Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud se na něj vztahuje alespoň 1 z technických požadavků uvedených v příloze č. 1,
b)   zamýšleným použitím výrobku použití vztahující se na úlohu, kterou má výrobek při plnění technických požadavků uvedených v příloze č. 1,
c)   trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění ukazatele užitných vlastností stavby a vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi,
d)   stavební činností taková činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce.".

2. V § 1 odst. 2 se slova "v přílohách č. 2, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "v příloze č. 2 (dále jen "výrobky")".

3. V § 2 odst. 3 se slovo "všechny" nahrazuje slovy "z hlediska zamýšleného použití výrobku ve stavbě" a poslední věta se nahrazuje větou "Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba certifikát (dále jen "stavební technické osvědčení"), kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.".

4. V § 2 se doplňují nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posouzení shody") postupem posouzení shody vyznačeným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2.

(5) Pokud harmonizovaná česká technická norma přejímající harmonizovanou evropskou normu stanoví konkrétní postup posuzování shody, výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje posouzení shody tímto konkrétním postupem.

(6) V případech kusové výroby mohou výrobci nebo dovozci namísto postupů posuzování shody podle odstavce 4 zajistit posouzení shody postupem stanoveným v § 8, pokud v harmonizované české technické normě přejímající harmonizovanou evropskou normu není uvedeno jinak.

Kusovou výrobou se rozumí jednorázová výroba výrobků, bez ohledu na počet vyráběných kusů, zejména řemeslná výroba výrobků určených především pro památkově chráněné objekty nebo pro opravy a údržbu staveb, u které se nepředpokládá opakování výroby typově obdobného výrobku. Případné opakování výroby nebo dovozu typově obdobného výrobku, a to i u dovážených výrobků, se již nepovažuje za kusovou výrobu.".

5. V § 3 odst. 4 písm. g) se za slovo "jakosti" vkládají slova "z hlediska výrobní kontroly (dále jen "systém jakosti")".

6. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

7. V § 6 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

8. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "posouzení" vkládají slova "jím provozovaného".

9. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova za středníkem nahrazují slovy "tyto požadavky se považují za splněné, pokud jsou při výrobě uplatňovány české technické normy2) pro modely zabezpečování jakosti,".

Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)   ČSN ISO 9001, 9002 a 9003.".

10. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   pokud systém jakosti zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají technické specifikaci, vydá o tom certifikát,".

11. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

12. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ S VYZNAČENÍM POSTUPŮ POSOUZENÍ SHODY

1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Cement (pro obecné a zvláštní použití) § 5
2 Betonářská a předpínací výztuž, výrobky z této výztuže (svařované sítě, mřížoviny, pramence, předpínací kabely, lana a tyče) a jejich stykování § 5
3 Kanálky a pouzdra pro ochranu a vedení předpínací výztuže § 8
4 Popílek a struska jako aktivní složka maltovin a pro výrobu betonu a cementu § 5
5 Přírodní a umělé kamenivo do betonu § 5
6 Přísady do betonu (plastifikační, provzdušňovací atp.) § 5
7 Beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B 15) a vyšší § 5
8 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6
9 Stříkaný beton § 6
10 Malty k injektáži § 6
11 Sanační materiály pro betonové konstrukce dopravních staveb § 5
12 Prefabrikované nenosné betonové výrobky určené pro nekonstrukční použití (zejména ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, římsy, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění, nástupištní prefabrikáty) § 7
13 Prefabrikované betonové výrobky určené pro konstrukční použití (zejména stropní dílce, příhradové vazníky, sloupy a stožáry, dílce žebrových stropů, nosných a opěrných stěn, piloty, pražce, střešní dílce, sila, schodiště, mostní a tunelové dílce, dílce pro trubní a rámové propustky, tramvajové panely) § 5
14 Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro konstrukční použití § 6
15 Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro nekonstrukční použití § 8
16 Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z nehořlavé izolační hmoty (nebo z kombinace izolační hmoty a jiných nehořlavých hmot)
Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z izolačních hmot nebo jejich kombinací (třídy hořlavosti B, C)
§ 6
§ 5

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1
a)   Vápno pro stavební účely (vápna pálená, dolomitická, hydraulická pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stavební výrobu)
b)   Vápna (vápna pálená, dolomitická, hydraulická) pro účely neuvedené v bodě a)
§ 6
§ 8
2 Předem vyrobené dimenzované maltové směsi: - pro zdění a speciální účely
- pro omítky
Předem vyrobené maltové směsi pro zdění s předepsaným poměrem mísení vyrobené ze specifického podílu složek, u nichž lze předpokládat dosažení sdružených funkčních požadavků
§ 6
§ 8
§ 8
3 Zdicí prvky (pálené i nepálené) s charakteristickou pevností v tlaku
Zdicí prvky bez specifikace pevnosti v tlaku
§ 6
§ 8
4 Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační § 5
5 Zdicí prvky se zabudovanými nehořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni
Zdicí prvky se zabudovanými hořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni
§ 7
§ 5
6 Výrobky pálené stropní § 7
7 Pomocné prvky pro zděné konstrukce (výztuže ložných spár, spony, táhla, opěrné úhelníky, konzoly apod.) § 7
8 Sádrové tvárnice pro zdění bez požadavků na požární odolnost § 8

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Desky na bázi dřeva a dřevního odpadu bez povrchové úpravy nebo lakované, dýhované nebo laminované pro konstrukční a nekonstrukční prvky pro vnitřní a vnější použití § 6
2 Konstrukční výrobky z masivního dřeva:
a)   prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky - nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty
b)   sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce
§ 5
3 Dřevěné sloupy venkovního vedení § 6
4 Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva:
a)   prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky - nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty
b)   sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce
§ 5
5 Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky z masivního dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)
Spojovací prostředky pro ostatní výrobky ze dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)
§ 7
§ 8
6 Spojovací prostředky pro konstrukční dřevo (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky) § 6

4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Kovové konstrukční profily a plechy chráněné i nechráněné proti korozi povrchovou úpravou použité v kovových konstrukcích nebo ve spřažených ocelobetonových konstrukcích § 6
2 Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (např. nosníky, sloupy, schodiště, piloty, rámy, kolejnice, výhybky a křižovatky apod.) pro použití v nosných konstrukcích, základech staveb a dopravních stavbách § 6
3 Svařovací materiály § 6
4 Konstrukční spojovací prostředky pro nosné stavební konstrukce - nýty, čepy, šrouby, matice a podložky § 6

5. Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z hořlavých hmot (pro jakékoliv použití)
Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z nehořlavých hmot (pro jakékoliv použití)
§ 5
§ 7
2 Hydroizolační a parotěsné hmoty pro povlakové střešní krytiny při aplikacích vystavených ohni
Ostatní hydroizolační a parotěsné materiály pro povlakové střešní krytiny (spodní vrstvy střech)
Hydroizolační fólie pro povlakové střešní krytiny (vrchní vrstvy střech)
§ 5
§ 7
§ 6
3 Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby § 5
4 Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí § 7
5 Střešní krytiny z plochých a profilovaných plechů včetně příslušenství § 7
6 Střešní krytinové tašky, břidlice, desky, šindele včetně příslušenství § 7
7 Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z hořlavých hmot

Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z nehořlavých hmot

§ 5
§ 8
8 Římsové a okapové prvky, svody včetně upevňovacích prvků § 8
9 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se nevztahují technické požadavky požárních předpisů
§ 5
§ 6
10 Lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy § 7
11 Tmely pro stavební účely § 8
12 Požární tmely a ucpávky, tmely pro dopravní stavby § 5
13 Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky § 5
14 Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva u dopravních staveb § 5
15 Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva neuvedené v poř. čísle 14 § 7
16 Lepidla zajišťující statické spolupůsobení prvků konstrukcí § 5
17 Asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár vozovek a dilatací (kromě asfaltových směsí) § 5
18 Asfaltové směsi § 8

6. Stavební výrobky ze skla

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené a smaltované
Sklo protipožární
§ 7
§ 5
2 Izolační skla § 5
3 Stavební sklo profilované § 8
4 Sklo ploché pro stavební účely § 8
5 Skleněné tvárnice a dlaždice § 7

7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a potrubní rozvody vody

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy budov - zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura § 8
2 Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení § 7
3 Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů § 5
4 Výrobky pro kanalizační systémy s použitím v dopravních komunikacích a vně budov: vstupní a revizní šachty; ocelová stupadla a zábradlí pro vstupní a revizní šachty, nástavce vpustí
Poklopy a vtokové mříže
§ 8
§ 5
5 Odlučovače § 8
6 Lapoly § 5
7 Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky § 7
8 Kameninové, plastové, betonové, sklolaminátové a vláknocementové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy
Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy
§ 5
§ 7
9 Trubky, trouby, tvarovky, hadice a další díly z pryže nebo plastů určené pro tlakový rozvod vody § 5

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Požárně odolná okna, dveře a příslušné zabudované kování (závěsy a uzávěry) s použitím pro dělení požárních úseků § 5
2 Mechanicky ovládané dveře a vrata a příslušné kování (závěsy a uzávěry) § 5
3 Dveře, okna (neobsažené v poř. číslech 1 a 2) a střešní světlíky,příslušné kování (závěsy a uzávěry) § 7
4 Zárubně § 7

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (v inženýrských stavbách pro účely neuvedené v poř. čísle 2) § 6
2 Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (jako oddělovací vrstva v inženýrských a pozemních stavbách) § 8
3 Kovové kotvy do betonu a zdiva pro velká zatížení (včetně zálivkových kotev)
Kovové kotvy do betonu pro malá zatížení (pro upevňování nebo kotvení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace
§ 5
§ 6
4 Plastové kotvy do betonu a zdiva § 6
5 Konstrukční ložiska, dilatační podložky a závěry dilatačních spár (v pozemních a inženýrských stavbách dynamicky namáhaných)
Konstrukční ložiska ostatních staveb
§ 5
§ 7
6 Vybavení komunikací: výrobky pro značení vozovek, silniční dopravní značky a zařízení na řízení dopravy instalovaná stabilně, pouliční světelné stožáry, prvky pro záchytné systémy pro vozidla a chodce, včetně mostních zábradlí, zábrany u mostů § 5
7 Prvky pro protihlukové clony a clony proti oslňování pro vybavení komunikací § 7
8 Pražce (mostnice) z masivního dřeva § 5
9 Pražce kovové § 6
10 Prvky pro upevnění kolejnic a pražců § 6
11 Montované vnitřní příčky pro oddělení požárních úseků a prostorů s jinými zvláštními riziky
Montované příčky ostatní
§ 7
§ 8
12 Konstrukční těsněné systémy zasklení pro závěsové stěny pro vnější stěny a zastřešení § 5
13 Závěsové stěny požárně odolné
Závěsové stěny ostatní
§ 5
§ 7
14 Hydraulická silniční pojiva pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stabilizaci silničního podkladu § 6
15 Popílky pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy § 6
16 Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních důlních děl zasypáním § 7
17 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy, granulát pro rekultivaci báňských výsypek
§ 7
18 Výrobky pro zpevněné povrchy dopravních komunikací: dlažební prvky s hladkým nebo plastickým povrchem zahrnující dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky, povrchově upravené plechové kryty, břidličné desky, dlaždice, mozaiky, pálené dlaždice, teracové dlaždice, plechová mřížovina, mřížky, rošty, silniční dílce, krajníky, staničníky, vegetační dílce § 8
19 Kamenivo tříd A, B, C pro silniční a drážní stavby § 5
20 Pojiva ze syntetických pryskyřic § 5
21 Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené § 7
22 Prefabrikovaný drenážní podmok § 7
23 Výrobky pro drenáže neuvedené v poř. čísle 22 § 8
24 Horninové kotvy § 5
25 Izolátory proti kmitání a tlumiče § 5
26 Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky § 5
27 Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se vztahují požárně bezpečnostní požadavky
Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se nevztahují požárně bezpečnostní požadavky
§ 7
§ 8

10. Technická zařízení staveb

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů
Přetlakové komíny
§ 6
§ 5
2 Komínové hlavy § 8
3 Výrobky pro: požární detekci/poplach, potlačení a hašení požáru, potlačení výbuchu, řízení požáru a kouře § 5
4 Protipožární uzávěry mimo výrobky uvedené pod pořadovým č. 1, tab. 8 § 5
5 Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění, tepelná čerpadla a zásobníky § 7
6 Domovní spalovací topná zařízení na pevná a kapalná paliva § 7
7 Radiátory a sluneční kolektory § 7
8 Chladicí, ventilační a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky § 7
9 Rozvodné systémy chladicích, ventilačních a klimatizačních zařízení § 8
10 Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro rozvody § 8
11 Zabezpečovací armatury (pojistné ventily apod.) od jmenovité světlosti DN 6 a od jmenovitého tlaku PN 6 určené
- pro plyny
- pro ostatní média

§ 5
§ 7
12 Domovní armatury a regulátory od jmenovité světlosti DN 6 a do jmenovitého tlaku PN 5 určené pro plyny § 7
13 Regulátory tlaku (kromě určených pro plyny) od jmenovité světlosti DN 25 a od jmenovitého tlaku PN 10 § 7
14 Prvky pro hromosvody a uzemnění silových zařízení a hromosvodů § 5
15 Požární výtahy z hlediska požární bezpečnosti
Požárně odolné šachetní dveře výtahů
§ 5
16 Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny § 5
17 Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav nízkého napětí (NN) § 7
18 Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav malého napětí (MN) § 7

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Výrobky pro pevné podlahové povrchy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy:
*   prvky - dlažební prvky, parkety, dlaždice, mozaiky, mřížové kryty, dilatační prvky, podlahové mřížky, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a stěrkové povrchy
*   sestavy - zvýšené přístupové podlahy, zdvojené podlahy
§ 7
2 Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro vnitřní použití § 7
3 Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro venkovní použití § 8
4 Obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (např. obklady z plastů, vláknocementových desek, prvky pro vnější a vnitřní povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina) § 7
5 Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro vnitřní nebo povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- požární ochranu stěn nebo podhledů, bezpečnost při užívání, hygienu
- požární bezpečnost
Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- ochranu proti hluku, pronikání vody a úsporu energie a tepla

§ 7
§ 5
§ 8
6 Sádrové výrobky - sádrové desky, tvárnice a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků (pro požárně dělicí konstrukce a protipožární obklady), pro dřevěné střešní konstrukce § 7
7 Sádrové výrobky - sádrové desky, podhledové prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků (pro ostatní účely neuvedené v poř. čísle 6) § 8

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení

Poř.
číslo 
Název skupiny výrobků Postup
posuzování 
shody
1 Výrobky pro zdravotně technické vybavení (umyvadla, dřezy, vany, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody, splachovací nádrže, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky)
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z:
- hořlavých hmot
- nehořlavých hmot
§ 8
§ 5
§ 7".

14. Přílohy č. 3, 4 a 5 se zrušují.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.