Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


12

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 10. ledna 1999

o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 50 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví systém opatření k zajištění technické bezpečnosti, výběr technických prostředků, způsob jejich použití při ochraně utajovaných skutečností, dále stanoví postupy a způsob výběru technických prostředků, způsoby certifikačního procesu a náležitosti certifikátů technických prostředků.

§ 2

Pro účely vyhlášky se rozumí

a)   technickým prostředkem bezpečnostní systém, jehož cílem je zabránit nebo ztížit přístup nepovolané osobě k utajovaným skutečnostem,
b)   certifikací proces ověřování a schvalování způsobilosti technických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností,
c)   bezpečnostním projektem soubor organizačních, technických a personálních opatření použitých na ochranu utajovaných skutečností,
d)   mimořádnou situací stav, kdy bezprostředně hrozí, že se s utajovanými skutečnostmi seznámí nepovolaná osoba nebo dojde k jejich zničení,
e)   operativním technickým prostředkem technické zařízení umožňující získávání bezpečnostních poznatků,
f)   zabezpečeným prostředím trvale kontrolovatelný prostor, který je zabezpečen technickými prostředky a ve kterém jsou realizována organizační opatření.

§ 3
Technické prostředky

Technickými prostředky jsou

a)   mechanické bezpečnostní systémy, kterými jsou zejména úschovné objekty,1) zámky, dveře, mříže, fólie, bezpečnostní rámy, skla,
b)   elektrické zámkové zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob, včetně auditu,
c)   zařízení elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování neoprávněného vstupu,
d)   speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků v objektech,
e)   tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrických zabezpečovacích systémů,
f)   zařízení elektrické požární signalizace,
g)   detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů, výbušnin a polovodičů,
h)   zařízení fyzického ničení nosičů informací,
i)   zařízení zabraňující získání utajované informace pomocí operativních technických prostředků.

§ 4
Certifikace technických prostředků

Žádost o certifikaci technického prostředku obsahuje:

a)   technickou dokumentaci opatřenou seznamem dokumentů,
b)   specifikaci technického prostředku a uživatelského prostředí,
c)   certifikáty udělené jinými zkušebnami nebo certifikačními místy,
d)   technické prostředky, které budou podrobeny certifikačnímu procesu,
e)   uvedení požadované kategorie technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   potvrzení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,
g)   prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku,
h)   posudek certifikačního pracoviště.2)

(2) Certifikát technického prostředku, jehož vzor je uveden v příloze, obsahuje:

a)   identifikační číslo certifikátu,
b)   jednoznačné typové určení prostředku,
c)   údaje o výrobci technického prostředku,
d)   údaje o držiteli certifikátu,
e)   stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,
f)   doba platnosti certifikátu,
g)   datum vydání certifikátu.

§ 5
Kategorizace technických prostředků

(1) Technické prostředky se podle důležitosti předmětu chráněného zájmu zařazují do těchto kategorií:

a)   "D" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Vyhrazené",
b)   "C" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Důvěrné",
c)   "B" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Tajné",
d)   "A" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Přísně tajné".

(2) Ve Věstníku Úřadu se uveřejní seznam certifikovaných technických prostředků se zařazením do příslušné kategorie podle odstavce 1 s uvedením doby platnosti certifikátu.

§ 6
Dokumentace k technickým prostředkům

(1) Pro použití technických prostředků statutární orgán provozovatele technického prostředku zpracovává

a)   bezpečnostní projekt objektu obsahující zejména způsob a místo uložení utajovaných skutečností a způsob použití technických prostředků k jejich ochraně,
b)   technickou dokumentaci obsahující technické údaje a pravidla pro instalaci a používání technických prostředků,
c)   plán ochrany objektu obsahující pokyny pro ochranu a likvidaci utajovaných skutečností v případě vzniku mimořádné situace.

(2) Dokumentace k technickým prostředkům (dále jen "dokumentace") je uložena u statutárního orgánu provozovatele technického prostředku nebo jím pověřené osoby. Její obsah je průběžně aktualizován v souladu se skutečným stavem zabezpečení.

§ 7
Kategorizace zabezpečeného prostředí

(1) Zabezpečené prostředí kategorie "D" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "D" uvedenými v § 3 písm. a) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 24 měsíců.

(2) Zabezpečené prostředí kategorie "C" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "C" uvedenými v § 3 písm. a), c) a h). Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

(3) Zabezpečené prostředí kategorie "B" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "B" uvedenými v § 3 písm. a), b), c), d), f), h) a i). V prostředí kategorie B se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12měsíců.

(4) Zabezpečené prostředí kategorie "A" musí být chráněno alespoň technickými prostředky kategorie "A" uvedenými v § 3 písm. a) až i). V prostředí kategorie A se nesmí vyskytovat operativní technické prostředky. Kontrola shodnosti s dokumentací podle § 6 musí být prováděna nejméně každých 12 měsíců.

§ 8
Přechodné ustanovení

Zabezpečené prostředí jednotlivých kategorií podle ustanovení § 7 musí být splněno do 31. června 2000.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.


1)   § 7 vyhlášky č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností.
2)   Certifikační pracoviště budou uveřejněna ve Věstníku Národního bezpečnostního úřadu.

Příloha k vyhlášce č. 12/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý - Wolters Kluwer, a. s.

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.