Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 102/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 38, ze dne 3. 6. 1999

102

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 1959 byla ve Štrasburku přijata Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky.

Jménem České republiky byla dohoda podepsána ve Štrasburku dne 9. března 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 20. dubna 1959. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním odstavce 2 téhož článku dne 10. dubna 1999.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.

EVROPSKÁ DOHODA
o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky

Níže podepsané vlády,

jsouce členy Rady Evropy;

s přáním usnadnit cestování uprchlíkům pobývajícím na jejich území;

se dohodly takto:

Článek 1

1. Uprchlíci legálně pobývající na území smluvní strany jsou za podmínek stanovených v této dohodě a za předpokladu vzájemnosti osvobozeni od vízové povinnosti pro vstup na území nebo vycestování z území jiné strany na kterýchkoliv státních hranicích, za předpokladu, že:

a)   jsou držiteli platného cestovního dokladu vydaného v souladu s Úmluvou o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 nebo Dohodou týkající se vydávání cestovního dokladu uprchlíkům z 15. října 1946 orgány smluvní strany, na jejímž území legálně pobývají;
b)   jejich pobyt netrvá déle než tři měsíce.

2. Vízum může být požadováno pro pobyt delší než tři měsíce nebo pro pobyt za účelem výdělečné činnosti na území jiné smluvní strany.

Článek 2

Pro účely této dohody má pojem "území" smluvní strany význam vymezený touto stranou v prohlášení adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

Článek 3

V rozsahu, který jedna nebo více smluvních stran považuje za nezbytný, mohou být státní hranice překračovány jen na určených místech.

Článek 4

1. Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny zákony a předpisy upravující pobyt cizinců na území kterékoliv smluvní strany.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo zakázat osobám, které považuje za nežádoucí, vstup na své území nebo pobyt na něm.

Článek 5

Uprchlíci, kteří vstoupí na území smluvní strany na základě této dohody, budou kdykoliv přijati zpět na území té smluvní strany, jejíž orgány vydaly cestovní doklad, na základě pouhé žádosti prvně uvedené strany, s výjimkou případu, kdy tato strana povolí těmto osobám, aby se usadily na jejím území.

Článek 6

Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení žádných vnitrostátních právních předpisů ani dvoustranných či mnohostranných smluv, úmluv nebo dohod, které jsou nebo v budoucnu vstoupí v platnost a na jejichž základě jsou uplatňovány příznivější podmínky pro uprchlíky legálně pobývající na území jedné ze smluvních stran, pokud jde o překračování státních hranic.

Článek 7

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odložit vstup této dohody v platnost nebo nařídit dočasné pozastavení jejího provádění z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo veřejného zdraví, a to vůči všem ostatním stranám nebo některým z nich, s výjimkou ustanovení článku 5. Generální tajemník Rady Evropy bude okamžitě informován o přijetí takovéhoto opatření a rovněž o ukončení jeho platnosti.

2. Smluvní strana, která využije některé z možností uvedených v předcházejícím odstavci, může vyžadovat provádění této dohody od jiné strany pouze tehdy, jestliže ji sama vůči této straně provádí.

Článek 8

Tato dohoda je otevřena k podpisu členům Rady Evropy, kteří se mohou stát jejími stranami buď:

a)   podpisem bez výhrady ratifikace, nebo
b)   podpisem s výhradou ratifikace s následnou ratifikací.

Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 9

1. Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc ode dne, kdy tři členové Rady, v souladu s článkem 8, podepíší dohodu bez výhrady ratifikace nebo ji ratifikují.

2. Pro kteréhokoliv dalšího člena Rady, který následně podepíše dohodu bez výhrady ratifikace nebo ji ratifikuje, dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc ode dne podpisu nebo ode dne uložení ratifikační listiny.

Článek 10

Po vstupu této dohody v platnost může Výbor ministrů Rady Evropy na základě jednomyslného hlasování vyzvat kteroukoli vládu, která není členem Rady a je stranou buď Úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 nebo Dohody týkající se vydávání cestovního dokladu uprchlíkům z 15. října 1946, aby přistoupila k této dohodě. Tento přístup vstoupí v platnost jeden měsíc ode dne uložení listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 11

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady a státům přistupujícím k této dohodě:

a)   každý podpis, spolu s případnou výhradou ratifikace, uložení každé ratifikační listiny a datum vstupu dohody v platnost;
b)   uložení každé listiny o přístupu v souladu s článkem 10;
c)   každé oznámení nebo prohlášení, které obdrží v souladu s články 2, 7 a 12, a datum, kdy oznámení nebo prohlášení vstupuje v platnost.

Článek 12

Každá smluvní strana může ukončit provádění dohody tři měsíce po oznámení této skutečnosti generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

Na důkaz toho níže podepsaní, majíce k tomuto řádné zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník předá ověřené kopie signatářským vládám.

E-shop

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Tichý, Pipková, Balarin - C. H. Beck

Kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy. Nová publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.