Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


91

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 5. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) k § 3 odst. 2 se na konci doplňuje takto:

"ČSN EN 12824 (56 0088) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella.

ČSN 56 0090 : 1987 Potravinářské výrobky. Průkaz botulonických toxinů a Clostridium botulinum.

ČSN EN ISO 11290-1 (56 0093) Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu.

ČSN ISO 13721 (56 0125) Maso a masné výrobky - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 oC.".

2. V části 1 přílohy bod 4 zní:

"4.   Pro účely této vyhlášky se obecně rozlišují tyto hlavní kategorie potravin:
a)   potraviny určené k přímé spotřebě: potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu nebo mikrovlnném ohřevu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou,
b)   potraviny neurčené k přímé spotřebě: potraviny, které se konzumují až po tepelné kuchyňské úpravě, zejména pečení, fritování, vaření, mikrovlnném vaření nebo smíchání s vroucí tekutinou,
c)   potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu,
d)   potraviny tepelně opracované, hermeticky uzavřené a potraviny obchodně sterilní.".

3. V části 1 přílohy část A tabulky č. 1 včetně nadpisu a poznámek zní:

"Část A. Bakteriální původci onemocnění z potravin

Mikroorganismus Kategorie potravin Nejvyšší mezní
hodnota
Bacillus cereus potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
105/g
104/g
102/g
Campylobacter jejuni/coli potraviny určené k přímé spotřebě negat/25 g
Clostridium perfringens potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
105/g
104/g
102/g
Escherichia coli 0 157 všechny druhy potravin negat/25
Listeria monocytogenes potraviny určené k přímé spotřebě
masné výrobky o aw nižší než 0,92
negat/25 g
<100/g
Pseudomonas aeruginosa potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu k přímé spotřebě
104/g
10/g
Salmonella spp. potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
všechny ostatní potraviny*/
negat/50 g
negat/25 g
Shigella spp. všechny potraviny negat/25 g
Staphylococcus aureus potraviny neurčené k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
nikoli k přímé spotřebě
105/g
104/g
102/g
103/g
Vibrio parahaemolyticus ryby, měkkýši, korýši a hlavonožci z vod tropických a subtropických pásem určené k přímé spotřebě negat/25
Yersinia enterocolitica
(enteropatogenní sérotypy)
všechny potraviny negat/25 g
negat:    neprokazatelnost ve hmotnosti zkušebního vzorku specifikované za šikmou čarou
aw:    vodní aktivita je vnitřní parametr potraviny (měřitelný speciálním přístrojem);
   nelineárně souvisí s obsahem vody v potravině, nabývá hodnot od nuly do jedné.
*/    Při průkazu salmonel jiných než Salmonella typhi nebo Salmonella paratyphi nebo Salmonella choleraesuis může být od této nejvyšší mezní hodnoty upuštěno, jde-li o potravinu, která vzhledem ke svému upotřebení a kuchyňskému tepelnému opracování (pečením, vařením apod.) a dále svým balením a oddělením od jiných potravin nepředstavuje zdravotní riziko.".

4. V části 1 přílohy část B tabulky č. 1 včetně nadpisu zní:

"Část B. Indikátorové mikroorganismy a původci kažení

Mikroorganismus Kategorie potravin Nejvyšší mezní
hodnota
Aerobní mezofilní mikroorganismy
(celkový počet mikroorganismů)
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
nikoli k přímé spotřebě
potraviny určené k přímé spotřebě s výjimkou
potravin, kde jsou takové mikroorganismy součástí
kulturní mikroflóry
živočišného původu
rostlinného původu
105/g
106/g
107/g
108/g
Koliformní bakterie potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
105/g
103/g
Escherichia coli potraviny určené k přímé spotřebě
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
k přímé spotřebě
104/g
10/g
Mikroorganismy nenáležející
ke kulturní mikroflóře
ve fermentovaných potravinách
nebo potravinách
obsahujících fermentované složky
potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
neurčené k přímé spotřebě
určené k přímé spotřebě
živočišného původu
rostlinného původu a kombinované
106/g
105/g
107/g
108/g
Kvasinky potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
potraviny určené k přímé spotřebě s výjimkou
potravin, kde jsou kvasinky součástí kulturní mikroflóry
103/g
107/g
Plísně potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu
ostatní potraviny s výjimkou potravin, kde jsou
plísně součástí kulturní mikroflóry
103/g
růst plísní
nesmí být
viditelný
prostým okem

5. V části 1 přílohy v bodě 7.1 poslední věta zní: "Pro případy, kdy m je vyjádřeno jako požadavek nepřítomnosti mikroorganismů v objemu nebo hmotnosti vzorku určeném k vyšetření, jak je uveden za šikmou čarou po čísle nula, např. 0/10, činí hodnota 3m 0/3,3. Požadavek je tak zmírněn na nepřítomnost mikroorganismů v trojnásobně sníženém objemu nebo hmotnosti vzorku určeného ke zkoušení. Toto ustanovení se nevztahuje na bakteriální původce onemocnění z potravin uvedené v tabulce č. 1 části A, neboť v těchto případech se objem ani hmotnost vzorku určeného ke zkoušení nesnižuje.".

6. V části 1 přílohy v bodě 8 poslední věta zní: "Nepřítomnost životaschopných mikroorganismů, které by se mohly za podmínek oběhu množit, znamená, že při termostatové zkoušce v uzavřených obalech nedojde po 7 až 10denní inkubaci při 35 oC až 37 oC k většímu zvýšení počtu mikroorganismů než na 102. Zkoušení obchodní sterility se provádí před uvedením výrobků do oběhu, popřípadě v indikovaných případech.".

7. V části 2 přílohy bod 1 včetně nadpisu zní:

"1.    MASO A MASNÉ VÝROBKY, DRŮBEŽ A VÝROBKY Z DRŮBEŽÍHO MASA, KRÁLIČÍ MASO, ZVĚŘINA A DALŠÍ DRUHY MASA
1.1.   Maso, maso porcované, dělené, balené, včetně drobů - čerstvé i zmrazené
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 5.102 5.103
Staphylococcus auerus 5 2 102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.2. Uzená masa syrová, mleté nebo krájené maso určené k tepelné úpravě nebo zpracování - čerstvé i zmrazené

n c m M
celkový počet mikroorganismůa) 5 2 106 5.106
Koliformní bakterie 5 2 5.102 5.103
Staphylococcus aureus 5 1 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
a) stanovuje se jen u mletých mas

1.3. Masné výrobky tepelně neopracované určené k přímé spotřebě (např. čajový salám, lososová šunka)

n c m M
Koliformní bakterie 5 2 2.103 104
Sulfitredukující klostridia 5 2 102 103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.4. Trvanlivé masné výrobky

n c m M
Koliformní bakterie 5 1 102 2.103
Sulfitredukující klostridia 5 1 102 103
Staphylococcus aureus 5 0 0d -
Salmonella 5 0 0/25 -

1.5. Tepelně opracované masné výrobky

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 1 0b 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 1 102 103
Staphylococcus aureus 5 1 0d 102
Salmonella 5 0 0/25 -

1.5.1. Plátkované a porcované balené tepelně opracované masné výrobky

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.104 5.105
Bakterie mléčného kvašení 5 2 5.104 6
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -

1.6. Tepelně opracované výrobky hermeticky balené

1.6.1. Konzervy sterilované musí splňovat podmínky obchodní sterility

1.6.2. Polokonzervy

n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.103 5.104
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus auerus 5 1 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -

1.7. Živočišný tuk (kromě másla)

n c m M
Salmonella 5 0 0/25 -

8. V části 2 přílohy bod 2 včetně nadpisu zní:

"2.   RYBY, OSTATNÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ A VÝROBKY Z NICH
2.1.   Čerstvé, zmrazené a solené ryby a jejich části, určené k tepelné úpravě
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 105 106
Escherichia coli 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.2.   Uzené, smažené a sušené ryby
n c m M
celkový počet mikroorganismůb) 5 2 5.103 2.104
Koliformní bakterie 5 2 0b 102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus auerus 5 2 102 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
b)    U výrobků s přísadou koření a/nebo uzených studeným kouřem se tolerují hodnoty o řád vyšší s výjimkou Staphylococcus aureus a Salmonella.

2.3. Korýši, měkkýši a hlavonožci

n c m M
celkový počet mikroorganismů+) 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 2 102 5.102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 102
Salmonella 5 0 0/25 -

+) U krabího masa se tolerují hodnoty o řád vyšší.

2.4. Výrobky z ryb hermeticky neuzavřené

POZNÁMKA:   Výrobky z mělněných ryb určené k tepelné úpravě viz 20.2.
2.4.1.    Výrobky marinované tepelně neopracované bez konzervačních přísad (např. v rosolu, oleji, nálevu, remuládě)
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 103 104
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 5.102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 5.102
Bacillus cereus 5 2 103 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 2 104 106
2.4.2.    Výrobky marinované tepelně opracované nebo s konzervačními přísadami (např. v rosolu, oleji, nálevu, remuládě)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 105 106
Koliformní bakterie 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 5.102
Bacillus cereus 5 1 102 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 2 103 5.104
2.5.   Hermeticky balené rybí "polokonzervy"
2.5.1.    Hermeticky balené rybí polokonzervy nepasterované, bez konzervačních přísad (kaviár, očka, sardelová pasta, losos v oleji, krabí tyčinky apod.)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.103 5.104
Koliformní bakterie 5 1 102 5.103
Sulfitredukující klostridia 5 2 102 103
Staphylococcus auerus 5 2 0d 5.102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.5.2.   Hermeticky balené rybí polokonzervy pasterované nebo s konzervačními přísadami
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0b 5.102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Salmonella 5 0 0/25 -
2.6.   Rybí konzervy musí splňovat podmínky obchodní sterility.".

9. V části 2 přílohy bod 3.2. včetně nadpisu zní:

"3.2.   Majonézy a majonézy ochucené, balené včetně omáček, krémů
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0b 102
Staphylococcus auerus 5 2 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 3 102 103".

10. V části 2 přílohy bod 4.1. včetně nadpisu zní:

"4.1.   Syrové kravské mléko pro přímý prodej
n c m M
celkový počet mikroorganismů 105
Staphylococcus auerus 5 2 5.105 2.103
Salmonella 5 0 0/25 -".

11. V části 2 přílohy bod 4.3. včetně nadpisu zní:

"4.3.   Mléčné výrobky zahuštěné s výjimkou sterilovaných a ošetřených UHT
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 0b 2.102
Staphylococcus auerus 5 0 0d -
Salmonella 5 0 0/25 -".

12. V části 2 přílohy v bodě 4.5. nadpis zní:

"4.5.   Mléčné tekuté a zahuštěné výrobky sterilované a ošetřené UHT".

13. V části 2 přílohy v bodě 4.6.1. se údaje pro celkový počet mikroorganismů nahrazují údaji:

"n c n M
5 2 104 5.104".

14. V části 2 přílohy se v bodě 4.6.2. odkaz na bod "8.2." nahrazuje odkazem na bod "8.3.".

15. V části 2 přílohy bod 4.9.2. včetně nadpisu zní:

"4.9.2.   Tvaroh včetně výrobků ochucených a s přísadami, čerstvé tvarohové sýry, čerstvé sýry nezrající
n c m M
Koliformní bakterie 5 3 5.102 2.103
Salmonella 5 0 0/25 -
Kvasinky 5 3 5.103 5.104
Plísně jiné než Geotrichum candidum 5 3 102 103".

16. V části 2 přílohy v bodě 4.9.3. se položka Enterobacteriaceae s číselnými hodnotami nahrazuje takto:

n c m M
Koliformní bakterie 5 2 0b 102".

17. V části 2 přílohy bod 4.10. včetně nadpisu zní:

"4.10.   Sýry
4.10.1.   Sýry ze syrového mléka
n c m M
Escherichia coli 5 2 103 104
Staphylococcus aureus 5 2 103 104
Listeria monocytogenes 5 0 0/25 -
Salmonella 5 0 0/25 -
4.10.2.   Tvrdé sýry, zvláště tvrdé sýry a sýry strouhané (včetně vakuově balených)
n c m M
Escherichia coli 5 2 10 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Plísněf) 5 2 102 5.102
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
f)   U strouhaných, plátkovaných a krájených sýrů se tolerují hodnoty o řád vyšší.
4.10.3.   Polotvrdé sýry (včetně vakuově balených)
n c m M
Escherichia coli 5 2 2.102 103
Sulfitredukující klostridia 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
4.10.4.   Měkké sýry zrající
n c m M
Escherichia coli 5 2 2.102 103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Listeria monocytogenes 5 0 0/25 -
Salmonella 5 0 0/25 -

4.10.5. Plísňové sýry

n c m M
Escherichia coli 5 2 103 5.103
Staphylococcus aureus 5 2 5.102 5.103
Salmonella 5 0 0/25 -
4.10.6.   Tavené sýry včetně sýrů ochucených a s přísadami
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 2 0b 102
Staphylococcus aureus 5 1 102 5.102
Plísně 5 2 102 103
*)   U tavených sýrů ochucených a s přísadami se připouštějí hodnoty o řád vyšší.".

18. V části 2 přílohy bod 4.11. včetně nadpisu a poznámek zní:

"4.11.   Máslo a pomazánkové máslo
4.11.1.   Máslo mlékárenské
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 104 105
Koliformní bakterie 5 2 0b 50
Plísně jiné než Geotrichum candidum 5 2 102 5.102
4.11.2.   Pomazánkové máslo
n c m M
celkový počet mikroorganismůg) 5 3 104 105
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Plísně jiné než Geotrichum candidumh) 5 3 102 5.102
g)   Nesleduje se u výrobků ze zakysané nebo polozakysané smetany.
h)   U pomazánkového másla s přísadou zeleniny se tolerují hodnoty o řád vyšší.".

19. V části 2 přílohy bod 5. včetně nadpisu a poznámek zní:

"5.   BALENÉ ZMRZLINY A MRAŽENÉ KRÉMY
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 5 2 105 5.105
Koliformní bakterie**) 5 2 102 5.102
Staphylococcus aureus 5 2 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
*)   Nesleduje se u výrobků s tvarohem nebo jogurtem.
**)   Pro výrobky s tvarohem jsou hodnoty n = 5, c = 2, m = 3.102, M = 103.".

20. V části 2 přílohy bod 7.1. včetně nadpisu zní:

"7.1.   Krájená nebo strouhaná čerstvá zelenina a její směsi, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy k rychlé spotřebě
7.1.1.   Krájená nebo strouhaná čerstvá zelenina a její směsi
n c m M
Escherichia coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -
7.1.2.   Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy k rychlé spotřebě
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 105 106
Koliformní bakterie 2 1 102 103
Kvasinky 2 1 103 104
Plísně 2 1 102 103".

21. V části 2 přílohy se v bodech 7.2.1. a 7.2.2. v názvu za slovo "zeleninu," doplňují slova "brambory, houby,".

22. V části 2 přílohy bod 7.3.2. zní:

"7.3.2.   Sušené ovoce
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 102 103
Kvasinky 5 2 104 105
Plísně 5 2 103 104".

23. V části 2 přílohy bod 7.4.3. zní:

"7.4.3.   Kečupy, dresinky, křenové směsi apod.
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 5.102 5.103
Koliformní bakterie 5 1 0d 102
Kvasinky 5 2 102 103
Plísně 5 2 0d 2.102".

24. V části 2 přílohy bod 7.5. včetně nadpisu a poznámek zní:

"7.5.   Jádra suchých skořápkových plodů
n c m M
Koliformní bakterie*) 5 2 102 103
Plísně 5 2 103 104
Potenciálně toxinogenní plísně 5 2 103 104
Aspergillus flavus**) 5 0 102 -
*)   U pražených výrobků se požadují hodnoty o řád nižší.
**)   Při překročení uvedené hodnoty je pro posouzení rozhodující zjištěný obsah aflatoxinů, viz zvláštní předpis.3)".

25. V části 2 přílohy bod 7.6. včetně nadpisu zní:

"7.6.   Kokos strouhaný
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104
Koliformní bakterie 5 1 0d 2.102
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 102 103
Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus 5 0 102 -

26. V části 2 přílohy v bodě 8.1. se položka "Plísně" upravuje takto:

n c m M
"Plísně 5 2 105 104".

27. V části 2 přílohy bod 8.3.1. se doplňuje o položku:

n c m M
"Staphylococcus aureus 5 1 0d 102".

28. V části 2 přílohy se v bodě 8.3.2. slova uvedená v označení položky "v tekutině neuvedené předtím do varu" nahrazují slovy "v převařené a poté zchlazené tekutině".

29. V části 2 přílohy se v bodech 8.4.1., 8.4.2. a 8.4.3. doplňuje položka:

n c m M
"Salmonella 5 0 0/25 -".

30. V části 2 přílohy v bodě 8.6.3. označení položky zní: "Sójové jogurty, nápoje a obdobné výrobky pasterované".

31. V části 2 přílohy bod 9.1. včetně nadpisu zní:

"9.1.   Pekařské výrobky s náplní tvarohovou, povidlovou, makovou a jinou (koláče, buchty a obdobné výrobky)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 104 105
Koliformní bakterie 2 1 0b 102
Staphylococcus aureus 2 1 0d 2.102

32. V části 2 přílohy se v bodě 9.2. slova "Escherichia coli" nahrazují slovy "Koliformní bakterie".

33. V části 2 přílohy bod 9.4. včetně nadpisu zní:

"9.4.   Cukrářské a pekařské výrobky
9.4.1.   Cukrářské výrobky neplněné, sněhové pečivo
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 104 105
Koliformní bakterie 2 1 50 5.102
Plísně 2 1 102 5.102
9.4.2.   Výrobky plněné trvanlivými náplněmi (s náplněmi pasterovanými, konzervovanými apod.)
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 105 5.105
Koliformní bakterie 2 1 102 5.102
Plísně 2 1 102 103
9.4.3.   Cukrářské a pekařské výrobky s bílkovými krémy a plněné máslovými, tukovými, žloutkovými a pudinkovými krémy a náplněmi, punčové, s ovocem
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 5.105 5.106
Koliformní bakterie 2 1 5.102 5.103
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 2 1 102 5.102
Kvasinky 2 1 5.104 2.105
Plísně 2 1 102 103
9.4.4.   Cukrářské výrobky plněné a/nebo zdobené šlehačkovou náplní, smetanovými krémy
n c m M
celkový počet mikroorganismů 2 1 106 107
Koliformní bakterie 2 1 103 104
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 2 1 102 5.102
Kvasinky 2 1 5.104 2.105
Plísně 2 1 102 103".

34. V části 2 přílohy v bodě 10.1. se doplňuje položka:

n c m M
"Celkový počet mikroorganismů 5 2 103 104".

35. V části 2 přílohy v bodě 10.2.4. se doplňuje položka včetně poznámky:

n c m M
"Celkový počet mikroorganismů*) 5 2 103 104".
*)   Nesleduje se u výrobků na povrchu kořeněných.".

36. V části 2 přílohy v bodech 12.1. a 12.2. se slovo "Enterobacteriaceae" nahrazuje slovy "Koliformní bakterie".

37. V části 2 přílohy v bodě 12.2. se doplňuje položka:

n c m M
"Plísně 5 2 102 103".

38. V části 2 přílohy bod 13.2. včetně nadpisu a poznámky zní:

"13.2.   Vína révová a ovocná přírodní, vína dezertní a nápoje s obsahem etanolu nižším než 20 % obj.
n c m M
Koliformní bakterie 5 0 10 -
Kvasinky*) 5 1 0b 2.102
*)   Nehodnotí se u burčáku.".

39. V části 2 přílohy bod 13.3. se doplňuje o položky, které včetně poznámky zní:

n c m M
"Salmonella*) 5 0 0/25 -
Bacillus aureus 5 1 103 5.103
*)   Sleduje se u vaječných likérů.".

40. V části 2 přílohy bod 14.1.1. se doplňuje o položku:

n c m M
"Kvasinky 5 2 102 103".

41. V části 2 přílohy bod 14.1.2. zní:

"14.1.2.   Nápoje upravené k prodloužené době skladování
n c m M
celkový počet mikroorganismů 5 2 0b 5.102
Koliformní bakterie 5 1 0/10 0/10
Kvasinky 5 1 0/10 0/10

42. V části 2 přílohy bod 14.2. se nahrazuje body 14.2.1. a 14.2.2., které zní:

"14.2.1.   Sirupy, ovocné koncentráty
n c m M
Koliformní bakterie 5 0 0a -
Kvasinky 5 1 0b 2.102
14.2.2.   Zmrazené ovocné koncentráty
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 0b 2.102
Kvasinky 5 2 103 104
Plísně 5 2 102 5.102".

43. V části 2 přílohy bod 15. včetně nadpisu zní:

"15.   DEHYDROVANÉ VÝROBKY K PŘÍPRAVĚ POLÉVEK, OMÁČEK, POKRMŮ, TEKUTÉ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY
15.1.   Přípravky určené ke konzumaci po tepelné úpravě nebo po přídání vroucí vody
n c m M
"Salmonella 5 0 0/25 -
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
Bacillus cereus 5 3 103 105
clostridium perfringens 5 3 102 5.103
Plísně 5 3 103 104
15.2.   Tekuté kořenicí a ochucující přípravky
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 50 5.102
Staphylococcus aureus 5 1 0c 102".

44. V části 2 přílohy bod 16. včetně nadpisu a poznámky zní:

"16.   KOŘENÍ, SMĚSI KOŘENÍ A SUCHÉ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY
n c m M
Koliformní bakterie 5 1 104 5.104
Bacillus cereus 5 2 103 104
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
clostridium perfringens 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 104 105
Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus*) 5 2 102 5.103
*)   Při překročení povolené hodnoty je pro posouzení rozhodující zjištěný obsah aflatoxinů, viz vyhláška č. 298/1997 Sb.".

45. V části 2 přílohy bod 17.1. zní:

"17.1.   Bylinné a ovocné čaje, jejich směsi a směsi s čajem pravým
n c m M
Escherichia coli 5 0 102 -
Salmonella 5 0 0/25 -
Plísně 5 2 104 105".

46. V části 2 přílohy nadpisy bodů 18., 18.1., 18.4. (včetně poznámky) a 18.4.1. a 18.4.2. zní:

"18.   POTRAVINY SE ZAHUŠŤUJÍCÍMI VLASTNOSTMI, ČISTÉ KULTURY, JEDLÁ SŮL OCHUCENÁ NEBO S PŘÍSADAMI A POTRAVINY S UPRAVENÝM OBSAHEM NUTRIČNÍCH FAKTORŮ
18.1.   Potraviny se zahušťujícími vlastnostmi
18.4.   Potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou*)
*)   Potraviny odpovídající § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.
18.4.1.   Speciální potraviny s obsahem minerálií, vitaminů, kombinované apod. (ve formě tablet, dražé, kapslí, v prášku, tekuté apod.)
18.4.2.   Speciální potraviny obsahující rostlinné části (ve formě tablet, dražé, kapslí, v prášku, tekuté apod.)".

47. V části 2 přílohy v bodě 18.1.1. se u položek Staphylococcus aureus a Clostridium perfringens hodnota M "104" nahrazuje hodnotou M "103".

48. V části 2 přílohy bod 18.2.1. včetně nadpisu zní:

"18.2.1.   Droždí nativní a lyofilizované, vinné kvasinky
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 103 5.104
Salmonella 5 0 0/25 -".

49. V části 2 přílohy v bodě 18.4.1. se k položce "Celkový počet mikroorganismů" doplňuje poznámka*), která zní:

"*)   Nesleduje se u výrobků s kulturní mikroflórou.".

50. V části 2 přílohy bod 19. včetně nadpisu a poznámek zní:

"19.   VÝROBKY STUDENÉ A TEPLÉ KUCHYNĚ
19.1.   Lahůdkářské výrobky s majonézou i bez majonézy (např. saláty, obložené chlebíčky, výrobky v aspiku, nakládané uzeniny, nakládané sýry, dresinky vlastní výroby, pomazánky, pěny, krémy)
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 2 1 2.105 106
Koliformní bakterie 2 1 103 104
Escherichia coli 2 1 102 103
Salmonella 2 0 0/25 -
Staphylococcus aureusn) 2 1 102 103
Bacillus cereus 2 1 103 104
Sulfitredukující klostridiao) 2 1 103 104
Kvasinky 2 1 5.103 5.104
*)   Nesleduje se u výrobků obsahujících suroviny s kulturní mikroflórou.
n)   U výrobků s přídavkem masa korýšů se tolerují hodnoty o jeden řád vyšší.
o)   Sleduje se pouze u pasterovaných výrobků.
19.2.   Výrobky teplé kuchyně prodávané v potravinářských prodejnách (mimo jídel poskytovaných ve službách společného stravování)
n c m M
celkový počet mikroorganismů*) 2 1 104 5.104
Koliformní bakterie 2 1 102 103
Bacillus cereus 2 1 102 103
Staphylococcus aureus 2 1 102 103
Salmonella 2 0 0/25 -
*)   U výrobků obsahujících jako složku syrovou potravinu se toleruje hodnota o jeden řád vyšší.
19.3.   Kečupy, dresinky, omáčky, křenové směsi a obdobné výrobky k dochucování pokrmů (nesterilované výrobky)
n c m M
Koliformní bakterie 5 2 50 5.102
Staphylococcus aureus 5 1 0d 2.102
Salmonella*) 5 0 0/25 -
*)   Sleduje se u výrobků s vaječnou složkou.".

51. V části 2 přílohy nadpis bodu 20. zní:

"20.   POLOTOVARY URČENÉ KE SPOTŘEBĚ PO TEPELNÉM OPRACOVÁNÍ NEBO MIKROVLNNÉM VAŘENÍ".

52. V části 2 přílohy bod 20.2. včetně nadpisu zní:

"20.2.   Masové a kombinované polotovary čerstvé, chlazené nebo zmrazené (např. částečně kulinárně upravené výrobky z masa, mletého masa, mělněného rybího masa, v kombinaci se zeleninou, pizza, hamburgery)
n c m M
Koliformní bakterie 2 1 5.103 5.104
Sulfitredukující klostridia 2 1 102 103
Staphylococcus aureus 2 1 5.102 5.103
Salmonella 2 0 0/25 -".

53. V části 3 přílohy písmeno l) zní:

"l)   čaj pravý,".

54. Tam, kde se v příloze používá pojmu "Potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus", rozumí se jím též "Aspergillus parasiticus a Aspergillus nominus".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David CSc., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele

Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele

Ing. Zdenka Cardová - Wolters Kluwer, a. s.

Již druhé, aktualizované vydání knihy se zaměřuje zejména na právní úpravu možností vedení daňových evidencí a účetnictví, na principy a metodiku vedení daňové evidence na peněžní bázi, na postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, principy a metodiku vedení účetnictví ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.