Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


110

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 1995 byla v Lublani podepsána Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda se na základě svého článku 11 odst. 3 předběžně prováděla od 1. ledna 1996 a v souladu se zněním odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 31. března 1999. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko ze dne 4. prosince 1993, vyhlášená pod č. 229/1994 Sb.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika na jedné straně a Republika Slovinsko na straně druhé (dále uváděné jako "Strany"),

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

potvrzujíce pozitivní rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce mezi Stranami Středoevropské dohody o volném obchodu a Republikou Slovinsko,

vedeny přáním přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu,

majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád ze dne 25. listopadu 1994 v Poznani a z 11. září 1995 v Brně,

berouce v úvahu, že mezi všemi Stranami Středoevropské dohody o volném obchodu a Republikou Slovinsko byly uzavřeny bilaterální dohody o volném obchodu,

odvolávajíce se na oficiální žádost Republiky Slovinsko o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu ze 17. července 1995,

vycházejíce z Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané v Brně 11.září 1995,

v souladu s ustanoveními článku 39a Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Republika Slovinsko přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Článek 2

Republika Slovinsko přijme Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky podepsanými před podpisem této Dohody a bude ji uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 3

Tam, kde jsou v textu Středoevropské dohody o volném obchodu odvolávky na její Strany, a tam, kde jsou jmenovitě uváděny zúčastněné státy, se bude rozumět včetně Republiky Slovinsko.

Článek 4

1. K provedení ustanovení odstavce 2 článku 3 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou stanoveny a přiloženy ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Protokoly 8, 9, 10.

2. Ustanovení pro zrušení dovozních cel mezi:

-   Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 8,
-   Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 9,
-   Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 10.

3. Protokol 9 uvedený v tomto článku bude nahrazen nejpozději k 1. červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 5

1. K provedení ustanovení odstavce 1 článku 12 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou stanoveny a přiloženy ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Protokoly 11, 12 a 13.

2. Ustanovení pro poskytování vzájemných zemědělských koncesí mezi:

-   Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 11,
-   Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 12,
-   Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 13.

3. Protokoly 11 a 12 uvedené v tomto článku budou nahrazeny nejpozději k 1. červenci 1996 novými protokoly, které budou v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Protokol 13 uvedený v tomto článku bude nahrazen pokud možno nejpozději k 1. červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 6

Množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 8 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v přílohách III/a, III/b a III/c Středoevropské dohody o volném obchodu, budou uplatňována rovněž na dovozy výrobků pocházejících z Republiky Slovinsko v souladu s ustanoveními přílohy článku 6 této Dohody.

Článek 7

Množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 9 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v přílohách IV/a, IV/b, IV/c Středoevropské dohody o volném obchodu, budou uplatňována rovněž na vývozy výrobků do Republiky Slovinsko v souladu s ustanoveními přílohy článku 7 této Dohody.

Článek 8

1. Pro účely této Dohody se rozumí, že Protokol 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce, bude uplatňován také na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko v souladu s ustanoveními přílohy k článku 8 této Dohody.

2. Protokol 7 uvedený v tomto článku bude nahrazen nejpozději k 1. červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly odsouhlasenými s Evropskou unií.

Článek 9

1. Úprava vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu se bude ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko vztahovat též na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději k 31. prosinci 1998.

2. Úprava vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu se bude ve vztazích mezi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko vztahovat též na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí 1. ledna 1996.

3. Bylo dohodnuto, že v rámci Společného výboru se budou konat konzultace podle odstavce 3 článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu za účelem rozšíření zacházení uvedeného v odstavcích 1 a 2 na ostatní Strany.

Článek 10

Tato Dohoda bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 11

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátý den poté, kdy Depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu a od Republiky Slovinsko o ukončení příslušného schvalovacího procesu.

2. Depozitář bude neprodleně notifikovat všem Stranám ukončení schvalovacího procesu nezbytného pro vstup Dohody v platnost.

3. Pokud tato Dohoda nevstoupí v platnost ke dni 1. ledna 1996, bude od tohoto data prozatímně prováděna.

4. Vstupem této Dohody v platnost dohoda o volném obchodu uzavřená mezi

-   Českou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Lublani 4. prosince 1993,
-   Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Bratislavě 22. prosince 1993,
-   Maďarskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Lublani 6. dubna 1994,
-   Polskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Lublani 17. července 1995,

na základě vzájemné dohody Stran pozbyde platnosti nebo nevstoupí v platnost.

5. Od data prozatímního provádění této Dohody se nebudou mezi smluvními Stranami provádět dohody o volném obchodu uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

Na důkaz tohoto níže podepsaní zmocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Lublani 25. listopadu 1995 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, který bude uložen u vlády Polska. Depozitář předá ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku:
Petříček
v. r.
Za Maďarskou republiku:
Dunai Imre v. r.
Za Polskou republiku:
J. Buchacz v. r.
Za Slovenskou republiku:
J. Ducký v. r.
Za Republiku Slovinsko:
Janko Deželak v. r.

Příloha k článku 6

1. Kromě výrobků zapsaných v příloze III/a Středoevropské dohody o volném obchodu Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději ke konci přechodného období množstevní omezení v dovozu a opatření mající rovnocenný účinek na následující výrobky pocházející z Republiky Slovinsko:

28 44 50 00

84 01 30 00

2. a) Polská republika zruší nejpozději k 1. lednu 2002 zákaz na dovozy automobilů pro přepravu zboží a jejich podvozky a karosérie, 3 roky staré a starší (počítáno od roku následujícího roku výroby) nebo data výroby zboží, u kterého nemůže být označen původ zboží z Republiky Slovinsko, a uvedených v odstavci 2 přílohy III/c Středoevropské dohody o volném obchodu.

b) Odstranění dovozních omezení ze strany Polské republiky se nebude vztahovat na níže uvedené výrobky pocházející z Republiky Slovinsko: ex 84 33 51 000 - kombajny pro sklízení a výmlat minimálně 4 roky staré nebo starší nebo ty, jejichž datum výroby nelze určit.

Příloha k článku 7

1. Příloha IV/a Středoevropské dohody o volném obchodu nebude uplatňována mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé.

2. Ve vztahu k Republice Slovinsko odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Polské republice se nebude vztahovat na následující výrobky:

číslo
položky

HS pol.

Název výrobku

2523
2523
4102
4102
4103
4104
4107
4413
4415
7204
7404
7503
7602
7802
7902
8002

2523 29  
2523 90


4415 20

cement, ostatní
ostatní hydraulické cementy
surové kůže z hovězího dobytka nebo jiných zvířat
surové kůže ovčí a jehněčí
ostatní surové kůže
vyčiněné kůže hovězího dobytka
vyčiněné usně ostatních zvířat
zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů
jednoduché palety, skříňové palety a ostatní nakládací plošiny
Železné a ocelové odpady a šrot
Měděné odpady a šrot
Niklové odpady a šrot
Hliníkové odpady a šrot
Olověné odpady a šrot
Zinkové odpady a šrot
Cínové odpady a šrot

3. Ve vztazích s Polskou republikou se odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Republice Slovinsko nebude vztahovat na následující výrobky:

HS pol. Název výrobku
7204
7404
7503
7602
7802
7902
8002
Železné odpady a šrot
Měděné odpady a šrot
Niklové odpady a šrot
Hliníkové odpady a šrot
Olověné odpady a šrot
Zinkové odpady a šrot
Cínové odpady a šrot

Příloha k článku 8

K provádění ustanovení Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu budou přijaty následující doplňky:

1.   Článek 8
   V odstavci 5, který se týká osvědčení EUR 1 vystavených dodatečně, bude doplněna následující slovinská fráze:
   "IZDANO NAKNADNO".
   V odstavci 6, který se týká vydávání duplikátů osvědčení EUR 1, bude doplněna následující slovinská fráze:
   "DVOJNIK".
2.   Článek 13
   V odstavci 5, který se týká zjednodušeného postupu, bude doplněna následující slovinská fráze:
   "Poenostavljen postopek".
   V odstavci 6, který se týká osvědčení LT, bude doplněna následující slovinská fráze:
   "LT potrdilo velja do...".
3.   Příloha V Protokolu 7
   V poznámce č. 1 k Deklaraci vztahující se k odstavci 1(b) a 1(c) článku 7 slovo "a" bude nahrazeno čárkou a po "Slovenská republika" bude doplněno následovně:
   "a Republika Slovinsko".
   V poznámce č. 2 výše zmíněné Deklarace slovo "a" bude nahrazeno čárkou a po "Slovenská republika" bude doplněno "a Republika Slovinsko".
   V názvu odstavce 2 přílohy V k Protokolu 7 slovo "a" bude nahrazeno čárkou a za "slovenském" bude dodáno "a slovinském".
   V odstavci 2 přílohy V Protokolu 7 bude vložen mezi slovenskou a anglickou verzí následující text:
   "Slovinsky:
   Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen če ni drugje drugače navedeno, blago izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z ...in je poreklu iz...".
4.   Příloha VII k Protokolu 7
   Částka zmíněná v odstavci 3 článku 7, ekvivalentní účetní jednotce v měně Republiky Slovinsko bude do seznamu doplněna následovně:
   "Slovinsky Tolar".
   V odstavci 1 přílohy VII Protokolu 7 bude nahrazeno "a" po "Polská republika" čárkou a po slovech "Slovenská republika" bude vloženo "Republika Slovinsko". Seznam částek bude doplněn o následující řádek:
   "Slovinský Tolar 57000 158000 790000".
5.   Doplňková ustanovení užívaná v obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko
A.   Článek 1
   Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko budou uplatňovat ve vzájemném obchodu následující zásady:
a)   materiály pocházející z jedné z těchto zemí budou považovány za pocházející z ostatních zemí a nebude nezbytné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícím operace uvedené v odstavci 5 článku 4 Protokolu 7;
b)   výrobky, které získaly charakter původu podle dílčího odstavce a) se dále považují za výrobky pocházející z té země pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů pocházejících z ostatních dvou zemí. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za pocházející z té země, ve které byl předán nejvyšší podíl hodnoty původních materiálů.
B.   Příloha VIII Protokolu 7
   Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko nebudou uplatňovat ve vzájemném obchodě ustanovení uvedená v odstavci 1 přílohy VIII.

PROTOKOL 8
(zmíněný v par. 2 článku 3)
Zrušení cel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko budou zrušena k 1. lednu 1996.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky zapsané v příloze A tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 70 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 50 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 25 % základního cla,
-   1. ledna 1999 - zbývající cla budou zrušena.

Toto snižování bude platit pouze po dobu, kdy osobní automobily pocházející z Republiky Slovinsko a dovážené do České republiky a Slovenské republiky nebudou splňovat podmínky Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu.

V případě, že tyto osobní automobily vyhoví podmínkám Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na osobní automobily pocházející z České republiky a Slovenské republiky budou zcela zrušena.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky nezapsané v příloze A tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

Příloha A k Protokolu 8

(HS CODE)
87 03 21
87 03 221)
87 03 23
87 03 24
87 03 31
87 03 32
87 03 33
87 03 90
 

1)   S výjimkou 87 03 22 19 podle české a slovenské celní nomenklatury a 87 03 229 podle slovinské celní nomenklatury.

PROTOKOL 9
(zmíněný v par. 2 článku 3)
Zrušení cel mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky uvedené v příloze B tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
-   1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
-   1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
-   1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky neuvedené v přílohách A a B tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
-   1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

4. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze C tohoto Protokolu.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
-   1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
-   1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
-   1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko neuvedené v přílohách C a D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
-   1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 10
(zmíněný v par. 2 článku 3)
Zrušení cel mezi Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes, jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze B tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze C tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
-   1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
-   1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
-   1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze E tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1997 - na 6/7 základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 5/7 základního cla,
-   1. ledna 1999 - na 4/7 základního cla,
-   1. ledna 2000 - na 3/7 základního cla,
-   1. ledna 2001 - na 2/7 základního cla,
-   1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes, jsou uvedeny v příloze F tohoto Protokolu.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze G tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze H tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze J tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   1. ledna 1996 - na 90 % základního cla,
-   1. ledna 1997 - na 70 % základního cla,
-   1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
-   1. ledna 1999 - na 35 % základního cla,
-   1. ledna 2000 - na 20 % základního cla,
-   1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 11
(zmíněný v článku 12)
Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Snížení cel dohodnuté podle tohoto Protokolu vychází ze sazeb podle doložky nejvyšších výhod (smluvní celní sazby) uplatňovaných v době skutečného dovozu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze A1 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná ve Slovenské republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze A2 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice u výrobků zapsaných v příloze B1 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k 1. lednu 1996 - na 70 % základního cla,
-   k 1. lednu 1997 - na 60 % základního cla,
-   k 1. lednu 1998 - na 50 % základního cla.

5. Dovozní cla uplatňovaná ve Slovenské republice u výrobků zapsaných v příloze B2 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k 1. lednu 1996 - na 70 % základního cla,
-   k 1. lednu 1997 - na 60 % základního cla,
-   k 1. lednu 1998 - na 50 % základního cla.

6. Celní sazba na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z Republiky Slovinsko uplatňována v České republice (příloha A1) nebo ve Slovenské republice (příloha A2) bude snížena na 15 % k 1. lednu 1996.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v příloze C1 tohoto Protokolu a pocházejících z České republiky budou snížena o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v příloze C2 tohoto Protokolu a pocházejících ze Slovenské republiky budou snížena o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v příloze D1 tohoto Protokolu a pocházejících z České republiky budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k 1. lednu 1996 - na 70 % základního cla,
-   k 1. lednu 1997 - na 60 % základního cla,
-   k 1. lednu 1998 - na 50 % základního cla.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v příloze D2 tohoto Protokolu a pocházejících ze Slovenské republiky budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-   k 1. lednu 1996 - na 70 % základního cla,
-   k 1. lednu 1997 - na 60 % základního cla,
-   k 1. lednu 1998 - na 50 % základního cla.

11. Celní sazba na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z České republiky a Slovenské republiky uplatňovaná v Republice Slovinsko (přílohy C1 a C2) bude snížena na 12 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

12. U výrobků zapsaných v přílohách tohoto Protokolu a podléhajících dovoznímu licenčnímu řízení budou dovozní licence vydávány automaticky až do výše množství stanovených v přílohách.

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 11

Položka celního
sazebníku

Název zboží

Celní sazba
%

Snížení celní
sazby v %

Kvóta

0210

0210

Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů

50 t

0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39 až 19 90
0210 20
0210 90

24
25
24
25
30
24

50
50
50
50
50
50

03

03

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlovci (s výjimkou 0301 93 živý kapr)

0301 91
0301 99
0302 11 00
0302 12 00 až 19 00
0302 21 až 65
0302 66 00
0302 69 až 70
0303 10 00
0303 21
0303 22 00 až 29 00
0303 31až 75
0303 76 00
0303 77 00 až 78
0303 79 až 80 00
0304
0305 10 00
0305 20 00
0305 41 00
0305 42 00
0305 49
0305 51
0305 59 až 69

7
3
1,3
0,9
0,5
1,3
0,9
0,5
1,3
0,9
0,5
1,3
0,5
0,9
0,5
8
0,3
0,5
1
0,5
1
0,5

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0808

0808 10 5,8

Jablka čerstvá od 1. ledna do 31. července

1 000 t

0808 10 51 až 59
0808 10 81 až 89

12
3

50
50

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

500 t

0808 20 10 až 31
0808 20 33
0808 20 35 až 39
0808 20 90

5
3
10
2

50
50
50
50

0809

0809 20

Třešně, višně čerstvé

0809 20 20 až 40
0809 20 60 až 80

10
5

50
50

0810

0810 20,40

Ostatní ovoce, čerstvé

2

50

1601

1601

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve, potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků

20

50

200 t

1602

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

250 t

1602 10 až 49
1602 50
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 51
1602 90 61 až 69
1602 90 71 až 79
1602 90 99

20
30
20
5
20
30
20
10

50
50
50
50
50
50
50
50

2001,4

2001,4

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované

80 t

2001 10 00
2001 20 00
2001 90 20 až 30
2001 90 50
2001 90 65 až 95
2004 10 až 90 91
2004 90 95 až 99

22
20
13
5
13
22
11

50
50
50
50
50
50
50

2008

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu jinde neuvedené ani nezahrnuté

100 t

2008 20 až 30
2008 40
2008 50 až 80
2008 91 00
2008 92
2008 99 11 až 19
2008 99 21 až 23
2008 99 25
2008 99 27
2008 99 32
2008 99 34 až 39
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 48
2008 99 51
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 69 až 85
2008 99 91
2008 99 99

8
5
10
20
10
20
5
20
10
20
10
20
5
10
20
10
20
5
10
20
10
20
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

2204

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než 2009

25

50

1000 hl

2208

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholickým titrem 80 % vol. destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů

500 hl

2208 10 až 20
2208 30
2208 40 až 50
2208 90

25
10
15
56

50
50
50
50

2309

2309 90

Přípravky používané k výživě zvířat

4,8

50

2402

2402

Doutníky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek (nevyráběné podle zahraniční licence)

100 t

2402 10 00
2402 20 00 až 90 00

52
65

50
50

Nová celní sazba v %

22 03

2203

Pivo ze sladu

24

15

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 11

Položka celního
sazebníku
Název zboží Celní sazba
%
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
0105 0105 Kohouti, slepice, kachny, husy, krocani, krůty a perličky, živí, domácí 12 50
0206 0206 Jedlé droby, hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo mražené
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 95 až 22 10
0206 22 90
0206 29 10 až 30 10
0206 30 21
0206 30 31 až 41 10
0206 41 91 až 99
0206 49 až 90
5
7
5
7
5
7
5
7
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0406 0406 Sýr a tvaroh 150 t
0406 10 až 90 88
0406 90 93 až 99
10
5,8
50
50
0709 0709 Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená (bez položky 0709 60)
0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 10
0709 70 00 až 90 10
0709 90 60
0709 90 90
3
8
3
2,5
10
14
10
8
50
50
50
50
50
50
50
50
0809 0809 40 Švestky a trnky
0809 40 11
0809 40 19
0809 40 90
10
3
4
50
50
50
0812 0812 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, ale nevhodné v tomto stavu k požívání
0812 10 00 až 90 10
0812 90 40
0812 90 50 až 90 90
5
2
5
50
50
50
2007 2007 99 20,39, 51,59 Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel
2007 99 20
2007 99 39
2007 99 51
2007 99 58
25
5
25
25
50
50
50
50
2009 2009 80,90 Ovocné šťávy a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel
2009 80 11 až 19
2009 80 34 až 82
2009 80 85 až 93
2009 80 96 až 98
2009 90 11 až 19
2009 90 21 až 29
2009 90 31 až 39
2009 90 51 až 59
2009 90 91 až 99
3,8
3,8
3,8
3,8
20
5
20
5
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50

PŘÍLOHA C1 K PROTOKOLU 11

Položka celního
sazebníku
Název zboží Celní sazba
%
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
0102 01029 Živý hovězí dobytek 1000 t
102 90 1 až 3
102 90 4 až 9
10
12
50
50
0103 01039 Živý vepřový dobytek 500 t
0103 91 1
0103 91 2
0103 91 3 až 9
103 92 1
0103 92 2
0103 92 3 až 9
5
12
10
5
13
10
50
50
50
50
50
50
0104 0104 Ovce a kozy, živé 50 t
0104 10 1
0104 10 2 až 20 9
5
10
50
50
0201,2 0201,2 Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo mražené 50 t
0201 10 až 20 1
0201 20 21 až 29
0201 20 31 až 30 1
0201 30 21 až 29
0201 30 31 až 9
0202 10 až 20 1
0202 20 21 až 29
0202 20 31 až 30 1
0202 30 21 až 29
0202 30 31 až 9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0203 0203 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 15 50 500 t
0210 0210 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky jedlé, z masa nebo drobů 50 t
0210 11 až 20
0210 90
15
12
50
50
0701 0701 9 Brambory, čerstvé nebo chlazené 10 50 250 t
0710 0710 Zelenina, též vařená ve vodě nebo páře, zmrazená 500 t
0710 10 až 30
0710 40
0710 80 až 90
10
11
10
50
50
50
0712,3 0712,3 Zelenina sušená 100 t
0712 10 až 20
0712 30 11 až 9
0712 90
0713 10 1
0713 10 9 až 31
0713 32 1 až 9
0713 33 1 až 9
0713 39 1 až 9
0713 40 až 90
10
5
10
5
10
10
10
10
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0808 0808 10 10 Jablka k výrobě moštu, volně ložená 12 50 2000 t
0812 0812 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, ale nevhodné v tomto stavu k požívání 20 t
0812 10 1 až 20
0812 90 1 až 3
0812 90 5až 9
12
5
12
50
50
50
1107 1107 Slad, též pražený 12 50 5000 t
1108 1108 Škroby, inulin 12 50 250 t
1601 1601 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve, potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků 15 50 150 t
1602 1602 Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve 150 t
1602 10
1602 20 až 90
10
15
50
50
2001,3,4 2001,3,4 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, houby a lanýže, připravené nebo konzervované 80 t
2001 10 1 až 90 5
2001 90 91 až 99
2003
2004 10
2004 90 1 až 99
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
2204 2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než čísla 2009 500 hl
2204 10 1 až 21 1
2204 21 21 až 29 1
2204 29 21 až 30
25
25
25
50
50
50
2208 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholickým titrem menším než 80 % vol. destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů 25 50 500 hl
2402 2402 Doutníky a cigarety z tabáku nebo z tabákových náhražek (nevyráběné podle zahraniční licence) 25 50 100 t
Nová celní sazba v %
2203 2203 Pivo ze sladu 20 12 2500 hl

PŘÍLOHA D1 K PROTOKOLU 11

Položka celního
sazebníku
Název zboží Celní sazba
%
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
1701 1701 Třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu 17 50 1900 t

PROTOKOL 12
(zmíněný v článku 12)
Výměna zemědělských koncesí mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinskou na straně druhé

1. Snížení cel dohodnuté podle tohoto Protokolu vychází ze sazeb podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovaných v době skutečného dovozu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko budou snížena u výrobků zapsaných v příloze A tohoto Protokolu a pocházejících z Maďarské republiky o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této Příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze B tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této Příloze.

4. U výrobků uvedených v přílohách tohoto Protokolu podléhajících dovoznímu licenčnímu řízení, budou dovozní licence vydávány automaticky až do výše množství stanovených v Přílohách.

5. Cla vztahující se k tomuto Protokolu zahrnují cla ad valorem a cla specifická.

PROTOKOL 13
(zmíněný v článku 12)
Výměna zemědělských koncesí mezi Polskou republikou na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Snížení cel dohodnuté podle tohoto Protokolu vychází ze sazeb podle doložky nejvyšších výhod uplatňovaných v době skutečného dovozu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze A tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50 % v rámci limitu stanovených v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko budou snížena u výrobků zapsaných v příloze B tohoto Protokolu a pocházejících z Polské republiky o 50 % k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

4. U výrobků uvedených v přílohách A a B tohoto Protokolu podléhajících dovoznímu licenčnímu řízení budou dovozní licence vydávány automaticky až do výše množství stanovených v přílohách.

5. Cla vztahující se k paragrafům 2 a 3 tohoto Protokolu zahrnují cla ad valoram a cla specifická s výjimkou dodatečného cla na cukr, týkající se zvýšeného obsahu cukru (DCC), v případě Polské republiky.

E-shop

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejich pojetí v české právní doktríně. Jak uvádí autorka, řada otázek mezinárodního práva ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.