Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


16

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 1996 byla v Montevideu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky.

Dohoda na základě svého článku 12 vstoupila v platnost dnem 2. prosince 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Uruguayskou východní republikou ze dne 17. června 1982.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky

Vláda České republiky a vláda Uruguayské východní republiky, dále nazývané "Strany",

berouce v úvahu přátelské vztahy, které spojují oba státy,

uznávajíce důležitou úlohu, kterou obchod sehrává při podporování ekonomického rozvoje,

s cílem posílit ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma státy,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou podporovat rozvoj a prohlubování obchodních vztahů mezi oběma státy v souladu s právním řádem platným v každém z nich. Za tím účelem budou napomáhat, usnadňovat a podněcovat obchodní spolupráci mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 2

Obě Strany se zavazují vzájemně si poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se týká dovozu a vývozu výrobků mezi oběma státy v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994/Světové obchodní organizace (GATT 1994/WTO).

Článek 3

Ustanovení článku 2 však nebudou uplatňována na:

a)   výhody, povolení a osvobození, které každá Strana poskytuje nebo poskytne sousedním státům pro usnadnění dopravy a obchodu v pohraničních oblastech,
b)   výhody a/nebo osvobození, které každá Strana poskytuje nebo poskytne v rámci celních unií a oblastí volného obchodu, kterých je nebo bude členem.

Článek 4

Vývozy a dovozy zboží se budou uskutečňovat v souladu s pravidly mezinárodního obchodu a právními předpisy platnými v každém ze států Stran.

Článek 5

S cílem podpořit a usnadnit obchodní výměnu v rámci této dohody Strany přijmou, v souladu s platnými vnitřními právními předpisy, veškerá potřebná opatření pro zajištění vydávání vývozních nebo dovozních licencí vždy, když takové licence budou nezbytné.

Článek 6

Všechny platby vyplývající z obchodních kontraktů uzavřených mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států se budou uskutečňovat ve volně směnitelné měně v souladu s právními předpisy platnými v každém státě.

Článek 7

Strany poskytnou potřebné úlevy pro organizování veletrhů, výstav, konferencí a dalších činností pro podporu vzájemného obchodu v souladu s právními předpisy platnými v každém státě.

Článek 8

V souladu s právními předpisy platnými v každém státě Strany osvobodí od cel, daní a dalších poplatků:

a)   vzorky a zboží bez komerční hodnoty a obchodně propagační materiály;
b)   předměty a zboží dočasně dovezené a určené pro veletrhy a výstavy;
c)   zařízení určená k pokusům, zkouškám a vědeckému výzkumu v souladu s programy vytyčenými v rámci této dohody.

V případě, že výrobky požívající zvýhodnění zmíněná v tomto článku by byly prodány, budou na ně uplatněna dovozní cla, daně a další dovozní poplatky v souladu s právními předpisy platnými v každém státě Stran.

Článek 9

S cílem zabezpečení provádění této dohody a podpory ekonomické a obchodní spolupráce mezi oběma státy Strany zřizují Smíšenou česko-uruguayskou komisi.

Smíšená komise bude navrhovat opatření a činnosti společného zájmu, jakož i sledovat jejich realizaci, uskutečňovat koordinaci potřebnou pro provádění této dohody a vyhledávat nové oblasti spolupráce.

Smíšená česko-uruguayská komise se bude scházet po vzájemné dohodě, a to v případě potřeby nebo na žádost jedné ze Stran. Její zasedání se budou uskutečňovat střídavě v České republice a v Uruguayské východní republice.

V případě potřeby Smíšená komise bude moci vytvářet subkomise a povolávat specialisty a poradce k účasti na svých zasedáních.

Článek 10

Jakýkoliv problém, spor nebo rozdílný názor, který by mezi Stranami vznikl při výkladu a uplatňování této dohody, bude řešen přímým jednáním mezi nimi.

Článek 11

Strany, po vzájemné dohodě, budou moci písemně a diplomatickou cestou měnit, revidovat nebo upravovat tuto dohodu. Tato změna, revize nebo úprava, která vstoupí v platnost dnem stanoveným společnou dohodou Stran, neovlivní práva a povinnosti vzniklé z této dohody před datem takovéto změny, revize nebo úpravy.

Článek 12

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících splnění náležitostí vyžadovaných pro její schválení příslušnými právními předpisy.

Vstupem v platnost této dohody pozbývá platnosti Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Uruguayskou východní republikou, podepsaná v Montevideu dne 17. června 1982, pokud jde o Českou republiku a Uruguayskou východní republiku.

Článek 13

Dohoda bude mít platnost pět let a bude automaticky prodlužována vždy o jeden rok do té doby, než jedna ze Stran oficiálně písemnou formou oznámí, a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců před ukončením aktuální platnosti dohody, svůj záměr ji vypovědět.

Ustanovení této dohody se budou po ukončení její platnosti nadále používat na kontrakty, které nebyly splněny do data ukončení její platnosti.

V dobré víře příslušní zmocněnci podepisují tuto dohodu ve dvou stejných originálech, každý v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Montevideu dne 26. září 1996.

Za vládu
České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc v.r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu
Uruguayské východní republiky:
Carlos Pérez del Castillo v.r.
úřadující ministr zahraničních věcí

E-shop

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.