Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 34/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 14, ze dne 23. 2. 1999

34

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 5. února 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 7 a § 45 odst. 6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky, se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Dispečerské pokyny zahrnují:

a)   směrnice Ústředního elektroenergetického dispečinku České republiky (dále jen "ústřední dispečink"),
b)   provozní instrukce dispečinků uvedených v § 2, jakož i jejich pokyny při operativním řízení provozu elektrizační soustavy podle § 7.".

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   ústředním dispečinkem,".

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "dispečink držitele autorizace na rozvod elektřiny - ČEZ, a. s., (dále jen "dispečink ČEZ")" nahrazují slovy "dispečink přenosové soustavy".

4. V § 2 odst. 3 se za slovo "soustavy" vkládají slova "a řízení kmitočtu elektrizační soustavy".

5. V § 2 odst. 3 písm. a) a b) se slova "dispečinku ČEZ" nahrazují slovy "dispečinku přenosové soustavy".

6. V § 6 odst. 2 se slova "dispečinku ČEZ" nahrazují slovy "dispečinku přenosové soustavy".

7. V § 6 odst. 4 se slova "dispečinkem ČEZ" nahrazují slovy "dispečinkem přenosové soustavy".

8. V § 6 odst. 5 se slova "dispečinku ČEZ" nahrazují slovy "dispečinku přenosové soustavy".

9. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Postup zpracování roční přípravy provozu elektrizační soustavy je uveden v příloze č. 1.".

10. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slovo "zatížení" připojuje čárka a slova "mezi paralelně provozovaná výrobní zařízení" se nahrazují slovy "způsob řazení zdrojů".

11. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova "dispečinkem ČEZ" nahrazují slovy "dispečinkem přenosové soustavy".

12. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova "dispečinkem ČEZ" nahrazují slovy "dispečinkem přenosové soustavy".

13. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Způsob řazení zdrojů je uveden v příloze č. 2.".

14. V § 7 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6 a číslovka "1" se nahrazuje číslovkou "3".

15. V § 7 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 7 a číslovka "2" se nahrazuje číslovkou "4".

16. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 95/1998 Sb.

Postup zpracování roční přípravy provozu elektrizační soustavy

1.    Obsah roční přípravy provozu elektrizační soustavy
   Roční příprava provozu obsahuje zejména:
1.1   očekávanou výši zatížení po měsících včetně její struktury,
1.2   typové diagramy zatížení elektrizační soustavy pro pracovní dny a dny pracovního klidu a volna pro každý měsíc a diagramy očekávaných kritických stavů (např. maximum, minimum zatížení roku),
1.3   bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce po týdnech,
1.4   bilanci elektřiny po měsících v členění na zdrojovou a spotřební část včetně mezinárodní spolupráce, s respektováním zásad jednotného řízení elektrizační soustavy a účelného využívání zdrojů s výkonem nad 50 MW,
1.5   výpočet spolehlivého chodu elektrizační soustavy,
1.6   návrh opatření k zajištění spolehlivého chodu elektrizační soustavy,
1.7   základní schéma zapojení přenosové a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě), plán údržby a vypínání zařízení přenosové a distribučních soustav (ve vztahu k přenosové soustavě) a uvádění nových zařízení do provozu, resp. vyřazování (případně rušení) zařízení z provozu,
1.8   kontrolu vybraných režimů z hlediska chodu sítí, případně kontrolu statické a dynamické stability, výpočet zkratových poměrů pro daný rok, kapacitu transformace přenosové soustavy na distribuční soustavy a kompenzační prostředky pro řízení napětí a jalového výkonu,
1.9   potřebnou výši a skladbu elektrických výkonů sloužících k zajištění spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení a jejich porovnání s výstupy roční rovnováhy,
1.10   výsledky závěrečného projednání roční přípravy provozu elektrizační soustavy.
2.   Zpracování roční přípravy provozu elektrizační soustavy
2.1   Předání podkladů pro zpracování roční přípravy provozu, kterými jsou zejména:
2.1.1   očekávané typové diagramy zatížení pro pracovní dny a dny pracovního klidu a volna pro každý měsíc,
2.1.2   upřesněné výstupy z roční rovnováhy a údaje vyplývající z již existujících a/nebo připravovaných smluvních vztahů potřebných ke tvorbě bilance elektřiny a elektrického výkonu; těmito podklady jsou zejména:
2.1.2.1   bilance elektřiny ve struktuře plán nákupu elektřiny od výrobců (nad 10 MW jmenovitě, do 10 MW včetně součtově), dovoz elektřiny ze zahraničí, dodávka elektřiny (včlenění souhrnně pro odběr z velmi vysokého a vysokého napětí a dále pro odběr z nízkého napětí), vývoz do zahraničí, ostatní a vlastní spotřeba a ztráty v sítích,
2.1.2.2   rozpis pohotových výkonů bloků (nad 10 MW jmenovitě, do 10 MW včetně součtově), uvedení regulačních schopností těchto bloků, rozpis zkoušek a měření a technických omezení provozu,
2.1.2.3   informace o změnách výkonů v uzlových oblastech proti skutečnosti minulého roku nad 10 MW;v těchto podkladech je již ověřená technická realizovatelnost dosud známých smluvních vztahů příslušných uživatelů rozvodných zařízení,
2.1.3   plán údržby a obnovy rozvodných zařízení a uvádění nových zařízení do provozu, resp. vyřazování zařízení z provozu,
2.1.4    zkratové příspěvky ze sítě držitele autorizace na rozvod do přenosové soustavy,
2.2   zjištění možných stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení,
2.3   využití poznatků z vyhodnocení ročních příprav provozu předcházejících let,
2.4   navržení opatření na odstranění stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, kterými jsou zejména:
2.4.1   změny termínů plánovaných odstávek energetických výrobních zařízení,
2.4.2   změny v režimu nasazování výrobních zařízení,
2.4.3   změny plánovaných smluvních dodávek,
2.4.4   dodatečné dovozy či vývozy elektrického výkonu,
2.4.5   změny plánu vypínání rozvodných zařízení,
2.5   společná jednání za účasti zplnomocněných zástupců dotčených subjektů, ústředního dispečinku a Ministerstva průmyslu a obchodu se uskutečňují v případech, kdy nedojde mezi držiteli autorizací k dohodě o navrhovaných opatřeních dle bodu 2.4,
2.6   porovnání roční rovnováhy a návrhu roční přípravy provozu, týkající se zejména nároků na dodávku a výši a skladbu elektrických výkonů sloužících k zajištění spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení,
2.7   zaslání návrhu roční přípravy provozu elektrizační soustavy ústřednímu dispečinku a jeho členům,
2.8   závěrečné projednání tohoto návrhu ústředním dispečinkem a pořízení zápisu,
2.9   vydání dokumentu "Roční příprava provozu pro rok ....".
3.    Vyhodnocování roční přípravy provozu elektrizační soustavy se provádí vždy do 31. 5. následujícího roku.".

17. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 95/1998 Sb.

Způsob řazení zdrojů

1.   Řazením zdrojů se rozumí:
1.1    uvolňování zdrojů z provozu a opětné uvádění zdrojů do provozu,
1.2    rozdělování zatížení mezi paralelně provozovanými zdroji.
2.    Řazení zdrojů se provádí na příslušném dispečinku držitele autorizace na rozvod pro zdroje podléhající jeho řízení.
3.    Řazení zdrojů se provádí tak, aby při současném zajištění spolehlivosti provozu elektrizační soustavy byla elektřina dodávána s nejnižšími náklady.
4.    V případech řešení rozsáhlých poruch v elektrizační soustavě a při předcházení a řešení stavů nouze je prioritním kritériem pro řazení zdrojů obnova spolehlivé dodávky elektřiny v elektrizační soustavě.
5.    Zdroje, jejichž výkon nebo jeho část se do denního diagramu zatížení nasazuje přímo, jsou:
5.1    zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny,
5.2    zdroje, které využívají pro výrobu elektřiny obnovitelné a druhotné zdroje energie,
5.3    zdroje, jejichž výroba elektřiny je určena pro vlastní potřebu,
5.4    vodní elektrárny, jejichž výroba elektřiny je vázána na hydrologické poměry a na dodržení hydraulických vazeb,
5.5    zdroje, jejichž provoz je určen na základě místních podmínek elektrizační soustavy,
5.6    zdroje, jejichž řazení je vyvoláno provozními podmínkami elektrizační soustavy, zejména prováděním měření a zkoušek na zařízení,
5.7    zdroje, u kterých tento způsob nasazování vyplývá ze smluv uzavřených mezi držiteli autorizace.
6.    Řazení zdrojů vychází z plánů údržby a harmonogramů výměn jaderného paliva.
7.    Ostatní zdroje s jednotkovým výkonem nad 50 MW jsou nasazovány v souladu s bodem 3 této přílohy.".

18. Dosavadní přílohy č. 1 a 2 se označují jako přílohy č. 3 a 4.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.