Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 38, ze dne 3. 6. 1999

105

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní
Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, podle článku 9 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, se dohodly takto:

Článek 1

Vydává se Statut Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky, který je uveden v příloze této dohody.

Článek 2

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze dne 16. dubna 1999 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Pavel Mertlík, CSc. v.r.
místopředseda vlády
Za vládu Slovenské republiky:
Ivan Mikloš v. r.
místopředseda vlády


STATUT
Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky
po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Článek 1
Postavení Komise

Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "Komise") je společným orgánem České republiky a Slovenské republiky zřízeným v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb. pro dokončení vypořádání nároků vzniklých rozdělením majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 2
Složení Komise

(1) Komise je tvořena šesti zástupci České republiky a šesti zástupci Slovenské republiky.

(2) Zástupce České republiky včetně předsedy české části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda České republiky, zástupce Slovenské republiky včetně předsedy slovenské části Komise, který je členem vlády, jmenuje vláda Slovenské republiky.

Zasedání Komise
Článek 3

(1) Zasedání Komise se konají v termínech, na nichž se předsedové obou částí Komise dohodnou, nejméně však jednou za dva měsíce.

(2) Pokud se předsedové obou částí Komise nedohodnou jinak, konají se zasedání Komise střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

(3) Funkce předsedy či člena Komise je nezastupitelná. Na zasedání Komise mohou být se souhlasem příslušného předsedy přizváni experti. Zasedání Komise jsou neveřejná. Písemnosti vyhotovené pro její potřeby mají důvěrnou povahu, pokud se předsedové obou částí nedohodnou jinak.

(4) Korespondence spojená s činností Komise se doručuje předsedům obou částí, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

(5) Jednacími jazyky Komise jsou český jazyk a slovenský jazyk.

Článek 4

(1) Komise řeší otázky podle článku 1 tohoto statutu na základě písemných návrhů. Písemné návrhy předkládají předsedové. Na zasedání může být projednán pouze ten písemný návrh, který byl druhému předsedovi doručen ve lhůtě nejméně 7 kalendářních dní před dohodnutým termínem zasedání.

(2) Písemný návrh na projednání otázky Komisí obsahuje zpravidla popsání situace, popis věcně a právně závažných a doložených skutečností, kterých se předkladatel dovolává, vymezení nároku a návrh řešení.

(3) Na začátku každého zasedání Komise dohodnou předsedové program. Z každého zasedání Komise se pořizuje písemný záznam. V záznamu se uvede průběh zasedání a stanoviska obou delegací k projednávaným otázkám. Tento záznam, jehož návrh zpracuje hostitelská strana, musí být podpisem schválen oběma předsedy.

(4) Pokud na zasedání Komise dosáhli předsedové oboustranně přijatelného řešení projednávané otázky, sepíše se o tom protokol, který podepíší oba předsedové. Tato skutečnost se vyznačí v záznamu ze zasedání Komise.

(5) Protokol uvedený v odstavci 4 tohoto článku vstoupí v platnost po schválení oběma vládami.

(6) Záznam a protokol se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

(7) Jestliže předsedové obou částí Komise nedosáhnou vzájemně uspokojivého řešení, informují neprodleně o této skutečnosti svoji vládu.

Článek 5
Zabezpečení práce Komise

(1) Náklady spojené s působením národní části Komise, včetně nákladů cestovních a nákladů na pobyt v místě zasedání, nese každá strana samostatně.

(2) Náklady spojené se zasedáním Komise nese hostitelská země.

(3) Pokud se v průběhu zasedání ukáže potřeba zpracování externího posudku a oba předsedové se na této potřebě shodnou, budou náklady vynaložené na takový posudek hrazeny oběma stranami rovným dílem, pokud se předsedové nedohodnou jinak.

E-shop

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Michaela Černínová, Karel Černín, Michal Tichý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a ...

Cena: 1 120 KčKOUPIT

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

O právu ústavním

O právu ústavním

Prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o ...

Cena: 463 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.