Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


OPATŘENÍ
Ministerstva financí

ze dne 12. března 1999,

kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "celní zákon"):

Článek 1

1. Při uvádění údajů do odstavce 8 Jednotné celní deklarace1) (dále jen "Deklarace") se místo textu uvedeného pod body 18 a 19 přílohy č. 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, (dále jen "vyhláška") použijí ustanovení, která zní:

"(18) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) dovozce, kterým je kupující ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží v zahraničí kupováno, je dovozcem příjemce zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho DIČ nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČO. Je-li dovozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li dovozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Je-li zásilka určena pro více dovozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

(19) Při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.".

2. Při uvádění údajů do odstavce 14 Deklarace se místo textu uvedeného pod bodem 33 přílohy č. 16 k vyhlášce použije ustanovení, které zní:

"(33) Nelze-li z prostorových důvodů uvést při dovozu a vývozu údaje o zastoupené osobě dle bodů 30 a 31, mohou být při dovozu uvedeny do odstavce C Deklarace a při vývozu do odstavce 8 Deklarace.".

3. Při uvádění údajů do odstavce 17 Deklarace se místo textu uvedeného pod bodem 44 přílohy č. 16 k vyhlášce použije ustanovení, které zní:

"(44) Při vývozu a společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem z části VI. této přílohy.".

4. Při uvádění údajů do odstavce 25 Deklarace se místo textu uvedeného pod bodem 68 přílohy č. 16 k vyhlášce použije ustanovení, které zní:

"(68) Při dovozu a při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70 při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice nebo, nejsou-li státní hranice překračovány, druh dopravy při vstupu do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nemůže-li deklarant na listy 1, 2 a 3 Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy, může tento údaj uvést do listu 2 Deklarace až před předložením vývozních dokladů celnímu úřadu, který bude potvrzovat výstup zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".".

5. Při uvádění údajů do odstavce 33 Deklarace a Jednotné celní deklarace doplňkové1) (dále jen "Doplňkové deklarace") se použije nové ustanovení, které včetně poznámek pod čarou č. 2) a 3) zní:

"(92a) Má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh2) obsažený v jakýchkoliv směsích s jinými látkami a podíl lihu ve směsi, která není nápojem, činí více než 15 % absolutního alkoholu3) v objemu všech látek ve směsi obsažených, uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva kód "SL".


2)    § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
3)    § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb.".

6. Při uvádění údajů do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace se místo textu uvedeného pod body 121 a 122 přílohy č. 16 k vyhlášce použijí ustanovení, která zní:

"(121) V režimu vývozu a v režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace. Je jí cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace, snížená o přímé obchodní náklady, které tuzemskému vývozci vznikají v zahraničí a do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance. Není-li za zboží inkasováno, ale naopak placeno, uvádí se namísto ceny franko české hranice kód "0".

(122) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky, včetně ceny skutečně placené nebo která má být zaplacena za zušlechtěné zahraniční zboží, snížené o přímé obchodní náklady zahraniční. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.".

7. Při uvádění údajů do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace se použije nové ustanovení, které zní:

"(122a) Je-li propouštěno zboží do režimu volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí zpracovatelské náklady na zušlechtěné deklarované výrobky.".

8. Při uvádění údajů do odstavce 46 Deklarace a Doplňkové deklarace se místo textu uvedeného pod body 135 a 138 přílohy č. 16 k vyhlášce použijí ustanovení, které zní:

"(135) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, jsou cenou obchodní parity zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky.

(138) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity součet ceny obchodní parity dočasně vyvezeného zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a zpracovatelských nákladů na zpět dovážené zušlechtěné výrobky.".

Článek 2

Do seznamu kódů celně schválených určení uvedeného v části XI. přílohy č. 16 k vyhlášce se doplňuje:

"11   propuštění zboží do režimu vývozu, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku".

Článek 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1999.

Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.


1)   § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

E-shop

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Michaela Černínová, Karel Černín, Michal Tichý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a ...

Cena: 1 120 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.