Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


82

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 1999,

kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Při povolování vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona a při stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových1) (dále jen "povolování") vodohospodářský orgán2) vychází z ukazatelů přípustného stupně znečištění vod (dále jen "ukazatele"), jejichž hodnoty jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení. Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem radioaktivních látek lze vydat jen se souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.3)

(2) Povolit vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona může vodohospodářský orgán jen ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech za podmínky, že vypouštěné odpadní vody budou vyčištěny, popřípadě upraveny tak, aby nezhoršily ani neohrozily jakost podzemních vod.

§ 2

Při povolování vodohospodářský orgán bere v úvahu všechny ukazatele a jejich přípustné hodnoty pro jednotlivé druhy odpadních, popřípadě zvláštních vod uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

§ 3

(1) Při povolování jsou ukazatele a jejich přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení závazné. Vodohospodářský orgán může s ohledem na místní vodohospodářské podmínky stanovit hodnoty ukazatelů i přísnější, případně stanovit i další ukazatele a jejich hodnoty, vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod. Při povolování vodohospodářský orgán přihlíží k ukazatelům a jejich přípustným hodnotám uvedeným v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Pokud jsou odpadní, popřípadě zvláštní vody vypouštěny z jednoho zdroje znečištění více výpustěmi, stanoví vodohospodářský orgán ukazatele a jejich hodnoty pro každou z nich; to se netýká výpustí dešťových oddělovačů na jednotných kanalizacích.

(3) Způsob a podmínky vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod během dešťového odtoku stanoví vodohospodářský orgán na základě místních vodohospodářských podmínek.

(4) Vodohospodářský orgán může při povolování vypouštění průmyslových odpadních vod uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob a chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.

(5) Vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod s hodnotami ukazatelů vyššími, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, lze povolit

a)   ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či rekonstrukcích zařízení ke zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení,
b)   v případech, kdy odpadní, popřípadě zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod.

§ 4

(1) Vodohospodářský orgán v povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod stanoví

a)   lhůtu, na kterou povolení vydává,
b)   přípustné množství vypouštěných vod za časové období a přípustné množství znečištění v nich,
c)   způsob, četnost a místo odběrů vzorků a měření objemu vypouštěných vod,
d)   způsob provádění rozborů vypouštěného znečištění pro jednotlivé ukazatele,
e)   způsob vyhodnocení těchto měření objemu a rozborů znečištění vypouštěných vod pro účely evidence a kontroly,
f)   způsob, formu a četnost předávání výsledků měření a rozborů vodohospodářskému orgánu,
g)   případné další podmínky; tyto podmínky nesmí být v rozporu se zvláštními předpisy.4)

(2) Není-li způsob provádění rozboru pro některý ukazatel stanoven technickou normou, stanoví jej vodohospodářský orgán v povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod po předchozím projednání s Ministerstvem životního prostředí.

§ 5

(1) V povolení vodohospodářský orgán stanoví pro jednotlivé ukazatele přípustné hodnoty (dále jen "hodnoty "p" ") pro koncentrace zjišťované z rozboru směsného vzorku vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vod a přípustné hodnoty (dále jen "hodnoty "m" ") pro koncentrace zjišťované z rozboru prostého vzorku vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vod. Pro vypouštění splaškových a městských odpadních vod stanoví hodnoty "p" a "m" do výše hodnot uvedených v příloze č. 1 části A tohoto nařízení. Pro vypouštění průmyslových odpadních vod stanoví hodnoty "p" do výše hodnot uvedených v příloze č. 1 části B tohoto nařízení.

(2) Minimální četnost a typ odebíraných vzorků vypouštěných odpadních vod pro posouzení souladu s hodnotami "p" stanovenými v povolení pro městské a splaškové odpadní vody je uvedena v příloze č. 4 tohoto nařízení. Pro průmyslové odpadní vody stanoví minimální četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod vodohospodářský orgán přiměřeně k požadavkům uvedeným v příloze č. 4 tohoto nařízení pro městské a splaškové vody.

(3) Pro posouzení souladu s hodnotami "p" stanovenými v povolení se v každém ukazateli připouští počet překročení v povolení stanovených hodnot "p" jednotlivými výsledky rozborů směsných vzorků odpadních, popřípadě zvláštních vod za posledních 12měsíců v závislosti na počtu vzorků v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto nařízení. Hodnota "m" nesmí být překročena.

(4) Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanovených v povolení jsou rozhodující výsledky rozborů vypouštěného znečištění provedených laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.5)

(5) Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství vypouštěného znečištění stanoveného v povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

§ 6

Pokud znečišťovatel v době nabytí účinnosti tohoto nařízení vypouští splaškové a městské odpadní vody do vod povrchových ze zdroje s velikostí znečištění do 5 000 ekvivalentních obyvatel nad rámec požadavků stanovených vodohospodářským orgánem podle dosud platných předpisů, může mu na jeho žádost vodohospodářský orgán vydat nové povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona, a to nejvýše do úrovně znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v období posledních 12 měsíců před nabytím účinnosti tohoto nařízení; toto nové povolení nahrazuje dosavadní platné povolení. Vodohospodářský orgán může v novém povolení stanovit přiměřenou lhůtu, ve které bude dosaženo ukazatelů a hodnot znečištění uvedených v tomto nařízení, a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění; při stanovení lhůty bere vodohospodářský orgán v úvahu oprávněné požadavky ochrany vod a možnosti technického řešení.

§ 7

Pokud povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod platná ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení neodpovídají požadavkům tohoto nařízení a nejde o případy uvedené v § 6, vydá vodohospodářský orgán na žádost znečišťovatele nové povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod vycházející z ukazatelů a hodnot znečištění uvedených v tomto nařízení; toto nové povolení nahrazuje dosavadní platné povolení. Vodohospodářský orgán může v novém povolení stanovit přiměřenou lhůtu, ve které bude těchto hodnot znečištění dosaženo, a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění; při stanovení lhůty bere vodohospodářský orgán v úvahu oprávněné požadavky ochrany vod a možnosti technického řešení.

§ 8

Vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod podle povolení vydaného podle § 6 nebo podle § 7 je považováno za vypouštění odpadních vod v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona do uplynutí lhůty stanovené vodohospodářským orgánem k dosažení hodnot ve vypouštěných odpadních vodách stanovených podle tohoto nařízení. Lhůta, ve které musí být ve vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vodách dosaženo hodnot stanovených tímto nařízením, bude vodohospodářským orgánem stanovena u zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel nejdéle do31. prosince 2005.

§ 9

Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.
2.   Nařízení vlády č. 185/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1999.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Ministr životního prostředí:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele a jejich přípustné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele vyjadřující stav vody v toku

1.    Biologický stav vod vyjádřený indexem saprobity biosestonu a makrozoobentosu (podle Pantle-Bucka) menší než 2,2 u vodárenských toků a menší než 3,2 u ostatních povrchových vod,6)
2.    stav povrchových vod umožňující normální život ryb pstruhovitých ve vodárenských tocích a kaprovitých v ostatních povrchových vodách,
3.   stav bez pachu u vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod,
4.    stav, při němž barevné změny nejsou patrné u vod vodárenských toků ve vrstvě do 20 cm, u ostatních povrchových vod do 10 cm,
5.    neporušená samočistící schopnost povrchových vod,
6.    stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji nežádoucích organismů (hodnoty chlorofylu-a při stanovení etanolem v období duben až říjen menší než 50
7.    stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením,
8.    stav povrchových vod, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke snížení produktivity vodního ekosystému ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organizmů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidů.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele a jejich hodnoty znečištění povrchových vod

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Minimální četnost odběru vzorků vypouštěných městských a splaškových odpadních vod

Velikost zdroje (EO)   Počet odběrů
do 500 stanoví vodohospodářský orgán individuálně a),*) 
501 - 5 000 4 vzorky ročně a)
5 001 - 25 000 6 vzorků ročně b)
25 001 - 100 000 12 vzorků ročně c)
nad 100 000 24 vzorků ročně c)

Vysvětlivky:

a)   Jedná se o dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Čas odběru vzorku určí vodohospodářský orgán tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení. Pokud je zákonem č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo vyhláškou č. 47/1999 Sb. stanoven jiný typ vzorku, použije se vzorek podle tohoto zákona a této vyhlášky.
b)   Jedná se o 24hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.
c)   Jedná se o 24hodinové směsné vzorky získané sléváním objemů 12 dílčích vzorků úměrných průtokům vody v intervalu 2 hodin.

Získávání směsných vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, například při silných deštích.

*)   Maximální počet odběrů jako u velikosti zdroje 501 - 5 000 EO.

Poznámka:

Vzorky vod odebraných nad rámec požadavků této přílohy musí být také rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Přípustný počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu "p" v období posledních 12 měsíců

Celkový počet vzorků   Přípustný počet nevyhovujících vzorků  
4 - 7 1
8 - 16 2
17 - 28 3
29 - 40 4
41 - 53 5
54 - 67 6
68 - 81 7
82 - 95 8
96 - 110 9
111 - 125 10
126 - 140 11
141 - 155 12
156 - 171 13
172 - 187 14
188 - 203 15
204 - 219 16
220 - 235 17
236 - 251 18
252 - 268 19
269 - 284 20
285 - 300 21
301 - 317 22
318 - 334 23
335 - 350 24
351 - 365 25

1)   Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 1 písm. b) zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 23/1992 Sb.
3)   § 8 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
4)   Například zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vyhláška č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
5)   § 5 zákona č. 58/1998 Sb.
6)   Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

E-shop

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

JUDr. Jiří Teryngel, Ing. Antonín Kreml - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně poslední novely účinné od 1. 2. 2009. Komentář je doplněn ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.