Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


91

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 5. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) k § 3 odst. 2 se na konci doplňuje takto:

"ČSN EN 12824 (56 0088) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella.

ČSN 56 0090 : 1987 Potravinářské výrobky. Průkaz botulonických toxinů a Clostridium botulinum.

ČSN EN ISO 11290-1 (56 0093) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu.

ČSN ISO 13721 (56 0125) Maso a masné výrobky - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 oC.".

2. V části 1 přílohy bod 4 zní:

"4.   Pro účely této vyhlášky se obecně rozlišují tyto hlavní kategorie potravin:
a)   potraviny určené k přímé spotřebě: potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu nebo mikrovlnném ohřevu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou,
b)   potraviny neurčené k přímé spotřebě: potraviny, které se konzumují až po tepelné kuchyňské úpravě, zejména pečení, fritování, vaření, mikrovlnném vaření nebo smíchání s vroucí tekutinou,
c)   potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu,
d)   potraviny tepelně opracované, hermeticky uzavřené a potraviny obchodně sterilní.".

3. V části 1 přílohy část A tabulky č. 1 včetně nadpisu a poznámek zní:

"Část A. Bakteriální původci onemocnění z potravin

Mikroorganismus Kategorie potravin Nejvyšší mezní
hodnota
Bacillus cereus potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
105/g
104/g
102/g
Campylobacter jejuni/coli potraviny určené k přímé spotřebě negat/25 g
Clostridium perfringens potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
105/g
104/g
102/g
Escherichia coli 0 157 všechny druhy potravin negat/25
Listeria monocytogenes potraviny určené k přímé spotřebě
masné výrobky o aw nižší než 0,92
negat/25 g
<100/g
Pseudomonas aeruginosa potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu k přímé spotřebě
104/g
10/g
Salmonella spp. potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
všechny ostatní potraviny*/
negat/50 g
negat/25 g
Shigella spp. všechny potraviny negat/25 g
Staphylococcus aureus potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
nikoli k přímé spotřebě
105/g
104/g
102/g
103/g
Vibrio parahaemolyticus ryby, měkkýši, korýši a hlavonožci z vod tropických a subtropických pásem určené k přímé spotřebě negat/25
Yersinia enterocolitica
(enteropatogenní sérotypy)
všechny potraviny negat/25 g
negat:    neprokazatelnost ve hmotnosti zkušebního vzorku specifikované za šikmou čarou
aw:    vodní aktivita je vnitřní parametr potraviny (měřitelný speciálním přístrojem);
   nelineárně souvisí s obsahem vody v potravině, nabývá hodnot od nuly do jedné.
*/    Při průkazu salmonel jiných než Salmonella typhi nebo Salmonella paratyphi nebo Salmonella choleraesuis může být od této nejvyšší mezní hodnoty upuštěno, jde-li o potravinu, která vzhledem ke svému upotřebení a kuchyňskému tepelnému opracování (pečením, vařením apod.) a dále svým balením a oddělením od jiných potravin nepředstavuje zdravotní riziko.".

4. V části 1 přílohy část B tabulky č. 1 včetně nadpisu zní:

"Část B. Indikátorové mikroorganismy a původci kažení

Mikroorganismus Kategorie potravin Nejvyšší mezní
hodnota
Aerobní mezofilní mikroorganismy
(celkový počet mikroorganismů)
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
nikoli k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě s výjimkou
potravin, kde jsou takové mikroorganismy součástí
kulturní mikroflóry
živočišného původu
rostlinného původu
105/g
106/g
107/g
108/g
Koliformní bakterie potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
105/g
103/g
Escherichia coli potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
104/g
10/g
Mikroorganismy nenáležející
ke kulturní mikroflóře
ve fermentovaných potravinách
nebo potravinách
obsahujících fermentované složky
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
neurčené k přímé spotřebě
určené k přímé spotřebě
živočišného původu
rostlinného původu a kombinované
106/g
105/g
107/g
108/g
Kvasinky potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
potraviny určené k přímé spotřebě s výjimkou
potravin, kde jsou kvasinky součástí kulturní mikroflóry
103/g
107/g
Plísně potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
ostatní potraviny s výjimkou potravin, kde jsou
plísně součástí kulturní mikroflóry
103/g
růst plísní
nesmí být
viditelný
prostým okem

5. V části 1 přílohy v bodě 7.1 poslední věta zní: "Pro případy, kdy m je vyjádřeno jako požadavek nepřítomnosti mikroorganismů v objemu nebo hmotnosti vzorku určeném k vyšetření, jak je uveden za šikmou čarou po čísle nula, např. 0/10, činí hodnota 3m 0/3,3. Požadavek je tak zmírněn na nepřítomnost mikroorganismů v trojnásobně sníženém objemu nebo hmotnosti vzorku určeného ke zkoušení. Toto ustanovení se nevztahuje na bakteriální původce onemocnění z potravin uvedené v tabulce č. 1 části A, neboť v těchto případech se objem ani hmotnost vzorku určeného ke zkoušení nesnižuje.".

6. V části 1 přílohy v bodě 8 poslední věta zní: "Nepřítomnost životaschopných mikroorganismů, které by se mohly za podmínek oběhu množit, znamená, že při termostatové zkoušce v uzavřených obalech nedojde po 7 až 10denní inkubaci při 35 oC až 37 oC k většímu zvýšení počtu mikroorganismů než na 102. Zkoušení obchodní sterility se provádí před uvedením výrobků do oběhu, popřípadě v indikovaných případech.".

7. V části 2 přílohy bod 1 včetně nadpisu zní:

"1.    MASO A MASNÉ VÝROBKY, DRŮBEŽ A VÝROBKY Z DRŮBEŽÍHO MASA, KRÁLIČÍ MASO, ZVĚŘINA A DALŠÍ DRUHY MASA
1.1.   Maso, maso porcované, dělené, balené, včetně drobů - čerstvé i zmrazené
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 5.102 5.103
Staphylococcus auerus 5 2 102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.2. Uzená masa syrová, mleté nebo krájené maso určené k tepelné úpravě nebo zpracování - čerstvé i zmrazené

n c m M
celkový počet mikroorganismůa) 5 2 106 5.106
Koliformní bakterie 5 2 5.102 5.103
Staphylococcus aureus 5 1 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
a) stanovuje se jen u mletých mas

1.3. Masné výrobky tepelně neopracované určené k přímé spotřebě (např. čajový salám, lososová šunka)

n c m M
Koliformní bakterie 5 2 2.103 104
Sulfitredukující klostridia 5 2 102 103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.4. Trvanlivé masné výrobky

n c m M
Koliformní bakterie 5 1 102 2.103
Sulfitredukující klostridia 5 1 102 103
Staphylococcus aureus 5 0 0d -
Salmonella 5 0 0/25 -

1.5. Tepelně opracované masné výrobky

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 1 0b 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 1 102 103
Staphylococcus aureus 5 1 0d 102
Salmonella 5 0 0/25 -

1.5.1. Plátkované a porcované balené tepelně opracované masné výrobky

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.104 5.105
Bakterie mléčného kvašení 5 2 5.104 6
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.6. Tepelně opracované výrobky hermeticky balené

1.6.1. Konzervy sterilované musí splňovat podmínky obchodní sterility

1.6.2. Polokonzervy

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.103 5.104
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus auerus 5 1 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -

1.7. Živočišný tuk (kromě másla)

n c m M
Salmonella 5 0 0/25 -

8. V části 2 přílohy bod 2 včetně nadpisu zní:

"2.   RYBY, OSTATNÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ A VÝROBKY Z NICH
2.1.   Čerstvé, zmrazené a solené ryby a jejich části, určené k tepelné úpravě
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 105 106
Escherichia coli 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.2.   Uzené, smažené a sušené ryby
n c m M
celkový počet mikroorganismůb) 5 2 5.103 2.104
Koliformní bakterie 5 2 0b 102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus auerus 5 2 102 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
b)    U výrobků s přísadou koření a/nebo uzených studeným kouřem se tolerují hodnoty o řád vyšší s výjimkou Staphylococcus aureus a Salmonella.

2.3. Korýši, měkkýši a hlavonožci

n c m M
celkový počet mikroorganismů+) 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 2 102 5.102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 102
Salmonella 5 0 0/25 -

+) U krabího masa se tolerují hodnoty o řád vyšší.

2.4. Výrobky z ryb hermeticky neuzavřené

POZNÁMKA:   Výrobky z mělněných ryb určené k tepelné úpravě viz 20.2.
2.4.1.    Výrobky marinované tepelně neopracované bez konzervačních přísad (např. v rosolu, oleji, nálevu, remuládě)
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 103 104
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 5.102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 5.102
Bacillus cereus 5 2 103 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 2 104 106
2.4.2.    Výrobky marinované tepelně opracované nebo s konzervačními přísadami (např. v rosolu, oleji, nálevu, remuládě)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 105 106
Koliformní bakterie 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 5.102
Bacillus cereus 5 1 102 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 2 103 5.104
2.5.   Hermeticky balené rybí "polokonzervy"
2.5.1.    Hermeticky balené rybí polokonzervy nepasterované, bez konzervačních přísad (kaviár, očka, sardelová pasta, losos v oleji, krabí tyčinky apod.)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.103 5.104
Koliformní bakterie 5 1 102 5.103
Sulfitredukující klostridia 5 2 102 103
Staphylococcus auerus 5 2 0d 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.5.2.   Hermeticky balené rybí polokonzervy pasterované nebo s konzervačními přísadami
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0b 5.102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.6.   Rybí konzervy musí splňovat podmínky obchodní sterility.".

9. V části 2 přílohy bod 3.2. včetně nadpisu zní:

"3.2.   Majonézy a majonézy ochucené, balené včetně omáček, krémů
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0b 102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 3 102 103".

10. V části 2 přílohy bod 4.1. včetně nadpisu zní:

"4.1.   Syrové kravské mléko pro přímý prodej
n c m M
celkový počet mikroorganismů 105
Staphylococcus auerus 5 2 5.105 2.103
Salmonella 5 0 0/25 -".

11. V části 2 přílohy bod 4.3. včetně nadpisu zní:

"4.3.   Mléčné výrobky zahuštěné s výjimkou sterilovaných a ošetřených UHT
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 0b 2.102
Staphylococcus auerus 5 0 0d -
Salmonella 5 0 0/25 -".

12. V části 2 přílohy v bodě 4.5. nadpis zní:

"4.5.   Mléčné tekuté a zahuštěné výrobky sterilované a ošetřené UHT".

13. V části 2 přílohy v bodě 4.6.1. se údaje pro celkový počet mikroorganismů nahrazují údaji:

"n c n M
5 2 104 5.104".

14. V části 2 přílohy se v bodě 4.6.2. odkaz na bod "8.2." nahrazuje odkazem na bod "8.3.".

15. V části 2 přílohy bod 4.9.2. včetně nadpisu zní:

"4.9.2.   Tvaroh včetně výrobků ochucených a s přísadami, čerstvé tvarohové sýry, čerstvé sýry nezrající
n c m M
Koliformní bakterie 5 3 5.102 2.103
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 3 5.103 5.104
Plísně jiné než Geotrichum candidum 5 3 102 103".

16. V části 2 přílohy v bodě 4.9.3. se položka Enterobacteriaceae s číselnými hodnotami nahrazuje takto:

n c m M
Koliformní bakterie 5 2 0b 102".

17. V části 2 přílohy bod 4.10. včetně nadpisu zní:

"4.10.   Sýry
4.10.1.   Sýry ze syrového mléka
n c m M
Escherichia coli 5 2 103 104
Staphylococcus aureus 5 2 103 104
Listeria monocytogenes 5 0 0/25 -
Salmonella 5 0 0/25 -
4.10.2.   Tvrdé sýry, zvláště tvrdé sýry a sýry strouhané (včetně vakuově balených)
n c m M
Escherichia coli 5 2 10 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Plísněf) 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
f)   U strouhaných, plátkovaných a krájených sýrů se tolerují hodnoty o řád vyšší.
4.10.3.   Polotvrdé sýry (včetně vakuově balených)
n c m M
Escherichia coli 5 2 2.102 103
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
4.10.4.   Měkké sýry zrající
n c m M
Escherichia coli 5 2 2.102 103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Listeria monocytogenes 5 0 0/25 -
Salmonella 5 0 0/25 -

4.10.5. Plísňové sýry

n c m M
Escherichia coli 5 2 103 5.103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
4.10.6.   Tavené sýry včetně sýrů ochucených a s přísadami
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 1 102 5.102
Plísně 5 2 102 103
*)   U tavených sýrů ochucených a s přísadami se připouštějí hodnoty o řád vyšší.".

18. V části 2 přílohy bod 4.11. včetně nadpisu a poznámek zní:

"4.11.   Máslo a pomazánkové máslo
4.11.1.   Máslo mlékárenské
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 2 0b 50
Plísně jiné než Geotrichum candidum 5 2 102 5.102
4.11.2.   Pomazánkové máslo
n c m M
celkový počet mikroorganismůg) 5 3 104 105
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Plísně jiné než Geotrichum candidumh) 5 3 102 5.102
g)   Nesleduje se u výrobků ze zakysané nebo polozakysané smetany.
h)   U pomazánkového másla s přísadou zeleniny se tolerují hodnoty o řád vyšší.".

19. V části 2 přílohy bod 5. včetně nadpisu a poznámek zní:

"5.   BALENÉ ZMRZLINY A MRAŽENÉ KRÉMY
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 5 2 105 5.105
Koliformní bakterie**) 5 2 102 5.102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
*)   Nesleduje se u výrobků s tvarohem nebo jogurtem.
**)   Pro výrobky s tvarohem jsou hodnoty n = 5, c = 2, m = 3.102, M = 103.".

20. V části 2 přílohy bod 7.1. včetně nadpisu zní:

"7.1.   Krájená nebo strouhaná čerstvá zelenina a její směsi, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy k rychlé spotřebě
7.1.1.   Krájená nebo strouhaná čerstvá zelenina a její směsi
n c m M
Escherichia coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -
7.1.2.   Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy k rychlé spotřebě
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 105 106
Koliformní bakterie 2 1 102 103
Kvasinky 2 1 103 104
Plísně 2 1 102 103".

21. V části 2 přílohy se v bodech 7.2.1. a 7.2.2. v názvu za slovo "zeleninu," doplňují slova "brambory, houby,".

22. V části 2 přílohy bod 7.3.2. zní:

"7.3.2.   Sušené ovoce
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Kvasinky 5 2 104 105
Plísně 5 2 103 104".

23. V části 2 přílohy bod 7.4.3. zní:

"7.4.3.   Kečupy, dresinky, křenové směsi apod.
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.102 5.103
Koliformní bakterie 5 1 0d 102
Kvasinky 5 2 102 103
Plísně 5 2 0d 2.102".

24. V části 2 přílohy bod 7.5. včetně nadpisu a poznámek zní:

"7.5.   Jádra suchých skořápkových plodů
n c m M
Koliformní bakterie*) 5 2 102 103
Plísně 5 2 103 104
Potenciálně toxinogenní plísně 5 2 103 104
Aspergillus flavus**) 5 0 102 -
*)   U pražených výrobků se požadují hodnoty o řád nižší.
**)   Při překročení uvedené hodnoty je pro posouzení rozhodující zjištěný obsah aflatoxinů, viz zvláštní předpis.3)".

25. V části 2 přílohy bod 7.6. včetně nadpisu zní:

"7.6.   Kokos strouhaný
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 102 103
Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus 5 0 102 -

26. V části 2 přílohy v bodě 8.1. se položka "Plísně" upravuje takto:

n c m M
"Plísně 5 2 105 104".

27. V části 2 přílohy bod 8.3.1. se doplňuje o položku:

n c m M
"Staphylococcus aureus 5 1 0d 102".

28. V části 2 přílohy se v bodě 8.3.2. slova uvedená v označení položky "v tekutině neuvedené předtím do varu" nahrazují slovy "v převařené a poté zchlazené tekutině".

29. V části 2 přílohy se v bodech 8.4.1., 8.4.2. a 8.4.3. doplňuje položka:

n c m M
"Salmonella 5 0 0/25 -".

30. V části 2 přílohy v bodě 8.6.3. označení položky zní: "Sójové jogurty, nápoje a obdobné výrobky pasterované".

31. V části 2 přílohy bod 9.1. včetně nadpisu zní:

"9.1.   Pekařské výrobky s náplní tvarohovou, povidlovou, makovou a jinou (koláče, buchty a obdobné výrobky)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 104 105
Koliformní bakterie 2 1 0b 102
Staphylococcus aureus 2 1 0d 2.102

32. V části 2 přílohy se v bodě 9.2. slova "Escherichia coli" nahrazují slovy "Koliformní bakterie".

33. V části 2 přílohy bod 9.4. včetně nadpisu zní:

"9.4.   Cukrářské a pekařské výrobky
9.4.1.   Cukrářské výrobky neplněné, sněhové pečivo
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 104 105
Koliformní bakterie 2 1 50 5.102
Plísně 2 1 102 5.102
9.4.2.   Výrobky plněné trvanlivými náplněmi (s náplněmi pasterovanými, konzervovanými apod.)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 105 5.105
Koliformní bakterie 2 1 102 5.102
Plísně 2 1 102 103
9.4.3.   Cukrářské a pekařské výrobky s bílkovými krémy a plněné máslovými, tukovými, žloutkovými a pudinkovými krémy a náplněmi, punčové, s ovocem
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 5.105 5.106
Koliformní bakterie 2 1 5.102 5.103
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 2 1 102 5.102
Kvasinky 2 1 5.104 2.105
Plísně 2 1 102 103
9.4.4.   Cukrářské výrobky plněné a/nebo zdobené šlehačkovou náplní, smetanovými krémy
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 106 107
Koliformní bakterie 2 1 103 104
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 2 1 102 5.102
Kvasinky 2 1 5.104 2.105
Plísně 2 1 102 103".

34. V části 2 přílohy v bodě 10.1. se doplňuje položka:

n c m M
"Celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104".

35. V části 2 přílohy v bodě 10.2.4. se doplňuje položka včetně poznámky:

n c m M
"Celkový počet mikroorganismů*) 5 2 103 104".
*)   Nesleduje se u výrobků na povrchu kořeněných.".

36. V části 2 přílohy v bodech 12.1. a 12.2. se slovo "Enterobacteriaceae" nahrazuje slovy "Koliformní bakterie".

37. V části 2 přílohy v bodě 12.2. se doplňuje položka:

n c m M
"Plísně 5 2 102 103".

38. V části 2 přílohy bod 13.2. včetně nadpisu a poznámky zní:

"13.2.   Vína révová a ovocná přírodní, vína dezertní a nápoje s obsahem etanolu nižším než 20 % obj.
n c m M
Koliformní bakterie 5 0 10 -
Kvasinky*) 5 1 0b 2.102
*)   Nehodnotí se u burčáku.".

39. V části 2 přílohy bod 13.3. se doplňuje o položky, které včetně poznámky zní:

n c m M
"Salmonella*) 5 0 0/25 -
Bacillus aureus 5 1 103 5.103
*)   Sleduje se u vaječných likérů.".

40. V části 2 přílohy bod 14.1.1. se doplňuje o položku:

n c m M
"Kvasinky 5 2 102 103".

41. V části 2 přílohy bod 14.1.2. zní:

"14.1.2.   Nápoje upravené k prodloužené době skladování
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 0b 5.102
Koliformní bakterie 5 1 0/10 0/10
Kvasinky 5 1 0/10 0/10

42. V části 2 přílohy bod 14.2. se nahrazuje body 14.2.1. a 14.2.2., které zní:

"14.2.1.   Sirupy, ovocné koncentráty
n c m M
Koliformní bakterie 5 0 0a -
Kvasinky 5 1 0b 2.102
14.2.2.   Zmrazené ovocné koncentráty
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 0b 2.102
Kvasinky 5 2 103 104
Plísně 5 2 102 5.102".

43. V části 2 přílohy bod 15. včetně nadpisu zní:

"15.   DEHYDROVANÉ VÝROBKY K PŘÍPRAVĚ POLÉVEK, OMÁČEK, POKRMŮ, TEKUTÉ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY
15.1.   Přípravky určené ke konzumaci po tepelné úpravě nebo po přídání vroucí vody
n c m M
"Salmonella 5 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Bacillus cereus 5 3 103 105
clostridium perfringens 5 3 102 5.103
Plísně 5 3 103 104
15.2.   Tekuté kořenicí a ochucující přípravky
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 50 5.102
Staphylococcus aureus 5 1 0c 102".

44. V části 2 přílohy bod 16. včetně nadpisu a poznámky zní:

"16.   KOŘENÍ, SMĚSI KOŘENÍ A SUCHÉ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 104 5.104
Bacillus cereus 5 2 103 104
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
clostridium perfringens 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 104 105
Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus*) 5 2 102 5.103
*)   Při překročení povolené hodnoty je pro posouzení rozhodující zjištěný obsah aflatoxinů, viz vyhláška č. 298/1997 Sb.".

45. V části 2 přílohy bod 17.1. zní:

"17.1.   Bylinné a ovocné čaje, jejich směsi a směsi s čajem pravým
n c m M
Escherichia coli 5 0 102 -
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 104 105".

46. V části 2 přílohy nadpisy bodů 18., 18.1., 18.4. (včetně poznámky) a 18.4.1. a 18.4.2. zní:

"18.   POTRAVINY SE ZAHUŠŤUJÍCÍMI VLASTNOSTMI, ČISTÉ KULTURY, JEDLÁ SŮL OCHUCENÁ NEBO S PŘÍSADAMI A POTRAVINY S UPRAVENÝM OBSAHEM NUTRIČNÍCH FAKTORŮ
18.1.   Potraviny se zahušťujícími vlastnostmi
18.4.   Potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou*)
*)   Potraviny odpovídající § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.
18.4.1.   Speciální potraviny s obsahem minerálií, vitaminů, kombinované apod. (ve formě tablet, dražé, kapslí, v prášku, tekuté apod.)
18.4.2.   Speciální potraviny obsahující rostlinné části (ve formě tablet, dražé, kapslí, v prášku, tekuté apod.)".

47. V části 2 přílohy v bodě 18.1.1. se u položek Staphylococcus aureus a Clostridium perfringens hodnota M "104" nahrazuje hodnotou M "103".

48. V části 2 přílohy bod 18.2.1. včetně nadpisu zní:

"18.2.1.   Droždí nativní a lyofilizované, vinné kvasinky
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 103 5.104
Salmonella 5 0 0/25 -".

49. V části 2 přílohy v bodě 18.4.1. se k položce "Celkový počet mikroorganismů" doplňuje poznámka*), která zní:

"*)   Nesleduje se u výrobků s kulturní mikroflórou.".

50. V části 2 přílohy bod 19. včetně nadpisu a poznámek zní:

"19.   VÝROBKY STUDENÉ A TEPLÉ KUCHYNĚ
19.1.   Lahůdkářské výrobky s majonézou i bez majonézy (např. saláty, obložené chlebíčky, výrobky v aspiku, nakládané uzeniny, nakládané sýry, dresinky vlastní výroby, pomazánky, pěny, krémy)
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 2 1 2.105 106
Koliformní bakterie 2 1 103 104
Escherichia coli 2 1 102 103
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureusn) 2 1 102 103
Bacillus cereus 2 1 103 104
Sulfitredukující klostridiao) 2 1 103 104
Kvasinky 2 1 5.103 5.104
*)   Nesleduje se u výrobků obsahujících suroviny s kulturní mikroflórou.
n)   U výrobků s přídavkem masa korýšů se tolerují hodnoty o jeden řád vyšší.
o)   Sleduje se pouze u pasterovaných výrobků.
19.2.   Výrobky teplé kuchyně prodávané v potravinářských prodejnách (mimo jídel poskytovaných ve službách společného stravování)
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 2 1 104 5.104
Koliformní bakterie 2 1 102 103
Bacillus cereus 2 1 102 103
Staphylococcus aureus 2 1 102 103
Salmonella 2 0 0/25 -
*)   U výrobků obsahujících jako složku syrovou potravinu se toleruje hodnota o jeden řád vyšší.
19.3.   Kečupy, dresinky, omáčky, křenové směsi a obdobné výrobky k dochucování pokrmů (nesterilované výrobky)
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 50 5.102
Staphylococcus aureus 5 1 0d 2.102
Salmonella*) 5 0 0/25 -
*)   Sleduje se u výrobků s vaječnou složkou.".

51. V části 2 přílohy nadpis bodu 20. zní:

"20.   POLOTOVARY URČENÉ KE SPOTŘEBĚ PO TEPELNÉM OPRACOVÁNÍ NEBO MIKROVLNNÉM VAŘENÍ".

52. V části 2 přílohy bod 20.2. včetně nadpisu zní:

"20.2.   Masové a kombinované polotovary čerstvé, chlazené nebo zmrazené (např. částečně kulinárně upravené výrobky z masa, mletého masa, mělněného rybího masa, v kombinaci se zeleninou, pizza, hamburgery)
n c m M
Koliformní bakterie 2 1 5.103 5.104
Sulfitredukující klostridia 2 1 102 103
Staphylococcus aureus 2 1 5.102 5.103
Salmonella 2 0 0/25 -".

53. V části 3 přílohy písmeno l) zní:

"l)   čaj pravý,".

54. Tam, kde se v příloze používá pojmu "Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus", rozumí se jím též "Aspergillus parasiticus a Aspergillus nominus".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David CSc., v. r.

E-shop

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her. Nové právní předpisy v oblasti hazardních her Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.