Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


3

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 22. prosince 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části 1 odst. 7 písm. a) se na konci nahrazuje čárka středníkem a doplňuje tato věta: "to platí jen pro případy, kdy je přídatnou látkou barvivo,".

2. V příloze č. 1 části 1 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují tato slova: ", jejichž důsledkem je v konečném výrobku obsah kyseliny sorbové vyšší než 100 mg.kg-1, nebo kyseliny benzoové vyšší než 50 mg.kg-1, nebo oxidu siřičitého vyšší než 50 mg.kg-1, popřípadě mg.l-1".

3. V příloze č. 1 části 1 se v tabulce u položky "Hydroxid sodný" označení "E 525" nahrazuje označením "E 524".

4. V příloze č. 1 části 1 se do tabulky doplňuje položka "E 525 Hydroxid draselný".

5. V příloze č. 1 části 1 se v tabulce u položky "Oxidovaný škrob" označení "E 1402" nahrazuje označením "E 1404".

6. V příloze č. 1 části 1 se vysvětlivky pod tabulkou doplňují tak, že u * se na konci doplňuje věta "Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy." a u ** se za označení "E 417" vkládají tato slova: ", které se rehydratují po požití,".

7. V příloze č. 1 části 3 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Výhradně pro účely výroby počáteční mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména počáteční výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.".

8. V příloze č. 1 části 3 se za text pod tabulkou č. 2 doplňuje tato věta: "Výhradně pro účely výroby pokračovací mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména pokračovací mléčná výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.".

9. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 2 položce č. 16 se doplňuje slovo ", kečupy".

10. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 7 se ve sloupci "Název potraviny" položka "studené omáčky, majonézy, kořenící směsi" doplňuje slovy: "kromě kečupů a studených omáček na bázi rajčatové šťávy".

11. V příloze č. 1 části 5 tabulce č. 7 se ve sloupci "Název potraviny" doplňuje položka včetně poznámky pod čarou č. 6a): "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 se doplňuje výraz "NM"


"6a)   Potraviny odpovídající § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.".

12. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 2 se mění položky:

"jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší...",

"neemulgované studené omáčky, kečupy."

a doplňují se položky:

"aspiky"; ve sloupci S se uvede hodnota "1000", ve sloupci B hodnota "500",

"potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů v tekuté podobě s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci S+B+PHB se uvede hodnota "2000".

13. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 4 se doplňuje položka: "zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv); ve sloupci SO2 mg.l-1 resp. mg.kg-1 se doplňuje hodnota "100".

14. V příloze č. 1 části 6 odst. 15 se slova "podle odstavce 14" nahrazují slovy "podle odstavců 6 a 14 nebo podle části 1 odst. 7".

15. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 5 se doplňuje u látky "E 234 nisin" položka "mléčné deserty na bázi zakysaných mléčných výrobků" a ve sloupci "NPM" se hodnota "12,5" nahrazuje hodnotou "10".

16. V příloze č. 1 části 6 tabulce č. 6 u látky "E 251, E 252 dusičnan sodný" se ve sloupci "Název potraviny" za slovo "uzení" doplňují slova "a solení".

17. V příloze č. 1 části 7 tabulce č. 2 se u látky "Kyselina fosforečná" doplňuje ve sloupci "Název potraviny" položka "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)" a ve sloupci "NPM" označení "NM".

18. V příloze č. 1 části 8 odst. 7 se za větu "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky" doplňuje tato věta: "Toto ustanovení se nevztahuje na žvýkačky a potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou.6a)".

19. V příloze č. 1 části 8 se v tabulce nahrazuje výraz "E 956" výrazem "E 965"a v "Čísle E" se ve sloupci "Látka" text upravuje takto:

"Číslo E  Látka _____________________________________ E 420    Sorbitol       (i)Sorbitol       (ii)Sorbitol sirup E 421    Mannitol E 953    Isomalt E 965    Maltitol       (i)Maltitol       (ii)Maltitol sirup E 966    Laktitol E 967    Xylitol".

20. V příloze č. 1 části 8 v tabulce se pro látky E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 a E 967 ve sloupci "Potraviny" doplňuje text "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci "NPM" se toto označení nahrazuje označením "NM".

21. V příloze č. 1 části 8 v tabulce se u látek E 950 Acesulfam K, E 951 Aspartam, E 954 Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imid, a E 957 Thaumatin ve sloupci "Potraviny" označení "vitaminové přípravky" nahrazuje textem "potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)"; ve sloupci NPM se uvádí pro E 950 "2000", pro E 951 "5500", pro E 954 "1200" a pro E 957 "400".

22. V příloze č. 1 části 9 v části tabulky č. 2 následující po odstavci 6 u látky "chininsulfát" ve sloupci "Název potraviny" u položky "lihoviny" se slova "s obsahem alkoholu 1,2 obj. %" vypouštějí.

23. V příloze č. 1 části 13 "látky protispékavé (protihrudkující)" se výraz "E 340 (iii)" nahrazuje výrazem "E 341 (iii)...".

24. V příloze č. 1 části 14 v tabulce č. 3 se do sloupce "Název potraviny" doplňují tato slova: "tabletovaná sladidla, potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)".

25. V příloze č. 1 části 15 v tabulce č. 4 se u látek E 420 až E 967 ve sloupci "Název potraviny" vypouští slovo "čerstvé".

26. V příloze č. 2 části 3 odst. 3 se na konci doplňuje tato věta: "Při časově omezené spotřebě těchto cukrovinek nepřesahující 14 dní je možné upravit doporučené denní dávkování cukrovinky tak, aby nebyl po tuto dobu překročen nejvyšší denní příjem mentholu v hodnotě 60 mg na den a za předpokladu, že spotřebitel bude na toto časové omezení upozorněn bezprostředně vedle informace o tomto doporučeném dávkování.".

27. V příloze č. 2 části 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně tabulek zní:

"(4) K ochucování pokračovací mléčné výživy určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku lze použít v návaznosti na odstavec 1 tyto látky:

Tabulka

Látka NPM mg.l-1
Extrakt z plodů vanilky
Vanilin
Ethylvanilin
NM
50
50

K ochucování příkrmů pro dětskou výživu lze použít tyto látky:

Tabulka

Látka NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Extrakt z plodů vanilky
Extrakty z ovoce
Vanilin
Ethylvanili
NM
NM
70
70

Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.".

28. V příloze č. 2 části 4 odst. 2 se na konci první věty doplňují tato slova: "tj. E 200, E 202, E 203, E 210 až E 228, E 300, E 301, E 302, E 304, E 306, E 307, E 312, E 320, E 321".

29. V příloze č. 3 části 1 tabulce "MASO, MASNÉ VÝROBKY" se na konci doplňuje položka: "ostatní druhy masa B".

30. V příloze č. 3 části 1 tabulce "DROBY" - skupině "Játra (včetně výrobků na bázi jater)" se doplňuje položka: "rybí a ostatní B".

31. V příloze č. 3 části 1 tabulce "OSTATNÍ POTRAVINY, POCHUTINY" se na konci doplňuje položka: "Dehydratované výrobky B".

32. V příloze č. 3 části 1 tabulce "NÁPOJE" se položka "Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vody, např. minerální vody, sycené, nesycené stolní vody, limonády a s výjimkou ovocných šťáv a moštů" nahrazuje položkou "Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vody, např. limonády, s výjimkou ovocných a zeleninových nápojů A".

33. V příloze č. 3 části 1 tabulce "NÁPOJE" se na konci doplňuje položka: "Ostatní nápoje B".

34. V příloze č. 3 části 6 - "KADMIUM" se položka "rajčatový protlak" nahrazuje položkou "zeleninové protlaky včetně rajčatového protlaku".

35. V příloze č. 3 části 6 - "KADMIUM" se položka "houby PM 1,0 mg.kg-1" nahrazuje položkami:

"houby PM 0,2 mg.kg-1

houby sušené PM 2,0 mg.kg-1

houby pěstované PM 0,1 mg.kg-1

houby pěstované sušené PM 1,0 mg.kg-1".

36. V příloze č. 3 části 7 - "MĚĎ" se položka "rybí konzervy" doplňuje slovy "a výrobky z ryb".

37. V příloze č. 3 části 7 - "MĚĎ" se položka "káva" doplňuje slovy "a kávoviny".

38. V příloze č. 3 části 8 - "NIKL" se položka "káva" doplňuje slovy "a kávoviny".

39. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se položka "předvařená rýže" doplňuje slovy "včetně jiných úprav zkracujících vaření".

40. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se tabulka doplňuje položkou

"potraviny obecně A 0,4 mg.kg-1".

41. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se tabulka doplňuje položkou

"výrobky z ovoce, zahuštěné0,3 mg.kg-1".

42. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "nealkoholické nápoje" nahrazuje hodnota "NPM 0,02 mg.kg-1" hodnotou "NPM 0,05 mg.kg-1".

43. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "pivo" nahrazuje hodnota "PM 0,02 mg.kg-1" hodnotou "PM 0,05 mg.kg-1".

44. V příloze č. 3 části 9 - "OLOVO" se v tabulce u položky "sirupy" nahrazuje hodnota "PM 2,0 mg.kg-1" hodnotou "PM 0,5 mg.kg-1".

45. V příloze č. 3 části 10 - "RTUŤ" se položky "houby NPM 0,1 mg.kg-1" a "houby sušené NPM 1,0 mg.kg-1" nahrazují položkami:

"houby NPM 0,5 mg.kg-1

houby sušené NPM 5,0 mg.kg-1

houby pěstované NPM 0,1 mg.kg-1

houby pěstované sušené NPM 1,0 mg.kg-1".

46. V příloze č. 3 části 12 - "ŽELEZO" se doplňují položky "kakaový prášek PM 750 mg.kg-1" a "čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové cukrovinky PM 150 mg.kg-1".

47. V příloze č. 3 části 13 - "DUSIČNANY" odstavec 2 zní:

"(2) Pro výrobky ze zeleniny, sterilované, nakládané, zmrazené, kysané, a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.".

48. V příloze č. 3 části 13 - "DUSIČNANY" se v tabulce u položky "pivo" hodnota PM "70" nahrazuje hodnotou PM "50".

49. V příloze č. 3 části 14 - "ALIFATICKÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY" se položka "tvrdé sýry" doplňuje slovy "a polotvrdé sýry".

50. V příloze č. 3 části 20 tabulce č. 3 se výraz "všeobecně" nahrazuje výrazem "obecně".

51. V příloze č. 4 části 1 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Údaje uváděné pro maso jatečné platí i pro ostatní úpravy masa, droby, zvěřinu a výrobky z nich a masné výrobky.

(8) Údaje uváděné pro vejce platí i pro výrobky z vajec.

(9) Údaje uváděné pro ryby platí i pro rybí výrobky.".

52. V příloze č. 4 části 2 se tabulka doplňuje položkami:

"Pesticid MLR
mg.kg-1
Potravina - plodina
cinidon-ethyl 0,025* mléko
0,05* maso
obilniny
vejce
epoxinazol 0,01 maso
mléko
famoxadon 0,02* maso
mléko
vejce
0,1 pšenice
0,2 ječmen
fipronil 0,01 chmel sušený
řepka
florosulam 0,001* maso
mléko
0,01 obilniny
flusilazol 0,05* cukrovka
fluquinconazol 0,02* maso
mléko
0,1* obilniny
kresoxim-methyl 0,05* jablka
1 hrozny
MCPB včetně solí a esterů 0,05 kmín
pyrethriny
suma pyrethrinů, cinerinů a jasmolinů 
1 hrozny
peckoviny
quinoxyfen 0,01* maso
mléko
0,2 obilniny
tabuconazol 0,05 řepka".

53. V příloze č. 4 části 3 se do tabulky doplňuje položka:

"Pesticid MLR
mg.kg-1
Potravina - plodina
anorganický bromid
jako bromidový ion
ze všech zdrojů
bez kovalentně vázaného brómu 
50 rýže".

54. V příloze č. 4 části 4 se pod nadpis doplňuje tento text:

"V potravinách určených pro kojeneckou a dětskou výživu se rezidua níže uvedených pesticidů nesmí vyskytovat s limitem detekce 0,005 mg.kg-1 celého produktu.".

55. V příloze č. 5 části 1 písm. a) se na konci doplňují tato slova: "s výjimkou látek podávaných zvířatům k vyvolání aktivní nebo pasivní imunity nebo k diagnóze stavu imunity,".

56. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Cefalosporiny" se v tabulce Cefazolin za slovo "skot" doplňují slova ", ovce, koza".

57. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Tetracykliny" se doplňuje tento text a tabulka:

"Doxycyklin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
prase, drůbež 0,100 maso
0,300 kůže a tuk
0,300 játra
0,600 ledviny
skot 0,100 maso
0,300 játra
0,600 ledviny

Jiná ustanovení: nejsou".

58. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Qiunolony" se doplňuje tento text a tabulka:

"Danofloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot* 0,200 maso
0,400 játra, ledviny
0,100 tuk
kur domácí** 0,200 maso
0,400 játra, ledviny
0,100 tuk, kůže

Jiná ustanovení:

* nepoužívat u dojnic, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě

** nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě".

59. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA Thiamfenikol a příbuzné látky" se doplňuje tento text a tabulka:

"Thiamfenikol

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot 0,050 maso
0,050 ledviny
0,050 játra
0,050 tuk
0,050 mléko
kur domácí* 0,050 maso
0,050 kůže a tuk
0,050 ledviny
0,050 játra

Jiná ustanovení:* nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě".

60. V příloze č. 5 části 4 skupině I/1 - "ANTIBIOTIKA" se doplňuje tento text a tabulka:

"Ansamycin s naftalenovým kruhem

Rifaximin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot 0,060 mléko

Jiná ustanovení: nejsou".

61. V příloze č. 5 části 4 skupině I/3. 1 - "ENDOPARAZITIKA Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly" se doplňují další látky včetně textu a tabulek:

"Triclabendazol

Povaha reziduí: suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriclabendazol

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot, ovce* 0,100 maso, játra, ledviny

Jiná ustanovení:* nepoužívat u zvířat, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě

Flubendazol

Povaha reziduí: viz jiná ustanovení

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
prase, kur domácí, pernatá zvěř* 0,400 játra
0,300 ledviny
0,050 kůže a tuk
kur domácí** 0,400 vejce

Jiná ustanovení:

* stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H-benzymidazol-5-yl) (4-fluoro-phenyl) methanonu

** stanoveno jako flubendazol

Oxibendazol

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
prase 0,100 maso
0,500 kůže a tuk
0,200 játra
0,100 ledviny

Jiná ustanovení: nejsou

Thiabendazol

Povaha reziduí: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot 0,100 maso, játra, ledviny, tuk
0,100 mléko

Jiná ustanovení: nejsou

Albendazol

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot, ovce 0,100 maso, tuk
0,500 ledviny
1,000 játra
0,100 mléko

Jiná ustanovení: nejsou".

62. V příloze č. 5 části 4 skupině I/2 - "CHEMOTERAPEUTIKA Deriváty diamino pyrimidinu" text a tabulka zní:

"Trimetoprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot 0,050 maso, játra, ledviny, tuk, mléko
prase 0,050 maso, játra, ledviny, tuk a kůže
drůbež* 0,050 maso, játra, ledviny, tuk a kůže
koňovití (equidae) 0,100 maso, játra, ledviny, tuk
ryby (fin fish) 0,050 maso a kůže v přirozené podobě

Jiná ustanovení:* nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě".

63. V příloze č. 5 části 4 skupině I/3. 3 - "EKTOPARAZITIKA Organofosfáty" u látky Diazinon tabulka zní:

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
skot, ovce, koza, prase 0,700 tuk
0,020 maso, ledviny, játra
skot, ovce, koza 0,020 mléko".

64. V příloze č. 5 části 4 skupině II/1 - "Anorganické chemické látky" se text doplňuje takto:

"Dusičnan draselný   všechny druhy zvířat DL-Aspartam draselný  všechny druhy zvířat Glukuronan draselný   všechny druhy zvířat Glycerofosfát draselný všechny druhy zvířat Selenan sodný      všechny druhy zvířat Selenan draselný    všechny druhy zvířat Seleničitan sodný    všechny druhy zvířat".

65. V příloze č. 5 části 4 skupině II/2 - "Organické chemické látky" se text doplňuje takto:

"Cefazolin       ovce, koza (pouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě) Betain         všechny druhy zvířat Kyselina listová    všechny druhy zvířat Lini oleum       všechny druhy zvířat Isofluran        koňovití (pouze k užití jako anestetikum) 2-aminoetanol      všechny druhy zvířat Butorfanol tartaran   koňovití (pouze pro intravenózní aplikaci) Praziquantel      koňovití Prokain         všechny druhy zvířat Benzalkonium chlorid (do 0,05 %)       všechny druhy zvířat (pouze pro užití jako součást léčiva do koncentrace do 0,05 %) Corticitropin      všechny druhy zvířat Denaverin hydrochlorid skot Ketamin         všechny druhy zvířat".

66. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Tetracykliny" se zrušuje text a tabulka pro látku Doxycyklin.

67. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Thiamfenikol a příbuzné látky" se zrušuje text i tabulka pro látku Thiamfenikol.

68. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Quinolony" se zrušuje text i tabulka pro látku Danoflaxin.

69. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA Jiná antibiotika" se zrušuje text i tabulka pro látku Rifaximin.

70. V příloze č. 5 části 4 skupině III/1 - "ANTIBIOTIKA" se doplňuje text a tabulka takto:

"Florfenikol a příbuzné látky

Florfenikol

Povaha reziduí: suma florfenikolu a metabolitů stanovených jako florfenikol-amin

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
ryby 1,000 maso a kůže v přirozeném poměru

Jiná ustanovení: nejsou".

71. V příloze č. 5 části 4 skupině III/2 - "CHEMOTERAPEUTIKA Diamino pyridinové deriváty" se zrušuje text i tabulka pro látku Trimetoprim.

72. V příloze č. 5 části 4 skupině III/3.1 - "ENDO a EKTOPARAZITIKA Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly" se zrušují texty i tabulky pro látky Albendazol, Flubendazol, Oxibendazol, Thiabendazol, Triclabendazol.

73. V příloze č. 5 části 4 skupině III/3.1 - "ENDO a EKTOPARAZITIKA" se doplňují tyto texty a tabulky pro látky:

"Avermectiny

Moxidectin

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
koňovití 0,050 maso
0,100 játra
0,050 ledviny
0,500 tuk

Jiná ustanovení: nejsou

Deriváty acyl močoviny

Teflubenzuron

Povaha reziduí: původní látka

Druh zvířat MLR
(mg/kg)
Surovina
Lososovité ryby

(salmonidae)

0,500 maso a kůže v přirozené podobě

Jiná ustanovení: nejsou".

74. V příloze č. 5 části 4 skupině III/5 - "NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY" se upravují desetinná místa v tabulce v hodnotě MLR (mg/kg) z "1,0" na "1,000".

75. V příloze č. 5 části 4 skupině IV se text doplňuje o látku "Metronidazol".

76. V příloze č. 7 části 3 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Toto omezení se týká nominálních hodnot obsahu potravních doplňků uvedených na obalu výrobku a nezahrnuje nezbytné předávkování, které má za úkol vyrovnat úbytek potravního doplňku během uchovávání do data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti.".

77. V příloze č. 7 části 3 tabulce č. 2 skupině C se do sloupce "Potravina" vkládá položka "cukrovinky" a do sloupce "procentický podíl" číslice "200,0".

78. V příloze č. 10 u látky E 300 - "Kyselina askorbová" ukazatel v pravém sloupci zní:

"[alfa]D = +20,5o až +21,5o ".

79. V příloze č. 10 se na konci doplňují tyto položky:

Položky jsou vysázeny fotosazbou

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.


E-shop

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.