Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


12

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 10. ledna 1999

o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 50 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví systém opatření k zajištění technické bezpečnosti, výběr technických prostředků, způsob jejich použití při ochraně utajovaných skutečností, dále stanoví postupy a způsob výběru technických prostředků, způsoby certifikačního procesu a náležitosti certifikátů technických prostředků.

§ 2

Pro účely vyhlášky se rozumí

a)   technickým prostředkem bezpečnostní systém, jehož cílem je zabránit nebo ztížit přístup nepovolané osobě k utajovaným skutečnostem,
b)   certifikací proces ověřování a schvalování způsobilosti technických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností,
c)   bezpečnostním projektem soubor organizačních, technických a personálních opatření použitých na ochranu utajovaných skutečností,
d)   mimořádnou situací stav, kdy bezprostředně hrozí, že se s utajovanými skutečnostmi seznámí nepovolaná osoba nebo dojde k jejich zničení,
e)   operativním technickým prostředkem technické zařízení umožňující získávání bezpečnostních poznatků,
f)   zabezpečeným prostředím trvale kontrolovatelný prostor, který je zabezpečen technickými prostředky a ve kterém jsou realizována organizační opatření.

§ 3
Technické prostředky

Technickými prostředky jsou

a)   mechanické bezpečnostní systémy, kterými jsou zejména úschovné objekty,1) zámky, dveře, mříže, fólie, bezpečnostní rámy, skla,
b)   elektrické zámkové zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob, včetně auditu,
c)   zařízení elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování neoprávněného vstupu,
d)   speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků v objektech,
e)   tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrických zabezpečovacích systémů,
f)   zařízení elektrické požární signalizace,
g)   detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů, výbušnin a polovodičů,
h)   zařízení fyzického ničení nosičů informací,
i)   zařízení zabraňující získání utajované informace pomocí operativních technických prostředků.

§ 4
Certifikace technických prostředků

Žádost o certifikaci technického prostředku obsahuje:

a)   technickou dokumentaci opatřenou seznamem dokumentů,
b)   specifikaci technického prostředku a uživatelského prostředí,
c)   certifikáty udělené jinými zkušebnami nebo certifikačními místy,
d)   technické prostředky, které budou podrobeny certifikačnímu procesu,
e)   uvedení požadované kategorie technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   potvrzení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,
g)   prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku,
h)   posudek certifikačního pracoviště.2)

(2) Certifikát technického prostředku, jehož vzor je uveden v příloze, obsahuje:

a)   identifikační číslo certifikátu,
b)   jednoznačné typové určení prostředku,
c)   údaje o výrobci technického prostředku,
d)   údaje o držiteli certifikátu,
e)   stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   doba platnosti certifikátu,
g)   datum vydání certifikátu.

§ 5
Kategorizace technických prostředků

(1) Technické prostředky se podle důležitosti předmětu chráněného zájmu zařazují do těchto kategorií:

a)   "D" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Vyhrazené",
b)   "C" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Důvěrné",
c)   "B" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Tajné",
d)   "A" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Přísně tajné".

(2) Ve Věstníku Úřadu se uveřejní seznam certifikovaných technických prostředků se zařazením do příslušné kategorie podle odstavce 1 s uvedením doby platnosti certifikátu.

§ 6
Dokumentace k technickým prostředkům

(1) Pro použití technických prostředků statutární orgán provozovatele technického prostředku zpracovává

a)   bezpečnostní projekt objektu obsahující zejména způsob a místo uložení utajovaných skutečností a způsob použití technických prostředků k jejich ochraně,
b)   technickou dokumentaci obsahující technické údaje a pravidla pro instalaci a používání technických prostředků,
c)   plán ochrany objektu obsahující pokyny pro ochranu a likvidaci utajovaných skutečností v případě vzniku mimořádné situace.

(2) Dokumentace k technickým prostředkům (dále jen "dokumentace") je uložena u statutárního orgánu provozovatele technického prostředku nebo jím pověřené osoby. Její obsah je průběžně aktualizován v souladu se skutečným stavem zabezpečení.

§ 7
Kategorizace zabezpečeného prostředí

(1) Zabezpečené prostředí kategorie "D" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "D" uvedenými v § 3 písm. a) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 24 měsíců.

(2) Zabezpečené prostředí kategorie "C" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "C" uvedenými v § 3 písm. a), c) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

(3) Zabezpečené prostředí kategorie "B" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "B" uvedenými v § 3 písm. a), b), c), d), f), h) a i). V prostředí kategorie B se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12měsíců.

(4) Zabezpečené prostředí kategorie "A" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "A" uvedenými v § 3 písm. a) až i). V prostředí kategorie A se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

§ 8
Přechodné ustanovení

Zabezpečené prostředí jednotlivých kategorií podle ustanovení § 7 musí být splněno do 31. června 2000.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.


1)   § 7 vyhlášky č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností.
2)   Certifikační pracoviště budou uveřejněna ve Věstníku Národního bezpečnostního úřadu.

Příloha k vyhlášce č. 12/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

E-shop

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.