Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č. Název položky
1 dřevěné podlahové dílce na lešení
2 hadice pryžové svářečské (kromě určených pro použití v podzemí)
3 palety
4 lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
5 regály kovové nepřemístitelné kotvené i nekotvené do výšky 6 m
6 nářadí elektrotechnická určená pro práce pod napětím do 1 000 V střídavého a 1 500 V stejnosměrného proudu (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
7 hlídače plamene a programátory určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
8 hořáky monoblokové, předtopeniště; systémy zabezpečovací a ovládací pro hořáky včetně hořáků dodávaných kusově na základě specifických požadavků uživatele, jsou-li na kapalná paliva; autoklávy, pece, pícky na kapalná paliva
9 hořáky na kapalná paliva
10 hořáky na plynná paliva bez ventilátoru
11 regulační a uzavírací prvky určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
12 zařízení na spalování komunálních odpadů
13 soupravy vytápěcí vzduchové na kapalná paliva (kromě domovních spalovacích topných zařízení)
14 ohřívače, pece, vařiče, trouby, varná tělíska, grily a opékače kombinované, kde zdrojem vytápění jsou kapalná, tuhá paliva nebo elektrická energie v kombinaci s nimi
15 zařízení pro vaření, ohřívače talířů (ze železa nebo oceli), přístroje na vaření nebo ohřívání z mědi, u nichž jsou zdrojem energie pro vytápění kapalná, tuhá paliva nebo pára
16 prostředky závěsné a pracovní k jeřábům - prostředky k zavěšení a uchopení břemen a vázací prostředky (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
17 zařízení pro napájení elektrických ohradníků
18 zásuvky a vidlice pro domácnost
19 elektrochemické zdroje primární (články a baterie)
20 olověné články a baterie s kyselým elektrolytem
21 články a baterie s alkalickým elektrolytem
22 analyzátory laboratorní hořlavých a toxických plynů a par v normálním provedení
23 přístroje a zařízení laboratorní jednoúčelové a pro zjišťování a měření škodlivin a jiných látek v ovzduší a prostředí
24 analyzátory a členy převáděcí pro analýzu hořlavých a toxických plynů a par, včetně přístrojů pro měření jejich koncentrace, v normálním provedení
25 soupravy vytápěcí kolejových vozidel na plynná, kapalná nebo tuhá paliva
26 hořlavé kapaliny (hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí v rozmezí nad 55 oC do 250 oC)
27 hořlavé plyny (hořlavé plyny podle ČSN 07 8304, které jsou hořlavé s teplotou vznícení do 500 oC, a zkapalněné uhlovodíkové plyny podle ČSN 65 0205 s teplotou vznícení do 650 oC)
28 hořlavé tuhé hmoty (hmoty s teplotou tání nebo odkapávání větší než 35 oC a hmoty, které nemají bod tání, s teplotou vznícení do 350 oC)
29 výrobky z pryže, pokud jsou určeny k tomu, aby přicházely do přímého styku s lidským organismem, (kromě výrobků přicházejících do styku s ústy kojence - např. savičky, sosáky, chrániče prsu)
30 bezpečnostní značky a tabulky
31 inertní prach určený k poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování protivýbuchových uzávěr prachových, lignitový prach na nevýbušnost
32 aktovky školní
33 každý druh a typ dveřního křídla, hrázových dveří, dveří pro průlez, hrázové lutny, lutnového poklopu, průvětrníku a průchodu pro dopravník hrázového objektu, používaný při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
34 výrobky pro označení konce soupravy při dopravě důlní lokomotivou
35 zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg".

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č. Název položky
1 pyrotechnické předměty pro zábavné a technické účely
2 pásy dopravní z PVC pro povrchovou těžbu a pro chemické provozy
3 přenosné hasicí přístroje
4 zemědělské a lesnické traktory, tj. silniční vozidla podle § 1 zákona č.  38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, jejichž definice je uvedena v § 81 odst. 1 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
5 bižuterie kovová, též potažená drahými kovy
6 kartáče na vlasy, na ruce a koupelové, kartáčky zubní, kartáče a štětce kosmetické, štětce holicí
7 hasicí přístroje pojízdné a přívěsné
8 hasiva (kromě vody bez přísad)
9 hořlavé kapaliny (hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí do 55 oC)
10 požární hadice
11 požární proudnice a požární armatury
12 požární hadicové a hydrantové systémy
13 výrobky určené pro použití při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na povrchu, a to
a)   výrobky z plastických hmot, dopravníkové pásy a řemeny včetně klínových,
b)   ocelová lana délková a ocelová lana s oky, třecí kotouče těžních strojů proti skluzu lana, přístroje pro nedestruktivní kontrolu lana, pružiny mechanizmu záchytů těžní klece,
c)   hadice se strojírenským šroubením nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké,
d)   trubky a hadice se strojírenským šroubením pro zvlášť vysoké tlaky,
e)   prostředky závěsné a pracovní k jeřábům (prostředky k zavěšení a uchopení břemen, vázací prostředky),
f)   důlní těžní zařízení,
g)   brzdné vozíky závěsných drah a vozy pro dopravu osob
14 výrobky určené pro použití v podzemí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a to
a)   lutny textilní lnářské důlní větrací,
b)   detekční trubice,
c)   hadice pryžové svářečské,
d)   pásy pryžové dopravní a řemeny pryžové klínové hnací,
e)   trubky a hadice z plastů,
f)   skleněné detektory a nasávací zařízení,
g)   ocelová poddajná důlní výztuž pro důlní dílo a spojovací materiál pro tuto výztuž,
h)   bezkolejové stroje, pásové a hřeblové dopravníky, a to včetně jejich kotvicího zařízení
15 obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží, a to
a)   pytle a pytlíky z textilní tkaniny,
b)   bedny a sudy dřevěné,
c)   pytle z papíru včetně kombinace s jiným materiálem,
d)   kartony, krabice a bedny z vlnitého papíru nebo vlnité lepenky,
e)   skládací kartony, krabice a bedny z nezvlněného papíru,
f)   sudy a skladovací krabice z papíru, kartonu a lepenky,
g)   pytle z polymerů ethylenu,
h)   pytle z plastů (kromě polymerů ethylenu),
i)   krabice, bedny ap. výrobky z plastů,
j)   sudy a kanistry z plastů,
k)   kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu,
l)   kombinované obaly s vnitřní nádobou ze skla,
m)   kombinované obaly s vnitřní nádobou z keramiky nebo porcelánu,
n)   nádrže, zásobníky a kontejnery ze železa, oceli nebo hliníku s objemem od 300 do 3 000 litrů mimo tlakové - obaly typu IBC,
o)   sudy, bubny ap. nádoby a obaly ze železa nebo oceli s objemem do 300 litrů (pokud nejsou určeny pro stlačené nebo zkapalněné plyny),
p)   drobné kovové obaly mimo hliníkové,
q)   hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné zásobníky do 300 litrů,
r)   kontejnery, zvláště konstruované a vybavené pro 1 nebo více druhů dopravy (jen nádoby pro volně ložené látky - obaly typu IBC)
16 výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to
a)   žebříky,
b)   hydraulická vyprošťovací zařízení,
c)   zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,
d)   požární čerpadla,
e)   záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),
f)   zvedací vaky
17 prostředky lidové zábavy - zařízení s pohyblivými stanovišti osob
18 obaly určené k tomu, aby přicházely do přímého styku s tabákem, tabákovými výrobky, kosmetickými, mycími a pracími prostředky pro osobní potřebu, pokud obsahují kovové části přicházející do přímého styku s uvedenými výrobky".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - dědické právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - dědické právo, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.