Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dnem 6. prosince 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou Dohoda o úpravě spolupráce v celních otázkách mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Maďarské lidové republiky ze dne 28. listopadu 1979, vyhlášená v částce 1/1980 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí - Generálním ředitelství cel.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské, finanční, sociální a obchodní zájmy jejich států a taktéž na oprávněné zájmy obchodu;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 upravené Protokolem z roku 1972 a Úmluvu o psychotropních látkách z roku 1971 vypracovanou za podpory Organizace spojených národů, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

DEFINICE
Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

1. "Celními předpisy" ustanovení obsažená v zákoně nebo v právních předpisech týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly.

2. "Deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů.

3. "Celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, v Maďarské republice Generální ředitelství Celní a finanční stráže (Vám-és Pénzügyörség Országos Parancsnoksága).

4. "Dožadujícím celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech.

5. "Dožádaným celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech.

6. "Sledovanou zásilkou" postup umožňující, aby se nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek a zboží uvedeného v Přílohách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách nebo látek, které je nahrazují, dostaly z území, přes nebo na území jednoho nebo více států s vědomím a pod dohledem jejich příslušných orgánů s cílem zjištění totožnosti osob, které jsou zapojeny v činnostech posuzovaných na základě článku 3 odst. (1) Jednotné úmluvy o omamných látkách jako trestné.

ROZSAH DOHODY
Článek 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc:

a)   v zájmu zajištění správného uplatňování celních předpisů;
b)   v zájmu předcházet, vyšetřovat a potírat delikty proti celním předpisům;
c)   v případech doručování dokladů nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s platnými právními předpisy dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy na území státu dožádané smluvní strany.

3. Tato dohoda nezahrnuje pomoc v oblasti trestního práva.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ
Článek 3

1. Celní orgány si na požádání poskytnou navzájem všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost:

a)   při vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek vybíraných celními orgány, a zvláště pak informace, které umožní stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;
b)   při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;
c)   při použití národních pravidel původu zboží, která nejsou obsahem jiné smluvní úpravy sjednané jednou či oběma smluvními stranami.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat všemi dostupnými prostředky v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany.

3. Při získávání informací jedná dožádaný celní orgán svým jménem.

Článek 4

Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

a)   zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
b)   zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno;
c)   zboží, kterému byla poskytnuta výhoda při vývozu z území státu jedné smluvní strany, bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy dovezeno na území státu druhé smluvní strany, přičemž se rozumí, že budou také poskytnuty informace o jakýchkoliv celních kontrolních opatřeních, kterým bylo toto zboží podrobeno.

Článek 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se:

a)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily celní předpisy platné na území státu druhé smluvní strany;
b)   zboží, o kterém je známo, že je předmětem nezákonného obchodu;
c)   dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s celními předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany;
d)   nových metod a prostředků používaných při páchání deliktů proti celním předpisům.

Článek 6

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokladů obsahujících veškeré dostupné informace o činnostech, jak zjištěných, tak připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem deliktů proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Originály záznamů a dokladů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile důvod, pro který byly celním orgánům druhé smluvní strany poskytnuty, přestane existovat.

Článek 7

Doklady, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být k stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace sloužící k výkladu či využití těchto materiálů.

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽÍM A DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY
Článek 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí v rámci svých pravomocí a možností dohled nad:

a)   pohybem osob, zvláště pak vstupem na území svého státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
b)   dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k páchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
c)   pohybem zboží, kterým by, podle oznámení celního orgánu druhé smluvní strany, mohl vzniknout nezákonný obchod na území jejího státu, nebo existuje takové podezření.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA
Článek 9

1. Celní orgány mohou na základě vzájemné dohody a v rámci svých pravomocí určených vnitrostátními právními předpisy používat sledovanou zásilku za účelem zjištění totožnosti osob zúčastněných na deliktu. Pokud nebude rozhodnutí o použití sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, vyhledá tento orgán pomoc národních orgánů s takovou pravomocí nebo předá případ takovému orgánu.

2. Na základě vzájemné dohody oprávněných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále s omamnými a psychotropními látkami nebo látkami je nahrazujícími v nezměněném stavu nebo v případě, že to podmínky dovolují, byly vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou přijímána případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, brát v úvahu finanční dohody a ujednání mezi příslušnými národními orgány.

ŠETŘENÍ
Článek 10

1. Na požádání zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo které mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Toto šetření bude prováděno podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu dožádané smluvní strany. Dožádaný celní orgán bude postupovat, jako by jednal svým jménem.

3. Dožadaný celní orgán může povolit, aby úředníci dožadující smluvní strany byli přítomni při takovém šetření.

4. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoliv schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Nesmí být v uniformě a nesmí nosit zbraně.

ZNALCI A SVĚDCI
Článek 11

1. Pokud o to soudy nebo orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní orgán druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Požadavek k vystoupení úředníka jako svědka nebo znalce musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnutí svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů jeho státu nebo zákonů dožadující smluvní strany.

POUŽITÍ INFORMACÍ A DOKLADŮ
Článek 12

1. Informace, doklady a další sdělení získané podle této dohody nebudou bez písemného svolení celního orgánu, který je poskytl, použity k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v této dohodě. Toto ustanovení se netýká informací, dokladů a dalších sdělení o deliktech vztahujících se k omamným a psychotropním látkám. Tyto budou předány orgánům, do jejichž působnosti spadá boj proti nezákonné přepravě omamných a psychotropních látek.

2. Jakékoliv informace sdělené v jakékoliv formě v rámci této dohody jsou důvěrné povahy. Budou předmětem služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací a dokladů podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu smluvní strany, která je přijala.

3. Odstavec 1 nebude bránit použití informací v jakémkoli soudním nebo správním řízení zahájeném následně z důvodu porušení celních předpisů.

4. Celní orgány smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít získané informace a doklady jako důkaz:

a)   ve svých záznamech, zprávách a svědectvích; a
b)   při řízeních a žalobách u soudů.

Použití těchto informací a dokladů jako důkazů u soudu a význam, který jim bude přikládán, budou určeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Článek 13

1. Pro účely této dohody se "osobními daty" rozumí jakákoliv data, která se mohou vztahovat ke konkrétní fyzické osobě, nebo jakýkoliv poznatek o této osobě, který může být získán z dat výše uvedených.

2. V souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran bude ochrana osobních dat podléhat minimálně následujícím podmínkám:

a)   osobní data nebudou předána, jakmile bude existovat opodstatněný důvod domnívat se, že předání dat nebo jejich využití by bylo v rozporu se základními právními zásadami jedné ze smluvních stran, a zejména pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Na požádání celního orgánu poskytujícího osobní data bude celní orgán, který je obdržel, informovat poskytující celní orgán o využití získaných informací a o dosažených výsledcích;
b)   osobní data mohou být předána pouze celním orgánům a ostatním orgánům státní správy a případně, pokud by byla potřebná pro účely soudního stíhání, také státním zástupcům a soudním orgánům. Takové informace budou sdělovány pouze těm osobám, které je mají použít pro tyto účely. Jiným osobám budou sděleny jen v případě, že s tím poskytující orgán výslovně souhlasí a právní předpisy závazné pro orgán, který takové informace získá, to dovolují;
c)   dožádaný celní orgán se musí ujistit o platnosti a správnosti osobních dat, která mají být předána. V případě, že dožádaný celní orgán zjistí, že byla předána nesprávná data nebo data, která vzhledem ke své povaze neměla být předána, musí o této skutečnosti neprodleně informovat dožadující celní orgán. Dožadující orgán opraví, zničí nebo vymaže tato osobní data, pokud o to bude požádán;
d)   dožádaný celní orgán poskytne společně s osobními daty informaci o lhůtě, ve které mají být tato data vymazána na základě právních předpisů jeho státu. Osobní data budou vymazána, pokud přestane existovat potřeba pro jejich využití;
c)   celní orgány smluvních stran povedou evidenci předaných nebo obdržených osobních dat a budou účinně chránit všechna osobní data před neoprávněným přístupem k nim, pozměňováním, zveřejněním, poškozením nebo zničením.

DORUČOVÁNÍ A OZNÁMENÍ
Článek 14

Dožádaný celní orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy na území státu dožádané smluvní strany doručí nebo oznámí na požádání fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany veškeré doklady a oznámení rozhodnutí v rozsahu této dohody vydané dožadující smluvní stranou.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI
Článek 15

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Doklady nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)   dožadující celní orgán;
b)   požadované opatření;
c)   předmět a důvod žádosti;
d)   právní předpisy a jiné příslušné právní normy;
e)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;
f)   přehled důležitých skutečností, nejde-li o případy uvedené v článku 14.

3. Žádost bude podána buď v úředním jazyce dožádané smluvní strany, nebo v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; tím není dotčeno přijetí předběžných opatření.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC
Článek 16

1. Pokud dožádaný celní orgán dojde k závěru, že by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či jiné zásadní zájmy dožádané smluvní strany nebo by došlo k porušení průmyslového a obchodního tajemství nebo tajemství povolání na území státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnutí takové pomoci, poskytnout ji částečně nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže býti splněna, dožadující celní orgán o tom bude bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

NÁKLADY
Článek 17

Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly při provádění této dohody, s výjimkou výdajů na znalce, svědky, tlumočníky a překladatele.

PROVÁDĚNÍ
Článek 18

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány vzájemně dohodnou na podrobnější úpravě.

2. Celní orgány smluvních stran se mohou dohodnout, že jejich vyšetřující orgány budou ve vzájemném přímém styku.

ÚZEMNÍ UPLATŇOVÁNÍ
Článek 19

Tato dohoda se bude uplatňovat na celních územích států obou smluvních stran.

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI
Článek 20

1. Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny všechny požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost 60 dnů po přijetí posledního oznámení.

2. Tato dohoda může být vypovězena písemným oznámením diplomatickou cestou a její platnost skončí šest měsíců poté, kdy takové oznámení bylo přijato druhou smluvní stranou.

3. Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, bude mezi smluvními stranami ukončena platnost Dohody o úpravě spolupráce v celních otázkách mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Maďarské lidové republiky, podepsané v Bratislavě dne28. listopadu 1979.

Na důkaz toho podepsaní, plně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 8. července 1998 ve třech původních zněních v českém, maďarském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou původní. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel
Za vládu Maďarské republiky:
Lt. gen. Mihály Arnold v. r.
komisař Celní a finanční stráže

E-shop

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, ...

Cena: 602 KčKOUPIT

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.