Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


306

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 10. prosince 1998,

kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 9 odst. 4 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Účelem vyhlášky je stanovit postup hodnocení ekologického rizika látek, které svým charakterem představují závažné riziko pro životní prostředí;1) seznam těchto látek stanoví zvláštní předpis.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky je

a)   nebezpečnost látky a přípravku ve smyslu § 2 odst. 8 písm. o) zákona určována fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi látky, které jsou s existencí látky neoddělitelně spojeny,
b)   riziko určeno pravděpodobností, že za definovaných podmínek expozice může dojít k projevu nepříznivého účinku,
c)   expozicí kontakt látky s vnějšími hranicemi subjektu uvedeného v bodě 1 přílohy č. 1,
d)   dávkou množství látky přijaté subjektem uvedeným v bodě 1 přílohy č. 1,
e)   odpovědí rozsah poškození subjektu uvedeného v bodě 1 přílohy č. 1,
f)   hodnocením ekologického rizika postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitou látkou, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny působení této látky jednotlivé složky životního prostředí, a konečně zahrnuje charakterizaci rizik vyplývajících z uvedených zjištění.

§ 3

(1) Hodnocení ekologického rizika se provádí ve4 postupných krocích:

a)   určení nebezpečnosti,
b)   hodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí,
c)   hodnocení expozice,
d)   charakterizace rizika.

(2) Hodnocení ekologického rizika se zabezpečuje postupem podle přílohy č. 1 a na základě údajů uvedených v příloze č. 2, poskytovaných výrobcem nebo dovozcem látky nebo přípravku. Metody zjišťování těchto údajů stanoví zvláštní předpis.3)

(3) Výsledkem hodnocení ekologického rizika podle přílohy č. 1 je zjištění, zda jde o ekologické riziko a jaká je míra tohoto rizika.

(4) Výsledky hodnocení rizika jsou podkladem pro změnu seznamu látek a přípravků vydaného podle § 15 odst. 3 zákona.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


1)   § 2 odst. 8 písm. o) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
2)   § 9 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb.
3)   Vyhláška č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/1998 Sb.

POSTUP PRO HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO RIZIKA

1. Nebezpečnost se určuje na jednom z těchto subjektů:

a)   populace živočišného nebo rostlinného druhu,
b)   společenství druhů a jejich interakci v jednotlivých složkách životního prostředí,
c)   modelový ekosystém sestávající z několika společenství podle písmene b),
d)   modelový region s více ekosystémy podle písmenec).

2. Hodnocení vztahu dávka - odpověď vychází z předpokladu prahového účinku. Cílem analýzy je nalezení koncentrace, při které není pozorován nežádoucí účinek, (dále jen "NOEC"), případně účinné koncentrace, při které se projeví účinek u x % sledované populace, (dále jen "ECX"). Obě hodnoty jsou v případě, že nejistoty spojené s jejich odhadem jsou kvantifikovatelné, vynásobeny faktory nejistoty (dále jen "UF"). Tyto hodnoty jsou kvantitativními parametry pro charakterizaci ekologického rizika.

Prvním krokem hodnocení expozice je odhad pravděpodobné lokální koncentrace látky (dále jen "PECL") v jednotlivých složkách životního prostředí podle následujícího schematu:

SYSTÉM MÉDIUM
Vodní (aquatický) povrchová voda
sediment
Suchozemský (terrestrický) půda
podzemní voda
Ovzduší vzduch

3. K odhadu hodnot PECL se ve složkách používají údaje získané

a)   z emisních inventur,
b)   z výsledků monitoringu (ovzduší, vod, půd, potravních řetězců),
c)   z modelových výpočtů.

Z hodnot PECL jsou odhadovány regionální koncentrace látky (dále jen "PECR") vystihující distribuci a osud látky po vstupu do prostředí. Vychází se z předpokladu ustálených koncentrací látky v jednotlivých složkách a z bilance přestupu hmoty mezi nimi. Hodnoty PECL a PECR jsou, v případě, že nejistoty spojené s jejich odhadem jsou kvantifikovatelné, vynásobeny hodnotami UF.

4. Charakterizace ekologického rizika se skládá z kvantitativních parametrů a kvalitativní diskuse nepřesností a nejistot spojených s jejich stanovením nebo odhadem. Základem kvantitativní charakterizace jsou následující poměry hodnot popsaných v bodech 2 a 3.

Za předpokladu, že faktory nejistoty jsou řádově shodné, rozlišují se tyto situace:

a)   poměry PECL/NOEC a PECR/NOEC nebo poměry PECL/ECX a PECR/ECX jsou rovné nebo menší než 1; tato situace opravňuje k závěru, že další informace o látce, její další zkoušky a případná opatření na snížení rizika nejsou potřebná,
b)   poměry PECL/NOEC a PECR/NOEC nebo poměry PECL/ECX a PECR/ECX jsou větší než 1; tato situace opravňuje k závěru, že další informace o látce, její další zkoušky a případná opatření na snížení rizika jsou potřebná.

5. Kvantitativní část charakterizace rizika uvedenou v bodě 4 doplňuje popis nepřesností a nejistot v krocích uvedených v bodech 1 až 3.

6. V případě, že faktory nejistoty jsou řádově odlišné, je nutno provést opakování kroků uvedených v bodech 2 a 3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/1998 Sb.

ÚDAJE POŽADOVANÉ K HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO RIZIKA

1.   OBECNÉ INFORMACE
1.1   Název sloučeniny odpovídající názvosloví IUPAC
1.2   Číslo EINECS
1.3   Číslo CAS
1.4   Synonyma
1.5   Čistota
1.6   Nečistoty
1.7   Sumární vzorec
1.8   Strukturní vzorec
1.9   Příslušnost ke skupině látek
1.10   Skupenství
1.11   Identifikace autora dat
1.12   Množství látky (vyrobené nebo dovezené), je-li větší než 1 000 t ročně
1.13   Informace, byla-li látka vyrobena nebo dovezena během posledních 12 měsíců
1.14   Klasifikace a označení
1.15   Způsoby použití
1.16   Byla úplná data již předložena jiným výrobcem (dovozcem)?
1.17   Jiné údaje (např. možnosti likvidace)
2.   FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI
2.1   Bod tání
2.2   Bod varu
2.3   Hustota
2.4   Tlak nasycených par
2.5   Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log POW)
2.6   Rozpustnost ve vodě
2.7   Bod vzplanutí
2.8   Hořlavost
2.9   Výbušnost
2.10   Oxidační vlastnosti
2.11   Další údaje
3.   OSUD A TRANSPORT LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
3.1   Stabilita
3.1.1   Fotodegradace
3.1.2   Stabilita ve vodě
3.1.3   Stabilita v půdě
3.2   Data monitoringu životního prostředí
3.3   Distribuce v exponovaných složkách životního prostředí (včetně odhadnutých koncentrací ve složkách životního prostředí a transportních cestách)
3.4   Biodegradace
3.5   Bioakumulace
3.6   Jiné údaje
4.   EKOTOXICITA
4.1   Toxicita pro ryby
4.2   Toxicita pro dafnie a ostatní vodní bezobratlé
4.3   Toxicita pro řasy
4.4   Toxicita pro bakterie
4.5   Toxicita pro suchozemské organismy
4.6   Toxicita pro půdní organismy

E-shop

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.