Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


305

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 10. prosince 1998,

kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Zásady správné laboratorní praxe (dále jen "zásady") jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (dále jen "žadatel"), která žádá Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") o vydání osvědčení o dodržování zásad (dále jen "osvědčení"), předloží písemný program zabezpečení systému jakosti ve zkušebním zařízení podle zásad (dále jen "program"). Zkušební zařízení je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která má potřebné vybavení k provádění studií.

(2) Žadatel v programu předkládá

a)   doklady o připravenosti zkušebního zařízení naplánovat, provést, dokumentovat a archivovat studii o vlivu zkoušené položky na zkušební systém,
b)   doklady o ustavení útvaru zabezpečení jakosti ve zkušebním zařízení,
c)   jméno a příjmení osoby, která je za řízení útvaru zabezpečení jakosti odpovědná,
d)   doklady o vymezení rozsahu činnosti útvaru zabezpečení jakosti a způsobu kontroly jejich dodržování,
e)   popis organizačního začlenění útvaru zabezpečení jakosti ve zkušebním zařízení,
f)   stanovení kvalifikačních předpokladů všech pracovníků zkušebního zařízení,
g)   údaje o systému řízení dokumentace ve zkušebním zařízení,
h)   popis systému vnitřních kontrol a auditů studií ve zkušebním zařízení, který provádí jednotka zabezpečení jakosti,
i)   doklady o způsobu zajištění vzájemné informovanosti pracovníků ve zkušebním zařízení o všech okolnostech týkajících se systému zabezpečení jakosti.

(3) Vzor žádosti o ověření dodržování zásad je uveden v příloze č. 2.

§ 3

Ověření dodržování zásad se provádí formou kontroly zkušebního zařízení nebo studie, kterou zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby.

§ 4

Vzor osvědčení, které se žadateli vydává, je uveden v příloze č. 3.

§ 5

(1) Kontrolu dodržování zásad zajišťuje ve zkušebních zařízeních ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby formou periodických kontrol zkušebního zařízení nebo studií.

(2) Zpráva o výsledku periodických kontrol zkušebního zařízení nebo studie obsahuje:

a)   název, sídlo a identifikační číslo zkušebního zařízení,
b)   data, kdy byla provedena kontrola,
c)   jména a příjmení pracovníků, kteří se zúčastnili kontroly,
d)   předmět kontroly,
e)   závěry a doporučení týkající se udělení, zachování či odejmutí osvědčení,
f)   stanovisko zkušebního zařízení k závěrům kontroly.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 305/1998 Sb.

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE

Zásady správné laboratorní praxe se používají při zkoušení chemických látek a chemických přípravků, při nichž se získávají údaje o jejich vlastnostech a bezpečnosti s ohledem na lidské zdraví nebo životní prostředí. Mezi studie prováděné podle zásad patří práce prováděné v terénu.

Pro účely těchto zásad se rozumí:

1.1.    Zkušebním místem - součást zkušebního zařízení, v němž se provádí určitá studie nebo její část.
1.2.    Studií - neklinická studie zaměřená na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, která představuje pokus nebo řadu pokusů, při nichž je v laboratorních podmínkách nebo v terénu zkoumána zkoušená položka za účelem získání údajů o jejích vlastnostech nebo bezpečnosti.
1.3.    Zadavatelem - osoba, která si objednává a finančně zajišťuje studii.
1.4.    Vedoucím studie - pracovník, který zodpovídá za celkové vedení neklinické studie. Tato odpovědnost zahrnuje schválení plánu studie a její případné rozšíření, schválení závěrečné zprávy a zajištění toho, že studie je prováděna podle zásad.
1.5.    Vedoucím vědeckým pracovníkem - osoba, která v případě studie prováděné na více místech má odpovědnost za určitou etapu studie. Odpovědnost vedoucího studie při vedení celé studie nemůže být přenesena na vedoucího vědeckého pracovníka.
1.6.    Programem zabezpečení jakosti - systém určený k zajištění shody užitých pracovních postupů se zásadami.
1.7.    Krátkodobými studiemi - studie vedené v krátkém časovém rozmezí pomocí široce používaných rutinních postupů.
1.8.    Plánem studie - dokument, který definuje cíl a experimenty plánované v rámci studie.
1.9.    Doplňkem plánu studie - nezbytná a dokumentovaná změna plánu studie po zahájení studie.
1.10.   Odchylkou od plánu studie - nepředpokládané a dokumentované odchýlení od plánu studie po zahájení studie.
1.11.   Zkušebním systémem - biologický, chemický nebo fyzikální systém nebo jejich kombinace, které byly použity ve studii.
1.12.   Primárními údaji - všechny prvotní záznamy a dokumentace nebo jejich ověřené kopie, které jsou výsledkem původních pozorování a dalších činností během studie. Primární údaje mohou být uloženy na magnetických nosičích, fotografiích, mikrofilmech, mikrofiších nebo mohou být namluveny na zvukové nosiče.
1.13.   Zkoušeným vzorkem - materiál získaný ze zkušebního systému určený ke zkoumání, analýze či uložení.
1.14.   Dnem zahájení experimentů v rámci studie - den, kdy se začaly shromažďovat první údaje ze studie.
1.15.   Dnem zakončení experimentů v rámci studie - poslední den, kdy se ještě shromažďovaly údaje ze studie.
1.16.   Dnem počátku studie - den, kdy vedoucí studie schválil plán studie.
1.17.   Dnem ukončení studie - den, kdy vedoucí studie schválil závěrečnou zprávu.
1.18.   Zkoušenou položkou - chemická látka nebo přípravek, které jsou předmětem studie.
1.19.   Referenční položkou - položka používaná pro srovnání se zkoušenou položkou.
1.20.   Šarží - specifické množství nebo část zkoušené nebo referenční položky, které byly připraveny během definovaného výrobního cyklu takovým způsobem, kdy lze předpokládat, že mají jednotné vlastnosti.
1.21.   Vehikulem - látka, která slouží jako nosič, s nímž se míchá, nebo v němž se disperguje nebo rozpouští zkoušená položka k usnadnění její aplikace ve zkušebním systému.
   Organizace zkušebního zařízení
2.1.   Ve zkušebním zařízení
a)   jsou vedeny záznamy o kvalifikaci, vzdělávání, zkušenosti a popisy práce pro každého vysokoškolského i technického pracovníka účastnícího se na studii,
b)   jsou zavedeny a dodržovány vhodné a platné standardní pracovní postupy a schváleny veškeré původní i pozměněné standardní pracovní postupy,
c)   je uplatněn program zabezpečení jakosti, včetně určení osob odpovědných za tento program, a to, aby zabezpečení jakosti se provádělo v souladu se zásadami,
d)   je pro každou studii jmenován jako vedoucí pracovník s náležitým vzděláním, výcvikem a zkušeností; jmenování se uskuteční před započetím studie,
e)   je, v případě studie prováděné na více místech, jmenován vedoucí vědecký pracovník, který má odpovídající vzdělání a zkušenosti pro vedení určité etapy studie.
2.2.    Vedoucí studie je nejvyšším stupněm řízení studie, který má odpovědnost za celkové vedení studie a za závěrečnou zprávu o výsledcích studie.
2.2.1.   Vedoucí studie:
a)   schvaluje plán studie a jakékoli jeho doplňky podepsáním plánu studie s uvedením data podpisu,
b)   zajišťuje, že útvar zabezpečení jakosti má včas k dispozici kopie plánu studie včetně jeho doplňků,
c)   zajišťuje, že plán studie a standardní pracovní postupy budou přístupné všem osobám účastnícím se studie,
d)   zajišťuje, že je v plánu studie prováděné na více místech jmenován vedoucí vědecký pracovník a že jsou identifikována všechna zkušební zařízení a zkušební místa, v nichž studie probíhá,
e)   zajišťuje, že jsou postupy specifikované v plánu studie dodržovány, že je posouzen a dokumentován vliv jakýchkoliv odchylek od plánu studie na jakost a nenarušenost studie a že jsou potvrzeny jakékoliv odchylky od standardních pracovních postupů,
f)   zajišťuje, že jsou veškeré získané primární údaje plně dokumentovány a zaznamenány,
g)   podepisuje závěrečnou zprávu o výsledcích studie, a tím přebírá odpovědnost za platnost všech uvedených údajů,
h)   zajišťuje, že ihned po skončení nebo pozastavení studie jsou plán studie, závěrečná zpráva o výsledcích studie, primární údaje a další podpůrný materiál archivovány.
2.3.    Vedoucí vědecký pracovník zajišťuje, že určené části studie, za které odpovídá, jsou vedeny v souladu se zásadami.
2.4.    Pracovníci podílející se na studii dodržují bezpečnostní předpisy a oznamují vedoucímu studie jakékoliv změny svého zdravotního stavu nebo používání léků, které by mohly ovlivnit výsledky studie.
   Program zabezpečení jakosti
3.1.    Zkušební zařízení má dokumentovaný program zabezpečení jakosti k zajištění dodržování zásad při provádění studie.
3.2.    Program zabezpečení jakosti je vypracováván osobami, které se neúčastní na provádění studie.
3.3.    Útvar zajišťující plnění programu zabezpečení jakosti
a)   udržuje kopie všech schválených plánů studií, standardních pracovních postupů, které se používají ve zkušebním zařízení a má přístup k harmonogramu prováděných studií,
b)   ověřuje a dokumentuje, že jsou v plánu studie zahrnuty všechny údaje potřebné k dodržování zásad,
c)   provádí kontroly, zda jsou studie vedeny v souladu se zásadami. Tyto kontroly mají rovněž zjistit, zda byly plány studií a standardní pracovní postupy poskytnuty ostatním pracovníkům a zda jsou dodržovány. Kontroly se rozdělují do tří kategorií, což se uvádí v standardním pracovním postupu útvaru zabezpečení jakosti:
-   kontroly studie
-   kontroly zkušebního zařízení
-   kontroly metod a postupů,
d)   kontroluje závěrečné zprávy s cílem ověřit, že metody, postupy a pozorování jsou správně a úplně popsány a že výsledky studie uvedené ve zprávě odpovídají primárním údajům,
e)   podává statutárnímu zástupci zkušebního zařízení a vedoucímu studie, popřípadě vedoucímu vědeckému pracovníkovi písemnou zprávu o výsledcích kontroly,
f)   vypracovává a podepisuje prohlášení, které se přikládá k závěrečné zprávě o výsledcích studie, upřesňující datum a druh provedené kontroly a datum, kdy byly výsledky kontroly předloženy vedoucímu zkušebního zařízení a vedoucímu studie. Prohlášení rovněž potvrzuje, že výsledky studie v závěrečné zprávě odpovídají původně získaným údajům.
Zkušební zařízení
4.1.    Zkušební zařízení má vhodnou velikost, konstrukci a umístění, aby se splnily požadavky studie a zabránilo se nepříznivým vlivům, které by narušily platnost studie; při tom má dostatečný počet místností nebo prostorů, aby se zajistilo oddělení zkušebních systémů a oddělení jednotlivých projektů, ve kterých se pracuje s látkami nebo organismy, o nichž je známo nebo jsou podezřelé, že jsou biologicky nebezpečné.
4.2.    Skladovací místnosti nebo prostory jsou odděleny od místností nebo prostorů, v nichž jsou umístěny zkušební systémy, a musí zabezpečit náležitou ochranu před zamořením živými organismy, kontaminací, popř. jiným narušením podmínek prostředí. Pro diagnostiku, léčení a kontrolu onemocnění biologických zkušebních systémů jsou k dispozici vhodné místnosti nebo prostory.
4.3.    Místnosti nebo prostory pro příjem a skladování zkoušených a referenčních položek jsou odděleny od prostor určených pro přípravu směsí těchto látek s vehikulem, aby se zabránilo kontaminaci nebo záměnám.
4.4.    Skladovací místnosti nebo prostory pro zkoušené položky jsou odděleny od místností, v nichž se nacházejí zkušební systémy. Jsou vhodné pro uchování identity, koncentrace, čistoty a stability testovaných a referenčních látek a zajistí bezpečné uložení nebezpečných látek.
4.5.    Pro bezpečné uložení a vyhledávání údajů, zpráv o výsledcích studií, vzorků zkoušených a referenčních položek a látek je v každém zkušebním zařízení k dispozici archiv.
Přístroje, materiály a činidla
5.1.    Přístroje, včetně validovaných počítačových systémů, používané pro vytvoření, ukládání a vyhledávání údajů, stejně jako zařízení pro kontrolu a řízení faktorů okolního prostředí významných pro studii, se vhodně umísťují, jsou vhodného typu a odpovídající výkonnosti.
5.2.    Přístroje používané při studii se pravidelně kontrolují, čistí, udržují a kalibrují podle standardních pracovních postupů. Záznamy o těchto činnostech se uchovávají. Kalibrace, pokud je to možné, má návaznost k národním nebo mezinárodním etalonům.
5.3.    Přístroje a materiály používané při studii nesmí mít rušivý vliv na zkušební systém.
5.4.    Chemikálie, činidla a roztoky jsou řádně označeny, aby bylo možné identifikovat jejich název (popř. včetně jejich koncentrace a přípravy), datum spotřební lhůty a specifické pokyny pro skladování. Rovněž jsou k dispozici údaje o zdroji, datu přípravy a stabilitě. Spotřební lhůtu lze prodloužit na základě dokumentovaného hodnocení nebo analýzy.
Zkušební systémy
6.1.    Přístroje používané pro měření fyzikálních a chemických údajů jsou vhodně umístěny, vhodného typu a odpovídající výkonnosti; při tom je třeba zajistit nenarušenost fyzikálních a chemických zkušebních systémů.
6.2.    Pro umístění, zacházení a péči o biologické zkušební systémy se zavádějí, udržují a dokumentují náležité podmínky.
6.3.    Nově získané zvířecí a rostlinné zkušební systémy se oddělují do té doby, než se vyhodnotí jejich zdravotní stav. V případě výskytu jakéhokoli neobvyklého úhynu nebo nemocnosti se nesmí příslušná dodávka použít pro studii a v takovém případě musí být se zkušebním systémem nakládáno v souladu se zvláštními předpisy.1) V den zahájení experimentů v rámci studie se zkušební systémy nacházejí ve stavu prostého nemocí nebo podmínek, jež by nepříznivě ovlivnily vedení studie. Zkušební systémy, které během provádění studie onemocní nebo se zraní, se oddělují a léčí, pokud je to nezbytné pro nenarušený průběh studie. Jakákoli diagnóza nebo léčba prováděná před nebo během studie se dokumentuje.
6.4.    Záznamy o zdroji, dni a stavu přijímaného zkušebního systému se archivují.
6.5.    Biologické zkušební systémy se musí před zahájením experimentů v rámci studie během přiměřené doby přizpůsobit podmínkám prostředí zkušebního zařízení.
6.6.    Údaje potřebné pro náležitou identifikaci biologických zkušebních systémů se uvádějí na schránách, v nichž jsou přechovávány (klecích, nádobách, obalech apod.). Jednotlivé zkušební systémy se, pokud je to možné, při vyjmutí ze schránek označují samostatně.
6.7.    Schrány pro zkušební systémy se pravidelně čistí a podrobují sanitaci. Jakýkoli materiál, který přijde do styku se zkušebním systémem, nesmí být kontaminován v takovém stupni, jenž by nepříznivě ovlivnil výsledek studie. Podestýlka pro zvířata se mění podle chovatelské praxe. Používání prostředků k hubení škůdců se dokumentuje.
6.8.    Zkušební systémy používané ve studiích vedených v terénu se umísťují způsobem, který zabrání nepříznivému ovlivnění studie působením postřiku a předchozího použití pesticidů.
Zkoušené a referenční položky
7.1.    Zkušební zařízení vede a udržuje záznamy o charakterizaci zkoušené a referenční položky, datu příjmu, záruční lhůtě, získaném množství a množství použitém při studii.
7.2.    Zkušební zařízení vede a udržuje postupy pro zacházení se zkoušenými a referenčními položkami a jejich vzorkování a skladování, aby se všemožně zajistila jejich homogenita a stabilita a předešlo se jejich možné kontaminaci nebo záměně.
7.3.    Obaly se zásobními zkoušenými a referenčními položkami nesou identifikační údaje, spotřební lhůtu a specifické podmínky skladování.
7.4.    Každá zkoušená a referenční položka je identifikována např. kódem, registračním číslem CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number), názvem, biologickými parametry apod.
7.5.    Pro každou studii je známa identita zkoušené nebo referenční položky, včetně čísla šarže, čistoty, složení, koncentrací nebo dalších parametrů, jimiž je každá šarže definována.
7.6.    V případech, kdy je zkoušená položka dodána zadavatelem, je stanoven postup vypracovaný společně zadavatelem a zkušebním zařízením, kterým se ověřuje identita zkušební položky používané ve studii.
7.7.    Pro všechny studie musí být známa stabilita zkoušených a referenčních položek v podmínkách jejich skladování.
7.8.    Pokud je zkoušená položka podávána nebo aplikována ve vehikulu, je stanovena homogenita, koncentrace a stabilita zkoušené položky v tomto vehikulu. Pro zkoušené položky používané při studiích v terénu (např. v nádržích) lze tyto parametry stanovit pomocí oddělených laboratorních pokusů.
7.9.    Pro všechny studie se z každé šarže zkoušené položky musí uchovat vzorek pro analytické účely.
Standardní pracovní postupy
8.1.    Zkušební zařízení má vlastní písemné schválené standardní pracovní postupy, které popisují zabezpečení jakosti a zaručují neporušenost údajů získaných tímto zařízením.
8.2.    V každém odděleném útvaru nebo prostorech zkušebního zařízení jsou k dispozici platné standardní pracovní postupy vztahující se k činnostem v nich prováděných. Publikované knižní texty, články a příručky lze používat jako dodatky k těmto standardním pracovním postupům.
8.3.    Odchylky od standardních pracovních postupů pro danou studii se dokumentují a schvalují vedoucím studie, popř. vedoucím vědeckým pracovníkem.
8.4.    Standardní pracovní postupy jsou k dispozici zejména pro tyto druhy činností zkušebního zařízení.
8.4.1.   Zkoušené a referenční položkypříjem, identifikace, označení, zacházení s položkami, vzorkování a skladování.
8.4.2.   Přístroje, materiály a činidla
a)   přístroje,používání, údržba, čištění a kalibrace,
b)   počítačové systémy a programy,validace, provoz, údržba, bezpečnost, řízení změn a zálohování,
c)   materiály, činidla a roztoky,příprava a označení, uchovávání, ověření identity.
8.4.3.   Pracovníci: požadované odborné schopnosti, výcvik a vzdělávání.
8.4.4.   Udržování záznamů, vypracování zpráv o výsledcích studií, ukládání a vyhledávání údajů, identifikace studií pomocí kódovaných znaků, shromažďování údajů, příprava zpráv o studiích, registrace zkušebních systémů, zacházení s údaji, včetně používání počítačových systémů.
8.4.5.   Zkušební systém
a)   příprava prostorů a podmínek prostředí v prostorech pro zkušební systém,
b)   postupy pro příjem, přepravu, umístění, charakterizaci, identifikaci a péči o zkušební systémy,
c)   příprava zkušebních systémů, jejich pozorování a zkoumání před, v průběhu a po ukončení studie,
d)   zacházení s jedinci zkušebního systému, u nichž bylo zjištěno onemocnění nebo uhynutí během studie,
e)   shromažďování, identifikace a zacházení s laboratorními vzorky včetně nekropsie a histopatologie.
8.4.6.   Postupy zabezpečení jakostiČinnost útvaru zabezpečení jakosti při plánování, provádění a dokumentování kontrol a vypracování zpráv o těchto činnostech.
8.4.7.   Archivace: co se má archivovat, kdo je odpovědná osoba, kde je umístěn archiv, archivační řád.
Provedení studie
9.1.    Před zahájením každé studie je v písemné formě vypracován plán studie. Plán studie je schválen podpisem vedoucího studie a vedoucím útvaru zabezpečení jakosti je ověřeno splnění zásad. Plán studie se schvaluje podpisem statutárního zástupce zkušebního zařízení a zadavatelem studie.
9.2.
a)   Doplňky plánu studie jsou schváleny vedoucím studie podpisem s uvedením data a archivovány spolu s plánem studie.
b)   Odchylky od plánu studie se neprodleně dokumentují a schvalují vedoucím studie, popřípadě vedoucím vědeckým pracovníkem podpisem s uvedením data a příslušná dokumentace se archivuje spolu s primárními údaji.
9.3. Pro krátkodobé studie lze použít všeobecný plán studie s dodatky specifickými pro danou studii.
9.4.    Plán studie obsahuje tyto údaje:
9.4.1.   Název studie, identifikaci zkoušené a referenční položky
a)   popisný název,
b)   objasnění podstaty a účelu studie,
c)   identifikace zkoušené položky pomocí kódu nebo názvu (názvoslovím IUPAC, registračním číslem CAS, biologickými parametry atd.),
d)   použitá referenční položka.
9.4.2.   Údaje o zadavateli studie a zkušebním zařízení
a)   jméno a adresa zadavatele,
b)   název a adresa zkušebního zařízení a zkušebních míst účastnících se provedení studie,
c)   jméno vedoucího studie,
d)   jméno a adresa vedoucího vědeckého pracovníka a část studie, pro kterou byl vedoucí vědecký pracovník jmenován vedoucím studie a získal tak odpovědnost za vedení této části studie.
9.4.3.   Časové údaje
a)   datum schválení plánu studie podpisem vedoucího studie. Datum schválení plánu studie podpisem vedoucího zkušebního zařízení a zadavatelem studie,
b)   předpokládané termíny zahájení a ukončení experimentální části studie.
9.4.4.   Zkušební metodyOdkaz na dokumentované postupy provádění zkoušek.
9.4.5.   Další údaje
a)   zdůvodnění výběru zkušebního systému,
b)   charakteristika zkušebního systému, např. druh, kmen, podkmen, zdroj, šarže, počet a rozmezí hmotnosti jedinců, pohlaví, stáří a další vhodné údaje,
c)   způsob podávání dávek a zdůvodnění jeho volby,
d)   velikost dávky, popř. koncentrace, četnost a doba podávání nebo aplikace,
e)   podrobné údaje o plánu experimentů, včetně popisu časového rozvržení studie, všech metod, materiálů a podmínek, druhu a četnosti analýz, měření, pozorování a zkoumání, které budou provedeny, a popř. popis statistických metod, které se použijí k vyhodnocování dat.
9.5.   Vedení studie.
9.5.1.   Každá studie je jednoznačně identifikována. Veškeré materiály, které jsou položkami studie, musejí mít shodné označení. Zkoušené vzorky studie musejí být identifikovány tak, aby se doložil jejich původ. Taková identifikace umožňuje návaznost vzorku a studie.
9.5.2.   Studie se provádí podle plánu studie.
9.5.3.   Veškeré údaje získané během studie se zaznamenávají. Tyto záznamy musejí být podepsány celým jménem nebo iniciálami pracovníka, včetně uvedení data.
9.5.4.   Jakákoli změna v původních údajích se provádí s udáním důvodu takové změny způsobem, který nenaruší předchozí údaj. Tyto údaje se podepisují celým jménem nebo iniciálami pracovníka, jenž tyto změny provedl, včetně uvedení data.
9.5.5.   Údaje přímo vkládané do počítače jsou identifikovány pracovníkem odpovědným za tuto činnost. Návrh počítačového systému umožňuje, aby se vždy při provádění auditu nebo kontroly ukázalo, zda všechny změněné údaje nenarušily původní údaje.
Zpráva o výsledcích studie
10.1.   Závěrečená zpráva o výsledcích se vypracovává pro každou studii. V případě krátkodobých studií lze připravit standardizovanou závěrečnou zprávu s doprovodným dodatkem specifickým pro danou studii.
10.2.   Zprávy vypracované vedoucími vědeckými pracovníky nebo ostatními pracovníky podepisují ti, kteří se na studii podíleli.
10.3.   Vedoucí studie podepisuje a datuje závěrečnou zprávu o výsledcích studie, čímž přebírá odpovědnost za platnost uvedených údajů. Uvádí se rozsah dodržení zásad.
10.4.   Opravy a dodatky k závěrečné zprávě jsou ve formě doplňků. Doplňky jasně určují důvod pro takové opravy nebo dodatky a jsou podepsány a datovány vedoucím studie.
10.5.   Přepracování závěrečné zprávy o výsledcích do formy požadované registračními nebo legislativními orgány neznamená opravu, dodatek nebo doplněk k závěrečné zprávě, pokud přepracovaná zpráva obsahuje důvod přepracování a odkaz na závěrečnou zprávu.
10.6.   Závěrečná zpráva obsahuje zejména tyto údaje:
10.6.1.   Název studie, identifikaci zkoušené a referenční položky
a)   popisný název,
b)   identifikace zkoušené položky pomocí kódu nebo názvu (názvoslovím IUPAC, registračním číslem CAS, biologickými parametry atd.),
c)   identifikace referenční položky pomocí názvu,
d)   charakterizace zkoušené položky, včetně údajů o čistotě, stabilitě a homogenitě.
10.6.2.   Údaje o zadavateli studie a zkušebním zařízení
a)   jméno a adresa zadavatele,
b)   název a adresa zkušebního zařízení a zkušebních míst účastnících se provedení studie,
c)   jméno vedoucího studie,
d)   jméno a adresa vedoucího vědeckého pracovníka spolu s označením části studie, za kterou byl odpovědný,
e)   jména a adresy pracovníků, kteří se dílčími zprávami podíleli na vypracování závěrečné zprávy.
10.6.3.   Časové údaje: Dny zahájení a ukončení experimentální části studie.
10.6.4.   Prohlášení útvaru zabezpečení jakosti uvádějící dny, kdy byly provedeny kontroly, typy kontrol a data, kdy byly výsledky kontrol předloženy vedoucímu zkušebního zařízení, vedoucímu studie a vedoucím vědeckým pracovníkům. Toto prohlášení rovněž potvrzuje, že výsledky v závěrečné zprávě odpovídají původním údajům.
10.6.5.   Popis materiálů a zkušebních metod
a)   popis použitých materiálů,
b)   popis zkušebních metod,
c)   odkaz na dokumentované postupy pro provádění zkoušek nebo na jinou metodu.
10.6.6.   Výsledky
a)   souhrn výsledků,
b)   všechny informace a údaje požadované plánem studie,
c)   uvedení výsledků, včetně výpočtů a významných statistických údajů,
d)   vyhodnocení výsledků, diskuse a závěr.
10.6.7.   Uložení
Místo, kde se ukládá plán studie, vzorky zkoušené a referenční položky, původní údaje a závěrečná zpráva o výsledcích studie.
Uložení a uchovávání záznamů a materiálů
11.1.   Dále uvedené záznamy a materiály se uchovávají po dobu stanovenou zvláštními předpisy2)
a)   plán studie, původní údaje, vzorky zkoušené položky a závěrečná zpráva o výsledcích studie,
b)   záznamy všech kontrol provedených jednotkou zabezpečení jakosti i kontrol hlavního plánu studií zkušebního zařízení,
c)   záznamy o dosaženém vzdělání, výcviku, zkušenostech a popisy pracovní činnosti pracovníků,
d)   záznamy a zprávy o údržbě a kalibraci přístrojů,
e)   dokumentace o validaci počítačových systémů,
f)   složka se všemi standardními pracovními postupy používanými v minulosti,
g)   záznamy o sledování okolního prostředí.
11.2.   Pokud jsou vzorky zkoušených a referenčních položek a zkoušené vzorky z jakýchkoli příčin zlikvidovány před uplynutím požadované doby uložení, musí se takový postup dokumentovat a odůvodnit. Vzorky zkoušených a referenčních položek se uchovávají pouze po dobu, kdy jejich jakost odpovídá požadavkům analýzy.
11.3.   Pokud zkušební zařízení nebo pracoviště poskytující svůj archiv odstoupí od smlouvy a nemá žádného právního nástupce, archivní materiál se převede do archivu zadavatele studie, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak.2)

1)   § 5 a 16 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.§ 11 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
2)   Např. zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 305/1998 Sb.

Žádost
o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 305/1998 Sb.

VZOR
Ministerstvo životního prostředí

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

E-shop

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.