Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 22/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 8, ze dne 9. 2. 1999

22

ZÁKON

ze dne 15. ledna 1999

o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1999 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 574 112 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 605 127 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 31 015 000 000 Kč.

(2) Ministerstvo financí vydá státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu v rozsahu 31 015 000 000 Kč. Dluhopisy jsou splatné uplynutím 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(4) Celkový přehled výdajů podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 3.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 11 430 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 546 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(8) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.

(9) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 1 638 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 10 476 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

§ 2

(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 6) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").

(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.

§ 3

(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 tohoto zákona z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 a 1998, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1998, byly použity v roce 1999 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 a 1998.

§ 4

(1) Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1999 státní dluhopisy až do výše 32 800 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu.

(2) Ministerstvo financí může řešit úhradu případného schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1998 vydáním státních dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 2000.

§ 5

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 16 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
2)   § 5b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 2 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Celkový přehled příjmů státního rozpočtu

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 3 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 4 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Ukazatele kapitol

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 5 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 6 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 7 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 8 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Postup
pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy

Příspěvek na výkon státní správy

Výše příspěvku na výkon státní správy pro každou obec v okrese se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

Působnost Sazba v Kč
na 100 obyvatel
1)

obce
obce s působností matričního úřadu
obce s působností stavebního úřadu
obce s pověřeným obecním úřadem2)
obce s působností okresního úřadu3)

1 210,- Kč
2 420,- Kč
7 205,- Kč
11 550,- Kč
8 305,- Kč

1)   Sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
2)   § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.  302/1992 Sb.
3)   § 5b zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č.  254/1994 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č. 22/1999 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití [podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1999 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na

a)   obnovu lesů poškozených imisemi,
b)   obnovu, zajištění a výchovu porostů,
c)   sdružování vlastníků lesů malých výměr,
d)   ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e)   zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
f)   hrazení bystřin,
g)   podporu ohrožených druhů zvířat,
h)   vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě,
i)   ostatní hospodaření v lesích.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a)   Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)
b)   Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)
c)   Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a)   má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo
b)   je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti doklad týkající se jejího hospodaření dle směrnice Ministerstva financí.

(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel

a)   územnímu odboru Ministerstva zemědělství, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních územních odborů Ministerstva zemědělství, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku,
b)   územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,
c)   Ministerstvu obrany.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo (odstavec 2) žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

(8) O přiznání příspěvku rozhoduje příslušné ministerstvo podle těchto pravidel. O výsledku je žadatel vyrozuměn formou "Rozhodnutí". Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5)

(9) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. A, B, C, D, G písm. b) a H po projednánížádosti,
b)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,
c)   u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(10) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(11) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního předpisu6) příslušné ministerstvo.

(12) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán neoprávněně nebo použit k jinému účelu, než na který byl poskytnut, oznámí příslušné ministerstvo písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(13) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 12 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech.

(14) Finanční prostředky poskytnuté v běžném roce

a)   a vrácené v běžném roce odvede žadatel na příslušný výdajový účet ministerstva, penále odvede na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X,
b)   a vrácené v následujícím roce včetně penále odvede žadatel na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X.

(15) Příspěvky poskytované na základě žádosti podle části 2.:

a)   písm. A, B a D podané podle dřívějších předpisů7) po 30. 9. 1998 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 1999,
b)   písm. E a F se řídí přechodnými ustanoveními, která jsou uvedena u jednotlivých předmětů příspěvků.

(16) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního předpisu.8)

(17) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a)   jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,
b)   úplná adresa bydliště, popř. sídlo,
c)   předmět příspěvku,
d)   výše poskytnutého příspěvku v roce 1999.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a)   přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b)   umělá obnova sadbou - první,
c)   umělá obnova sadbou - opakovaná,
d)   ochrana mladých lesních porostů do jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e)   zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f)   hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

-   imisní pásmo9) ohrožení A,
-   imisní pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem10) nebo osnovou11) jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
-   přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
-   při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,12)
-   dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,13)
-    příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje, pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu, ve výši minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
-    příspěvek na 1 hektar umělé obnovy lesa se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,14)
-   příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a podsadby a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
-   příspěvek na oplocenku se poskytuje pouze tehdy, jestliže výška oplocení dosahuje minimálně 160 cm,
-   skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy, do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   list o původu použitých semen,16) respektive sazenic,17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 1999,
-   v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

-   obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
a)   přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b)   umělá obnova sadbou - první,
c)   umělá obnova sadbou - opakovaná,
d)   zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě,19)
-   výchova lesních porostů:
e)   odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,
f)   výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

-   cena lesního pozemku20) v Kč/m2,
-   zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),
-   zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),
-   zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),
-   předání nezajištěných kultur při předání lesů nebovrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1.1.1997 (lesy restituční),
-   zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
-   přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
-   při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,
-   dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,
-   příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje, pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu, ve výši minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
-   příspěvek na 1 hektar umělé obnovy lesa se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
-   příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a podsadby a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
-   skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
-   při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 1999,
-   v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,
c)   náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

-   velikost celkového sdruženého majetku k 1.1. 1999,
-   velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 1999 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 1999 zaokrouhlené na celé hektary nahoru ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   sdružení nejméně 5 vlastníků lesa,
-   minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,
-   sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,
-   sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,
-   členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
-   sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

-   člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
-   sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o sdružení vlastníků lesa,
-   mapa se zákresem funkčního celku (souvislého zájmového území pro sdružování lesních majetků).

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 31. 3. 1999.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě

šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a)   vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b)   vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c)   vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,
d)   likvidace klestu štěpkováním před obnovou lesa s rozptýlením štěpky v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

-   zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
-   zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),
-   zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

-   kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
-   žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,
-   v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze 1 sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a)   výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,
b)   opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,24)
c)   výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,
d)   výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,
e)   práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

-   rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,
-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,
-   ostatní akce.

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem na vlastní stavební a technologické práce; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,
-   hospodárné využití prostředků,
-   akce, které nepodléhají stavebnímu řízení, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,
-   lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy25) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,
-   položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na hlavní stavební výrobu (HSV) a pomocnou stavební výrobu (PSV) s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,
-   registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,
-   stavební povolení nebo ohlášení stavby,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 26.2.1999

-   rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,
-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31.5.1999 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

-   žádosti z roku 1998, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 26.2.1999 platnost požadavku pro rok 1999 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 1999 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
-   práce provedené v měsících listopadu a prosinci 1999, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15.11.1999, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2000, a to za podmínky, že žadatel
a)   sdělí písemně do 15.11.1999 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 1999,
b)   předloží do 29.1.2000 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených úplných vlastních nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

-    do 15.11.1999.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

-   výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

-   akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
-   ostatní akce.

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem na vlastní stavební a technologické práce; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

-   správce vodního toku,26) který vykonává právo hospodaření ve státních lesích nebo v lesích obecních.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a zjednodušená dokumentace v ostatních případech,
-   položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na hlavní stavební výrobu (HSV) a pomocnou stavební výrobu (PSV) s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,
-   registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,
-   stavební povolení nebo ohlášení stavby,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 26. 2. 1999 na akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny z důvodu nedostatku finančních prostředků,
-   do 31. 5. 1999 na ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

-   žádosti z roku 1998, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 26.2.1999 platnost požadavku pro rok 1999 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 1999 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
-   práce provedené v měsících listopadu a prosinci 1999, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15. 11. 1999, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2000, a to za podmínky, že žadatel
a)   sdělí písemně do 15. 11. 1999 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 1998,
b)   předloží do 29. 1. 2000 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených úplných vlastních nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 15. 11. 1999.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat

Předmět příspěvku:

a)   vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvířat (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo odchov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,
b)   oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písmene a) nebo součinem sazby a počtu kusů normovaného stavu určeného okresním úřadem27) u příspěvku podle písmene b).

Podmínky přiznání příspěvku:

podle písmene a)

-   zvířata, na která je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
-   všichni jedinci budou trvale označeni hliníkovými křídelními značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,
-   vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1. 11. 1999 za účasti zástupce územního odboru Ministerstva zemědělství a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

podle písmene b)

-   žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu28) na rok 1999 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,
-   vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

-   uživatel honitby.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   rozhodnutí o výjimce29) [u příspěvku podle písmene a)],
-   koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvku podle písmene a)],
-   koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písmene b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 30. 6. 1999.

Termín předložení vyúčtování a dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):

-   do 15. 11. 1999.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

-   zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

-   rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě).

Způsob výpočtu příspěvku:

-   výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, na kterou bude plán zpracován.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   platnost stávajícího plánu končí v roce 1999,
-   doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

-   předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,
-   soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH"), který obsahuje specifikaci přejímání digitálních dat včetně datových a adresářových struktur uvedených v IS LH vždy k 1. 1. posledního roku platnosti plánu,
-   předání dokladu o schválení plánu podepsaného příslušným orgánem státní správy lesů příslušnému ministerstvu do 9 měsíců po skončení platnosti původního plánu.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 30. 6. 1999.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a)   práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,
b)   zakládání a provoz semenných sadů,
c)   mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

-   100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-   hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

-   osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

-   žádost podle vzoru v části 3.,
-   příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
-   smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
-   kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,
-   u semenných sadů uznávací list semenného sadu,
-   registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,
-   stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-   do 31. 5. 1999,
-   na kalamity se termín nevztahuje.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:

-   do 15. 11. 1999.

Vzory formulářů


1)   § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
6)   § 10 až 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
7)   Příloha č. 10 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998.
8)   § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
9)   Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
10)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
11)   § 25 zákona č. 289/1995 Sb.
12)   Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
13)   Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
14)   Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
15)   § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
16)   Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
17)   Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
18)   § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
19)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
20)   Příloha č. 18 vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
21)   § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22)   § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
23)   Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
24)   Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
25)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26)   Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27)   § 13 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb.
28)   § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb.
29)   § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.