Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 42/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 16, ze dne 26. 2. 1999
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

42

VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 10. února 1999

o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 79 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):

§ 1
Základní ustanovení

(1) Písemnou žádost o akreditaci studijního programu (dále jen "žádost") předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vysoká škola nebo jiná právnická osoba se sídlem v České republice zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností nebo právnická osoba, která žádá o udělení státního souhlasu, (dále jen "žadatel"). Žádost podepisuje

a)   rektor veřejné nebo státní vysoké školy,
b)   orgán soukromé vysoké školy, který vykonává působnost rektora,
c)   statutární orgán jiné právnické osoby se sídlem v České republice zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností,
d)   statutární orgán právnické osoby, která žádá o udělení státního souhlasu, nebo
e)   zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola.

(2) Žádost s uvedením názvu a sídla žadatele se předkládá ministerstvu ve trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě. U právnické osoby, která žádá o udělení státního souhlasu, je žádost podle odstavce 1 součástí žádosti o udělení státního souhlasu.

Obsah žádosti
§ 2

(1) Žádost obsahuje vedle náležitostí stanovených zákonem o vysokých školách též

a)   název studijního programu s přihlédnutím k číselníku kmenových oborů;1)
b)   názvy a charakteristiky studijních oborů, pokud se studijní program na obory dělí, včetně možných kombinací studijních oborů;
c)   cíle studia společné pro celý studijní program a specifické pro jeho jednotlivé studijní obory, pokud se studijní program na obory dělí;
d)   profil absolventa studijního oboru, který obsahuje
1.   vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností,
2.   charakteristiku profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, dalších možností jeho uplatnění a charakteristiku zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání;
e)   podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení podle § 3;
f)   pro bakalářský studijní program a pro magisterský studijní program další náležitosti podle § 4;
g)   pro doktorský studijní program další náležitosti podle § 5.

(2) Součástmi žádosti jsou rovněž

a)   doklady o zabezpečení studijního programu (§ 6 až 8),
b)   záměr rozvoje a odůvodnění studijního programu (§ 9 a 10).

§ 3

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení, jsou stanoveny

a)   v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu
1.   studijním plánem, a to v souladu se studijním a zkušebním řádem,
2.   obsahem a rozsahem státních závěrečných zkoušek;
b)   v doktorském studijním programu
1.   individuálním studijním plánem,
2.   obsahem a rozsahem státní doktorské zkoušky a požadavky na prokázání předepsaných znalostí.

§ 4
Bakalářský studijní program a magisterský studijní program

(1) Kromě požadavků vyplývajících z § 2 bude žádost dále obsahovat

a)   charakteristiku studijního předmětu v prezenční formě studia, která obsahuje
1.   název studijního předmětu,
2.   vymezení studijního předmětu nebo jeho části na povinný, povinně volitelný nebo volitelný,
3.   celkový hodinový rozsah studijního předmětu s rozdělením podle způsobu výuky anebo jiné vyjádření rozsahu studijního předmětu,
4.   seznam odborné literatury, ve které je obsažen základ předmětu,
5.   u povinných a povinně volitelných studijních předmětů stručnou anotaci vymezující cíle studijního předmětu a jeho obsahové zaměření;
b)   pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, které tvoří
1.   stanovení znalostí, vědomostí a dalších předpokladů pro přijetí ke studiu,
2.   vymezení období výuky a přípravy na zkoušky, období zkoušek, odborných praxí a prázdnin v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia vyjádřené v týdnech,
3.   pravidla zařazování jednotlivých studijních předmětů nebo jejich částí do studijního plánu z hlediska jejich obsahové a časové návaznosti,
4.   způsoby a podmínky kontroly studia podle studijního plánu,
5.   stanovení obsahu a rozsahu odborné praxe v prezenční formě studia v bakalářském studijním programu na neuniverzitní vysoké škole (dále jen "profesní bakalářský program"); v ostatních typech studijních programů podle potřeby;
c)   návrh témat
1.   bakalářských prací, jsou-li součástí státních závěrečných zkoušek v bakalářském studiu,
2.   diplomových prací magisterského studia.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) pro pravidla a podmínky pro zařazování odborné praxe do studijního plánu profesního bakalářského programu platí přiměřeně. Přílohou je přehled návrhu pracovišť s uvedením jejich právní formy, kde se praxe bude konat, a případné doložení jejího smluvního zabezpečení alespoň na standardní dobu studia.

(3) Pro distanční nebo kombinovanou formu studia v bakalářském studijním programu, profesním bakalářském programu a magisterském studijním programu se kromě rozsahu studijního předmětu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 stanoví rozsah konzultací a dalších způsobů výuky, které se uskutečňují za přítomnosti studenta. Ustanovení odstavce 1 písm. b) bodů 2 a 5 platí přiměřeně.

(4) Součástí pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů studia uvedeného v odstavci 3 dále je

a)   vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění nebo dalších služeb nabízených studentům v jednotlivých akademických rocích, spolu se stanovením jejich povinných a nepovinných částí,
b)   rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů,
c)   charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií. Přílohou žádosti jsou vzory studijních distančních textů a případně dalších multimediálních pomůcek pro daný studijní program.

§ 5
Doktorský studijní program

Kromě požadavků vyplývajících z § 2 bude žádost dále obsahovat

a)   vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu,
b)   zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu nebo v jednotlivých oborech, pokud se studijní program na obory dělí,
c)   studijní předměty doktorského studijního programu, jejichž studiem se získají požadované znalosti,
d)   další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia,
e)   návrh témat disertačních prací.

Doklady o zabezpečení studijního programu
§ 6

(1) Doklad o personálním zabezpečení prezenční formy studia ve studijním programu na standardní dobu studia obsahuje

a)   u vyučujících podílejících se na zabezpečení přednášek povinného nebo povinně volitelného studijního předmětu bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu (dále jen "přednášející"), u vyučujících, kteří budou zabezpečovat přednášky, konzultace nebo jiné formy výuky studijního předmětu doktorského studijního programu, (dále jen "přednášející v doktorském studiu") a u školitelů
1.   jméno a příjmení, tituly, rok narození,
2.   přehled předmětů, na jejichž zabezpečení se podílí,
3.   formu a rozsah pracovněprávního vztahu k žadateli,
4.   název, sídlo a právní formu zaměstnavatele, se kterým mají sjednán hlavní pracovní poměr,
5.   údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia;
b)   u přednášejících, přednášejících v doktorském studiu a školitelů, kteří jsou v hlavním pracovním poměru k žadateli, dále
1.   přehled o tvůrčí a publikační činnosti za posledních 5 let,
2.   anotace nejvýznamnějších publikací, projektů, děl a realizovaných výsledků za dobu vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,
3.   údaje o působení v zahraničí;
c)   u přednášejících, přednášejících v doktorském studiu a školitelů, kteří jsou docenty a profesory nebo nositeli vědeckých hodností, obor a rok, ve kterém proběhlo jejich habilitační nebo jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti, a přehledy ohlasů publikací.

(2) Doklady o personálním zabezpečení prezenční formy studia v profesním bakalářském studijním programu obsahují u vyučujících, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, ale podílejí se na uskutečňování studijního programu,

a)   údaje podle odstavce 1 písm. a),
b)   druh vykonávané činnosti pro uskutečňování profesního bakalářského studijního programu,
c)   údaje o systému a struktuře předpokládaného dalšího vzdělávání.

(3) Doklad o personálním zabezpečení distanční a kombinované formy studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu obsahuje

a)   údaje podle odstavce 1,
b)   u profesního bakalářského studijního programu údaje podle odstavců 1 a 2,
c)   doklady o kvalifikaci vyučujících zodpovědných za uskutečňování distanční formy studia a kontroly studijních výsledků.

(4) Doklad o personálním zabezpečení distanční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu obsahuje údaje podle odstavce 1.

(5) Doklad o personálním zabezpečení doktorského studijního programu musí obsahovat návrh na složení oborové rady. Na údaje o jejím personálním zabezpečení se vztahují ustanovení odstavce 1 písm. a).

(6) Přílohou k žádosti jsou písemné souhlasy

a)   přednášejících, přednášejících v doktorském studiu a školitelů, kteří se podílejí na zabezpečení povinných nebo povinně volitelných předmětů a kteří nejsou v hlavním pracovním poměru k žadateli, s jejich působením ve výuce a s rozsahem jejich zapojení do výuky ve studijním programu,
b)   členů oborové rady s jejich působením v oborové radě.

(7) Pokud je žádost o akreditaci studijního programu spojená se žádostí o udělení státního souhlasu, jsou její součástí čestná prohlášení vyučujících o závazku uzavřít hlavní pracovní poměr k žadateli s uvedením dne nástupu do práce.

§ 7

(1) Doklad o finančním zabezpečení studijního programu obsahuje

a)   rozpis předpokládaných nákladů na uskutečňování studijního programu pro jednotlivé akademické roky standardní doby studia rozdělených na investiční, mzdové a ostatní neinvestiční náklady,
b)   rozpis předpokládaných nákladů podle písmene a) na jednoho studenta,
c)   rozpis předpokládaných nákladů na zabezpečení vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studijním programem rozdělených na investiční, mzdové a ostatní neinvestiční náklady,
d)   celkové předpokládané náklady studijního programu podle písmen a) a c) pro jednotlivé akademické roky standardní doby studia rozdělených na investiční, mzdové a ostatní neinvestiční náklady.

(2) Žádost státní vysoké školy obsahuje vyjádření Ministerstva obrany u vojenské vysoké školy nebo Ministerstva vnitra u policejní vysoké školy k výši a finančnímu zabezpečení rozpisu předpokládaných nákladů.

(3) Žádost soukromé vysoké školy nebo jiné právnické osoby v České republice zabývající se uskutečňováním studijního programu nebo jeho části obsahuje

a)   údaje podle odstavce 1,
b)   údaje o výši poplatků spojených se studiem a dalších úhrad požadovaných od studentů.

(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) musí být doloženy doklady o finančním zabezpečení rozpisu předpokládaných nákladů rozdělených podle finančních zdrojů z doplňkové činnosti, poplatků spojených se studiem, darů a dalších finančních zdrojů.

(5) Dokladem o finančním zabezpečení studijního programu nebo jeho části, který bude uskutečňovat pracoviště Akademie věd České republiky, je vyjádření tohoto pracoviště k výši a finančnímu zabezpečení rozpisu předpokládaných nákladů na zabezpečení studijního programu nebo jeho části.

§ 8

(1) Doklad o materiálním a technickém zabezpečení studijního programu obsahuje

a)   údaje o budově nebo budovách pro uskutečňování studijního programu a jejich umístění, včetně údajů o počtu a kapacitě poslucháren, laboratoří, ateliérů a dalších výukových prostor,
b)   soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich technické úrovně,
c)   vyjádření příslušného orgánu hygienické služby o vhodnosti prostor pro zabezpečování studijního programu u těch budov, kde doposud žádná výuka neprobíhala,
d)   kopie dokladů o vlastnictví nebo kopie nájemních smluv nebo výpůjčních smluv nebo jiných dokladů osvědčujících užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám, v nichž bude probíhat výuka, nejméně na standardní dobu studia.

(2) Doklad předkládaný státní vysokou školou obsahuje údaje podle odstavce 1 přiměřeně, v souladu s obecnými předpisy o ochraně státního a služebního tajemství. Doklad o vlastnictví státní vysoká škola nepředkládá; právo k užívání objektů a prostor se u vojenských vysokých škol dokládá osvědčením Ministerstva obrany a u policejních vysokých škol osvědčením Ministerstva vnitra.

(3) Doklad o informačním zabezpečení studijního programu obsahuje

a)   údaje o knihovně, její dostupnosti, technické vybavenosti a kapacitě, o stávajícím vybavení a doplňování studijní literatury pro uskutečňování studijního programu,
b)   přehled o stávajícím vybavení výpočetní technikou a možnostech jejího využití k uskutečňování studijního programu, údaje o možnostech využívání lokální počítačové sítě a Internetu.

(4) Pokud je žádost o akreditaci studijního programu spojená se žádostí o udělení státního souhlasu, je její součástí doklad o připravenosti materiálního, technického a informačního zabezpečení studijního programu.

Záměr rozvoje a odůvodnění studijního programu
§ 9

Záměr rozvoje studijního programu zahrnuje

a)   návaznost a souvislost studijního programu s vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností instituce a jejím rozvojem, včetně vztahu k aplikaci poznatků získaných institucí,
b)   podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality studijního programu,
c)   údaje o rozvoji spolupráce s odbornou praxí, vysokými školami a dalšími právnickými osobami, včetně zahraničních, charakteristiku této spolupráce a její rozsah.

§ 10

(1) Odůvodnění studijního programu obsahuje

a)   zdůvodnění společenské potřeby studijního programu, včetně případného vyjádření profesních sdružení a právnických osob a fyzických osob podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 k uplatnění absolventů studijního programu;
b)   u profesních bakalářských programů ekonomickou, sociální a demografickou charakteristiku předpokládané spádové regionální oblasti a údaje o počtech nezaměstnaných absolventů vyšších odborných škol a vysokých škol podle kvalifikační struktury příslušného studijního programu a jeho jednotlivých oborů za poslední rok (k 30. dubnu a k 30. září) vyjádřené
1.   příslušnými územními orgány práce, nebo
2.   rozborem zpracovaným žadatelem.

(2) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium se uvádí v jednotlivých letech standardní doby studia.

§ 11
Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu

(1) Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu obsahuje

a)   název a sídlo žadatele;
b)   název, typ a formu studijního programu a jeho členění na studijní obory;
c)   charakteristiku studijního programu nebo studijních oborů, pokud se studijní program na obory dělí;
d)   u studijního programu
1.   bakalářského nebo magisterského charakteristiku studijních předmětů podle § 4 odst. 1 písm. a), popřípadě odborné praxe podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 5,
2.   doktorského náležitosti podle § 5;
e)   doklad o personálním zabezpečení studijního programu podle § 6.

(2) V případě, že ve studijním programu nebo ve studijním oboru tohoto programu se navrhují změny ve vztahu k akreditovanému studijnímu programu, žádost o prodloužení akreditovaného studijního programu dále obsahuje

a)   změny v součástech studijního programu podle § 2 až 5,
b)   změny v dokladech o zabezpečení studijního programu podle § 7 a 8,
c)   změny v záměru rozvoje a odůvodnění studijního programu podle § 9 a 10.

§ 12
Žádost o akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu

Žádost o akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu obsahuje

a)   název a sídlo žadatele,
b)   název, typ a formu studijního programu,
c)   součásti, které souvisejí s akreditací rozšíření akreditovaného studijního programu, zejména rozsah a zaměření rozšíření akreditovaného studijního programu a doklady o jeho zabezpečení podle § 6 až 8, pokud se akreditací rozšíření mění podmínky pro toto zajištění. Vztahuje-li se akreditace rozšíření akreditovaného studijního programu na další právnickou osobu, uvede se také její název a sídlo a písemný souhlas jejího statutárního orgánu.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Zeman v. r.


1)   Opatření Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, vyhlášené v částce 68/1998 Sb.

E-shop

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

Sagit, a. s.

Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.