Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


53

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. října 1996 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 2. ledna 1999. Tato dohoda nahrazuje ve vztazích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 5. října 1987, vyhlášené pod č. 35/1988 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Vláda České republiky

a

vláda Spolkové republiky Německo,

vědomy si velkého významu, který je ochraně životního prostředí v obou státech přikládán,

vedeny ustanoveními Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,

v souladu se závěry a s deklarací Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru z roku 1992, zvláště se zřetelem na uskutečnění zásady udržitelného rozvoje,

při poznání nutnosti využívání přírodních zdrojů způsobem únosným pro životní prostředí,

v přesvědčení, že těsná spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí založená na oboustranné důvěře přináší výhody oběma stranám a přispívá k upevnění dobrých sousedských vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen "smluvní strany") budou spolupracovat v oblasti ochrany životního prostředí na základě rovnoprávnosti, vzájemnosti a k oboustrannému užitku.

2. Cílem spolupráce je trvalé zlepšování stavu životního prostředí

a)   zmírněním škodlivých vlivů na životní prostředí;
b)   využíváním přírodních zdrojů způsobem únosným pro životní prostředí;
c)   ochranou, péčí a rozvojem místu odpovídající rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, jejich společenstev a stanovišť.

Článek 2

1. Smluvní strany budou spolupracovat zejména v oblasti zlepšování čistoty ovzduší, v oblasti ochrany vod, půdy, přírody a péče o krajinu včetně ochrany lesů.

2. Těžiště spolupráce spočívají zejména ve

a)   výměně informací a zkušeností v otázkách legislativy a veřejné správy v oblasti životního prostředí;
b)   shromažďování a analýze údajů o stavu životního prostředí a je ovlivňujících faktorů, jakož i výměně těchto informací;
c)   ekologické výchově, vzdělávání a veřejné osvětě;
d)   výměně informací a zkušeností souvisejících s technologiemi šetřícími životní prostředí a usnadňování jejich uplatnění a výměny;
e)   výměně informací a zkušeností týkajících se postupů racionálního využití surovin a energie;
f)   výměně informací a zkušeností ve všech otázkách odpadového hospodářství;
g)   výměně informací a zkušeností týkajících se posuzování a odstraňování starých ekologických škod;
h)   výměně informací a zkušeností v otázkách managementu ochrany životního prostředí;
i)   koordinaci strategií v oblasti mezinárodní politiky životního prostředí.

3. Spolupráce v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995.

Článek 3

1. Smluvní strany budou spolupracovat v pohraničních pásmech se zvláštním zřetelem na ochranu životního prostředí.

2. V popředí spolupráce má být zjišťování, hodnocení a zmírňování zatížení životního prostředí v pohraničních pásmech, stejně jako udržování přírody a krajiny v pohraničních pásmech.

3. Smluvní strany budou ve vzájemné shodě stanovovat v pohraničních pásmech území vyžadující zvláštního zřetele z hlediska ochrany přírody a krajiny a budou dohadovat opatření zaměřená na ochranu životního prostředí v těchto územích.

4. Za účelem zlepšení stavu životního prostředí v pohraničních pásmech budou smluvní strany v souladu se svými cíli v politice životního prostředí podporovat přeshraniční spolupráci mezi místními orgány a jinými institucemi vykonávajícími veřejnou správu při respektování vnitrostátního práva států obou smluvních stran.

5. Smluvní strany podpoří spolupráci zemí Spolkové republiky Německo s příslušnými orgány České republiky, zejména v pohraničních pásmech.

Článek 4

1. Smluvní strany přijmou vhodná a účinná opatření k zabránění a zmírnění závažných škodlivých vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice.

2. Smluvní strana, na jejímž výsostném území je zamýšlená činnost spojená se značnými škodlivými vlivy přesahujícími státní hranice, zhodnotí škodlivý vliv činnosti na životní prostředí. Přitom budou prověřeny také možné škodlivé vlivy na životní prostředí na výsostném území státu druhé smluvní strany. O zamýšlené činnosti uvědomí co nejdříve druhou smluvní stranu, nejpozději však v okamžiku, ve kterém bude informovat vlastní veřejnost; sdělí jí potřebné údaje a nabídne odpovídající konzultace.

3. Až do vstupu Úmluvy o hodnocení vlivu na životní prostředí přesahujícího státní hranice ze dne 25. února 1991 v platnost budou obě smluvní strany tuto úmluvu předběžně provádět v největším možném rozsahu a v souladu se svým vnitrostátním právem.

Článek 5

1. Smluvní strany se budou co nejdříve informovat o průmyslových haváriích a ostatních mimořádných případech znečištění životního prostředí, pokud existuje obava, že tato znečištění představují nebezpečí ohrožení člověka nebo životního prostředí na výsostném území státu druhé smluvní strany.

2. Dojde-li na výsostném území státu jedné smluvní strany k průmyslové havárii nebo k mimořádnému případu podle odstavce 1, zavede tato smluvní strana co nejdříve účinná opatření k odstranění jejich příčin a k omezení jejich účinků a bude o tom druhou smluvní stranu informovat.

3. Smluvní strany vyvinou za účasti orgánů státní správy oboustranný varovný a informační systém pro průmyslové havárie a ostatní mimořádné případy podle odstavce 1 a budou při odstraňování těchto znečištění a jejich následků spolupracovat.

4. Pro hraniční vody platí jiné mezinárodní smlouvy.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat při zamezování ilegálním vývozům a dovozům odpadů a látek ohrožujících životní prostředí.

Článek 7

1. K provádění této dohody bude vytvořena společná komise pro životní prostředí.

2. Každá smluvní strana sdělí do tří měsíců po vstupu této dohody v platnost druhé smluvní straně vedoucího své delegace.

3. Společná komise pro životní prostředí zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. V případě důležitých otázek životního prostředí týkajících se obou smluvních stran vypracovává konkrétní návrhy řešení.

4. Společná komise pro životní prostředí může v jednotlivých případech zřídit pracovní skupiny.

Článek 8

V rámci této dohody se budou uskutečňovat pracovní setkání, odborné vědecké akce, výměna odborníků, vzdělávací a doškolovací aktivity, předávání vědeckých a technických informací a provádět společné záměry. Na spolupráci se přitom mohou podílet zástupci hospodářství, vědy a nevládních ekologických organizací.

Článek 9

Vycházejíce z cílů této dohody podpoří smluvní strany vytváření a rozvíjení kontaktů a spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi místními a jinými institucemi vykonávajícími veřejnou správu, jakož i jinými institucemi, organizacemi a podniky v rámci jejich kompetence a odpovědnosti.

Článek 10

Orgány zodpovědnými za koordinaci a organizaci spolupráce v rámci této dohody jsou na české straně Ministerstvo životního prostředí České republiky a na německé straně Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

Článek 11

1. Smluvní strany mohou předávat výsledky své spolupráce po vzájemné dohodě třetím stranám. Výměna informací a jejich předávání třetím stranám se uskutečňuje za dodržení právních předpisů států smluvních stran a závazků z mezinárodních smluv, kterými jsou smluvní strany vázány.

2. Výměna informací vztahujících se k osobám a takových informací, které jsou předmětem podnikového a obchodního tajemství, musí být mezi smluvními stranami dohodnuta odděleně.

Článek 12

Smluvní strany nesou vždy své náklady vyplývající z provádění této dohody. V jednotlivých případech může být dohodnuta jiná úprava.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost měsíc po dni doručení pozdější nóty o tomto vnitrostátním schválení.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může dohodu písemně vypovědět. Platnost dohody skončí šest měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek 15

Tato dohoda nahrazuje ve vztahu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 5. října 1987.

Dáno v Bonnu dne 24. října 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Jiří Skalický v. r.
ministr životního prostředí

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Dr. Werner Hoyer v. r.
státní ministr,
Ministerstvo zahraničních věcí
Dr. Angela Merkel v. r.
spolková ministryně
pro životní prostředí,
ochranu přírody a bezpečnost reaktorů

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Zvláštní soudní řízení

Zvláštní soudní řízení

JUDr. Miloslava Wipplingerová, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, JUDr. Kristýna Spurná - Wolters Kluwer, a. s.

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Problematika zvláštních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.