Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 307/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 106, ze dne 31. 12. 1998

307

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 5. listopadu 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

Vláda České republiky

a

Evropská kosmická agentura, zřízená Úmluvou, která byla otevřena k podpisu v Paříži dne 30. května 1975 a vstoupila v platnost dnem 30. října 1980, (dále uváděná jako "Agentura"),

(dále společně uváděné jako "strany"),

jsouce přesvědčeny o prospěchu, který by mohl vyplynout pro strany a obecněji pro rozvoj evropského kosmického společenství takovouto spoluprací,

připomínajíce, že účelem Agentury je umožnit a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v kosmickém výzkumu a technologii a jejich kosmických aplikacích pro výlučně mírové účely,

přejíce si posílit a rozšířit své přátelské vztahy a vyvořit mechanismy, které by usnadnily spolupráci mezi stranami ve vzájemně výhodných aktivitách spojených s mírovým využíváním kosmického prostoru,

berouce v úvahu ustanovení Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles z 27. ledna 1967 a ostatní mnohostranné dohody o výzkumu a využívání kosmického prostoru, jichž jsou Česká republika a členské státy Agentury stranami a které Agentura přijala,

majíce na zřeteli přání vyjádřené vládou České republiky spolupracovat s Agenturou,

vědomy si svazků vytvořených mezi vládou České republiky a jinými evropskými organizacemi,

přihlížejíce k Úmluvě Evropské kosmické agentury a zejména k jejímu článku XIV odst. 1 o mezinárodní spolupráci,

se dohodly takto:

Článek 1
Účel

Účelem této Dohody je vytvořit rámec pro spolupráci mezi stranami ve výzkumu a mírovém využívání kosmického prostoru, a podmínky pro provádění projektů ve společném zájmu.

Článek 2
Oblasti spolupráce

1. Strany se budou vzájemně informovat o svých příslušných kosmických aktivitách a programech a o jejich pokroku, jakož i o oblastech nabízejících možnosti spolupráce, včetně účasti vlády České republiky v programech Agentury.

2. Oblasti považované stranami za nabízející možnost spolupráce podle této Dohody jsou:

a)   kosmické vědy, zejména kosmická astronomie a astrofyzika, výzkum sluneční soustavy a fyzika vztahů Slunce - Země,
b)   výzkum pozorování Země a jeho aplikace, zejména sledování životního prostředí, meteorologie, aeronomie a geodézie,
c)   telekomunikace, zejména poskytování služeb a družicová navigace,
d)   výzkum v mikrogravitaci, zejména kosmická biologie a lékařství a zpracování materiálů,
e)   inženýrství a používání pozemského segmentu.

Vláda České republiky bude informovat Agenturu o oblastech, které jsou pro ni zvláště zajímavé. Po stanovení projektu nebo projektů společného zájmu strany uzavřou prováděcí ujednání, které vymezí práva a závazky podle ustanovení níže uvedeného článku 3.

3. Agentura je příznivě nakloněna poskytování přístrojů a zařízení, které již nebude používat pro své programy, ve shodě se svými postupy a podle ujednání, jež budou určena.

4. Strany souhlasí se zřetelem na realizaci projektů spolupráce v oblastech stanovených výše podle odstavce 2, že budou usnadňovat výměnu vědců a inženýrů, výměnu informací, jakož i styky mezi dotyčnými průmyslovými podniky. Nadto Agentura poskytne přístup do svých sítí pro elektronickou poštu a výměnu dat za podmínek, které budou vzájemně dohodnuty.

5. Strany rovněž budou:

a)   organizovat poskytování stipendií, které umožní vybraným pracovníkům kterékoli ze stran, aby se jim dostalo výcviku v institucích navržených poskytující stranou,
b)   organizovat společná sympozia a konference,
c)   povzbuzovat výměnu expertů k účasti na studiích,
d)   podporovat společné aktivity spojené s experimentováním a používáním výrobků a služeb vyvinutých v rámci programů Agentury,
e)   podporovat výchovné aktivity v kosmických vědách a technologiích.

6. Jiné oblasti a formy spolupráce kromě těch, které jsou zmíněny v tomto článku, mohou být připojeny vzájemnou dohodou.

Článek 3
Způsoby provádění

1. Každá strana označí styčný bod, který bude koordinovat akce týkající se provádění této Dohody, a bude pečovat o to, aby byla provedena opatření napomáhající dalšímu rozvoji aktivit spolupráce. Tyto styčné body budou tvořit obvyklou cestu pro komunikaci mezi stranami o návrzích spolupráce.

2. Společné pracovní skupiny mohou být zřízeny, aby podrobně prozkoumaly návrhy v oblastech přidělených stranami a aby vypracovaly doporučení stranám.

3. Jestliže stanoví projekt společného zájmu, musí strany projednat a dohodnout konkrétní prováděcí ujednání, která se budou zabývat technickým obsahem, rozvrhem, příslušnými právy a závazky, vědeckými a technickými výsledky a jinými důležitými ustanoveními.

4. Podle potřeby se mohou konat zvláštní schůzky mezi styčnými body, označenými podle odstavce 1 tohoto článku, a experty, aby prozkoumaly pokrok v provádění této Dohody.

5. K provádění svých závazků podle této Dohody obvykle ponese každá strana své vlastní náklady, s výhradou finančních podmínek obsažených v prováděcích ujednáních uvedených výše v odstavci 3.

Článek 4
Koordinace na mezinárodní úrovni

1. Bude-li to vhodné, budou se strany konzultovat o věcech společného zájmu týkajících se výzkumu a využívání kosmického prostoru, které budou na pořadu schůzí mezinárodních orgánů.

2. Strany budou povzbuzovat mezinárodní spolupráci ve studiu právních otázek společného zájmu, jež vyvstanou ve výzkumu a využívání kosmického prostoru.

Článek 5
Informace a data

1. Strany si budou vyměňovat vědecké a technické informace společného zájmu týkající se kosmických věd, technologií a aplikací předáváním technických a vědeckých zpráv a sdělení v souladu se svými příslušnými pravidly o šíření informací a dat. Vláda České republiky obdrží oznámení o příležitostech týkajících se vědeckých aktivit v programech Agentury.

2. Vědecké a technické informace získané jednou stranou v průběhu společných experimentů nebo projektů budou zpřístupněny druhé straně při dodržování takových pravidel, která mohou být společně dohodnuta o šíření informací a dat.

3. Při dodávání zboží, dat nebo informací jednou stranou druhé straně poskytne přijímající strana takový stupeň ochrany práv duševního vlastnictví v nich zahrnutých, který bude přinejmenším rovnocenný stupni ochrany podle právního řádu použitelného vůči dodávající straně. Speciální opatření potřebná podle názoru dodávající strany k dosažení této úrovně ochrany budou společně dohodnuta.

Článek 6
Správní ustanovení

1. Agentura bude mít postavení právnické osoby zřízené v České republice.

2. Agentura, její vlastnictví a příjem budou vyňaty ze všech daní v České republice. Majetek Agentury bude požívat imunity ze všech forem právního řízení, s výjimkou zvláštních případů, v nichž by se Agentura takovéto imunity výslovně zřekla.

3. Vláda České republiky a Agentura stanoví postupy, jež budou používány při vývozu a dovozu majetku používaného v souvislosti s jejich spoluprací.

4. Agentura může dostávat a udržovat v České republice jakýkoliv druh fondů, měny, hotovosti nebo cenných papírů; může s nimi v České republice volně disponovat za jakýmkoliv účelem předvídaným v její Úmluvě nebo v této Dohodě a mít účty v jakékoliv měně.

5. Vláda České republiky souhlasí s tím, že bude poskytovat správní pomoc při provádění této Dohody, zejména se zřetelem na usnadňování vstupu a výjezdu osob, jakož i dovozu a vývozu zboží a materiálů určených pro projekty dohodnuté stranami včetně osvobození od dávek obvykle uplatňovaných na dovoz a vývoz. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude vydávat potvrzení pro celní úřady pro dovoz a vývoz zboží a materiálů týkajících se projektů dohodnutých stranami. Toto potvrzení zaručí, že dovážené či vyvážené zboží a materiály budou použity v projektech dohodnutých stranami.

Článek 7
Odpovědnost

S výhradou jakýchkoliv jiných ustanovení, obsažených v prováděcích ujednáních uvedených výše v článku 3 odst. 3, bude každá strana sama odpovědna za všechny ztráty nebo škody způsobené svým osobám nebo svému majetku, jež vzniknou při provádění aktivit stanovených podle této Dohody.

Článek 8
Urovnávání sporů

1. Spory týkající se výkladu nebo používání této Dohody budou urovnávány vzájemnými konzultacemi mezi stranami. Jestliže některá sporná otázka, jež by nebyla vyřešena konzultacemi, bude ještě vyžadovat řešení, bude tato otázka předložena na žádost kterékoliv strany arbitrážnímu tribunálu složenému z členů navržených po jednom každou stranou a předsedy ustanoveného dohodou mezi stranami nebo předsedou Mezinárodního soudního dvora, nebude-li dosaženo dohody. Výrok tribunálu bude konečný a pro obě strany závazný.

2. Ujednání uvedená v článku 3 odst. 3 této Dohody budou obsahovat svá vlastní ustanovení o urovnávání sporů, jež budou zahrnovat řízení a způsoby arbitráže.

Článek 9
Vstup v platnost, doba a prodloužení platnosti, změny

1. Tato Dohoda bude pro vládu České republiky podléhat schválení podle právního řádu České republiky a vstoupí v platnost po oznámení vlády České republiky o tomto schválení.

2. Ustanovení článků 1, 2, 3, 4, 5 a 7 této Dohody budou používána ode dne jejího podepsání oběma stranami.

3. Tato Dohoda zůstane v platnosti po období pěti let. Tato Dohoda může být změněna společnou dohodou v písemné formě.

4. Rok před uplynutím tohoto období zhodnotí strany výsledky jejího provádění a prozkoumají způsoby a prostředky pro pokračování takovéto spolupráce. Tato Dohoda může být prodloužena a/nebo změněna společnou dohodou v písemné formě. Jestliže Dohoda pozbyde platnosti, její ustanovení se budou nicméně nadále používat v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo zajištěno provádění jakýchkoliv konkrétních prováděcích ujednání, která byla uzavřena podle výše uvedeného článku 3 odst. 3 a která by byla ještě účinná v den, ve kterém by tato Dohoda pozbyla platnosti.

Dáno v Praze dne 7. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém, přičemž všechna mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Ivan Pilip v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za Evropskou kosmickou agenturu:
Jean-Marie Luton v. r.
generální ředitel Evropské kosmické agentury

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem. Obsluha mzdy a platu Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.