Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


315

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 14. prosince 1998

o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Národním bezpečnostním úřadem (dále jen "Úřad") stanoví podle § 21 odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti pro oprávnění fyzické osoby seznamovat se s utajovanými skutečnostmi (dále jen "posudek")1) vydává posuzující lékař2) na základě výsledků vlastního vyšetření osoby, popřípadě dalších potřebných vyšetření provedených na základě jeho vyžádání, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V případě, že posuzujícím lékařem je lékař oprávněný k této činnosti na základě pověření Úřadu,3) vydává posudek tento lékař po seznámení se s výpisem ze zdravotnické dokumentace osoby získaným na základě svého dožádání od lékaře podle odstavce 1.2)

§ 2

(1) Posuzující lékař si vyžádá před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti osoby posouzení jejího zdravotního stavu příslušným odborným lékařem nebo klinickým psychologem (dále jen "další odborné vyšetření"), pokud je v péči takového zdravotnického zařízení, anebo je-li zdravotním stavem osoby odůvodněno přezkoumání, zda netrpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují schopnost utajovat skutečnosti.

(2) V případech dalšího odborného vyšetření podle odstavce 1 předá posuzující lékař, který si toto vyšetření vyžádal, dožádanému zdravotnickému zařízení výpis ze zdravotnické dokumentace osoby a uvede důvody, pro které odborné vyšetření požaduje.

§ 3

(1) Před každou prohlídkou a dalším odborným vyšetřením za účelem zjištění zdravotní způsobilosti osoby je nutné ověřit její totožnost. Závěry svých vyšetření nebo dalších odborných vyšetření zaznamenává posuzující lékař ve zdravotnické dokumentaci osoby.

(2) Posuzující lékař vyznačí ve zdravotnické dokumentaci, že se jedná o osobu, které byl vydán posudek o zdravotní způsobilosti (§ 5).

§ 4

Za zdravotně způsobilou uzná posuzující lékař osobu pouze v případě, že jejím vyšetřením podle předchozích ustanovení nebyla zjištěna nemoc, vada nebo stav, které vylučují schopnost utajovat skutečnosti. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 5

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti je opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení. Dále je v něm uveden důvod, pro který byla osoba posuzována, a doba platnosti posudku v případě, že tato doba je ze zdravotních důvodů kratší než termín periodické prohlídky.

§ 6

(1) Zdravotní způsobilost osob se posuzuje při vstupních, periodických a mimořádných prohlídkách. Prohlídku je nutno vyžádat vždy tak, aby posudek o zdravotní způsobilosti byl vystaven nejpozději v den, kdy končí platnost předcházejícího posudku.

(2) Vstupní prohlídka se provádí vždy v souvislosti s vydáním posudku, kterým navrhovaná osoba prokazuje svou zdravotní způsobilost jako jednu z podmínek pro vydání osvědčení.

(3) Periodická prohlídka se provádí pro stupeň utajení

a)   "Přísně tajné" jedenkrát za 2 roky,
b)   "Tajné" a "Důvěrné" jedenkrát za 30 měsíců,
c)   "Vyhrazené" jedenkrát za 3 roky.

(4) Mimořádná prohlídka se provádí

a)   v případech důvodného podezření, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti,
b)   v případech, kdy doba platnosti předcházejícího posudku je kratší než termín periodické prohlídky.

(5) V případě, že osoba je v dočasné pracovní neschopnosti po dobu delší než 6 týdnů, rozhodne posuzující lékař podle druhu a závažnosti nemoci o provedení mimořádné prohlídky při ukončení pracovní neschopnosti.

(6) K periodickým a mimořádným prohlídkám podle odstavců 3 až 5 je osoba povinna se dostavit v termínu stanoveném statutárním orgánem4) po dohodě s posuzujícím lékařem.

§ 7

V případě zjištění, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti z důvodu změny nebo vývoje zdravotního stavu osoby, vydá posuzující lékař na základě závěrů z vlastního vyšetření včetně využití výsledků vyšetření, která sledují léčebný účel, nový posudek o zdravotní způsobilosti.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.


1)   § 77 odst. 1 až 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., nebo § 29 vyhlášky č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).
2)   § 21 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
3)   § 21 odst. 1 věta druhá zákona č. 148/1998 Sb.
4)   § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 315/1998 Sb.

NEMOCI, VADY NEBO STAVY VYLUČUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

1.   Organické a symptomatické duševní poruchy s významnou poruchou kognitivních funkcí,
2.   duševní poruchy způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace), gemblerství,
3.   schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, s výjimkou dlouhodobé kvalitní remise,
4.   afektivní porucha s častými fázemi,
5.   záchvatová onemocnění s vysokou frekvencí záchvatů,
6.   závažné poruchy osobnosti.

E-shop

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

Ing. Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS přináší ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob. Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role ...

Cena: 292 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.