Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


2

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 1998 byla v Amsterdamu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 1. ledna 1999. Tímto dnem pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě ze dne 15. listopadu 1967, vyhlášená pod č. 75/1968 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy a spojů.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Nizozemského království (dále jen "smluvní strany"),

přejíce si podporovat v zájmu svých hospodářských vztahů rozvoj silniční dopravy zboží a cestujících do a ze svých států a v tranzitu přes své státy,

se dohodly takto:

Článek 1
Rozsah platnosti

1. Ustanovení této dohody se vztahují na mezinárodní silniční přepravu nákladů a cestujících na cizí nebo vlastní účet mezi územími České republiky a Nizozemského království, tranzitem přes tyto státy, do nebo z třetích států a na kabotáž, uskutečňované dopravci, kteří používají vozidla definovaná v článku 2 této dohody.

2. Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

3. Používání této dohody nebude Nizozemskému království, jako členskému státu Evropské unie, na újmu používání práva Evropské unie.

Článek 2
Definice

Pro účely této dohody:

1. pojem "dopravce" znamená osobu (včetně právnické osoby), která má sídlo v jednom z obou států a je oprávněna ve státě, v němž má své sídlo, provozovat silniční dopravu zboží nebo osob na cizí nebo vlastní účet podle příslušných vnitrostátních právních předpisů;

2. pojem "vozidlo" znamená silniční motorové vozidlo nebo soupravu vozidel, z nichž alespoň motorové vozidlo je evidováno na území České republiky nebo Nizozemského království, které jsou používány a vybaveny výlučně pro přepravu zboží nebo cestujících autobusem;

3. pojem "kabotáž" znamená přepravu uvnitř území České republiky nebo Nizozemského království dopravcem, který má sídlo na území druhého státu;

4. pojem "doprava" nebo "přeprava" znamená jízdu naložených nebo prázdných vozidel po silnici, i když vozidlo, přívěs nebo návěs vykoná část cesty po železnici nebo vodní cestě;

5. pojem "hostitelský stát" znamená území státu, na němž se nachází vozidlo, aniž by tam bylo evidováno a aniž by tam měl dopravce své sídlo;

6. pojem "intermodální doprava" znamená nákladní dopravu, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner použijí silnice pro počáteční a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní cestě nebo po moři;

7. pojem "příslušný orgán" znamená:

-   pro Nizozemské království Ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství,
-   pro Českou republiku Ministerstvo dopravy a spojů,

nebo v obou případech kteroukoli osobu nebo instituci pověřené vykonávat činnosti, které v současné době vykonávají tato ministerstva.

Článek 3
Přístup k trhu

1. Každá ze smluvních stran může dovolit dopravci, který sídlí na území druhého státu, provádět nákladní nebo osobní dopravu:

a)   mezi kterýmkoli místem ve svém státě a kterýmkoli místem mimo tento stát, a
b)   v tranzitu přes území svého státu,

podléhající, pokud není dohodnuto jinak Smíšenou komisí, povolením, která vydávají příslušné orgány.

2. Povolení se nevyžadují pro následující druhy dopravy ani pro prázdné jízdy spojené s takovou dopravou:

a)   přepravu poštovních zásilek jako veřejnou službu;
b)   přepravu vozidel, která se poškodila nebo porouchala;
c)   přepravu nákladů motorovými vozidly, jejichž dovolená celková hmotnost, včetně přívěsů, nepřekračuje šest tun, nebo jejichž užitečná hmotnost, včetně přívěsů, nepřekračuje 3,5 tuny;
d)   přepravu lékařského materiálu a zařízení nebo jiných nákladů potřebných v případě nouzové situace, zejména při přírodních katastrofách;
e)   přepravu na vlastní účet;
f)   přepravu živých zvířat;
g)   přepravu zboží podléhajícího zkáze;
h)   přepravu řezaných květin.

3. Dopravce nesmí provést kabotáž, pokud k tomu neobdržel zvláštní povolení od příslušných orgánů.

Článek 4
Hmotnosti a rozměry

1. Hmotnosti, včetně hmotností připadajících na nápravy, a rozměry vozidel musí odpovídat úřední registraci vozidla a nesmějí překročit limity platné v hostitelském státě.

2. Jestliže hmotnosti, hmotnosti připadající na nápravy a/nebo rozměry naloženého nebo prázdného vozidla provádějícího dopravu podle ustanovení této dohody překračují dovolené maximum v hostitelském státě, vyžaduje se zvláštní povolení hostitelského státu.

Článek 5
Dodržování vnitrostátních právních předpisů

1. Dopravci obou států a osádky jejich vozidel musí, pokud se nacházejí na území druhé smluvní strany, dodržovat zákony a ostatní vnitrostátní právní předpisy platné v tomto státě.

2. V případě kabotáže specifikuje Smíšená komise zákony a ostatní vnitrostátní právní předpisy platné v hostitelském státě.

3. Zákony a ostatní vnitrostátní právní předpisy uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se používají za stejných podmínek jako pro dopravce, kteří mají trvalé sídlo v hostitelském státě, aby se vyloučila diskriminace na základě státní příslušnosti nebo sídla podniku.

Článek 6
Porušení Dohody

V případě porušení ustanovení této dohody dopravcem, který má sídlo na území České republiky nebo Nizozemského království, stát, na jehož území došlo k porušení Dohody, o tom zpraví bez újmy na svých zákonných postupech druhý stát, který učiní opatření stanovená svými vnitrostátními zákony. Smluvní stany se budou vzájemně informovat o všech sankcích, které uložily.

Článek 7
Finanční záležitosti

1. Vozidla včetně svých náhradních dílů, která provádějí dopravu podle této dohody, jsou vzájemně osvobozena od všech daní a poplatků vybíraných z provozu a vlastnictví vozidel, jakož i od všech zvláštních daní a poplatků vybíraných z přeprav na území druhého státu.

2. Na daně a poplatky z motorového paliva, daň z přidané hodnoty u přeprav, mýtné a uživatelské poplatky se toto osvobození nevztahuje.

3. Palivo obsažené v normálních pevných nádržích vozidel zabudovaných výrobcem, jakož i maziva obsažená ve vozidlech jedině za účelem jejich provozu jsou vzájemně osvobozena od dovozního cla a jakýchkoli jiných daní a poplatků.

Článek 8
Smíšená komise

1. Příslušné orgány smluvních stran řeší všechny otázky týkající se provádění a používání této dohody.

2. K tomuto účelu zřídí smluvní strany Smíšenou komisi.

3. Smíšená komise se schází pravidelně na žádost jedné ze smluvních stran a zahrnuje zástupce smluvních stran, kteří mohou pozvat k účasti rovněž zástupce silniční dopravy. Smíšená komise vypracuje svá vlastní pravidla a postupy. Smíšená komise se schází střídavě v každém státě. Hostitelský stát vede zasedání. Program jednání pro zasedání předkládá smluvní strana pořádající zasedání nejméně dva týdny před začátkem zasedání. Zasedání se ukončí vypracováním protokolu, který podepíší vedoucí delegací každé smluvní strany.

4. Podle článku 3 odst. 1 a 3 rozhodne Smíšená komise o druhu a počtu povolení, která se mají vydat, a o podmínkách platných pro přístup na trh včetně aspektů pracovního trhu. Bez ohledu na článek 3 odst. 2 může Smíšená komise rozšířit nebo upravit seznam druhů dopravy, pro něž se nevyžadují povolení.

5. Smíšená komise bude věnovat zvláštní pozornost těmto záležitostem:

a)   harmonickému vývoji dopravy mezi oběma státy s přihlédnutím mimo jiné k relevantním aspektům životního prostředí;
b)   koordinaci dopravní politiky, dopravního zákonodárství a jeho používání smluvními stranami na vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
c)   formulaci možných řešení pro příslušné vnitrostátní orgány, pokud se vyskytnou problémy, zejména v oblasti finančních, sociálních a celních záležitostí a otázek životního prostředí včetně záležitostí veřejného pořádku;
d)   výměně důležitých informací;
e)   postupu stanovení hmotností a rozměrů;
f)   podpoře spolupráce mezi dopravními podniky a institucemi;
g)   podpoře intermodální dopravy včetně všech otázek týkajících se přístupu na trh.

Článek 9
Použití Dohody pro Nizozemské království

Pokud jde o Nizozemské království, vztahuje se tato dohoda pouze na území Nizozemského království v Evropě.

Článek 10
Změny

Jakákoli změna této dohody dohodnutá smluvními stranami vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, v němž se smluvní strany vzájemně písemně informovaly, že byly splněny ústavní požadavky nutné v jejich státech.

Článek 11
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, v němž se smluvní strany vzájemně písemně informují, že byly splněny ústavní požadavky nutné v jejich státech pro vstup Dohody v platnost.

2. Smluvní strany mohou kdykoli ukončit platnost této dohody písemnou výpovědí se šestiměsíční lhůtou, která bude zaslána druhé smluvní straně.

3. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá pro Českou republiku a Nizozemské království platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná dne 15. listopadu 1967 v Praze.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu účelu řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Amsterdamu dne 31. března 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky:
Petr Moos v. r.
ministr dopravy a spojů
Za vládu Nizozemského království:
Annemarie Jorritsma-Lebbink v. r.
ministryně dopravy, veřejných prací
a vodního hospodářství

E-shop

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.