Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:

"l)   v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
m)   v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,
n)   v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o)   v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,
p)   v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
r)   v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,
s)   v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,
t)   v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.".

2. V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.

3. Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
1. Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování) V - D
2. Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informacev oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT
3. Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících
a) s utajovanými skutečnostmi V - PT
b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republiky V - D
4. Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností V - T
5. Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečení V
(není-li dále stanoveno jinak)
1)   § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
2)   § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Přímo řízené
organizace
Nižší
výkonné
orgány
Organizace
Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti
1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálů V - D V - D
Bankovní operace a kapitálový trh
2. Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiál V - D V - D V - D
3. Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál V - D V - D V - D
4. Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí V - D V - D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí a úvěrových dohod V - D V - D
Opatření celních úřadů
5. Činnost celních úřadů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky V - D V - D
6. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D
7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
8. Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchodu V - D V - D
9. Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémů V V
10. Údaje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky při plnění úkolů Celní správy České republiky V - D V - D
11. Údaje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky a údaje o jejich personálním obsazení V - D V - D
12. Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobem V V
13. Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní a střeliva V V
Pohledávky
14. Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešení V - T V - T
Údaje zpravodajských služeb
15. Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové, majetkové apod.) V - T V - T
Výroba a zásoby
16. Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii dokladů a cenin V - D
17. Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně mechanických zábran a kamerových systémů ve výrobě V
18. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárny V
19. Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin V
20. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků V
21. Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin V
22. Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních

a souvisejících zařízení

V

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort
Spisová a kurýrní služba
1. Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadech V - D
2. Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní pošty V
3. Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky V - T
Objektová ochrana
4. Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcí V - T
5. Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republice V - D
Personální ochrana
6. Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělení agrément D
Kryptografická ochrana - šifrová služba
7. Seznam prostředků pro utajovanou komunikaci V - T
8. Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zpráv D - PT
Ostatní skutečnosti
9. Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidence V - PT
10. Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmu V - T
11. Plány činnosti zastupitelských úřadů České republiky V - T
12. Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s partnery v zahraničí V - T
13. Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele D
14. Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické alianci a Západoevropské unii V - PT
15. Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům V
16. Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemi V - T

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort
1. Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictví V 2.
Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictví V

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Ostatní
1. Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými a psychotropními látkami V V

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Nejvyšší a
vrchní soud,
Nejvyšší a
vrchní státní
zastupitelství
Krajské
soudy a
krajská
státní
zastupitelství
Okresní
soudy,
okresní státní
zastupitelství
a ostatní
organizace
1. Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku a informací V - T V - D V - D V - D
2. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D D D
3. Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů, včetně administrativních pomůcek k jeho evidenci V - D V - D
4. Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu V - D V - D V - D
5. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu V - D V - D V - D
6. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D
7. Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávaných V - PT V - PT V - PT V - PT
8. Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho ochrany V - D V - D V - D
9. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné trestné činnosti V - T V - T V - D V - D
Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Generální
ředitelství
Vazební
věznice a
věznice
Vězeňská služba České republiky
10. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do 30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajení V - D
11. Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky a čísla) V V
12. Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky D D
13. Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků V V
14. Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými službami České republiky - realizační dohody V - D V - D

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Policie
České
republiky
Útvar Policie
České
republiky
Archiv Ministerstva vnitra
1. Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajení V - D
Bezpečnost České republiky
2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů a bezpečnosti České republiky V - D V - D V - D
3. Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontroly V - D V - D
Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů
4. Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky V - D V - D V - D
5. Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností, se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas V - D V - D
6. Metody a postupy práce při použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
7. Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků V - D V - D
8. Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich používání V - D V - D
9. Zvláštní technické kontroly V - D
Finanční a materiálně technické zabezpečení
10. Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředky V V V
11. Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich plnění u určeného útvaru Policie České republiky3) V
12. Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění u určeného útvaru Policie České republiky V V
13. Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách munice V V V
14. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích značkách určeného útvaru Policie České republiky V - D V - D V - D
Informační systémy
15. Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj informačních systémů V - D V - D
Kriminalistická expertizní činnost
16. Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění expertiz a rozborů V - D V - D
17. Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorů V - D V - D
Kryptografická ochrana
18. Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochrany V - D V - D V - D
19. Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence a dokumentace V - D V - D V - D
20. Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany D - T D - T D - T
Mezinárodní styky
21. Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování trestné činnosti s mezinárodním prvkem V - D V - D
Ochrana objektů, osob a předmětů
22. Ochrana objektů
a) systém a organizace ochrany objektů4) V - D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5) V - D
c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie České republiky V - D
d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České republiky V V V
e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušnin V V V
f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišť V V
23. Ochrana osob
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod6) V - D V - D
b) systém ochrany jiných osob7) V - D V - D
24. Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přeprav V - D V - D
25. Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochrany V - D
26. Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služeb V - D V - D V - D
Organizace a dislokace
27. Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky V
28. Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie České republiky V V V
Personální oblast
29. Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republiky V - D V - D V - D
Spojení
30. Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního spojení, včetně údajů o použitých prostředcích V - T
31. Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojení V - T
32. Systém kurýrní služby a kurýrní trasy V V
Správní činnosti
33. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů a listin proti padělání a pozměňování V - D V
Veřejná bezpečnost
34. Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu V V
35. Utajovaná bezpečnostní opatření a zákroky V - D V - D V - D
36. Rozpracované případy závažné trestné činnosti V V
Vyšetřování trestných činů
37. Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmi V - PT V - PT
3)   Útvar nebo organizační celek služeb nebo útvaru, které jsou uvedeny v § 33 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a o jehož určení rozhodl ministr.
4)   § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 326/1993 Sb.
5)   § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.
6)   § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.
7)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Organizace
1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin a o subjektech působících v tomto oboru V V
2. Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků Prům (MPO) P2-04 V V
3. Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmyslu V V
4. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected V V
5. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny V
6. Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetiky V
7. Projektová dokumentace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot V V
8. Situace produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot, na mapách v měřítku 1:50 000 a větším, ohraničených přečerpávacími stanicemi a sklady V V
Obchodně politické koncepce
9. Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky pro budoucí období V V
Dovoz a vývoz vojenského materiálu
10. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stran D V
11. Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o uskutečněných vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiál D D
b) ostatní vojenský materiál V
12. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízení V
13. Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů V
14. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního plynárenského systému V
15. Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního plynu V

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Územní
odbory
Přímo řízené
organizace
Organizace
1. Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit a potravin D D D D
2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod D D D D

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Resort Svaz Svazek Útvar
Automatizace a informatizace
1. Zvláštní programové a technické vybavení V - T V - D V - D V
2. Opatření a regulace přístupu k utajovaným informacím D D D D
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů
3. Informace z oblasti šifrové ochrany informací V - T V - T V - T V - T
4. Prostředky kryptografické ochrany informací V - PT V - PT V - PT V - PT
5. Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení

Tajné a Důvěrné

D - T D - T D - T D - T
6. Evidence pracovníků šifrové služby a určených osob pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné D V
Civilní ochrana
7. Podklady pro zabezpečení hospodářské mobilizace zdrojů k zahájení válečné výroby techniky a materiálu civilní ochrany D V
8. Dislokace a dokumentace objektů civilní ochrany D V
9. Programová struktura a cíle výstavby civilní ochrany D
10. Dokumentace rozvojových projektů V
11. Plán investičního rozvoje civilní ochrany V V
Finanční zabezpečení
12. Údaje o finančním zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro období ohrožení státu a období válečného stavu V - D V
Logistika vojsk
13. Souhrnná analýza o zabezpečení Armády České republiky materiálem a službami pro období ohrožení státu a období válečného stavu T D V - D
14. Souhrnný přehled o rozmístění a kapacitě muničních skladů, skladů pohonných hmot a skladů střelných zbraní D D D
15. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správ V - D V - D V - D V - D
16. Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazatele D
Objekty, prostory, stavby, zařízení a jejich výstavba
17. Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostor a zařízení D - T D D D
18. Souhrnná projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu V - T
Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost
19. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje V - T
Operační záležitosti
20. Souhrnné operační plány a bojové dokumenty k obraně České republiky D - PT D - T D D
21. Dílčí plány a pomocné dokumenty k obraně České republiky D - T V - D V V
22. Plány operací a bojové činnosti v době stavu ohrožení a za válečného stavu D - PT D - T V - T V - D
23. Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rok V - D V V
24. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech států Severoatlantické aliance V - T
25. Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech ostatních států D
Bojová a mobilizační pohotovost
26. Organizace a hodnocení bojové pohotovosti T D - T V - D V - D
27. Koncepce mobilizačního rozvinutí Armády České republiky T
28. Mobilizační plány a hodnocení mobilizační pohotovosti V - PT V - T V - D V - D
29. Doplňování ozbrojených sil České republiky mobilizačními zálohami D D V V
30. Evidence mobilizačních záloh (mužstva a poddůstojníků, praporčíků, důstojníků a generálů v záloze, věcných prostředků z civilního sektoru a ostatních věcných prostředků) V - D V - D V V
31. Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci a vojáky na trvalé dovolené V V
32. Evidence mužstva a poddůstojníků v základní (náhradní) službě V V
33. Mobilizační předpisy D
34. Mobilizační příprava vojsk vojenských územních orgánů státní správy D D V V
Organizace Armády České republiky
35. Válečné organizační struktury (schémata) Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace útvarů a válečných počtů T T D V
36. Působnosti součástí a zařízení za války D D V V
37. Tabulky počtů součástí a zařízení V
38. Soubor tabulek počtů součástí a zařízení za celou Armádu České republiky podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osob T D V
39. Skutečný charakter součástí (zařízení) a jejich dislokace, krytý legendovým názvem D
40. Přehled o otevřených názvech součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací T T D V
Personální práce
41. Perspektivní a roční plány doplňování velitelského sboru, kontrolní zprávy, rozbory a jejich plnění V
42. Osobní spisy generálů, důstojníků, praporčíků, poddůstojníků v další službě, absolventů škol důstojníků v záloze a občanských zaměstnanců V
43. Resortní katalog číselníků V
Strategie obrany státu, obranné plánování
44. Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státu D - T
45. Strategické záměry a plány výstavby resortu obrany D - T
46. Stav a prognóza vojenské strategické situace D
47. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiálu V - D
Systém plánování, programování a rozpočtování
48. Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtování V - D V - D V
49. Programový plán D D
50. Kalkulační listy D D V V
Topografická služba
51. Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj topografického zabezpečení a topografické služby Armády České republiky V - D V - D V V
52. Transformační vztahy pro převod prostorových, zeměpisných, geodetických a rovinných souřadnic mezi systémy WGS 84 a S 1942/83 a ostatními užívanými souřadnicovými geodetickými systémy určenými pro potřebu obrany státu V V V V
53. Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státu V V V V
54. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státu V - T V - T V - D V - D
55. Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení V - T V - T V - D V - D
Velení a spojení
56. Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využití D D
57. Jmenovité kmitočty D - PT D - T D - T D - T
58. Organizace, systemizace a ochrana spojovací soustavy V - T V - D V - D V
Vojenská policie
59. Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech  D V V V
60. Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnosti D V - D V - D V
61. Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojených měření elektromagnetického vyzařování D D
62. Bezpečnostní posouzení specifických pracovišť s omezeným vstupem osob D D
63. Systémy technické ochrany objektů Armády České republiky D D V V
64. Dopravně správní evidence D D V V
Všeobecné záležitosti
65. Organizace a činnost Inspekce ministra obrany V - T
66. Informace o zabezpečení státně důležitých letů V - D V - D
67. Zdravotní stav vojsk v období ohrožení státu a v období válečného stavu D
68. Hygienicko-epidemiologická situace v Armádě České republiky v období ohrožení státu a v období válečného stavu D
69. Standardizace V - T V V
Zahraniční styk
70. Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice V - D

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort Orgány a
organizace
s celostátní
působností
Orgány a
organizace s
regionální
a místní
působností
1. Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - D V - D
2. Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu V - T V - T V - T
3. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střežení V - D V - D V - D
4. Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím související V - D V - D V
5. Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní předpisy s tím související V - D V - D V
6. Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení atd.), včetně údajů o zabezpečení telekomunikačních a poštovních služeb pro tyto účely V - T V - D V - D
7. Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státu V - T
8. Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací.
Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh, přesné místo ukončení vedení a umístění důležitých orgánů státní správy
V - T V - D V - D
9. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných státních orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu V - D

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Úřad Organizace
Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. kategorie

1. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany T T
2. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany T T
3. Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti T T
4. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení T T
5. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení T T
6. Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky D D
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. kategorie
7. Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany D D
8. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany D D
9. Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti D D
10. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory D D
11. Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízení D D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie
12. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy T T
13. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení T T
14. Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízení D D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie
15. Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy D D
16. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravy D D

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti Komise pro cenné papíry

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Komise

1. Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických zájmů České republiky V - D

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Úřad

1. Bezpečnostní spis k navrhované osobě V - PT
2. Spis o bezpečnostní prověrce organizace V - PT
3. Evidence určených osob D
4. Organizace a systém ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně dokumentace, přístupových hesel, identifikačních kódů a dalších informačních hodnot sloužících k ovládání systému V - T
5. Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací D - PT
6. Souhrnné přehledy utajovaných skutečností evidovaných nebo uložených v ústředních registrech V - T
7. Souhrnná dislokace pracovišť Národního bezpečnostního úřadu a dislokace stanovených pracovišť V - D
8. Plán práce specializovaných pracovišť D - T
9. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémů V - PT
10. Souhrnné a dílčí údaje o výzkumně-vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémů V - PT
11. Návrhy šifrovacích algoritmů a šifrových systémů, včetně klíčového hospodářství V - PT
12. Kryptologické a kryptologicko-technické rozbory šifrovacích algoritmů a prostředků, včetně posudkové činnosti V - PT
13. Návrhy provozně-technické a výrobní dokumentace šifrovacích prostředků V - T
14. Návrhy norem pro provádění šifrové služby a provoz šifrovacích prostředků v působnosti Národního bezpečnostního úřadu V - T
15. Vstupní a výstupní informace z oblasti kryptoanalýzy V - PT
16. Tématické plány výuky a studijní materiály pro odbornou přípravu pracovníků kryptografické ochrany V - PT
17. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany V - T
18. Klíčové materiály kryptografických zařízení V - PT
19. Kryptografické prostředky a zařízení, včetně výrobní a provozní dokumentace V - PT
20. Koncepce a plány rozvoje výzkumu a vývoje kryptografických prostředků D - T
21. Řešení výzkumu a vývoje kryptografických prostředků V - PT
22. Výroba, zkoušení, provozování a evidence kryptografických prostředků V - PT
23. Podklady k provedení certifikace a metody, postupy a dílčí výsledky certifikačního řízení V - PT
24. Evidence pracovníků kryptografické ochrany mimo Národní bezpečnostní úřad V - T

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Služba

1. Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnost V - PT
2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečností V - PT
3. Plány zpravodajské činnosti D - PT
4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti V - PT
5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republiky V - PT
6. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj prostředků V - T
7. Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodaření V - T
8. Organizační struktura V - T
9. Dislokace a ochrana stanovených organizačních částí V - PT
10. Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánů D - T
11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany V - PT
12. Údaje o stanovených informačních zdrojích V - PT
13. Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnosti V - PT
14. Organizace spojení, informační systémy V - PT
15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské služby V - PT
16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci V - PT
17. Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské službě D - PT
18. Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské služby V - PT
19. Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992 z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam chráněného zájmu V - PT

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost Stupeň utajení

Kancelář

Bezpečnostní opatření
1. Program prezidenta republiky a osob, kterým je poskytována ochrana - do realizace D
2. Program státních návštěv - do realizace D
3. Komplexní systém zabezpečení korunovačních klenotů PT
4. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu D
5. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky T
Rozhodnutí prezidenta republiky
6. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii D
7. Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí o amnestii V

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
Úřad Oblastní
odbory
Organizace
1. Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřadu D V V - D

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Úřad Organizace
Bezpečnostní rada státu
1. Plánovací, přípravné a realizační dokumenty zpracovávané v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT
2. Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky T - PT
3. Zásady realizace opatření civilní ochrany vyplývající z prozatímní instrukce Ministerstva obrany pro činnost Úřadu vlády České republiky při přípravě k obraně České republiky V - T
Ochrana objektů
4. Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému vybraných objektů V - D V - D
Rada pro zpravodajskou činnost
5. Dokumentace související s jednáním Rady pro zpravodajskou činnost V - PT
6. Technické provedení interních telefonních sítí, poboček a jejich rozmístění V V

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadové Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
číslo Ústředí Pobočky Ostatní
Zpracování a přenos údajů v přenosových, výpočetních a informačních systémech
1. Provozní dokumentace kryptografické ochrany utajovaných skutečností V V
2. Klíčové materiály přenosových zařízení kryptografické ochrany utajovaných skutečností V V
3. Seznam kmitočtů a volacích znaků v bezpečnostní rádiové síti V V
Měnová oblast
4. Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopady V - T V
Umístění, přeprava a způsob zabezpečení zásob bankovek, ochrana osob a majetku
5. Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidel V
6. Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a čas V V
7. Manuál bezpečnostních operací V V
8. Projektová a uživatelská dokumentace technicko-bezpečnostních systémů V - D V
9. Přístupová hesla (kódy) k technicko-bezpečnostním systémům
a) systémový přístup V - D V
b) provozní přístup V V
c) správa personálních identifikačních čísel zaměstnanců V V
10. Výstupy technicko-bezpečnostních systémů s údaji o provozu V V
11. Soubor nebo zvláštní opatření k ochraně důležitých osob V - D
Bankovní operace se speciálními klienty
12. Souhrnné výkazy a sestavy pro speciální klienty, včetně stanovení systematiky skupinových účtů pro zatřiďování účtů a stanovení parametrů pro sestavení výkazů V V
13. Pokyny České národní banky, pracovní postupy k nim, podmínky, dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situací V V
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou
14. Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednání V
15. Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální techniky V - T V - T
16. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávek V V
Ostatní
17. Souhrnné zprávy, analýzy a hlášení týkající se organizovaného zločinu a zároveň kriminální trestné činnosti V V V".

4. Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. se zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

E-shop

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.