Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 38, ze dne 3. 6. 1999

105

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní
Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, podle článku 9 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, se dohodly takto:

Článek 1

Vydává se Statut Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky, který je uveden v příloze této dohody.

Článek 2

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze dne 16. dubna 1999 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Pavel Mertlík, CSc. v.r.
místopředseda vlády
Za vládu Slovenské republiky:
Ivan Mikloš v. r.
místopředseda vlády


STATUT
Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky
po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Článek 1
Postavení Komise

Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "Komise") je společným orgánem České republiky a Slovenské republiky zřízeným v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb. pro dokončení vypořádání nároků vzniklých rozdělením majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 2
Složení Komise

(1) Komise je tvořena šesti zástupci České republiky a šesti zástupci Slovenské republiky.

(2) Zástupce České republiky včetně předsedy české části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda České republiky, zástupce Slovenské republiky včetně předsedy slovenské části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda Slovenské republiky.

Zasedání Komise
Článek 3

(1) Zasedání Komise se konají v termínech, na nichž se předsedové obou částí Komise dohodnou, nejméně však jednou za dva měsíce.

(2) Pokud se předsedové obou částí Komise nedohodnou jinak, konají se zasedání Komise střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

(3) Funkce předsedy či člena Komise je nezastupitelná. Na zasedání Komise mohou být se souhlasem příslušného předsedy přizváni experti. Zasedání Komise jsou neveřejná. Písemnosti vyhotovené pro její potřeby mají důvěrnou povahu, pokud se předsedové obou částí nedohodnou jinak.

(4) Korespondence spojená s činností Komise se doručuje předsedům obou částí, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

(5) Jednacími jazyky Komise jsou český jazyk a slovenský jazyk.

Článek 4

(1) Komise řeší otázky podle článku 1 tohoto statutu na základě písemných návrhů. Písemné návrhy předkládají předsedové. Na zasedání může být projednán pouze ten písemný návrh, který byl druhému předsedovi doručen ve lhůtě nejméně 7 kalendářních dní před dohodnutým termínem zasedání.

(2) Písemný návrh na projednání otázky Komisí obsahuje zpravidla popsání situace, popis věcně a právně závažných a doložených skutečností, kterých se předkladatel dovolává, vymezení nároku a návrh řešení.

(3) Na začátku každého zasedání Komise dohodnou předsedové program. Z každého zasedání Komise se pořizuje písemný záznam. V záznamu se uvede průběh zasedání a stanoviska obou delegací k projednávaným otázkám. Tento záznam, jehož návrh zpracuje hostitelská strana, musí být podpisem schválen oběma předsedy.

(4) Pokud na zasedání Komise dosáhli předsedové oboustranně přijatelného řešení projednávané otázky, sepíše se o tom protokol, který podepíší oba předsedové. Tato skutečnost se vyznačí v záznamu ze zasedání Komise.

(5) Protokol uvedený v odstavci 4 tohoto článku vstoupí v platnost po schválení oběma vládami.

(6) Záznam a protokol se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

(7) Jestliže předsedové obou částí Komise nedosáhnou vzájemně uspokojivého řešení, informují neprodleně o této skutečnosti svoji vládu.

Článek 5
Zabezpečení práce Komise

(1) Náklady spojené s působením národní části Komise, včetně nákladů cestovních a nákladů na pobyt v místě zasedání, nese každá strana samostatně.

(2) Náklady spojené se zasedáním Komise nese hostitelská země.

(3) Pokud se v průběhu zasedání ukáže potřeba zpracování externího posudku a oba předsedové se na této potřebě shodnou, budou náklady vynaložené na takový posudek hrazeny oběma stranami rovným dílem, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

E-shop

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.