Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


75

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 1998 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.*),**)

Rozhodnutí č. 6/98 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 1999.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ČESKOU REPUBLIKOU
Rada přidružení

ROZHODNUTÍ Č. 6/98
Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
ze dne 21. prosince 1998
o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Rada přidružení,

majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) podepsanou v Bruselu 4. října 1993 a zvláště článek 38 Protokolu 4;2)

vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" uvedeného v Protokolu 4 k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru (dále jen "EEA"), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 4 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím ke zvláštnímu ujednání o průmyslových výrobcích mezi Společenstvím a Tureckem by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění obchodu a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 4;

vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

rozhodla takto:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i)   "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Společenství nebo České republice.";

2. Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

"Článek 3
Kumulace v Evropském společenství

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku2) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Společenství sdělí České republice prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (CSeries) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 4
Kumulace v České republice

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku2) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Česká republika sdělí Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (CSeries) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.";


1)   Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2)   Kumulace stanovená tímto článkem se nevztahuje na materiály původní v Turecku, které jsou uvedeny v seznamu přílohy V k tomuto protokolu.

3. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

"Článek 12
Územní princip

1. Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo České republice.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a)   zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
b)   nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:

a)   uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a
b)   celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:
i)   zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a
ii)   celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku, a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.";

4. V článcích 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 se text "uvedené v článku 4" nahrazuje textem "uvedené v článcích 3 a 4";

5. V posledním odstavci článku 15 (6) se datum "31. prosince 1998" nahrazuje datem "31. prosince 2000";

6. V odstavci 1 článku 26 se odkaz "C2/CP3" nahrazuje odkazem "CN22/CN23";

7. V příloze I poznámce 5.2:

a)   mezi odseky
"- umělá chemická vlákna" a
"- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu"
se doplňuje následující:
"- elektrovodivá vlákna";
b)   ruší se pátý příklad ("Koberec se střapci... je splněno hmotnostní kritérium.");

8. Příloha II se pozměňuje následujícím:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

9. Za přílohu IV se doplňuje následující:

"PŘÍLOHA V

Seznam výrobků původních v Turecku, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 1999.

Dáno v Bruselu dne 21. prosince 1998.

Za Radu přidružení:
J. Kavan v. r.
předseda
G. Testa v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci


*)   Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
**)   Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.
1)   OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2.
2)   Protokol 4 byl nahrazen Rozhodnutím č. 3/96 Rady přidružení (OJ L 343, 31. 12. 1996, str. 1).

E-shop

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - smluvní právo

Nový občanský zákoník - smluvní právo

Novotný, Budíková, Ivičičová, Kedroňová, Štrosová, Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.