Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 38, ze dne 3. 6. 1999

105

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní
Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, podle článku 9 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, se dohodly takto:

Článek 1

Vydává se Statut Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky, který je uveden v příloze této dohody.

Článek 2

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze dne 16. dubna 1999 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Pavel Mertlík, CSc. v.r.
místopředseda vlády
Za vládu Slovenské republiky:
Ivan Mikloš v. r.
místopředseda vlády


STATUT
Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky
po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Článek 1
Postavení Komise

Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "Komise") je společným orgánem České republiky a Slovenské republiky zřízeným v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb. pro dokončení vypořádání nároků vzniklých rozdělením majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 2
Složení Komise

(1) Komise je tvořena šesti zástupci České republiky a šesti zástupci Slovenské republiky.

(2) Zástupce České republiky včetně předsedy české části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda České republiky, zástupce Slovenské republiky včetně předsedy slovenské části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda Slovenské republiky.

Zasedání Komise
Článek 3

(1) Zasedání Komise se konají v termínech, na nichž se předsedové obou částí Komise dohodnou, nejméně však jednou za dva měsíce.

(2) Pokud se předsedové obou částí Komise nedohodnou jinak, konají se zasedání Komise střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

(3) Funkce předsedy či člena Komise je nezastupitelná. Na zasedání Komise mohou být se souhlasem příslušného předsedy přizváni experti. Zasedání Komise jsou neveřejná. Písemnosti vyhotovené pro její potřeby mají důvěrnou povahu, pokud se předsedové obou částí nedohodnou jinak.

(4) Korespondence spojená s činností Komise se doručuje předsedům obou částí, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

(5) Jednacími jazyky Komise jsou český jazyk a slovenský jazyk.

Článek 4

(1) Komise řeší otázky podle článku 1 tohoto statutu na základě písemných návrhů. Písemné návrhy předkládají předsedové. Na zasedání může být projednán pouze ten písemný návrh, který byl druhému předsedovi doručen ve lhůtě nejméně 7 kalendářních dní před dohodnutým termínem zasedání.

(2) Písemný návrh na projednání otázky Komisí obsahuje zpravidla popsání situace, popis věcně a právně závažných a doložených skutečností, kterých se předkladatel dovolává, vymezení nároku a návrh řešení.

(3) Na začátku každého zasedání Komise dohodnou předsedové program. Z každého zasedání Komise se pořizuje písemný záznam. V záznamu se uvede průběh zasedání a stanoviska obou delegací k projednávaným otázkám. Tento záznam, jehož návrh zpracuje hostitelská strana, musí být podpisem schválen oběma předsedy.

(4) Pokud na zasedání Komise dosáhli předsedové oboustranně přijatelného řešení projednávané otázky, sepíše se o tom protokol, který podepíší oba předsedové. Tato skutečnost se vyznačí v záznamu ze zasedání Komise.

(5) Protokol uvedený v odstavci 4 tohoto článku vstoupí v platnost po schválení oběma vládami.

(6) Záznam a protokol se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

(7) Jestliže předsedové obou částí Komise nedosáhnou vzájemně uspokojivého řešení, informují neprodleně o této skutečnosti svoji vládu.

Článek 5
Zabezpečení práce Komise

(1) Náklady spojené s působením národní části Komise, včetně nákladů cestovních a nákladů na pobyt v místě zasedání, nese každá strana samostatně.

(2) Náklady spojené se zasedáním Komise nese hostitelská země.

(3) Pokud se v průběhu zasedání ukáže potřeba zpracování externího posudku a oba předsedové se na této potřebě shodnou, budou náklady vynaložené na takový posudek hrazeny oběma stranami rovným dílem, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

E-shop

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z

Správní řízení od A do Z

JUDr. Eva Šromová - Anag, spol. s r. o.

Praktická, doplněná a přepracovaná příručka pro úředníky, starosty a další zájemce o správní řízení popisuje postup ve správním řízení krok za krokem, od podání vysvětlení přes exekuci až po žaloby u správního soudu. Přehledný heslář pro snadné vyhledávání v knize Dále tato ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.