Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


8

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1998 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České repubiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Dohoda na základě svého článku 3 vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky podle ustanovení článku 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993 se dohodly takto:

Článek 1

Protokol týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedený v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, a přílohy k němu se tímto mění ve smyslu a v souladu s Přílohou, která tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 2

Tato dohoda tvoří nedílnou součást Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Článek 3

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1999.

Dáno v Bratislavě dne 7. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Slovenské republiky:
Ing. Ľudovít Černák v. r.
ministr hospodářství

Příloha
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

Protokol týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedený v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, a přílohy k němu se tímto mění takto:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i)   "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve smluvní straně.".

2. Článek 3 se zrušuje.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4
Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní ve smluvní straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v zemi, se kterou smluvní strana provádí dohodu o oblasti volného obchodu uzavřenou podle článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto smluvní stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této smluvní straně přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve smluvní straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této smluvní straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které původní materiály použité ve výrobě v této smluvní straně představují nejvyšší hodnotu.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve smluvní straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.".

4. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

"Článek 12

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve smluvní straně.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze smluvních stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a)   zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
b)   nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů vyvezených ze smluvní strany a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území smluvní strany, za předpokladu, že:

a)   uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze smluvních stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a
b)   celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:
(i)   zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a
(ii)   celková hodnota přidaná mimo území smluvní strany uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území smluvní strany. Nicméně stanoví-li pravidlo v přílozeII, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území smluvní strany uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo smluvní stranu, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo území smluvní strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.".

5. V odstavci 6 článku 15 se datum "31. prosince 1998" nahrazuje datem "31. prosince 2000".

6. V článku 26 se odkaz "C2/CP3" nahrazuje odkazem "CN22/CN23".

7. V příloze I poznámce 5.2 se doplňují "elektrovodivá vlákna" mezi "umělá chemická vlákna" a "syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu".

8. V příloze I poznámce 5.2 se zrušuje pátý příklad ("Koberec se střapci ... je splněno hmotnostní kritérium.").

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo:

"Číslo HS
(1)
Popis výrobku
(2)
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné
pro získání statusu původu
(3) nebo (4)
2207 Ethylalkohol nedenatu-
rovaný s objemovým
obsahem alkoholu
80 % vol nebo více;
ethylalkohol a ostatní
destiláty denaturované,
s jakýmkoliv obsahem
alkoholu
Výroba:
- z materiálů nezařazených v číslech 2207 nebo 2208".

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

"kapitola 57 Koberce a jiné textilní
podlahové krytiny:
 
  - Z vpichované plsti Výroba z7:
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
  - Z jiné plsti Výroba z7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
  - Ostatní Výroba z7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka
(a)   Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.".

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

"7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:  
 
-    Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII12
Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
 
-   Ostatní
Výroba z materiálů čísla 7001
12   SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů)".

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

"7601 Surový (nezpracovaný) hliník Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu".

E-shop

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.