Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:

"l)   v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
m)   v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,
n)   v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o)   v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,
p)   v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
r)   v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,
s)   v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,
t)   v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.".

2. V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.

3. Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
1. Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování) V - D
2. Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informacev oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT
3. Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících
a) s utajovanými skutečnostmi V - PT
b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republiky V - D
4. Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností V - T
5. Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečení V
(není-li dále stanoveno jinak)
1)   § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
2)   § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Přímo řízené
organizace
Nižší
výkonné
orgány
Organizace
Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti
1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálů V - D V - D
Bankovní operace a kapitálový trh
2. Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiál V - D V - D V - D
3. Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál V - D V - D V - D
4. Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí V - D V - D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí a úvěrových dohod V - D V - D
Opatření celních úřadů
5. Činnost celních úřadů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky V - D V - D
6. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D
7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
8. Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchodu V - D V - D
9. Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémů V V
10. Údaje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky při plnění úkolů Celní správy České republiky V - D V - D
11. Údaje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky a údaje o jejich personálním obsazení V - D V - D
12. Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobem V V
13. Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní a střeliva V V
Pohledávky
14. Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešení V - T V - T
Údaje zpravodajských služeb
15. Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové, majetkové apod.) V - T V - T
Výroba a zásoby
16. Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii dokladů a cenin V - D
17. Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně mechanických zábran a kamerových systémů ve výrobě V
18. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárny V
19. Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin V
20. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků V
21. Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin V
22. Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních

a souvisejících zařízení

V

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort
Spisová a kurýrní služba
1. Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadech V - D
2. Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní pošty V
3. Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky V - T
Objektová ochrana
4. Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcí V - T
5. Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republice V - D
Personální ochrana
6. Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělení agrément D
Kryptografická ochrana - šifrová služba
7. Seznam prostředků pro utajovanou komunikaci V - T
8. Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zpráv D - PT
Ostatní skutečnosti
9. Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidence V - PT
10. Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmu V - T
11. Plány činnosti zastupitelských úřadů České republiky V - T
12. Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s partnery v zahraničí V - T
13. Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele D
14. Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické alianci a Západoevropské unii V - PT
15. Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům V
16. Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemi V - T

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort
1. Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictví V 2.
Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictví V

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Ostatní
1. Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými a psychotropními látkami V V

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Nejvyšší a
vrchní soud,
Nejvyšší a
vrchní státní
zastupitelství
Krajské
soudy a
krajská
státní
zastupitelství
Okresní
soudy,
okresní státní
zastupitelství
a ostatní
organizace
1. Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku a informací V - T V - D V - D V - D
2. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D D D
3. Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů, včetně administrativních pomůcek k jeho evidenci V - D V - D
4. Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu V - D V - D V - D
5. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu V - D V - D V - D
6. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D
7. Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávaných V - PT V - PT V - PT V - PT
8. Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho ochrany V - D V - D V - D
9. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné trestné činnosti V - T V - T V - D V - D
Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Generální
ředitelství
Vazební
věznice a
věznice
Vězeňská služba České republiky
10. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do 30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajení V - D
11. Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky a čísla) V V
12. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D
13. Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků V V
14. Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými službami České republiky - realizační dohody V - D V - D

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Policie
České
republiky
Útvar Policie
České
republiky
Archiv Ministerstva vnitra
1. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajení V - D
Bezpečnost České republiky
2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů a bezpečnosti České republiky V - D V - D V - D
3. Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontroly V - D V - D
Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů
4. Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky V - D V - D V - D
5. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností, se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D
6. Metody a postupy práce při použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
8. Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich používání V - D V - D
9. Zvláštní technické kontroly V - D
Finanční a materiálně technické zabezpečení
10. Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředky V V V
11. Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich plnění u určeného útvaru Policie České republiky3) V
12. Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění u určeného útvaru Policie České republiky V V
13. Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách munice V V V
14. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích značkách určeného útvaru Policie České republiky V - D V - D V - D
Informační systémy
15. Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj informačních systémů V - D V - D
Kriminalistická expertizní činnost
16. Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění expertiz a rozborů V - D V - D
17. Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorů V - D V - D
Kryptografická ochrana
18. Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochrany V - D V - D V - D
19. Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence a dokumentace V - D V - D V - D
20. Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany D - T D - T D - T
Mezinárodní styky
21. Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování trestné činnosti s mezinárodním prvkem V - D V - D
Ochrana objektů, osob a předmětů
22. Ochrana objektů
a) systém a organizace ochrany objektů4) V - D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5) V - D
c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie České republiky V - D
d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České republiky V V V
e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušnin V V V
f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišť V V
23. Ochrana osob
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod6) V - D V - D
b) systém ochrany jiných osob7) V - D V - D
24. Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přeprav V - D V - D
25. Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochrany V - D
26. Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služeb V - D V - D V - D
Organizace a dislokace
27. Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky V
28. Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie České republiky V V V
Personální oblast
29. Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republiky V - D V - D V - D
Spojení
30. Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního spojení, včetně údajů o použitých prostředcích V - T
31. Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojení V - T
32. Systém kurýrní služby a kurýrní trasy V V
Správní činnosti
33. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů a listin proti padělání a pozměňování V - D V
Veřejná bezpečnost
34. Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu V V
35. Utajovaná bezpečnostní opatření a zákroky V - D V - D V - D
36. Rozpracované případy závažné trestné činnosti V V
Vyšetřování trestných činů
37. Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmi V - PT V - PT
3)   Útvar nebo organizační celek služeb nebo útvaru, které jsou uvedeny v § 33 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a o jehož určení rozhodl ministr.
4)   § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 326/1993 Sb.
5)   § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.
6)   § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.
7)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Organizace
1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin a o subjektech působících v tomto oboru V V
2. Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků Prům (MPO) P2-04 V V
3. Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmyslu V V
4. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected V V
5. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny V
6. Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetiky V
7. Projektová dokumentace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot V V
8. Situace produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot, na mapách v měřítku 1:50 000 a větším, ohraničených přečerpávacími stanicemi a sklady V V
Obchodně politické koncepce
9. Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky pro budoucí období V V
Dovoz a vývoz vojenského materiálu
10. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stran D V
11. Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o uskutečněných vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiál D D
b) ostatní vojenský materiál V
12. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízení V
13. Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů V
14. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního plynárenského systému V
15. Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního plynu V

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Územní
odbory
Přímo řízené
organizace
Organizace
1. Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit a potravin D D D D
2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod D D D D

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Svaz Svazek Útvar
Automatizace a informatizace
1. Zvláštní programové a technické vybavení V - T V - D V - D V
2. Opatření a regulace přístupu k utajovaným informacím D D D D
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů
3. Informace z oblasti šifrové ochrany informací V - T V - T V - T V - T
4. Prostředky kryptografické ochrany informací V - PT V - PT V - PT V - PT
5. Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení

Tajné a Důvěrné

D - T D - T D - T D - T
6. Evidence pracovníků šifrové služby a určených osob pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné D V
Civilní ochrana
7. Podklady pro zabezpečení hospodářské mobilizace zdrojů k zahájení válečné výroby techniky a materiálu civilní ochrany D V
8. Dislokace a dokumentace objektů civilní ochrany D V
9. Programová struktura a cíle výstavby civilní ochrany D
10. Dokumentace rozvojových projektů V
11. Plán investičního rozvoje civilní ochrany V V
Finanční zabezpečení
12. Údaje o finančním zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro období ohrožení státu a období válečného stavu V - D V
Logistika vojsk
13. Souhrnná analýza o zabezpečení Armády České republiky materiálem a službami pro období ohrožení státu a období válečného stavu T D V - D
14. Souhrnný přehled o rozmístění a kapacitě muničních skladů, skladů pohonných hmot a skladů střelných zbraní D D D
15. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správ V - D V - D V - D V - D
16. Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazatele D
Objekty, prostory, stavby, zařízení a jejich výstavba
17. Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostor a zařízení D - T D D D
18. Souhrnná projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu V - T
Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost
19. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje V - T
Operační záležitosti
20. Souhrnné operační plány a bojové dokumenty k obraně České republiky D - PT D - T D D
21. Dílčí plány a pomocné dokumenty k obraně České republiky D - T V - D V V
22. Plány operací a bojové činnosti v době stavu ohrožení a za válečného stavu D - PT D - T V - T V - D
23. Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rok V - D V V
24. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech států Severoatlantické aliance V - T
25. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech ostatních států D
Bojová a mobilizační pohotovost
26. Organizace a hodnocení bojové pohotovosti T D - T V - D V - D
27. Koncepce mobilizačního rozvinutí Armády České republiky T
28. Mobilizační plány a hodnocení mobilizační pohotovosti V - PT V - T V - D V - D
29. Doplňování ozbrojených sil České republiky mobilizačními zálohami D D V V
30. Evidence mobilizačních záloh (mužstva a poddůstojníků, praporčíků, důstojníků a generálů v záloze, věcných prostředků z civilního sektoru a ostatních věcných prostředků) V - D V - D V V
31. Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci a vojáky na trvalé dovolené V V
32. Evidence mužstva a poddůstojníků v základní (náhradní) službě V V
33. Mobilizační předpisy D
34. Mobilizační příprava vojsk vojenských územních orgánů státní správy D D V V
Organizace Armády České republiky
35. Válečné organizační struktury (schémata) Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace útvarů a válečných počtů T T D V
36. Působnosti součástí a zařízení za války D D V V
37. Tabulky počtů součástí a zařízení V
38. Soubor tabulek počtů součástí a zařízení za celou Armádu České republiky podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osob T D V
39. Skutečný charakter součástí (zařízení) a jejich dislokace, krytý legendovým názvem D
40. Přehled o otevřených názvech součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací T T D V
Personální práce
41. Perspektivní a roční plány doplňování velitelského sboru, kontrolní zprávy, rozbory a jejich plnění V
42. Osobní spisy generálů, důstojníků, praporčíků, poddůstojníků v další službě, absolventů škol důstojníků v záloze a občanských zaměstnanců V
43. Resortní katalog číselníků V
Strategie obrany státu, obranné plánování
44. Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státu D - T
45. Strategické záměry a plány výstavby resortu obrany D - T
46. Stav a prognóza vojenské strategické situace D
47. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiálu V - D
Systém plánování, programování a rozpočtování
48. Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtování V - D V - D V
49. Programový plán D D
50. Kalkulační listy D D V V
Topografická služba
51. Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj topografického zabezpečení a topografické služby Armády České republiky V - D V - D V V
52. Transformační vztahy pro převod prostorových, zeměpisných, geodetických a rovinných souřadnic mezi systémy WGS 84 a S 1942/83 a ostatními užívanými souřadnicovými geodetickými systémy určenými pro potřebu obrany státu V V V V
53. Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státu V V V V
54. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státu V - T V - T V - D V - D
55. Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení V - T V - T V - D V - D
Velení a spojení
56. Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využití D D
57. Jmenovité kmitočty D - PT D - T D - T D - T
58. Organizace, systemizace a ochrana spojovací soustavy V - T V - D V - D V
Vojenská policie
59. Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech  D V V V
60. Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnosti D V - D V - D V
61. Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojených měření elektromagnetického vyzařování D D
62. Bezpečnostní posouzení specifických pracovišť s omezeným vstupem osob D D
63. Systémy technické ochrany objektů Armády České republiky D D V V
64. Dopravně správní evidence D D V V
Všeobecné záležitosti
65. Organizace a činnost Inspekce ministra obrany V - T
66. Informace o zabezpečení státně důležitých letů V - D V - D
67. Zdravotní stav vojsk v období ohrožení státu a v období válečného stavu D
68. Hygienicko-epidemiologická situace v Armádě České republiky v období ohrožení státu a v období válečného stavu D
69. Standardizace V - T V V
Zahraniční styk
70. Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice V - D

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Orgány a
organizace
s celostátní
působností
Orgány a
organizace s
regionální
a místní
působností
1. Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - D V - D
2. Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - T V - T
3. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střežení V - D V - D V - D
4. Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím související V - D V - D V
5. Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní předpisy s tím související V - D V - D V
6. Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení atd.), včetně údajů o zabezpečení telekomunikačních a poštovních služeb pro tyto účely V - T V - D V - D
7. Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státu V - T
8. Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací.
Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh, přesné místo ukončení vedení a umístění důležitých orgánů státní správy
V - T V - D V - D
9. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných státních orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu V - D

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Úřad Organizace
Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. kategorie

1. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany T T
2. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany T T
3. Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti T T
4. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení T T
5. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení T T
6. Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky D D
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. kategorie
7. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany D D
8. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany D D
9. Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti D D
10. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory D D
11. Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízení D D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie
12. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy T T
13. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení T T
14. Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízení D D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie
15. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy D D
16. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravy D D

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti Komise pro cenné papíry

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Komise

1. Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických zájmů České republiky V - D

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Úřad

1. Bezpečnostní spis k navrhované osobě V - PT
2. Spis o bezpečnostní prověrce organizace V - PT
3. Evidence určených osob D
4. Organizace a systém ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně dokumentace, přístupových hesel, identifikačních kódů a dalších informačních hodnot sloužících k ovládání systému V - T
5. Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací D - PT
6. Souhrnné přehledy utajovaných skutečností evidovaných nebo uložených v ústředních registrech V - T
7. Souhrnná dislokace pracovišť Národního bezpečnostního úřadu a dislokace stanovených pracovišť V - D
8. Plán práce specializovaných pracovišť D - T
9. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémů V - PT
10. Souhrnné a dílčí údaje o výzkumně-vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémů V - PT
11. Návrhy šifrovacích algoritmů a šifrových systémů, včetně klíčového hospodářství V - PT
12. Kryptologické a kryptologicko-technické rozbory šifrovacích algoritmů a prostředků, včetně posudkové činnosti V - PT
13. Návrhy provozně-technické a výrobní dokumentace šifrovacích prostředků V - T
14. Návrhy norem pro provádění šifrové služby a provoz šifrovacích prostředků v působnosti Národního bezpečnostního úřadu V - T
15. Vstupní a výstupní informace z oblasti kryptoanalýzy V - PT
16. Tématické plány výuky a studijní materiály pro odbornou přípravu pracovníků kryptografické ochrany V - PT
17. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany V - T
18. Klíčové materiály kryptografických zařízení V - PT
19. Kryptografické prostředky a zařízení, včetně výrobní a provozní dokumentace V - PT
20. Koncepce a plány rozvoje výzkumu a vývoje kryptografických prostředků D - T
21. Řešení výzkumu a vývoje kryptografických prostředků V - PT
22. Výroba, zkoušení, provozování a evidence kryptografických prostředků V - PT
23. Podklady k provedení certifikace a metody, postupy a dílčí výsledky certifikačního řízení V - PT
24. Evidence pracovníků kryptografické ochrany mimo Národní bezpečnostní úřad V - T

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Služba

1. Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnost V - PT
2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečností V - PT
3. Plány zpravodajské činnosti D - PT
4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti V - PT
5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republiky V - PT
6. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj prostředků V - T
7. Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodaření V - T
8. Organizační struktura V - T
9. Dislokace a ochrana stanovených organizačních částí V - PT
10. Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánů D - T
11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany V - PT
12. Údaje o stanovených informačních zdrojích V - PT
13. Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnosti V - PT
14. Organizace spojení, informační systémy V - PT
15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské služby V - PT
16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci V - PT
17. Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské službě D - PT
18. Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské služby V - PT
19. Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992 z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam chráněného zájmu V - PT

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Kancelář

Bezpečnostní opatření
1. Program prezidenta republiky a osob, kterým je poskytována ochrana - do realizace D
2. Program státních návštěv - do realizace D
3. Komplexní systém zabezpečení korunovačních klenotů PT
4. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu D
5. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky T
Rozhodnutí prezidenta republiky
6. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii D
7. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí o amnestii V

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Úřad Oblastní
odbory
Organizace
1. Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřadu D V V - D

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Úřad Organizace
Bezpečnostní rada státu
1. Plánovací, přípravné a realizační dokumenty zpracovávané v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT
2. Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT
3. Zásady realizace opatření civilní ochrany vyplývající z prozatímní instrukce Ministerstva obrany pro činnost Úřadu vlády České republiky při přípravě k obraně České republiky V - T
Ochrana objektů
4. Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému vybraných objektů V - D V - D
Rada pro zpravodajskou činnost
5. Dokumentace související s jednáním Rady pro zpravodajskou činnost V - PT
6. Technické provedení interních telefonních sítí, poboček a jejich rozmístění V V

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Ústředí Pobočky Ostatní
Zpracování a přenos údajů v přenosových, výpočetních a informačních systémech
1. Provozní dokumentace kryptografické ochrany utajovaných skutečností V V
2. Klíčové materiály přenosových zařízení kryptografické ochrany utajovaných skutečností V V
3. Seznam kmitočtů a volacích znaků v bezpečnostní rádiové síti V V
Měnová oblast
4. Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopady V - T V
Umístění, přeprava a způsob zabezpečení zásob bankovek, ochrana osob a majetku
5. Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidel V
6. Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a čas V V
7. Manuál bezpečnostních operací V V
8. Projektová a uživatelská dokumentace technicko-bezpečnostních systémů V - D V
9. Přístupová hesla (kódy) k technicko-bezpečnostním systémům
a) systémový přístup V - D V
b) provozní přístup V V
c) správa personálních identifikačních čísel zaměstnanců V V
10. Výstupy technicko-bezpečnostních systémů s údaji o provozu V V
11. Soubor nebo zvláštní opatření k ochraně důležitých osob V - D
Bankovní operace se speciálními klienty
12. Souhrnné výkazy a sestavy pro speciální klienty, včetně stanovení systematiky skupinových účtů pro zatřiďování účtů a stanovení parametrů pro sestavení výkazů V V
13. Pokyny České národní banky, pracovní postupy k nim, podmínky, dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situací V V
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou
14. Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednání V
15. Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální techniky V - T V - T
16. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávek V V
Ostatní
17. Souhrnné zprávy, analýzy a hlášení týkající se organizovaného zločinu a zároveň kriminální trestné činnosti V V V".

4. Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. se zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

E-shop

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.