Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


7

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 1995 byla v San José podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika.

Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem 28. října 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kostarika Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kostarika ze dne 11. listopadu 1974.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika

Vláda České republiky a vláda Republiky Kostarika, dále jen "smluvní strany":

berouce v úvahu přátelské vztahy, které pojí oba státy,

uznávajíce významnou úlohu, kterou obchod sehrává při podpoře ekonomického rozvoje,

berouce v úvahu zájem obou národů posílit svoje ekonomické a obchodní vztahy,

jsouce si vědomy úspěchů dosažených v procesech liberalizace obchodu, kterou každý ze států uskutečňuje,

uznávajíce zájem obou smluvních stran podílet se stále větší měrou na systému mnohostranného obchodu a na rozvoji obchodních styků založených na zásadách rovnosti a vzájemné výhodnosti a zohledňujících úroveň ekonomického rozvoje obou států,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly podporovat v souladu s platným právním řádem svých států rozvoj a upevňování obchodních vztahů mezi oběma státy. Za tím účelem budou usnadňovat, podporovat a napomáhat obchodní spolupráci mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 2

Smluvní strany potvrzují svoji vůli uplatňovat na vzájemný obchod pravidla obsažená ve všeobecné dohodě o clech a obchodu, GATT 1994, udělujíce si doložku nejvyšších výhod ve všem, co se týká:

a)   cel, daní a dalších poplatků jakéhokoliv druhu, které jsou uplatňovány na dovozy a vývozy zboží nebo v souvislosti s nimi nebo jsou uplatňovány v mezinárodních převodech plateb za dovozy a vývozy,
b)   formy vybírání těchto cel, daní a ostatních poplatků,
c)   všech opatření a úředních postupů spojených s dovozy a vývozy, a
d)   vnitřních daní a ostatních poplatků jakéhokoliv druhu ukládaných na dovážené a vyvážené zboží.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na výhody, osvobození a výsady, které by jedna ze smluvních stran poskytla:

a)   sousedním státům za účelem usnadnění obchodu v pohraničních oblastech,
b)   třetím státům na základě dohody o volném obchodu, celní unii nebo zapojení do jiné formy regionální ekonomické integrace či přípravné dohody směřující k vytvoření některé z těchto forem regionální ekonomické integrace.

Článek 3

Smluvní strany si budou poskytovat vzájemné zacházení ne méně výhodné, než jaké v souladu s běžnou praxí v přístavech poskytují jiným státům ve všech záležitostech týkajících se obchodní plavby, posádek a používání přístavů.

Toto ustanovení se nebude používat v případě lodí smluvních stran zabývajících se pobřežní plavbou a rybolovem.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly vydávat vývozní a dovozní povolení v souladu se zákony a předpisy platnými v každém ze států. Povolení budou vystavována za podmínek ne méně výhodných než poskytovaných kterémukoliv třetímu státu v souladu s ustanovením článku 2 této dohody.

Článek 5

Vývozy a dovozy budou prováděny v souladu s právním řádem a pravidly platnými v obou státech a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států. Smluvní strany neponesou odpovědnost za závazky přijaté fyzickými a/nebo právnickými osobami v těchto kontraktech.

Článek 6

Smluvní strany si budou v souladu s platným právním řádem každého státu recipročně poskytovat výhody potřebné k organizování veletrhů a obchodních výstav.

Článek 7

Každá smluvní strana umožní v souladu s platným právním řádem svého státu vývozy a dovozy osvobozené od cel, daní a dalších poplatků:

a)   vzorků a zboží bez obchodní hodnoty a obchodně propagačních materiálů,
b)   předmětů a zboží dovezeného na dobu určitou a určeného pro veletrhy a výstavy vždy, pokud nebude předmětem prodeje, a v jakémkoliv jiném případě dočasného dovozu takto osvobozeném podle příslušného právního řádu.

Článek 8

Všechny platby uskutečňované na základě obchodních kontraktů uzavřených mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států budou prováděny ve volně směnitelné měně, v souladu s právním řádem každého státu.

Článek 9

Smluvní strany se dohodly ustavit Radu pro usnadnění obchodu mezi Českou republikou a Republikou Kostarika složenou ze zástupce ministerstva zodpovědného za zahraničně obchodní vztahy České republiky a ze zástupce Ministerstva zahraničního obchodu Republiky Kostarika. Každý zástupce bude moci na zasedání rady přizvat účastníky ze svého ministerstva nebo jiných ministerstev a organizací.

Na základě žádosti jednoho ze zástupců a po jejich dohodě se tato rada bude scházet v dohodnutých termínech, střídavě v jednotlivých státech. Rada bude mít následující úkoly:

a)   systematickou výměnu informací o ekonomických a obchodních režimech obou států,
b)   podněcovat uskutečňování obchodních misí, veletrhů a konferencí, které přispějí k růstu výrobních sektorů v obou státech a k rozvoji obchodních styků mezi nimi,
c)   zjišťovat veškeré skutečnosti, které by mohly způsobovat překážky ve vzájemném obchodu, dávat podněty k jejich odstranění a, pokud to bude třeba, ke sjednání dohod,
d)   poskytovat konzultace o specifických obchodních záležitostech zajímajících některou ze stran s cílem hledat jejich nejlepší řešení,
e)   věnovat se v přijatelných lhůtách jakékoliv konzultaci, o níž požádá některá ze stran v souvislosti se vzájemným obchodem, a
f)   dohlížet na provádění této dohody.

Článek 10

Tato dohoda vstupuje v platnost datem poslední notifikace o splnění podmínek stanovených právními řády každého státu.

Článek 11

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran má právo písemně ji vypovědět. Platnost této dohody skončí šest měsíců ode dne doručení nóty, v níž jedna smluvní strana oznámí toto rozhodnutí druhé smluvní straně.

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran.

Okamžikem vstupu této dohody v platnost pozbyde platnosti Obchodní dohoda uzavřená mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kostarika, podepsaná v San José dne 11. listopadu 1974, ve vztahu k České republice.

Dáno v San José dne čtrnáctého prosince tisíc devětset devadesát pět ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky:
Ing. Václav Petříček, CSc. v. r.
náměstek ministra
průmyslu a obchodu
Za vládu
Republiky Kostarika:
Rodrigo X. Carreras v. r.
ministr a. i.
zahraničních věcí
José Rossi Umaňa v. r.
ministr
zahraničního obchodu

E-shop

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 2. vydání

Pracovnělékařské služby, 2. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace reflektuje novelizace pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.