Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


12

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 10. ledna 1999

o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 50 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví systém opatření k zajištění technické bezpečnosti, výběr technických prostředků, způsob jejich použití při ochraně utajovaných skutečností, dále stanoví postupy a způsob výběru technických prostředků, způsoby certifikačního procesu a náležitosti certifikátů technických prostředků.

§ 2

Pro účely vyhlášky se rozumí

a)   technickým prostředkem bezpečnostní systém, jehož cílem je zabránit nebo ztížit přístup nepovolané osobě k utajovaným skutečnostem,
b)   certifikací proces ověřování a schvalování způsobilosti technických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností,
c)   bezpečnostním projektem soubor organizačních, technických a personálních opatření použitých na ochranu utajovaných skutečností,
d)   mimořádnou situací stav, kdy bezprostředně hrozí, že se s utajovanými skutečnostmi seznámí nepovolaná osoba nebo dojde k jejich zničení,
e)   operativním technickým prostředkem technické zařízení umožňující získávání bezpečnostních poznatků,
f)   zabezpečeným prostředím trvale kontrolovatelný prostor, který je zabezpečen technickými prostředky a ve kterém jsou realizována organizační opatření.

§ 3
Technické prostředky

Technickými prostředky jsou

a)   mechanické bezpečnostní systémy, kterými jsou zejména úschovné objekty,1) zámky, dveře, mříže, fólie, bezpečnostní rámy, skla,
b)   elektrické zámkové zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob, včetně auditu,
c)   zařízení elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování neoprávněného vstupu,
d)   speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků v objektech,
e)   tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrických zabezpečovacích systémů,
f)   zařízení elektrické požární signalizace,
g)   detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů, výbušnin a polovodičů,
h)   zařízení fyzického ničení nosičů informací,
i)   zařízení zabraňující získání utajované informace pomocí operativních technických prostředků.

§ 4
Certifikace technických prostředků

Žádost o certifikaci technického prostředku obsahuje:

a)   technickou dokumentaci opatřenou seznamem dokumentů,
b)   specifikaci technického prostředku a uživatelského prostředí,
c)   certifikáty udělené jinými zkušebnami nebo certifikačními místy,
d)   technické prostředky, které budou podrobeny certifikačnímu procesu,
e)   uvedení požadované kategorie technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   potvrzení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,
g)   prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku,
h)   posudek certifikačního pracoviště.2)

(2) Certifikát technického prostředku, jehož vzor je uveden v příloze, obsahuje:

a)   identifikační číslo certifikátu,
b)   jednoznačné typové určení prostředku,
c)   údaje o výrobci technického prostředku,
d)   údaje o držiteli certifikátu,
e)   stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   doba platnosti certifikátu,
g)   datum vydání certifikátu.

§ 5
Kategorizace technických prostředků

(1) Technické prostředky se podle důležitosti předmětu chráněného zájmu zařazují do těchto kategorií:

a)   "D" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Vyhrazené",
b)   "C" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Důvěrné",
c)   "B" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Tajné",
d)   "A" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Přísně tajné".

(2) Ve Věstníku Úřadu se uveřejní seznam certifikovaných technických prostředků se zařazením do příslušné kategorie podle odstavce 1 s uvedením doby platnosti certifikátu.

§ 6
Dokumentace k technickým prostředkům

(1) Pro použití technických prostředků statutární orgán provozovatele technického prostředku zpracovává

a)   bezpečnostní projekt objektu obsahující zejména způsob a místo uložení utajovaných skutečností a způsob použití technických prostředků k jejich ochraně,
b)   technickou dokumentaci obsahující technické údaje a pravidla pro instalaci a používání technických prostředků,
c)   plán ochrany objektu obsahující pokyny pro ochranu a likvidaci utajovaných skutečností v případě vzniku mimořádné situace.

(2) Dokumentace k technickým prostředkům (dále jen "dokumentace") je uložena u statutárního orgánu provozovatele technického prostředku nebo jím pověřené osoby. Její obsah je průběžně aktualizován v souladu se skutečným stavem zabezpečení.

§ 7
Kategorizace zabezpečeného prostředí

(1) Zabezpečené prostředí kategorie "D" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "D" uvedenými v § 3 písm. a) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 24 měsíců.

(2) Zabezpečené prostředí kategorie "C" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "C" uvedenými v § 3 písm. a), c) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

(3) Zabezpečené prostředí kategorie "B" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "B" uvedenými v § 3 písm. a), b), c), d), f), h) a i). V prostředí kategorie B se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12měsíců.

(4) Zabezpečené prostředí kategorie "A" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "A" uvedenými v § 3 písm. a) až i). V prostředí kategorie A se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

§ 8
Přechodné ustanovení

Zabezpečené prostředí jednotlivých kategorií podle ustanovení § 7 musí být splněno do 31. června 2000.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.


1)   § 7 vyhlášky č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností.
2)   Certifikační pracoviště budou uveřejněna ve Věstníku Národního bezpečnostního úřadu.

Příloha k vyhlášce č. 12/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

E-shop

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady, 2015 s výhledem pro rok 2016

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady, 2015 s výhledem pro rok 2016

Ing. Jana Procházková, Ing. Věra Engelmannová, Bc. Martin Mikuš - Účetní portál a.s.

Publikace obsahuje komentář k majetkovým daním - dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a silniční dani. Publikace je sestavena k právnímu stavu 1.5.2015 včetně výhledu pro rok 2016 a je ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodním právu soukromém k 1.1.2014, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém k 1.1.2014, komentář

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., JUDr. Zdeněk Kovařík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval – např. kvalifikační ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.