAK   "Čekat na vyřešení nesrovnalostí" = "O"
  podm. 95:   JESTLIŽE je "Počet ložních listů" (odstavec 4) použit,
  PAK   "Nákladové kusy celkem" (odstavec 6) = "R"
  JINAK   "Nákladové kusy celkem" (odstavec 6) = "O"
  podm. 99:   JESTLIŽE je použit odstavec pro odpovídající volný text,
  PAK   "_LNG" = "R"
  JINAK   "_LNG" = "O"
     (Jazyk údajů v adrese je vyjádřen údajem NAD_LNG)
  podm. 100:   JESTLIŽE údaj "výsledek kontroly" je použit,
  PAK   "Schválené umístění zboží" = "O"
     "Pracoviště celního úřadu" nemůže být použit
     "Kód dohodnutého umístění" nemůže být použit
  JINAK   "Schválené umístění zboží" nemůže být použit
     "Kód dohodnutého umístění" = "O"
     "Dohodnuté umístění zboží" = "O"
     "Pracoviště celního úřadu" = "O"
  podm. 110:   JESTLIŽE "VÝSLEDKY KONTROLY" (Zjednodušený postup) je použit,
  PAK   "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" = "R"
  JINAK   "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO POVINNÉHO - TIN" = "O"
  podm. 125:   JESTLIŽE "Jiné druhy záruky" NENÍ použit,
  PAK   "Číslo záručního dokladu - GRN" = "R"
  JINAK   "Číslo záručního dokladu - GRN" nemůže být použito
  podm. 130:   JESTLIŽE "Číslo záručního dokladu - GRN" NENÍ použito,
  PAK   "Jiné druhy záruky" = "R"
  JINAK   "Jiné druhy záruky" nemůže být použit
  podm. 135:   JESTLIŽE je deklarována pouze 1 země odeslání,
  PAK   "Kód země odeslání (odstavec 15a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE = "R"
     "Kód země odeslání (ex odstavec 15a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použit
  JINAK   "Kód země odeslání (odstavec 15a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE nemůže být použit
     "Kód země odeslání (ex odstavec 15a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ = "R"
  podm. 140:   JESTLIŽE je deklarována pouze 1 země určení,
  PAK   "Kód země určení (odstavec 17a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE = "R"
     "Kód země určení (ex odstavec 17a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ nemůže být použit
  JINAK   "Kód země určení (odstavec 17a)" na úrovni TRANZITNÍ OPERACE nemůže být použit
     "Kód země určení (ex odstavec 17a)" na úrovni POLOŽKA ZBOŽÍ = "R"
  podm. 185:   JESTLIŽE první znak "Kódu výsledku kontroly" = "A" a druhý znak "Kódu výsledku kontroly" = "1" nebo "2" ("souhlasí" nebo "považováno za souhlasí"),
  PAK   Všechny datové skupiny a údaje označené podmínkou "podm. 185" nemohou být použity
  JINAK    Všechny datové skupiny a údaje označené podmínkou "podm. 185" = "R"

  PŘÍLOHA B
  DODATEK VIIb
  Strukturované zprávy a obsah údajů ve zprávě - IE (výměna informací)

  HLAVA I
  Struktura a obsah tranzitního celního prohlášení vyhotoveného formou elektronické výměny dat (EDI)


  KAPITOLA 1
  Struktura tranzitního celního prohlášení vyhotoveného formou elektronické výměny dat (EDI)

  ZPRÁVA IE15.ÚDAJE CELNÍHO PROHLÁŠENÍ E_DEC_DAT
  TRANZITNÍ OPERACE
  ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)
  ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)
  POLOŽKA ZBOŽÍ
  ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)
  ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)
  KONTEJNERY (odstavec 31)
  NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)
  KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)
  PŘEDCHOZÍ DOKLADY (odstavec 40)
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)
  ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY (odstavec 44)
  CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (odstavec C)
  ÚČASTNÍK hlavní povinný (odstavec 50)
  ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE (odstavec 50)
  TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD (odstavec 51)
  CELNÍ ÚŘAD URČENÍ (odstavec 53)
  ÚČASTNÍK schválený příjemce (odstavec 53)
  VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)
  ZÁVĚRY (odstavec D)
  OZNAČENÍ ZÁVĚR (odstavec D)
  ZÁRUKA
  INFORMACE O ZÁRUCE
  OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES
  OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ ZEMĚ ES
  1 x
  1 x
  1 x
  99999 x
  1 x
  1 x
  99 x
  99 x
  9 x
  9 x
  99 x
  99 x
  1 x
  1 x
  1 x
  9 x
  1 x
  1 x
  1 x
  1 x
  99 x
  9 x
  99 x
  1 x
  99 x
  R
  O
  C
  R
  O
  C
  C
  R
  O
  C
  O
  O
  R
  R
  O
  C
  R
  O
  O
  O
  R
  R
  C
  O
  O
  Citace: 112/1999 Sb.prav. 10
  prav. 11
  podm. 1
  prav. 95
  prav. 10
  prav. 11
  podm. 2
  podm. 55
  prav. 155
  podm. 35
  podm. 30
  prav. 15
  prav. 160
  prav. 165
  podm. 85

  TRANZITNÍ OPERACE
  Lokální referenční číslo - LRN
  Typ deklarace (odstavec 1)
  Počet ložných listů (odstavec 4)
  Celkový počet položek (odstavec 5)
  Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)
  Země odeslání (odstavec 15a)
  Země určení (odstavec 17a)
  Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu LNG
  Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Kontejner (odstavec 19)
  Státní přísl. dopr. prostředku překračujícího hranice (odstavec 21)
  Pozn. zn. dopr. prostředku překračujícího hranice (odstavec 21)
  Pozn._zn._dopr._prostředku_překračujícího_hranice_LNG
  Druh dopravního prostředku překračujícího hranici (odstavec 21)
  Druh dopravy na hranici (odstavec 25)
  Druh dopravy ve vnitrozemí (odstavec 26)
  Místo nakládky (odstavec 27)
  Kód umístění zboží (odstavec 30)
  Sjednané umístění zboží (odstavec 30)
  Sjednané_umístění_zboží_LNG
  Schválené umístění zboží (odstavec 30)

  R
  R
  O
  R
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  R
  C
  O
  C
  O
  O
  O
  O
  C
  C
  C
  C

  an..22
  an..5
  n..5
  n..5
  n..7
  a2
  a2
  an..27
  a2
  a2
  n1
  a2
  an..31
  a2
  n..2
  n..2
  n..2
  an..17
  an..17
  an..35
  a2
  an..17

  prav. 95
  podm. 95
  prav. 105
  podm. 135
  podm. 140
  podm. 5
  prav. 35
  podm. 99
  podm. 6
  prav. 35
  prav. 230
  podm. 10
  prav. 36
  podm. 99
  podm. 100
  prav. 41
  podm. 100
  prav. 41
  podm. 99
  podm. 100
  prav. 41
  Pracoviště celního úřadu (odstavec 30)
  Celková hrubá hmotnost (odstavec 35)
  Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTS
  Dialogový indikátor jazyka při odeslání
  Datum deklarace - celního prohlášení (odstavec 50)
  Místo podání deklarace - celního prohlášení (odstavec 50)
  Místo_podání_deklarace_-_celního_prohlášení_LNG
  C
  R
  R
  O
  R
  R
  R
  an..17
  n..11,3
  a2
  a2
  n8
  an..35
  a2
  podm. 100
  prav. 41
  prav. 100
  ÚČASTNÍK odesílatel
  Název, jméno odesílatele (odstavec 2)
  Ulice a číslo domu odesílatele (odstavec 2)
  Země odesílatele (odstavec 2)
  Poštovní směrovací číslo odesílatele (odstavec 2)
  Město odesílatele (odstavec 2)
  NAD_ odesílatele_LNG
  Číslo účastníka - odesílatele - TIN (odstavec 2)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17
  ÚČASTNÍK příjemce
  Název, jméno příjemce (odstavec 8)
  Ulice a číslo domu příjemce (odstavec 8)
  Země příjemce (odstavec 8)
  Poštovní směrovací číslo příjemce (odstavec 8)
  Město příjemce (odstavec 8)
  NAD_ příjemce_LNG
  Číslo účastníka - příjemce - TIN (odstavec 8)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17

  POLOŽKA ZBOŽÍ
  Typ deklarace (ex odstavec 1)
  Země odeslání (ex odstavec 15a)
  Země určení (ex odstavec 17a)
  Textové označení zboží (odstavec 31)
  Textové_označení_zboží_LNG
  Číslo položky (odstavec 32)
  Zbožový kód (odstavec 33)
  Hrubá hmotnost (odstavec 35)
  Vlastní hmotnost (odstavec 38)

  C
  C
  C
  R
  R
  R
  C
  O
  O

  an..5
  a2
  a2
  an..140
  a2
  n..5
  n..8
  n..11,3
  n..11,3

  podm. 45
  podm. 135
  podm. 140
  prav. 5
  prav. 7
  podm. 15
  prav. 60
  prav. 470
  prav. 700
  ÚČASTNÍK odesílatel
  Název, jméno odesílatele (ex odstavec 2)
  Ulice a číslo domu odesílatele (ex odstavec 2)
  Země odesílatele (ex odstavec 2)
  Poštovní směrovací číslo odesílatele (ex odstavec 2)
  Město odesílatele (ex odstavec 2)
  NAD_ odesílatele_LNG
  Číslo účastníka - odesílatele - TIN (ex odstavec 2)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17

  ÚČASTNÍK příjemce
  Název, jméno příjemce (ex odstavec 8)
  Ulice a číslo domu příjemce (ex odstavec 8)
  Země příjemce (ex odstavec 8)
  Poštovní směrovací číslo příjemce (ex odstavec 8)
  Město příjemce (ex odstavec 8)
  NAD_ příjemce_LNG
  Číslo účastníka - příjemce - TIN (ex odstavec 8)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17

  KONTEJNERY
  Čísla kontejneru (odstavec 31)

  R

  an..11

  KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)
  Kód citlivého zboží (odstavec 31)
  Množství citlivého zboží (odstavec 31)

  O
  R

  n..2
  n..11,3

  prav. 156
  NÁKLADOVÉ KUSY
  Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)
  Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNG
  Druh nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet kusů (odstavec 31)

  C
  C
  R
  C
  C

  an..42
  a2
  a2
  n..5
  n..5

  podm. 60
  podm. 99
  podm. 60
  podm. 60
  PŘEDCHOZÍ DOKLADY
  Druh předchozího dokladu (odstavec 40)
  Označení předchozího dokladu (odstavec 40)
  Označení_předchozího_dokladu_LNG
  Doplňující záznamy k předchozímu dokladu (odstavec 40)
  Doplňující_záznamy_k_předchozímu_dokladu_LNG

  R
  R
  R
  O
  C

  an..6
  an..20
  a2
  an..26
  a2

  prav. 20
  podm. 99
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ
  Druh předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení_předloženého_podkladu_LNG
  Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)
  Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNG

  O
  O
  C
  O
  C

  an..3
  an..20
  a2
  an..26
  a2

  prav. 26
  podm. 99
  podm. 99
  ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
  Zvláštní záznamy - označení (odstavec 44)
  Vývoz z ES (odstavec 44)
  Vývoz ze země (odstavec 44)
  Text poznámky (odstavec 44)
  Text_poznámky_LNG

  O
  C
  C
  O
  C

  an..3
  a1
  a2
  an..70
  a2

  prav. 27
  podm. 75
  prav. 75
  podm. 75
  prav. 75
  podm. 99
  CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ
  Evidenční číslo celního úřadu odeslání (odstavec C)

  R

  an8
  ÚČASTNÍK hlavní povinný
  Číslo hlavního povinného - TIN (odstavec 50)
  Název, jméno hlavního povinného (odstavec 50)
  Ulice a číslo domu hlavního povinného (odstavec 50)
  Země hlavního povinného (odstavec 50)
  Poštovní směrovací číslo hlavního povinného (odstavec 50)
  Město hlavního povinného (odstavec 50)
  NAD_ hlavního_povinného_LNG

  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C

  an..17
  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2

  podm. 110
  podm. 50
  podm. 50
  podm. 50
  podm. 50
  podm. 50
  podm. 99
  ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
  Název, jméno zmocněného zástupce (odstavec 50)
  Funkce zmocněného zástupce (odstavec 50)
  Funkce_zmocněného_zástupce_LNG

  R
  O
  C

  an..35
  a..35
  a2

  podm. 99
  TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD
  Evidenční číslo tranzitního celního úřadu (odstavec 51)

  R

  an8
  CELNÍ ÚŘAD URČENÍ
  Evidenční číslo celního úřadu určení (odstavec 53)

  R

  an8
  ÚČASTNÍK schválený příjemce
  Číslo účastníka schváleného příjemce - TIN (odstavec 53)

  R

  an..17
  VÝSLEDEK KONTROLY
  Kód výsledku kontroly (odstavec D)
  Lhůta z výsledku kontroly (odstavec D)

  R
  R

  an2
  n8
  ZÁVĚRY
  Počet závěr (odstavec D)

  R

  n..4
  OZNAČENÍ ZÁVĚR
  Označení závěr (odstavec D)
  Označení_závěr_LNG

  R
  R

  an..20
  a2
  INFORMACE O ZÁRUCE
  Typ poskytnuté záruky (odstavec 52)

  R

  n1
  ČÍSLO ZÁRUČNÍHO DOKLADU
  Referenční číslo záruky GRN (odstavec 52)
  Odkaz na jiné druhy záruky (odstavec 52)
  Přístupový kód

  C
  C
  C

  an24
  an..35
  an4

  podm. 125
  podm. 130
  podm. 86
  OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES
  Záruka neplatí pro ES (odstavec 52)

  R

  n1

  prav. 230
  OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ ZEMĚ ES
  Neplatí pro jiné země (odstavec 52)

  R

  a2

  prav. 231

  KAPITOLA II
  Údaje v tranzitním celním prohlášení vyhotoveném formou elektronické výměny dat (EDI)

  Údaje uvedené v různých odstavcích dokumentu JCD - Jednotné celní deklarace, jak jsou definovány v přílozeVII a příloze IX, budou použity v tranzitním celním prohlášení vyhotoveném formou elektronické výměny dat (EDI), jestliže jsou formality realizovány s použitím techniky počítačového zpracování dat ve spojení s příslušnými kódy nebo případně nahrazeny příslušnými kódy.

  Stejně tak budou použity dodatečné kódy uvedené v příloze IXa.

  V odstavci 15, země odeslání/vývozu, a v odstavci 17, země určení, budou textové údaje nahrazeny příslušným kódem.

  Prvky doplňujících údajů budou vloženy následujícím způsobem:

  • LRN - lokální referenční číslo definované a přidělené uživatelem, po dohodě s příslušným úřadem, pro identifikaci jednotlivých celních prohlášení;
  • Schválené/sjednané umístění zboží nebo pracoviště celního úřadu - přesná indikace místa, kde zboží může být zkontrolováno, je-li to vhodné, tak uvedená ve formě kódů;
  • LNG - jazykový kód použitý pro definici jazyka, ve kterém dotčené nekódované informace jsou uvedeny;
  • Množství citlivého zboží - množství deklarovaného citlivého zboží podle dodatku VIII přílohy II, u kterého je požadována registrace a kontrola záruky;
  • Kód citlivého zboží - uveďte kód citlivého zboží, když se tento případ vyskytne, přiřazený příslušnému zbožovému kódu HS6 citlivého zboží uvedeného v dodatku VIII přílohy II;
  • Tranzitní celní prohlášení vyhotovené v souladu s článkem 23f přílohy I musí obsahovat následující informace:
   a)   indikaci "zjednodušeného postupu" s použitím příslušného kódu,
   b)   identifikaci použitých opatření, a
   c)   termín, do kterého musí být zboží předloženo místu určení.

  HLAVA II
  Struktura a obsah předběžné zprávy o příchodu zásilky - zprávy AAR

  KAPITOLA I
  Struktura předběžné zprávy o příchodu zásilky - zprávy AAR

  Zpráva - IE01. AAR C_AAR_SND

  TRANZITNÍ OPERACE
  ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)
  ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)
  POLOŽKA ZBOŽÍ
  ÚČASTNÍK odesílatel (odstavec 2)
  ÚČASTNÍK příjemce (odstavec 8)
  KONTEJNERY (odstavec 31)
  NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)
  KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)
  PŘEDCHOZÍ DOKLADY (odstavec 40)
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)
  ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY (odstavec 44)
  CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (odstavec C)
  ÚČASTNÍK hlavní povinný (odstavec 50)
  CELNÍ ÚŘAD URČENÍ (odstavec 53)
  ÚČASTNÍK schválený příjemce (odstavec 53)
  VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)
  ZÁVĚRY (odstavec D)
  OZNAČENÍ ZÁVĚR (odstavec D)
  1 x
  1 x
  1 x
  99999 x
  1 x
  1 x
  99 x
  99 x
  9 x
  9 x
  99 x
  99 x
  1 x
  1 x
  1 x
  1 x
  1 x
  1 x
  99 x
  R
  O
  C
  R
  O
  C
  C
  R
  O
  C
  O
  O
  R
  R
  R
  O
  R
  O
  R
  prav. 143
  prav. 10
  prav. 11
  podm. 1
  prav. 95
  prav. 10
  prav. 11
  podm. 2
  podm. 55
  prav. 155
  podm. 35
  prav. 15

  TRANZITNÍ OPERACE
  Referenční číslo přepravní operace - MRN
  Druh deklarace (odstavec 1)
  Počet ložných listů (odstavec 4)
  Celkový počet položek (odstavec 5)
  Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)
  Země odeslání (odstavec 15a)
  Země určení (odstavec 17a)
  Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Poznávací_značka_dopr._prostředku_při_odjezdu_LNG
  Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Kontejner (odstavec 19)
  Odklon zakázán
  Datum přijetí celního prohlášení - deklarace
  Datum vydání celního prohlášení - deklarace
  Celková hrubá hmotnost
  Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTS

  R
  R
  O
  R
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  R
  R
  R
  R
  R
  R

  an 18
  an..5
  n..5
  n..5
  n..7
  a2
  a2
  an..27
  a2
  a2
  n1
  n1
  n8
  n8
  n..11,3
  a2

  prav. 95
  podm. 95
  podm. 135
  podm. 140
  podm. 5
  prav. 35
  podm. 99
  podm. 6
  prav. 35
  prav. 230
  prav. 230
  ÚČASTNÍK odesílatel
  Název, jméno odesílatele (odstavec 2)
  Ulice a číslo domu odesílatele (odstavec 2)
  Země odesílatele (odstavec 2)
  Poštovní směrovací číslo odesílatele (odstavec 2)
  Město odesílatele (odstavec 2)
  NAD_ odesílatele_LNG
  Číslo účastníka - odesílatele - TIN (odstavec 2)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17
  ÚČASTNÍK příjemce
  Název, jméno příjemce (odstavec 8)
  Ulice a číslo domu příjemce (odstavec 8)
  Země příjemce (odstavec 8)
  Poštovní směrovací číslo příjemce (odstavec 8)
  Město příjemce (odstavec 8)
  NAD_ příjemce_LNG
  Číslo účastníka - příjemce - TIN (odstavec 8)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17
  POLOŽKA ZBOŽÍ
  Druh deklarace (ex odstavec 1)
  Země odeslání (ex odstavec 15a)
  Země určení (ex odstavec 17a)
  Textové označení zboží (odstavec 31)
  Textové_označení_zboží_LNG
  Číslo položky (odstavec 32)
  Zbožový kód (odstavec 33)
  Hrubá hmotnost (odstavec 35)
  Vlastní hmotnost (odstavec 38)

  C
  C
  C
  R
  R
  R
  C
  O
  O

  an..5
  a2
  a2
  an..140
  a2
  n..5
  n..8
  n..11,3
  n..11,3

  podm. 45
  podm. 135
  podm. 140
  prav. 5
  prav. 7
  podm. 15
  prav. 470
  ÚČASTNÍK odesílatel
  Název, jméno odesílatele (ex odstavec 2)
  Ulice a číslo domu odesílatele (ex odstavec 2)
  Země odesílatele (ex odstavec 2)
  Poštovní směrovací číslo odesílatele (ex odstavec 2)
  Město odesílatele (ex odstavec 2)
  NAD_ odesílatele_LNG
  Číslo účastníka - odesílatele - TIN (ex odstavec 2)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17
  ÚČASTNÍK příjemce
  Název, jméno příjemce (ex odstavec 8)
  Ulice a číslo domu příjemce (ex odstavec 8)
  Země příjemce (ex odstavec 8)
  Poštovní směrovací číslo příjemce (ex odstavec 8)
  Město příjemce (ex odstavec 8)
  NAD_ příjemce_LNG
  Číslo účastníka - příjemce - TIN (ex odstavec 8)

  R
  R
  R
  R
  R
  R
  O

  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  an..17
  KONTEJNERY
  Čísla kontejneru (odstavec 31)

  R

  an..11
  KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)
  Kód citlivého zboží (odstavec 31)
  Množství citlivého zboží (odstavec 31)

  O
  R

  n..2
  n..11,3

  prav. 156
  NÁKLADOVÉ KUSY
  Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)
  Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNG
  Druh nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet kusů (odstavec 31)

  C
  C
  R
  C
  C

  an..42
  a2
  a2
  n..5
  n..5

  podm. 60
  podm. 99
  podm. 60
  podm. 60
  PŘEDCHOZÍ DOKLADY
  Druh předchozího dokladu (odstavec 40)
  Označení předchozího dokladu (odstavec 40)
  Označení_předchozího_dokladu_LNG
  Doplňující záznamy k předchozímu dokladu (odstavec 40)
  Doplňující_záznamy_k_předchozímu_dokladu_LNG

  R
  R
  R
  O
  C

  an..6
  an..20
  a2
  an..26
  a2

  prav. 20
  prav. 79
  podm. 99
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ
  Druh předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení_předloženého_podkladu_LNG
  Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)
  Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNG

  O
  O
  C
  O
  C

  an..3
  an..20
  a2
  an..26
  a2

  prav. 26
  prav. 79
  podm. 99
  podm. 99
  ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
  Zvláštní záznamy - označení (odstavec 44)
  Vývoz z ES (odstavec 44)
  Vývoz ze země (odstavec 44)

  R
  C
  C

  an..3
  a1
  a2

  prav. 80
  podm. 75
  prav. 75
  podm. 75
  prav. 75
  CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ
  Evidenční číslo celního úřadu odeslání (odstavec C)

  R

  an8
  ÚČASTNÍK hlavní povinný
  Číslo hlavního povinného - TIN (odstavec 50)
  Název, jméno hlavního povinného (odstavec 50)
  Ulice a číslo domu hlavního povinného (odstavec 50)
  Země hlavního povinného (odstavec 50)
  Poštovní směrovací číslo hlavního povinného (odstavec 50)
  Město hlavního povinného (odstavec 50)
  NAD_hlavního_povinného_LNG

  O
  R
  R
  R
  R
  R
  R

  an..17
  an..35
  an..35
  a2
  an..9
  an..35
  a2
  CELNÍ ÚŘAD URČENÍ
  Evidenční číslo celního úřadu určení (odstavec 53)

  R

  an8
  ÚČASTNÍK schválený příjemce
  Číslo účastníka schváleného příjemce - TIN (odstavec 53)

  R

  an..17
  VÝSLEDEK KONTROLY
  Kód výsledku kontroly (odstavec D)
  Lhůta z výsledku kontroly (odstavec D)

  R
  R

  an2
  n8
  ZÁVĚRY
  Počet závěr (odstavec D)

  R

  n..4
  OZNAČENÍ ZÁVĚR
  Označení závěr (odstavec D)
  Označení_závěr_LNG

  R
  R

  an..20
  a2

  KAPITOLA II
  Údaje (data) předběžné zprávy o příchodu zásilky (zpráva AAR)

  Zpráva AAR je založena na údajích odvozených z tranzitního celního prohlášení uvedeného v kapitole I (s dodatky od obchodníka a/nebo revidované příslušným úřadem) a doplněna s použitím dodatečných dat, která jsou uvedena dále:

  • Odklon zakázán - atribut je použit jako návěstí, jeho hodnota může být buď "0" ("ne") nebo "1" ("ano");
  • Datum přijetí celního prohlášení - uvádí se datum, kdy bylo celní prohlášení přijato místem odeslání;
  • Datum vydání - uvádí se datum, kdy předběžná zpráva o příchodu zásilky (zpráva AAR) je vydána místem odeslání;
  • Evidenční číslo přepravní operace (MRN)
  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitní operace (RR) číselné 2 97
  2 Identifikátor země, ve které tranzitní operace začíná (kód země ISO alpha 2) abecední 2 IT
  3 Jedinečný identifikátor pro tranzitní operaci podle roku a země abecední a číselné 13 9876AB8890123
  4 Kontrolní číslice abecední a číselné 1 5

  Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

  Pole 3 musí být vyplněno identifikátorem pro tranzitní operaci. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každá tranzitní operace projednaná během jednoho roku v rámci dané země musí mít jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo příslušného úřadu v evidenčním čísle přepravní operace - MRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla příslušného úřadu.

  Pole 4 musí být vyplněno údajem, který je kontrolním prvkem pro celé evidenční číslo přepravní operace - MRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu celého evidenčního čísla přepravní operace - MRN.

  HLAVA III
  Struktura a obsah předběžné zprávy o příchodu zásilky z místa určení do místa odeslání

  KAPITOLA I
  Struktura předběžné zprávy o příchodu zásilky

  IE06.PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PŘÍCHODU ZÁSILKYC_ARR_ADV

  TRANZITNÍ OPERACE
  CELNÍ ÚŘAD předložení zboží
  CELNÍ ÚŘAD odeslání
  1 x
  1 x
  1 x
  R
  R
  R

  TRANZITNÍ OPERACE
  Evidenční číslo tranzitní operace - MRN
  Datum příjezdu

  R
  R

  an18
  n8
  CELNÍ ÚŘAD předložení zboží
  Evidenční číslo celního úřadu předložení zboží

  R

  an8
  CELNÍ ÚŘAD odeslání
  Evidenční číslo celního úřadu odeslání

  R

  an8

  KAPITOLA II
  Údaje (data) v předběžné zprávě o příchodu zásilky

  • Evidenční číslo tranzitní operace - MRN ve struktuře uvedené v dodatku VIIb hlava II;
  • Datum příjezdu - uvádí se datum, kdy přeprava dorazila do místa určení;
  • Evidenční číslo příslušného úřadu strukturované podle dodatku IXa.

  HLAVA IV
  Struktura a obsah zprávy o výsledcích kontroly zasílané z místa určení do místa odeslání

  KAPITOLA I
  Struktura zprávy o výsledcích kontroly

  Zpráva - IE18.VÝSLEDKY KONTROLY MÍSTEM URČENÍ (TYP A NEBO B)C_DES_CON

  TRANZITNÍ OPERACE
  VÝSLEDEK KONTROLY
  POLOŽKA ZBOŽÍ
  KONTEJNERY (odstavec 31)
  NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec 31)
  KÓD CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES) (odstavec 31)
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec 44)
  VÝSLEDKY KONTROLY
  UDÁLOSTI BĚHEM PŘEPRAVY
  UDÁLOST
  PŘEKLÁDKA
  NOVÉ KONTEJNERY
  INFORMACE O NOVÝCH ZÁVĚRÁCH (odstavec F)
  OZNAČENÍ NOVÝCH ZÁVĚR (odstavec F)
  CELNÍ ÚŘAD předložení zboží
  CELNÍ ÚŘAD odeslání
  1 x
  1 x
  99999 x
  99 x
  99 x
  9 x
  99 x
  1 x
  9 x
  1 x
  1 x
  99 x
  1 x
  99 x
  1 x
  1 x
  R
  R
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  O
  O
  O
  O
  O
  R
  R
  R

  podm. 185
  prav. 355
  podm. 185
  podm. 185
  podm. 185
  podm. 185
  podm. 185
  prav. 210
  prav. 217

  TRANZITNÍ OPERACE
  Evidenční číslo tranzitní operace - MRN
  Pátrání zahájeno místem určení (odstavec 1)
  Celkový počet položek (odstavec 5)
  Celkový počet nákladových kusů (odstavec 6)
  Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Poznávací_značka_dopr._prostředku_při_odjezdu_LNG
  Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu (odstavec 18)
  Celková hrubá hmotnost

  R
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C

  an18
  n1
  n..5
  n..7
  an..27
  a2
  a2
  n..11,3

  podm. 185
  prav. 230
  podm. 185
  podm. 185
  podm. 185
  podm. 99
  podm. 185
  podm. 185
  VÝSLEDEK KONTROLY
  Datum kontroly (odstavec I)
  Kód výsledku kontroly (odstavec I)
  Stav závěr OK
  Čekat na vyřešení nesrovnalostí

  R
  R
  O
  C

  n8
  an2
  n1
  n1

  prav. 230
  prav. 325
  podm. 90
  prav. 230
  POLOŽKA ZBOŽÍ
  Textové označení zboží (odstavec 31)
  Textové_označení_zboží_LNG
  Číslo položky (odstavec 32)
  Zbožový kód (odstavec 33)
  Hrubá hmotnost (odstavec 35)
  Vlastní hmotnost (odstavec 38)

  O
  C
  R
  C
  O
  O

  an..140
  a2
  n..5
  n..6
  n..11,3
  n..11,3

  podm. 99
  podm. 15
  KONTEJNERY
  Čísla kontejneru (odstavec 31)

  R

  an..11
  KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ (SGI-CODES)
  Kód citlivého zboží (odstavec 31)
  Množství citlivého zboží (odstavec 31)

  O
  R

  n..2
  n..11,3
  NÁKLADOVÉ KUSY
  Značky a čísla nákladových kusů (odstavec 31)
  Značky_a_čísla_nákladových_kusů_LNG
  Druh nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet nákladových kusů (odstavec 31)
  Počet kusů (odstavec 31)

  C
  C
  R
  C
  C

  an..42
  a2
  a2
  n..5
  n..5

  podm. 60
  podm. 99
  podm. 60
  podm. 60
  PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ
  Druh předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení předloženého podkladu (odstavec 44)
  Označení_předloženého_podkladu_LNG
  Doplňující záznamy k předloženému podkladu (odstavec 44)
  Doplňující_záznamy_k_předloženému_podkladu_LNG

  O
  O
  O
  O
  C

  an..3
  an..20
  a2
  an..26
  a2

  prav. 26
  podm. 99
  podm. 99
  UDÁLOSTI BĚHEM PŘEPRAVY
  Místo události
  Místo_události_LNG
  Země události

  R
  R
  R

  an..35
  a2
  a2
  UDÁLOST
  Indikátor události
  Údaje o události (odstavec 56)
  Údaje_o_události_LNG
  Datum záznamu - potvrzení události (odstavec G)
  Událost potvrzující příslušný úřad (odstavec G)
  Událost_ potvrzující_příslušný_úřad_LNG
  Místo potvrzení události (odstavec G)
  Místo_potvrzení_události_LNG
  Země potvrzení události (odstavec G)

  R
  O
  C
  O
  O
  C
  O
  C
  O

  n1
  an..350
  a2
  n8
  an..35
  a2
  an..35
  a2
  a2

  prav. 230
  podm. 99
  podm. 99
  podm. 99
  PŘEKLÁDKA
  Pozn. značka nového dopravního prostředku (odstavec 55)
  Pozn._značka_nového_dopravního_prostředku_LNG
  Státní příslušnost nového dopravního prostředku (odstavec 55)
  Datum záznamu - potvrzení překládky (odstavec F)
  Překládku potvrzující příslušný úřad (odstavec F)
  Překládku_potvrzující_příslušný_úřad_LNG
  Místo potvrzení překládky (odstavec F)
  Místo_potvrzení_překládky_LNG
  Země potvrzení překládky (odstavec F)

  O
  C
  O
  O
  O
  C
  O
  C
  O

  an..27
  a2
  a2
  n8
  an..35
  a2
  an..35
  a2
  a2

  prav. 190
  podm. 99
  prav. 190
  podm. 99
  podm. 99
  NOVÉ KONTEJNERY
  Číslo nového kontejneru (odstavec 55)

  O

  an..11

  prav. 190
  INFORMACE O NOVÝCH ZÁVĚRÁCH
  Počet nových závěr (odstavec F)

  R

  n..4
  OZNAČENÍ NOVÝCH ZÁVĚR
  Označení nových závěr (odstavec F)
  Označení_nových_závěr_LNG

  R
  R

  an..20
  a2
  VÝSLEDKY KONTROLY
  Indikátor kontroly
  Popis výsledku kontroly
  Popis_výsledku_kontroly_LNG
  Opravená hodnota po kontrole

  R
  O
  C
  O

  an2
  an..140
  a2
  xxx

  podm. 99
  prav. 150
  CELNÍ ÚŘAD předložení zboží
  Evidenční číslo celního úřadu předložení zboží

  R

  an8
  CELNÍ ÚŘAD odeslání
  Evidenční číslo celního úřadu odeslání

  R

  an8

  KAPITOLA II
  Údaje (data) ve zprávě o výsledcích kontroly

  Zpráva o výsledcích kontroly je založena na údajích pocházejících z předběžné zprávy o příchodu zásilky (zpráva AAR) v smyslu ustanovení hlavy II kapitoly II.

  Následující dodatečné údaje musí být doplněny:

  • pátrání zahájeno místem určení
  • čekat na vyřešení nesrovnalostí
  • kód výsledku kontroly ve smyslu dodatku IXa
  • datum kontroly (odstavec I)
  • stav závěr
  • událost během přepravy: určit místo a zemi, kde se událost stala
  • indikátor události
  • údaje o události (odstavec 56)
  • údaje_o_události_LNG
  • datum záznamu - potvrzení události (odstavec G)
  • událost potvrzující příslušný úřad (odstavec G)
  • událost_potvrzující_příslušný_úřad_LNG
  • místo potvrzení události (odstavec G)
  • místo_potvrzení_události_LNG
  • země potvrzení události (odstavec G)
  • pozn. značka nového dopravního prostředku (odstavec 55)
  • pozn._značka_nového_dopravního_prostředku_LNG
  • státní příslušnost nového dopravního prostředku (odstavec 55)
  • počet nových závěr (odstavec F)
  • označení nových závěr (odstavec F)
  • označení_nových_závěr_LNG
  • datum záznamu - potvrzení překládky (odstavec F)
  • překládku potvrzující příslušný úřad (odstavec F)
  • překládku_potvrzující_příslušný_úřad_LNG
  • místo potvrzení překládky (odstavec F)
  • místo_potvrzení_překládky_LNG
  • země potvrzení překládky (odstavec F)
  • číslo nového kontejneru (odstavec 55)
  • indikátor kontroly
  • popis výsledku kontroly
  • popis_výsledku_kontroly_LNG
  • opravená hodnota po kontrole

  PŘÍLOHA C
  DODATEK IXa
  Doplňkové kódy pro počítačově zpracovaný tranzitní režim

  KÓDY ZEMÍ (CNT)

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Kód země ISO alpha 2 abecední 2 IT

  Bude se používat kód "ISO ALPHA-2 Country Code", jak je specifikován v ISO - 3166 z 1. ledna 1996.

  EVIDENČNÍ ČÍSLO CELNÍHO ÚŘADU (COR)

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Identifikátor státu, ve kterém je celní správa zřízena (viz CNT) abecední 2 IT
  2 Národní číslo označení celního úřadu abecední a číselné 6 0830AB

  Pole 1, jak je výše vysvětleno.

  Pole 2 musí být vyplněno libovolným abecedním a číselným šestimístným kódem. Těchto 6 znaků umožní národním celním správám v případě potřeby definovat hierarchii celních úřadů.

  ZBOŽOVÝ KÓD (COM)

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 HS6 - zbožový kód podle harmonizovaného systému, na šest číslic číselné 6 (zarovnáno vlevo) 010290

  Harmonizovaný systém je celosvětový standard pro prvních šest číslic (HS6). Zbožový kód může být rozšířen na 8 míst pro národní použití, ale pouze zbožový kód HS6 bude přenášen mezi zeměmi.

  KÓD CITLIVÉHO ZBOŽÍ

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Doplňkový identifikátor pro citlivé zboží číselné 2 12

  Kód je používán jako rozšíření zbožového kódu HS6, jestliže citlivé zboží nemůže být dostatečně identifikováno pomocí HS6. V tomto případě je každé citlivé zboží náležící ke zbožovém kódu HS6 identifikováno vzestupnou číselnou řadou.

  KÓD VÝSLEDKŮ KONTROLY

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Typ výsledků kontroly abecední 1 A nebo B
  2 Kód výsledků kontroly číselné 1 viz dále
    Výsledky kontroly
  Typy Kódy
  V místě odeslání Souhlasí A 1
    Považováno za souhlasí A 2
  Zjednodušený postup A 3
       
  V místě určení Souhlasí A 1
    Považováno za souhlasí A 2
  Nepatrné závady bez následků A 4
  Celní dluh uhrazen A 5
  Nesouhlasí B 1

  KÓD INDIKÁTORU KONTROLY

  Pole Obsah Typ pole a počet znaků Příklady
  1 Indikátor kontroly abecední a číselné 2 2B

  "Indikátor kontroly" udává indikaci nesrovnalostí zjištěných v místě určení.

  Podklady/Osvědčení nepředloženy NP
  Nesrovnalosti (nesprávný údaj) DI
  Nový zápis NE
  Ostatní OT

  KÓD PŘEDCHOZÍHO DOKLADU

  Když je typ celního prohlášení - deklarace (odstavec 1 nebo ex odstavec 1) = "T2" a tranzitní přeprava je zahájena v zemi mimo ES - Evropské společenství (identifikované podle místa odeslání), musí být minimálně jeden "Druh předchozího dokladu" (odstavec 40):

  "T2"=   Jednotná celní deklarace pokrývající společný tranzitní režim pro zboží Společenství;
  "T2F"=    Jednotná celní deklarace pokrývající společný tranzitní režim pro zboží Společenství odeslané nebo určené do části celního prostoru Společenství, kde neplatí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH;
  "T2CIM"=   zboží se statutem Společenství převážené na podkladě nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR;
  "T2TIR"=   zboží se statutem Společenství přepravované na podkladě karnetu TIR;
  "T2ATA"=   zboží se statutem Společenství přepravované na podkladě karnetu ATA;
  "T2L"=   Jednotná celní deklarace prokazující statut Společenství pro zboží;
  "T2LF"=   Jednotná celní deklarace prokazující statut Společenství pro zboží zasílané mezi částmi celního prostoru Společenství, kde platí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH, a částmi celního prostoru Společenství, kde pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty - DPH neplatí.

  Příslušný kód je následován jeho referencí v "Označení předchozího dokladu".

  KÓD ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY/SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ

  DG0   Vývoz z "1 ESVO země" podléhající omezení nebo vývoz z "ES" podléhající omezení;
  DG1   Vývoz z "1 ESVO země" podléhající clu nebo vývoz z "ES" podléhající clu;
  DG2   Vývoz.

  Další kódy speciálního označení mohou být definovány také na národní úrovni.

  KÓD JAZYKA

  Platí "ISO Alpha 2 Codification" definované v ISO - 639: 1988.

  KÓD TYPU ZÁRUKY

  Mimo kódů záruk uvedených v dodatku IX se použijí následující kódy záruky:

  0   Záruka se nepožaduje (pouze pro tranzitní režim Společenství);
  9   Individuální záruka s vícenásobným použitím.

  NÁZEV, KÓD DOKLADU/ZPRÁVY (číselné kódy vybrané z Adresářů 1997b OSN pro EDI pro státní správu, obchod a přepravu (EDIFACT): seznam kódů pro datové prvky 1001, název dokladu/zprávy, kódováno).

  2   Osvědčení o správnosti
  3   Osvědčení o kvalitě
  18   Průvodní osvědčení A. TR. 1 (Turecko)
  235   Seznam kontejnerů
  271   Seznam nákladových kusů
  325   Proforma faktura
  380   Obchodní faktura
  703   Námořní nákladní list (House waybill)
  704   Sběrný konosament (Master bill of lading)
  705   Konosament - náložný list (Bill of lading)
  714   Konosament (House bill of lading)
  722   Nákladní list SMGS
  730   Silniční nákladní list
  740   Letecký nákladní list - manifest (Air waybill)
  741   Sběrný letecký manifest (Master air waybill)
  750   Poštovní průvodka (u balíků)
  760   Doklad pro multimodální/kombinovanou přepravu (obecná)
  785   Seznam nákladu (Cargo manifest)
  787   Soupis položek - sběrná zásilka (Bordereau)
  820   Tranzitní doklad T
  821   Tranzitní doklad T1
  822   Tranzitní doklad T2
  823   Zpětný list T5
  825   Tranzitní doklad T2L
  830   Vývozní zbožová deklarace
  851   Rostlino-lékařské osvědčení
  852   Zdravotní osvědčení
  853   Veterinární osvědčení
  861   Osvědčení o původu zboží
  862   Deklarace původu zboží
  864   Osvědčení o preferenčním původu zboží
  865   GSP osvědčení o původu zboží - FORM. A
  911   Dovozní licence
  933   Nákladní deklarace (při příjezdu)
  941   Licence ke zboží s kontrolním režimem - embargové povolení
  951   Tiskopis TIF (železniční přeprava)
  952   Karnet TIR
  954   Osvědčení o původu zboží EUR 1
  955   Karnet ATA
  zzz   Jiné

  KÓD BALENÍ (Doporučení OSN EHK č. 21/Rev. 1 - srpen 1994)

  Aerosol AE
  Ampule, nechráněná AM
  Ampule, chráněná AP
  Rozprašovač AT
  Pytel BG
  Balík (žok), slisovaný BL
  Balík (žok), neslisovaný BN
  Balón, demižón, nechráněný BF
  Balón, demižón, chráněný BP
  Tyč BR
  Sud, barel BA
  Tyče, v balíku/svazku BZ
  Koš BK
  Přepravka na pivo CB
  Zásobník BI
  Deska, bednění BD
  Deska, v balíku/svazku BY
  Cívka BB
  Štůčka (tkaniny) BT
  Láhev, nechráněná, válcovitá BO
  Láhev, nechráněná, cibulovitá BS
  Láhev, chráněná, válcovitá BQ
  Láhev, chráněná, cibulovitá BV
  Přepravka na láhve, stojan na láhve BC
  Krabice BX
  Vědro, kbelík BJ
  Zkapalněný plyn (na vysokou teplotu/tlak) VQ
  Objem plynu (při tlaku 1031 mbar a 15 oC) VG
  Volně ložená tekutina VL
  Volně loženo, tuhá konzistence, jemné zrnění ("prach") VY
  Volně loženo, tuhá konzistence, granule ("zrní") VR
  Volně loženo, tuhá konzistence, velké kusy ("hlízy") VO
  Svazek BH
  Balík, svazek BE
  Velký sud BU
  Klec CG
  Kovová krabice, obdélníková CA
  Kovová krabice, válcovitá CX
  Kanystr, nádrž CI
  Plachta, plachtovina CZ
  Demižón, nechráněný CO
  Demižón, chráněný CP
  Lepenková krabice CT
  Bedna, přepravka CS
  Sud CK
  Bedna CH
  Konev na mléko CC
  Truhla CF
  Přepravník CJ
  Svitek CL
  Skládací trubice TD
  Kryt, povlak, obal CV
  Laťová bedna, přepravka CR
  Proutěný koš CE
  Miska, baňka CU
  Ocelová láhev na plyn - tlaková CY
  Demižón, nechráněný DJ
  Demižón, chráněný DP
  Sud, válcovitý DR
  Obal, plášť EN
  Filmpak FP
  Vědro FI
  Láhev, baňka FL
  Kufr FO
  Rám, stojan FR
  Přepravka s rámem FD
  Přepravka na ovoce FC
  Láhev na plyn GB
  Trám, nosník GI
  Trámy, v balíku/svazku GZ
  Koš HR
  Velký sud HG
  Ingot, prut IZ
  Ingoty, v balíku/svazku IZ
  Nádoba, sklenice JR
  Kanystr, obdélníkový JC
  Kanystr, válcovitý JY
  Džbán, konvice JG
  Jutový pytel JT
  Soudek, sud KG
  Kmen, kulatina LG
  Kmeny, v balíku/svazku LZ
  Kartón na mléko MC
  Vícenásobný pytel MB
  Vícestěnný pytel MS
  Rohož MT
  Krabička na zápalky MX
  Souprava, svazek NS
  Síť NT
  Balík, obal PK
  Balíček, svazek PA
  Vědro, konev PL
  Balíček PC
  Trubka, potrubí PI
  Trubky, v balíku/svazku PZ
  Džbán, amfora PH
  Tlusté prkno, fošna PN
  Fošny, ve svazku PZ
  Plát, plech PG
  Pláty v balíku/svazku PY
  Hrnec, kelímek PT
  Váček PO
  Pytel ze síťoviny RT
  Cívka, navíjecí buben RL
  Věnec, kolo RG
  Tyč, prut RD
  Tyče v balíku/svazku RZ
  Svitek, role RO
  Váček, pytlík SH
  Pytel, vak SA
  Námořní bedna SE
  Mělká přepravka SC
  Arch, plát ST
  Plech SM
  Archy v balíku/svazku SZ
  Balení do smršťovací fólie SW
  Přepravní rám, latění SK
  Prokládací papír SL
  Vřeteno SD
  Kufr SU
  Nádrž, tank, obdélníkový TK
  Nádrž, tank, válcovitý TY
  Přepravka na čaj TC
  Konzerva TN
  Mísa, ošatka PU
  Svazek misek PU
  Kmen stromu TR
  Otep TS
  Džber, soudek TB
  Roura, hadice TU
  Skládací trubice TD
  Roury, hadice v balíku/svazku TZ
  Káď, sud, bečka TO
  Nebaleno nebo nebalíčkováno NE
  Baleno vakuově VP
  Nádrž VA
  Ampulka VI
  Opletená láhev WB

  PŘÍLOHA D
  DODATEK X
  Tranzitní doprovodný doklad

  KAPITOLA I
  Vzor tranzitního doprovodného dokladu

  formulář (sázeno fotosazbou)


  KAPITOLA II
  Vysvětlivky a náležitosti (údaje) pro tranzitní doprovodný doklad (AccDoc)

  Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě dat odvozených z konečné verze tranzitního celního prohlášení (s doplňky od účastníka a/nebo s revizí od celního úřadu) a doplněných následujícími prvky:

  • MRN (evidenční číslo tranzitní operace) tak, jak je uvedeno v dodatku VIIb hlava II;
  • odstavec 3:
   -   první část: pořadové číslo stávajícího výtisku;
   -   druhá část: celkový počet vytištěných listů (včetně LoI);
   -   nebude použito, jedná-li se pouze o jednu položku;
  • pravé části odstavce 8: název a adresa celního úřadu, kterému má být zaslán zpětný list tranzitního doprovodného dokladu;
  • odstavec 53: znak (hvězdička) pro identifikaci, že přeprava nebude odkloněna k jinému místu určení;
  • odstavec C:
   -   název místa odeslání;
   -   referenční číslo místa odeslání;
   -   datum přijetí tranzitního celního prohlášení;
   -   název/jméno a číslo oprávnění schváleného odesílatele zboží (je-li vůbec nějaký);
  • odstavec D:
   -   výsledky kontroly;
   -   indikace "zákaz odklonu", je-li to případné;
   -   indikace "závazná trasa", je-li to případné.

  Pro vytištění tranzitního doprovodného dokladu existují následující možnosti:

  1.    Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém a nejsou použity žádné ložné listy:
  • vytiskněte pouze list A (AccDoc)
  2.    Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém a jsou použity ložné listy:
  • vytiskněte list A (AccDoc), a
  • vytiskněte list B (vratná kopie)
  3.    Deklarované místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém (ať již jsou použity ložné listy, či nikoliv):
  • vytiskněte list A (AccDoc), a
  • vytiskněte list B (vratná kopie).

  Pro vrácení výsledků kontroly z místa určení existují následující možnosti:

  1.    Skutečné místo určení je deklarováno jen jedno a je napojeno na počítačový tranzitní systém:
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání pomocí elektronické zprávy (IE 18), jestliže nejsou použity ložné listy,
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy;
  2.    Skutečné místo určení je deklarováno jen jedno a je napojeno na počítačový tranzitní systém:
  • výsledky kontroly budou zaslány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů nebo seznamu položek, existuje-li), ať již jsou použity ložné listy, či nikoliv;
  3.    Deklarované místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém, ale skutečné místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém (odklon trasy):
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím fotokopie tranzitního doprovodného dokladu, kopie A (včetně seznamu položek, existuje-li), jestliže nejsou použity ložné listy,
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy;
  4.    Deklarované místo určení není napojeno na počítačový tranzitní systém, ale skutečné místo určení je napojeno na počítačový tranzitní systém (odklon trasy):
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání pomocí elektronického přenosu (zprávy IE 18), jestliže nejsou použity ložné listy,
  • výsledky kontroly jsou zasílány místu odeslání s použitím vratné kopie B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jestliže jsou použity ložné listy.

  Jestliže jsou použity ložné listy, kopie A a B tranzitního doprovodného dokladu, jsou vytištěny ze systému.

  V tomto případě se vkládají následující data:

  • indikace celkového počtu ložných listů (odstavec 4) namísto celkového počtu seznamů položek (odstavec 3),
  • odstavec "Popis zboží" (odstavec 31) bude obsahovat pouze:
   -   jedná-li se o zboží T1 nebo T2: "Viz ložné listy",
   -   jedná-li se o zboží T1 a T2:
   - -   zboží T1: "Viz ložné listy č. ... až ...",
   - -   zboží T2: "Viz ložné listy č. ... až ...",
  • odstavec "Dodatečné informace" je také vytištěn.

  Veškeré další informace týkající se zboží na úrovni položek se objeví na příslušných ložných listech, které budou též připojeny k tranzitnímu doprovodnému dokladu.

  PŘÍLOHA E
  DODATEK XI
  Seznam položek

  KAPITOLA I
  Vzor seznamu položek

  formulář (sázeno fotosazbou)

  KAPITOLA II
  Vysvětlivky a náležitosti (údaje) pro seznam položek

  Jestliže se tranzitní přeprava skládá z více než jedné položky, pak je list A ze seznamu položek vždy vytištěn z počítačového systému a je připojen ke kopii A tranzitního doprovodného dokladu.

  Jestliže je tranzitní doprovodný doklad vytištěn ve dvou kopiích, A a B, pak též list B seznamu položek je vytištěn a připojen ke kopii B tranzitního doprovodného dokladu.

  Údaje musí být vytištěny následujícím způsobem:

  • v odstavci identifikace (levý horní roh):
   -   seznam položek,
   -   list A/B,
   -   pořadové číslo stávajícího listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu);
  • OoDep - název místa odeslání;
  • datum - datum přijetí tranzitního celního prohlášení;
  • MRN - (evidenční číslo tranzitní operace) tak, jak je definováno v dodatku VIIb hlava II;
  • podrobnosti z různých odstavců na úrovni položek musí být vytištěny následujícím způsobem:
   -   položka č. - pořadové číslo stávající položky,
   -   režim - jestliže status zboží pro celé celní prohlášení je jednotný, odstavec není použit,
   -   u "smíšené zásilky" je vytištěn stávající statut, T1 nebo T2,
   -   zbývající odstavce jsou doplněny a zpracovány tak, jak je popsáno v dodatku VII, a je-li to případné, tak v kódované formě.

E-shop

Právní aspekty hazardních her

Právní aspekty hazardních her

Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Monografie ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Radek Novák a kolektiv - C. H. Beck

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.