Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 321/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 108, ze dne 31. 12. 1998

321

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Vláda nařizuje podle § 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 45 odst. 1 a 8 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovy "školní rok" čárka nahrazuje tečkou a slova "popřípadě i na delší období, nejvýše však na čtyři školní roky" se zrušují.

2. V § 2 odst. 1 se slova "účinnosti nařízení vlády" nahrazují slovy "1. lednu 1997".

3. V § 2 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"(5) Výše dotace ze státního rozpočtu může být snížena nebo dotace může být poskytována na kratší období, než které je uvedeno v § 7 odst. 1,

a)   v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí,8) nebo
b)   pokud škola nebo zařízení nedodrží ustanovení odstavce 4.".

4. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Žádost obsahuje:

a)   název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy nebo zařízení a jejich součástí,
b)   kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě,
c)   doklad o zápisu do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku a právní formě zapsané právnické osoby,
d)   předpokládaný celkový počet dětí a žáků (dále jen "žáci") ve školním roce, na který je požadována dotace, a počet žáků v jednotlivých třídách, u středních a vyšších odborných škol v jednotlivých studijních a učebních oborech; u školních jídelen předpokládaný počet stravovaných žáků podle druhu školy nebo zařízení.".

5. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

6. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9) zní:

"§ 5
Výše dotace

(1) Dotace škole nebo zařízení se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu stanoveného podle zvláštního právního předpisu.9) U speciálních škol a speciálních nebo specializovaných tříd ostatních škol se dotace zvýší o příplatek za zdravotní postižení žáků. Dotace se poskytuje pouze na žáky ve studijních a učebních oborech uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo z normativu předcházejícího roku v souladu se změnami neinvestičních výdajů s výjimkou výdajů na mzdy a ostatní osobní výdaje a související pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v kapitole ministerstva obsažené ve státním rozpočtu na příslušný rok, a to nejpozději do 31. ledna, a zveřejní je ve Věstníku ministerstva. Do počtu žáků se započítávají i cizinci, kteří požívají stejná práva jako státní občané České republiky podle zvláštního právního předpisu.

(2) Výše procentního podílu v denním studiu se od školního roku 1999/2000 stanoví pro:

a) základní školu 60 %,
b) střední školu 40 %,
c) střední školu - nástavbové studium 10 %,
d) vyšší odbornou školu 30 %,
e) základní uměleckou školu 30 %,
f) speciální školu 70 %,
g) speciální mateřskou školu, speciální výchovné zařízení a dětský domov   60 %,
h) mateřskou školu, domov mládeže, školní družinu a školní jídelnu 30 %,
i) ostatní zařízení až 30 %,
j) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních školách 70 %,
k) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních zařízeních 60 %,
l) příplatek na zdravotně postižené ve speciálních třídách základních škol   30 %,
středních škol 20 %,
mateřských škol 20 %.

(3) Výše procentního podílu se u denního studia, které probíhá podle individuálních studijních plánů s výjimkou individuálních studijních plánů žáků speciálních středních škol, činí 5 % normativu příslušných studijních oborů a formy studia.

(4) Na středních a vyšších odborných školách se pro jiné než denní studium dotace neposkytuje.".

7. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Procentní podíl stanovený v § 5 odst. 2 lze celkově zvýšit,

a)   pokud bude mezi ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem a školou v termínu podle odstavců 6 a 7 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to nejvýše
1. u speciální školy na 100 %,
2. u speciální školy - příplatek za zdravotní postižení na 100 %,
3. u základní, střední nebo vyšší odborné školy na 90 %,
4. u základní umělecké školy na 70 %,
5. u příplatku za postižení ve speciálních třídách základních a středních škol na  45 %,
6. u střední školy - nástavbové studium na 40 %,
7. u studia podle individuálních studijních plánů na 30 %,
b)   pokud bude mezi školským úřadem a zřizovatelem zařízení v termínu podle odstavce 6 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to nejvýše
1. u speciální mateřské školy, speciálního výchovného zařízení a dětského domova, u domova mládeže a školní jídelny, v případě, že není jiná možnost zajištění ubytování nebo stravování dětí a žáků, na 90 %,
2. u ostatních zařízení na 70 %,
3. u příplatku na zdravotní postižení u speciálních tříd mateřské školy na 35 %,

z normativu upraveného na podmínky okresu.".

8. V § 6 odstavce 3 až 7 znějí:

"(3) Dotaci lze zvýšit pouze u denního studia, pokud škola nebo zařízení splňuje následující podmínky:

a)   dostává dotaci podle § 5 odst. 2,
b)   jde-li o základní školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení jim sloužící, doloží kladné stanovisko obce o tom, že škola nebo zařízení plní nezastupitelnou funkci v daném místě, kterou by jinak měla zabezpečovat škola nebo zařízení zřizované obcí,
c)   jde-li o denní nástavbové studium absolventů učebních oborů středních odborných učilišť, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných podle jednotlivých studijních oborů a tento počet v daném školním roce dodrží,
d)   jde-li o víceleté gymnázium, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných v jednotlivých studijních oborech a tento počet v daném školním roce dodrží.

(4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít se školou nebo zařízením na 1 školní rok, pokud alespoň po dobu 1 školního roku byly zařazeny do sítě a poskytovaly výchovu a vzdělávání v souladu se svým zařazením do sítě. Pokud více škol nebo zařízení, nebo škol a zařízení je zřízeno jako 1 právnická osoba, posuzuje se splnění podmínek u každé školy a zařízení samostatně.

(5) Procentní podíl stanovený v § 5 odst. 2 lze zvýšit za těchto podmínek a v této výši:

a) hodnocení České školní inspekce v běžném školním roce nebo v předchozích 2 školních letech je podle stupnice
1. vynikající, a to o 15 %,
2. nadprůměrné a spíše nadprůměrné, a to o 10 %,
3. průměrné, a to o 5 %,
b) škola nebo zařízení je obecně prospěšnou společností, a to o 25 %,
c) škola nebo zařízení má jinou právní formu a za váže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok na výdaje a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci, a to o 25 %,
d) výše školného na žáka a školní rok nepřesáhne 80 % vyhlášených finančních normativů podle § 5 odst.1, a to o 5 %,
e) není školou nebo zařízením stanoveno žádné školné, a to o 5 %,
f) doloží kladné stanovisko úřadu práce o možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce podle jednotlivých studijních nebo učebních oborů, a to o 10 %.

(6) Zařízení, popřípadě škola, jejíž je zařízení součástí, předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 15. října. Po stanovení procentní výše dotace školským úřadem se uzavře smlouva o dotaci nebo zvýšené dotaci do 30. listopadu.

(7) Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna. Procentní výše zvýšené dotace je stanovena ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem do 15. března. Pokud škola sdružuje více součástí nebo má zařazeno více studijních nebo učebních oborů, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé její součásti, studijní nebo učební obory zvlášť. Smlouvu o zvýšení dotace uzavře školský úřad se školou do 31. března.".

9. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12) zní:

"§ 7
Poskytování dotace

(1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle § 5 a § 6 odst. 4 a 5.

(2) Pokud je počet žáků podle § 5 odst. 1 rozdílný od počtu uvedeného ve smlouvě podle § 3, 4 a 6, je pro stanovení výše dotace rozhodující počet žáků podle § 5 odst. 1.

(3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, škola nebo zařízení neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže školskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 2 odst. 3 písm. a).

(4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy nebo zařízení, může ministerstvo odstoupit od smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě. Pokud škola nebo zařízení nedoloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou,12) a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku, může ministerstvo odstoupit od smlouvy; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního právního předpisu.13)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Zeman v. r.


8)   § 13 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb.§ 36 zákona č. 576/1990 Sb.
9)   § 12 odst. 4 písm. f) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
12)   Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zdeněk Kovařík - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.