Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 27. dubna 1999

k zavedení klasifikace územních statistických jednotek

Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí "Klasifikaci územních statistických jednotek - CZ-NUTS" (dále jen "klasifikace CZ-NUTS"). Klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto opatření.

Opatření Českého statistického úřadu ze dne 5. října 1995 o zavedení Číselníku krajů a okresů - ČKO (částka 69/1995 Sb.) se zrušuje.

Klasifikace CZ-NUTS je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

Klasifikace CZ-NUTS nahrazuje Číselník krajů a okresů - ČKO, zavedený opatřením Českého statistického úřadu ze dne 5. října 1995, částka 69/1995 Sb. Do 31. prosince 2001 je možné souběžně s novou klasifikací CZ-NUTS používat i členění podle číselníku ČKO. V platnosti zůstává číselník základních územních jednotek (zpravidla obcí), který slouží pro klasifikování na pátém stupni NUTS - obec.

Klasifikace CZ-NUTS je základním systematickým nástrojem pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby poskytování statistických informací Evropské unii, zejména pro potřeby spojené s čerpáním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Klasifikace CZ-NUTS byla vypracována na podkladě metodických principů vytvořených Statistickým úřadem Evropských společenství - Eurostatem. V označení klasifikace "CZ" znamená národní verze mezinárodního standardu NUTS (NUTS = La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).

Klasifikace CZ-NUTS obsahuje kromě normativní, metodické a systematické části i část převodníkovou, kde je uveden převod číselného značení krajů a okresů podle dosavadního číselníku ČKO na kódové značení krajů a okresů podle klasifikace CZ-NUTS.

Na disketě je klasifikace CZ-NUTS k dispozici v Českém statistickém úřadě v odboru informačních služeb.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Příloha

KLASIFIKACE ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK CZ-NUTS

I.   METODICKÁ ČÁST
1.   Úvod

Usnesením vlády České republiky č. 707/1998 k návrhu na vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby Evropské unie (EU) vláda doporučila předsedovi ČSÚ, aby po dohodě se Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) vymezil statistické územní jednotky NUTS na území České republiky. Český statistický úřad proto vypracoval Klasifikaci územních statistických jednotek CZ-NUTS na podkladě metodických principů vytvořených Eurostatem. Označení CZ v názvu klasifikace znamená národní verzi mezinárodního standardu NUTS.

2.    Metodické principy mezinárodní klasifikace NUTS

Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.

Klasifikace NUTS se využívá ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální politiky.

Od roku 1988 je klasifikace NUTS používána v legislativě EU (Council Regulation No 2052/88 a navazující předpisy) zejména pro úkoly spojené s čerpáním ze Strukturálních fondů EU.

Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS (NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, NUTS 4 a NUTS 5), které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Třídění NUTS je kombinací alfabetického a číselného kódu. Kromě NUTS 0 a NUTS 5 se u každé položky používá 1 místo. Tam, kde počet kódovaných položek překročí 10 pozic, používá se čísel 1 až 9 a dále se používají písmena bez háčků a čárek. To znamená, že číslo A = 10, B = 11 atd. U NUTS 0 se používá dvoumístný alfabetický kód státu podle číselníku zemí.

3.   Klasifikace CZ-NUTS

Vláda usnesením č. 707/1998 doporučila vymezit statistické územní jednotky na území ČR ve shodě s vymezením NUTS v rámci EU. Proto je klasifikace CZ-NUTS vypracována na podkladě metodických principů a standardu Eurostatu.

Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bude ČR dělena od 1. 1. 2000 na 14 krajů - vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Průměrná velikost těchto krajů je v porovnání s průměrem NUTS 2 za EU menší co do počtu obyvatel 2,5krát, co do rozlohy 4krát. Tyto kraje jsou proto zařazeny do úrovně NUTS 3. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, je v tomto případě nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS 2. Vytvoření této úrovně NUTS 2 v podmínkách ČR má ryze statistický charakter.

Při vymezování územních jednotek NUTS se brala v úvahu zejména tato hlediska:

a)   respektování velikosti územních jednotek dle doporučení EU,
b)   respektování principu skladebnosti a vztahu na administrativně správní dělení státu,
c)   podobnost jednotek nižšího řádu vytvářejících jednotku řádu vyššího,
d)   zabezpečení souboru dat a informací požadovaných ze strany EU,
e)   uplatňování pravomoci zastupitelských sborů a orgánů státní správy na úrovni kraje (VÚSC).

Rozhodujícím pro sdružování krajů do oblastí (NUTS 2) byla jejich velikost měřená počtem obyvatelstva, aby byla zajištěna porovnatelnost údajů za oblasti NUTS 2 v ČR s oblastmi stejné úrovně NUTS v EU. V ČR to má být územní jednotka, jejíž počet obyvatelstva je vyšší než 1 milion. Přitom z hlediska využití pro vnitrostátní komparace bylo užitečné sledovat i relativně rovnoměrné rozdělení obyvatelstva do oblastí NUTS 2.

Vymezení územních jednotek NUTS schválené vládou bylo zasláno Eurostatu k posouzení. Eurostat rozdělení územních jednotek v ČR přijal, tzn. na úrovni NUTS 1 je jedna územní jednotka, NUTS 2 je 8 územních jednotek a na úrovni NUTS 3 je 14územních jednotek.

Podle výše uvedených principů byla stanovena konstrukce klasifikace CZ-NUTS.

4.   Předmět klasifikace CZ-NUTS

Předmětem klasifikace CZ-NUTS je klasifikování územních jednotek v ČR podle principů vytvořených v rámci EU.

Klasifikace má 6 úrovní NUTS s následujícím významem:

NUTS 0 = stát (tj. ČR)

NUTS 1 = území (tj. ČR)

NUTS 2 = oblast (tj. sdružené kraje)

NUTS 3 = kraj (tj. vyšší územní samosprávné celky - VÚSC)

NUTS 4 = okres

NUTS 5 = obec (tj. zpravidla základní územní jednotky - ZÚJ).

5.   Konstrukce klasifikace CZ-NUTS

Pro třídění je v klasifikaci CZ-NUTS využita kombinace alfabetického a číselného kódu.

             1 2 3 4 5 6 7 až 12              x x x x x x xxxxxxx              ____  _ _ _ _ _______   Oddíl    (NUTS 0) _______|  | | | |  |   Pododdíl  (NUTS 1) ____________| | | |  |   Skupina   (NUTS 2) _______________| | |  |   Podskupina (NUTS 3) __________________| |  |   Třída    (NUTS 4) _____________________|  |   Podtřída  (NUTS 5) __________________________|

Oddíl (NUTS 0) - vyjadřuje stát Českou republiku - využívá dvoumístný alfabetický kód (dle číselníku zemí) - tj. CZ.

Pododdíl (NUTS 1) - vyjadřuje území České republiky - kód 0.

Skupina (NUTS 2) - vyjadřuje oblasti - tj. sdružené kraje (celkem 8) - číslované od 1 do 8 (pouze použité kódy).

Podskupina (NUTS 3) - vyjadřuje kraje - VÚSC (celkem 14) - číslované od 1 do 9 vždy v rámci oblasti (sdruženého kraje), přičemž použité kódy jsou 1 - 3.

Třída (NUTS 4) - vyjadřuje okresy (celkem 91 vč. 15 obvodů Prahy) - číslované od 1 do 9 a dále písmenem A až Z v rámci daného kraje řazené abecedně (použito A - F).

Podtřída (NUTS 5) - vyjadřuje obce (celkem 6 244) - pro číslování se využívá stávající číselník základních územních jednotek (číselník obcí, který je šestimístný a je k dispozici na ČSÚ v odboru informačních služeb v textové podobě).

Kód do úrovně NUTS 4 je šestimístný a celkový kód s vyjádřením obcí, tj. NUTS 5, je dvanáctimístný.

6.   Využití klasifikace CZ-NUTS

Klasifikace CZ-NUTS je určena především pro statistické účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k EU, zejména pro úkoly spojené s čerpáním z tzv. Strukturálních fondů.

7.   Vazba na předchozí číselník

Opatřením ČSÚ ze dne 5. října 1995 byl zaveden Číselník krajů a okresů - ČKO (částka 69/1995 Sb.), který se klasifikací CZ-NUTS nahrazuje.

Vazba kódů krajů a okresů CZ-NUTS a kódů krajů a okresů ČKO je uvedena v části III. této klasifikace.

II.   SYSTEMATICKÁ ČÁST KLASIFIKACE

Přehled skupin (NUTS 2 - oblasti):

Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Ostravsko

Přehled podskupin (NUTS 3 - kraje):

Hl. m. Praha
Středočeský kraj
Budějovický kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Jihlavský kraj
Brněnský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Ostravský kraj

Členění v tabulce je uvedeno do úrovně NUTS 4, protože kód pro NUTS 5 se přebírá z číselníku základních územních jednotek - ZÚJ (číselníku obcí).

Kód NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4
ČR ČR Oblast Kraj Okres
CZ ČR
CZ0 ČR
CZ01 Praha
CZ011 Hl. m. Praha
CZ0111 Praha 1
CZ0112 Praha 2
CZ0113 Praha 3
CZ0114 Praha 4
CZ0115 Praha 5
CZ0116 Praha 6
CZ0117 Praha 7
CZ0118 Praha 8
CZ0119 Praha 9
CZ011A Praha 10
CZ011B Praha 11
CZ011C Praha 12
CZ011D Praha 13
CZ011E Praha 14
CZ011F Praha 15
CZ02 Střední Čechy
CZ021 Středočeský kraj
CZ0211 Benešov
CZ0212 Beroun
CZ0213 Kladno
CZ0214 Kolín
CZ0215 Kutná Hora
CZ0216 Mělník
CZ0217 Mladá Boleslav
CZ0218 Nymburk
CZ0219 Praha-východ
CZ021A Praha-západ
CZ021B Příbram
CZ021C Rakovník
CZ03 Jihozápad
CZ031 Budějovický kraj
CZ0311 České Budějovice
CZ0312 Český Krumlov
CZ0313 Jindřichův Hradec
CZ0314 Písek
CZ0315 Prachatice
CZ0316 Strakonice
CZ0317 Tábor
CZ032 Plzeňský kraj
CZ0321 Domažlice
CZ0322 Klatovy
CZ0323 Plzeň-město
CZ0324 Plzeň-jih
CZ0325 Plzeň-sever
CZ0326 Rokycany
CZ0327 Tachov
CZ04 Severozápad
CZ041 Karlovarský kraj
CZ0411 Cheb
CZ0412 Karlovy Vary
CZ0413 Sokolov
CZ042 Ústecký kraj
CZ0421 Děčín
CZ0422 Chomutov
CZ0423 Litoměřice
CZ0424 Louny
CZ0425 Most
CZ0426 Teplice
CZ0427 Ústí nad Labem
CZ05 Severovýchod
CZ051 Liberecký kraj
CZ0511 Česká Lípa
CZ0512 Jablonec nad Nisou
CZ0513 Liberec
CZ0514 Semily
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ0521 Hradec Králové
CZ0522 Jičín
CZ0523 Náchod
CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
CZ0525 Trutnov
CZ053 Pardubický kraj
CZ0531 Chrudim
CZ0532 Pardubice
CZ0533 Svitavy
CZ0534 Ústí nad Orlicí
CZ06 Jihovýchod
CZ061 Jihlavský kraj
CZ0611 Havlíčkův Brod
CZ0612 Jihlava
CZ0613 Pelhřimov
CZ0614 Třebíč
CZ0615 Žďár nad Sázavou
CZ062 Brněnský kraj
CZ0621 Blansko
CZ0622 Brno-město
CZ0623 Brno-venkov
CZ0624 Břeclav
CZ0625 Hodonín
CZ0626 Vyškov
CZ0627 Znojmo
CZ07 Střední Morava
CZ071 Olomoucký kraj
CZ0711 Jeseník
CZ0712 Olomouc
CZ0713 Prostějov
CZ0714 Přerov
CZ0715 Šumperk
CZ072 Zlínský kraj
CZ0721 Kroměříž
CZ0722 Uherské Hradiště
CZ0723 Vsetín
CZ0724 Zlín
CZ08 Ostravsko
CZ081 Ostravský kraj
CZ0811 Bruntál
CZ0812 Frýdek-Místek
CZ0813 Karviná
CZ0814 Nový Jičín
CZ0815 Opava
CZ0816 Ostrava-město

III. PŘEVODNÍK CZ-NUTS - ČKO

V tabulce je uveden převodník kódů krajů a okresů podle CZ-NUTS na kódy podle bývalého Číselníku krajů a okresů (ČKO).

Kód NUTS Název území
(kraj + okres)
Zkratka okresu Dřívější kód
(ČKO)
CZ011 Hl. m. Praha 31
CZ0111 Praha 1 3101
CZ0112 Praha 2 3102
CZ0113 Praha 3 3103
CZ0114 Praha 4 3104
CZ0115 Praha 5 3105
CZ0116 Praha 6 3106
CZ0117 Praha 7 3107
CZ0118 Praha 8 3108
CZ0119 Praha 9 3109
CZ011A Praha 10 3110
CZ011B Praha 11 -
CZ011C Praha 12 -
CZ011D Praha 13 -
CZ011E Praha 14 -
CZ011F Praha 15 -
CZ021 Středočeský kraj 32
CZ0211 Benešov BN 3201
CZ0212 Beroun BE 3202
CZ0213 Kladno KD 3203
CZ0214 Kolín KO 3204
CZ0215 Kutná Hora KH 3205
CZ0216 Mělník ME 3206
CZ0217 Mladá Boleslav MB 3207
CZ0218 Nymburk NB 3208
CZ0219 Praha-východ PY 3209
CZ021A Praha-západ PZ 3210
CZ021B Příbram PB 3211
CZ021C Rakovník RA 3212
CZ031 Budějovický kraj -
CZ0311 České Budějovice CB 3301
CZ0312 Český Krumlov CK 3302
CZ0313 Jindřichův Hradec JH 3303
CZ0314 Písek PI 3305
CZ0315 Prachatice PT 3306
CZ0316 Strakonice ST 3307
CZ0317 Tábor TA 3308
CZ032 Plzeňský kraj -
CZ0321 Domažlice DO 3401
CZ0322 Klatovy KT 3404
CZ0323 Plzeň-město PM 3405
CZ0324 Plzeň-jih PJ 3406
CZ0325 Plzeň-sever PS 3407
CZ0326 Rokycany RO 3408
CZ0327 Tachov TC 3410
CZ041 Karlovarský kraj -
CZ0411 Cheb CH 3402
CZ0412 Karlovy Vary KV 3403
CZ0413 Sokolov SO 3409
CZ042 Ústecký kraj -
CZ0421 Děčín DC 3502
CZ0422 Chomutov CV 3503
CZ0423 Litoměřice LT 3506
CZ0424 Louny LN 3507
CZ0425 Most MO 3508
CZ0426 Teplice TP 3509
CZ0427 Ústí nad Labem UL 3510
CZ051 Liberecký kraj -
CZ0511 Česká Lípa CL 3501
CZ0512 Jablonec nad Nisou JN 3504
CZ0513 Liberec LI 3505
CZ0514 Semily SM 3608
CZ052 Královéhradecký kraj -
CZ0521 Hradec Králové HK 3602
CZ0522 Jičín JC 3604
CZ0523 Náchod NA 3605
CZ0524 Rychnov nad Kněžnou RK 3607
CZ0525 Trutnov TU 3610
CZ053 Pardubický kraj -
CZ0531 Chrudim CR 3603
CZ0532 Pardubice PU 3606
CZ0533 Svitavy SY 3609
CZ0534 Ústí nad Orlicí UO 3611
CZ 061 Jihlavský kraj -
CZ0611 Havlíčkův Brod HB 3601
CZ0612 Jihlava JI 3707
CZ0613 Pelhřimov PE 3304
CZ0614 Třebíč TR 3710
CZ0615 Žďár nad Sázavou ZR 3714
CZ062 Brněnský kraj -
CZ0621 Blansko BK 3701
CZ0622 Brno-město BM 3702
CZ0623 Brno-venkov BI 3703
CZ0624 Břeclav BV 3704
CZ0625 Hodonín HO 3706
CZ0626 Vyškov VY 3712
CZ0627 Znojmo ZN 3713
CZ071 Olomoucký kraj -
CZ0711 Jeseník JE 3811
CZ0712 Olomouc OC 3805
CZ0713 Prostějov PV 3709
CZ0714 Přerov PR 3808
CZ0715 Šumperk SU 3809
CZ072 Zlínský kraj -
CZ0721 Kroměříž KM 3708
CZ0722 Uherské Hradiště UH 3711
CZ0723 Vsetín VS 3810
CZ0724 Zlín ZL 3705
CZ081 Ostravský kraj -
CZ0811 Bruntál BR 3801
CZ0812 Frýdek-Místek FM 3802
CZ0813 Karviná KI 3803
CZ0814 Nový Jičín NJ 3804
CZ0815 Opava OP 3806
CZ0816 Ostrava-město OV 3807

E-shop

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Jan Kolba, Martina Šuláková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Od 27. 4. 2006 je v České republice možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.