Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


302

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. prosince 1998,

kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 5, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A POSTUP PŘI JEJÍM OVĚŘOVÁNÍ, POSTUP PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A POSTUP PŘI UDĚLOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ AUTORIZACE

§ 1

(1) Obsah žádosti o udělení autorizace nebo o její prodloužení je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Na základě rozhodnutí o udělení autorizace vystavuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") o této skutečnosti osvědčení. Vzor osvědčení obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Za osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (dále jen "látky") a nebezpečnými chemickými přípravky (dále jen "přípravky") se považují osoby, které

a)   mají ukončené vysokoškolské vzdělání1) a 3 roky praxe v příslušném oboru
1.   hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, chemie, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, přírodní vědy, zemědělství a lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d) a e) zákona,
2.   přírodní vědy, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, chemie, zemědělství a lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona,
3.   přírodní vědy, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, chemie, zemědělství a lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. o) zákona, nebo
b)   mají ukončené středoškolské vzdělání2) a 5 let praxe v příslušném oboru
1.   hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika a chemie pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d) a e) zákona,
2.   zdravotnictví, farmacie, chemie a veterinární vědy pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona,
3.   chemie, zemědělství a lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. o) zákona, nebo
c)   mají osvědčení o odborné způsobilosti získané na základě zkoušky podle § 3.

§ 3

(1) Pokud žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 2, může požádat ministerstvo o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

(2) Zkoušky odborné způsobilosti se konají před komisí. Předsedu komise a její další členy jmenuje ministerstvo.

(3) Zkouška se koná před komisí kombinací písemné a ústní formy. Komise má lichý počet členů, nejméně však 3 členy, se zastoupením odborníků příslušných oborů.

(4) Ministerstvo zveřejní nejpozději 30 dnů před termínem zkoušky okruh zkušebních otázek, seznam doporučené literatury a seznam pomůcek povolených při zkoušce.

(5) Při zkoušce se prokazuje znalost

a)   právních předpisů vztahujících se k nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků,
b)   působení negativních účinků vybraných kategorií látek a přípravků na zdraví člověka a životní prostředí,
c)   zásad ochrany zdraví a životního prostředí při nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků,
d)   zásad předlékařské první pomoci při zasažení látkami nebo přípravky náležejícími do vybraných kategorií látek a přípravků.

(6) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O výsledku zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů svých členů.

(7) Žadateli, který vykonal zkoušku s celkovým hodnocením "vyhověl", vydá ministerstvo nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s látkami a přípravky.

(8) Žadatele, který vykonal zkoušku s celkovým hodnocením "nevyhověl", poučí předseda komise o možnostech a podmínkách opakování zkoušky. Zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů; termín konání zkoušky stanoví ministerstvo na základě nové žádosti podle odstavce 1. Další opakování zkoušky je možné pouze na základě nové žádosti o autorizaci.

(9) Žadateli, který se ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nemohl dostavit z vážného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín. Jestliže se žadatel ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nedostavil bez vážného důvodu a řádné omluvy, může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti o autorizaci.

(10) Pokud žadatel doloží, že absolvoval kvalifikační pomaturitní, postgraduální nebo doktorandské studium v příslušném oboru podle § 2 písm. a) a b), může ministerstvo vydat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s látkami a přípravky i bez vykonání zkoušky.

§ 4

(1) Zdravotní způsobilost osob k výkonu autorizované činnosti k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky posuzuje a lékařský posudek na základě vlastního a dalších odůvodněných vyšetření vydá praktický lékař.3) Za zdravotně způsobilé se nepovažují osoby trpící zejména organickými nebo symptomatickými duševními poruchami, pokud omezují schopnost posoudit možný dosah svého jednání, osoby trpící duševními poruchami a poruchami chování způsobenými požíváním psychoaktivních látek, popř. gemblerstvím, osoby trpící závažnými poruchami osobnosti a osoby trpící záchvatovými onemocněními s poruchou vědomí.

(2) Na základě výsledku vyšetření vydá praktický lékař vyšetřené osobě písemný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být v den podání žádosti o autorizaci starší než 3 měsíce.

ČÁST DRUHÁ
PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S DOVOZEM A VÝVOZEM VYBRANÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ A JEJICH SEZNAM

§ 5

(1) Vybrané látky a přípravky, které je možné dovézt do České republiky pouze se souhlasem ministerstva, jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Vybrané látky a přípravky, které je možné vyvézt z České republiky pouze se souhlasem ministerstva, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 6

(1) Dovozce látek a přípravků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky, předkládá ministerstvu písemnou žádost o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků.

(2) Obsah žádosti o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 7

(1) Vývozce látek a přípravků, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky, předkládá ministerstvu písemnou žádost o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků.

(2) Obsah žádosti o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
ZPŮSOB A PODROBNOSTI VEDENÍ EVIDENCE A OZNAMOVÁNÍ LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

§ 8

(1) Výrobci a dovozci vedou evidenci látek průběžně v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 7 této vyhlášky. Evidence se vede odděleně za každou provozovnu4) a každou látku.

(2) Distributoři vedou evidenci látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. a), c), f), g), l), m) a n) zákona průběžně za každou provozovnu. Tato evidence zahrnuje

a)   název, obchodní název látky a přípravku,
b)   klasifikaci látky a přípravku podle § 3 zákona,
c)   množství látky a přípravku (v hmotnostních jednotkách) převzaté, vydané a skladované za kalendářní rok.

(3) Evidence podle odstavce 1 se uchovává po dobu nejméně 5 let.

§ 9

(1) Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který doveze, látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t za kalendářní rok oznamuje ministerstvu údaje obsažené v částech 1 až 3 přílohy č. 8 této vyhlášky.

(2) V části 3 přílohy č. 8 této vyhlášky se uvádějí údaje, které výrobce a dovozce může získat bez dodatečného zkoušení, a to z odborné literatury nebo z jiných odborných pramenů.

(3) Údaje uvedené v části 3 přílohy č. 8 této vyhlášky oznamuje výrobce a dovozce pouze v rámci prvého oznámení. V dalších oznámeních uvede pouze změny a doplňky těchto údajů.

(4) Oznámení podle odstavce 1 zhotovené zvlášť za každou provozovnu a za každý druh látky zasílá výrobce nebo dovozce ministerstvu na technickém nosiči dat, případně na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky. Technický nosič dat poskytne ministerstvo na základě písemné žádosti výrobce nebo dovozce, včetně příslušného programového vybavení.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


1)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
2)   Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Obsah žádosti o udělení autorizace

Žádost o udělení autorizace obsahuje

a)   jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště žadatele,
b)   doklady o odborné způsobilosti žadatele,
c)   doklad o zdravotní způsobilosti žadatele,
d)   výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce,
e)   kategorie látek podle § 2 odst. 8 zákona, pro které se žádá udělení autorizace,
f)   datum a podpis.

V případě žádosti o prodloužení autorizace se uvede číslo osvědčení o autorizaci, popřípadě ověřená kopie osvědčení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž dovoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látky Číslo celního
sazebníku
Číslo CAS1) Číslo EINECS2)
Fluoracetamid 2924 10 00 10 640-19-7 211-363-1
Chlordimeform 2925 19 80 10 6164-98-3 228-200-5
Polybromované bifenyly (PBB) 2903 69 90 10 36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
252-994-4
248-696-7
237-137-2
Tris(2,3-dibrompropyl)
fosfát
2919 00 90 10 126-72-7 204-799-9

Vysvětlivky:

1)   CAS - Chemical Abstract Service.
2)    Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž vývoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látky Číslo celního
sazebníku
Číslo CAS1) Číslo EINECS2)
Oxid rtuťnatý 2825 90 50 21908-53-2 244-654-7
Chlorid rtuťný (kalomel) 2827 39 90 10 10112-91-1 233-307-5
Další anorganické sloučeniny rtuti 2931 00 80 10    
Alkylrtuťnaté sloučeniny 2931 00 80 10    
Alkoxyalkylrtuťnaté a arylrtuťnaté sloučeniny 2931 00 80 10    
Aldrin 2903 59 80 10 309-00-2 206-215-8
Chlordane 2903 59 80 10 57-74-9 200-349-0
Dieldrin 2910 90 00 10 60-57-1 200-484-5
Dichlordifenyl-trichlorethan (DDT) 2903 62 00 50-29-3 200-024-3
Endrin 2910 90 00 10 72-20-8 200-775-7
Hexachlorcyklohexan (HCH) s obsahem méně než 99,0 % gama isomeru 2903 51 90 10 608-73-1 210-168-9
Heptachlor 2903 59 90 1076-44-8 200-962-3
Hexachlorbenzen 2903 62 00 118-74-1 204-273-9
Camphechlor (toxafen) 2903 59 90 10 8001-35-2 232-283-3
Tris(2,3-dibrompropyl)
fosfát
2919 00 90 10 126-72-7 204-799-9
Tris(aziridinyl)fosfin
oxid
2933 90 95 10 545-55-1 208-892-5
Polybromované bifenyly (PBB) 2903 69 90 10 36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
252-994-4
248-696-7
237-137-2
Nitrofen 2909 30 90 10 1836-75-5 217-406-0
1,2-dibromethan 2903 30 31 10 106-93-4 203-444-5
1,2-dichlorethan 2903 15 00 107-06-2 203-458-1
Pentachlorfenol, jeho soli a estery 2908 10 90 87-86-5 201-778-6
Ethylenoxid 2910 10 00 75-21-8 200-849-9
Dinoseb, jeho acetát a soli 2908 90 00 10 88-85-7 201-861-7
Binapacryl 2916 19 80 10 485-31-4 207-612-9
Captafol 2925 19 80 10 2425-06-1 219-363-3
Dicofol obsahující méně než 78 % p,p'-dicofolu nebo více než 1 g . kg-1 DDT a jemu příbuzných sloučenin 2905 50 10 10 115-32-2 204-082-0
Maleinhydrazid a jeho soli, kromě jeho sodné, draselné a cholinové soli; sodná, draselná a cholinová sůl maleinhydrazidu obsahující více než 1 mg . kg-1 volného hydrazinu (vyjádřeno na základě ekvivalentu kyseliny) 2928 00 90 123-33-1 204-619-9
Quintozen obsahující více než 1 g . kg-1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g . kg-1 pentachlorbenzenu 2904 90 85 10 82-68-8 201-435-0
2-naftylamin 2921 45 00 10 91-59-8 202-080-4
Benzidin 2921 51 90 10 92-87-5 202-199-1
4-nitrobifenyl 2904 20 90 10 92-93-3 202-204-7
4-aminobifenyl 2921 49 90 10 92-67-1 202-177-1

Vysvětlivky:

1)   CAS - Chemical Abstract Service.
2)   Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Obsah žádosti o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků

Žádost o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků do České republiky obsahuje

a)   jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b)   obchodní název látky a přípravku,
c)   název látky, číslo CAS a číslo EINECS podle seznamu uvedeného v příloze č. 3 této vyhlášky,
d)   množství dovážené látky a přípravku,
e)   účel použití,
f)   bezpečnostní list dle § 14 zákona.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

(formulář žádosti)

Vysvětlivky k žádosti o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků

1.    Identifikační údaje vyplní žadatel; obsahují jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a dále obchodní jméno (název) a sídlo výrobce látky a přípravku.
2.   Referenční číslo je údaj, pod kterým se průběh vyřizování záležitosti eviduje. Stanovuje jej ministerstvo pro danou látku a přípravek a pro danou zemi dovozu.
3.   Žadatel vyplní položky 1 až 3
a)   V položce 1 se uvede název látky, číslo EINECS a číslo CAS dle seznamu uvedeného v příloze č. 4 této vyhlášky a kód dle celního sazebníku. Dále se uvádějí hlavní nečistoty, je-li to důležité.
b)   V položce 2 se uvede obchodní název přípravku a názvy látek obsažených v přípravku. Pro každou látku obsaženou v přípravku, která se nachází v příloze č. 4 této vyhlášky, se uvede její obsah v procentech a identifikační údaje uvedené v položce 1.
c)   V položce 3 se uvádí země určení a země původu látky. Dále se uvádí předpokládané datum prvního vývozu a předpokládané množství látky, které bude do země určení vyvezeno v roce následujícím po prvním vývozu. V této položce se uvádí zamýšlené použití v zemi určení, je-li známo, a také jméno, adresa a další identifikační údaje dovozce nebo dovozní společnosti.
4.   Pověřené správní úřady vyplní položku č. 4. Zde se uvádí název, adresa, telefon, fax, telex a e-mail správního úřadu v České republice, kde lze získat další informace.Dále se uvádí název, adresa, telefon, fax, telex a e-mail správního úřadu v zemi dovozu.
5.   V komentáři k tomuto formuláři se uvádí informace o opatřeních, která je třeba učinit pro bezpečné nakládání s látkou, včetně uvedení kategorie nebezpečnosti, označení specifické rizikovosti a pokynů pro bezpečné nakládání.

V komentáři se dále uvádí způsob použití látky v České republice, souhrn omezujících opatření včetně jejich odůvodnění a další informace.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Průběžná evidence nebezpečných chemických látek

Průběžná evidence látek obsahuje:

Část 1 - Základní údaje o dovozci a výrobci

a)   Obchodní jméno firmy - tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu
b)   IČO (identifikační číslo firmy)
c)   Název samostatné provozovny
d)   Adresa samostatné provozovny, tj. ulice, místo a PSČ
e)   Jméno odpovědného pracovníka
f)   Telefon/fax odpovědného pracovníka

Část 2 - Základní údaje o látce

a)   Název IUPAC1)
b)   Číslo CAS2)
c)   Číslo EINECS1)
d)   Sumární (molekulový) vzorec
e)   Strukturní vzorec
f)   Skupina látek (používá se pouze u ropných látek)
g)   Typ látky - uvádí se v členění: anorganická, organická, organokovová, prvek, přírodní látka, ropný produkt
h)   Molekulová hmotnost
i)   Skupenství při 20 oC a 101,3 kPa
j)   Množství látky vyrobené a dovezené - uvádí se v hmotnostních jednotkách
k)   Stupeň čistoty (% hm.) a přesnost stanovení
l)   Běžný název nebo obchodní název, event. zkratka
m)   Identifikace nečistotIdentifikačními údaji o látce tvořící nečistotu jsou:
1.   název IUPAC1)
2.   číslo CAS2)
3.   číslo EINECS1)
4.   koncentrace znečišťující látky (% hm.) a přesnost stanovení
n)   Identifikace příměsí
Identifikačními údaji o látce tvořící příměs jsou:
1.   název IUPAC1)
2.   číslo CAS2)
3.   číslo EINECS1)
4.   koncentrace látky tvořící příměs (% hm.) a přesnost stanovení
o)   Symbol nebezpečnosti - uvádí se symboly nebezpečnosti podle § 12 odst. 2 písm. c) zákona
p)   Specifická rizikovost - uvádí se označení specifické rizikovosti podle § 12 odst. 2 písm. d) zákona
r)   Pokyny pro bezpečné nakládání - uvádí se pokyny pro bezpečné nakládání podle § 12 odst. 2 písm. e) zákona
s)   Způsob použití - uvádí se typy použití v následujícím členění:
-   bodové použití
-   v uzavřeném systému
-   zapracování do výrobku
-   plošné použití
t)   Druh použití - uvádí se druh použití, např. v zemědělství, chemickém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, průmyslu paliv, kožedělném průmyslu, ve výrobě a zpracování kovů, ve výrobě barev a laků, v papírenském průmyslu, v polygrafickém průmyslu, ve výrobě plastových a pryžových výrobků, v textilním průmyslu.

1)   Dle seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb.
2)   CAS - Chemical Abstract Service.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Oznámení o výrobě a dovozu nebezpečných chemických látek za rok.......


formulář 1
formulář 2

Část 3 - Doplňková dokumentace

3.1   Fyzikálně-chemické vlastnosti
3.1.1   Bod tání
3.1.2   Bod varu
3.1.3   Specifická hmotnost
3.1.4   Tlak par
3.1.5   Rozdělovací koeficient (log Pow)
3.1.6   Rozpustnost ve vodě
3.1.7   Bod vzplanutí
3.1.8   Samozápalnost
3.1.9   Hořlavost
3.1.10   Výbušnost
3.1.11   Oxidační vlastnosti
3.1.12   Další údaje a poznámky
3.2   Osud a transport látky v životním prostředí
3.2.1   Stabilita
3.2.1.1   Fotodegradace
3.2.1.2   Stabilita ve vodě
3.2.1.3   Stabilita v půdě
3.2.2   Údaje z monitorování životního prostředí
3.2.3   Transport a distribuce mezi složkami životního prostředí
3.2.3.1   Transport
3.2.3.2   Distribuce
3.2.4   Biologická rozložitelnost
3.2.5   Bioakumulace
3.2.6   Další poznámky
3.3   Ekotoxicita
3.3.1   Akutní toxicita pro ryby
3.3.2   Akutní toxicita pro dafnie a ostatní vodní bezobratlovce
3.3.3   Inhibice růstu řas
3.3.4   Inhibice růstu bakterií
3.3.5   Toxicita pro suchozemské organismy
3.3.6   Toxicita pro půdní organismy
3.3.7   Další poznámky
3.4   Toxicita
3.4.1   Akutní toxicita
3.4.1.1   Akutní toxicita orální
3.4.1.2   Akutní toxicita inhalační
3.4.1.3   Akutní toxicita dermální
3.4.1.4   Akutní toxicita (jiná)
3.4.2   Žíravost a dráždivost
3.4.2.1   Kožní dráždivost
3.4.2.2   Oční dráždivost
3.4.3   Senzibilizace
3.4.4   Toxicita při opakované dávce
3.4.5   Mutagenita in vitro
3.4.6   Mutagenita in vivo
3.4.7   Karcinogenita
3.4.8   Toxicita pro reprodukci
3.4.9   Další důležité informace
3.4.10   Zkušenosti z expozice člověka

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 8

V Oznámení o výrobě nebo dovozu nebezpečných chemických látek za rok ...... se zaškrtne, zda se oznamují údaje o výrobě nebo o dovozu, a zapíše se vykazovaný rok.

Firma (obchodní jméno) - vyplňuje se název výrobce nebo dovozce tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa výrobce nebo dovozce.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo firmy; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle číselníku okresů ČR.

Kód ZÚJ - uvádí se kód obce, na jejímž území se firma nachází.

Název samostatné provozovny - uvádí se název provozovny, který je zaveden uvnitř firmy.

Ulice, obec, PSČ - uvádí se přesná a úplná adresa provozovny.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle číselníku okresů ČR.

Kód ZÚJ - uvádí se kód obce, na jejímž území se provozovna nachází.

Odpovědný pracovník - uvádí se jméno, příjmení a titul pracovníka provozovny oprávněného jednat jménem firmy.

Datum vyhotovení dokladu - uvádí se datum zhotovení (např. 25. leden 2000 se zapíše ve tvaru 250100).

Název IUPAC - uvádí se chemický název látky podle systému Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) dle seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona.

Číslo CAS - uvádí se identifikační číslo CAS podle Chemical Abstract Service.

Číslo EINECS - uvádí se identifikační číslo EINECS podle seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona.

Sumární (molekulový) vzorec - uvádí se bez prázdných znaků (např. C3H6O).

Strukturní vzorec - kresba strukturního vzorce se uvede v příloze. V případě polymeru se uvede číselný průměr molekulové hmotnosti, monomery a látky vázané v polymeru (názvy IUPAC, čísla CAS, hmotnostní podíly v procentech).

Skupina látek - u ropných látek se uvede skupina látek.

Typ látky - uvede se jedna z následujících možností: prvek, anorganická, organická, organokovová, přírodní látka, ropný produkt.

Molekulová hmotnost - uvede se molekulová hmotnost látky.

Skupenství při 20 oC a 101,3 kPa - uvede se, zda látka za daných podmínek je tuhá látka, kapalina nebo plyn.

Množství látky vyrobené nebo dovezené za vykazovaný rok (t) - uvádí se množství látky v tunách, které bylo vyrobeno nebo dovezeno za vykazovaný rok.

Stupeň čistoty (% hm.) - uvede se střední hodnota, spodní a horní mez v procentech.

Běžný název nebo obchodní název, event. zkratka - uvede se název, pod kterým je látka v ČR uváděna na trh, a jiné názvy, např. triviální název.

Identifikace nečistot - v případě většího počtu nečistot se požadované údaje uvedou v samostatné příloze.

Název IUPAC - uvede se název IUPAC znečišťující látky.

Číslo CAS - uvede se identifikační číslo CAS znečišťující látky.

Číslo EINECS - uvede se identifikační číslo EINECS znečišťující látky.

Koncentrace znečišťující látky (% hm.) - uvede se střední hodnota koncentrace znečišťující látky v procentech.

Přesnost stanovení - uvede se spodní a horní mez koncentrace znečišťující látky v procentech.

Identifikace příměsí - v případě většího počtu příměsí se požadované údaje uvedou v samostatné příloze.

Název IUPAC - uvede se název IUPAC látky tvořící příměs.

Číslo CAS - uvede se identifikační číslo CAS látky tvořící příměs.

Číslo EINECS - uvede se identifikační číslo EINECS látky tvořící příměs.

Koncentrace látky tvořící příměs (% hm.) - uvede se střední hodnota koncentrace látky tvořící příměs v procentech.

Přesnost stanovení - uvede se spodní a horní mez koncentrace látky tvořící příměs v procentech.

Symbol nebezpečnosti - uvádí se symboly nebezpečnosti podle § 12 odst. 2 písm. c) zákona.

Specifická rizikovost - uvádí se standardní R-věty podle § 12 odst. 2 písm. d) zákona.

Pokyny pro bezpečné nakládání - uvádí se standardní S-věty podle § 12 odst. 2 písm. e) zákona.

Způsob použití - uvede se jedna z následujících možností: v omezeném rozsahu, ve velkém rozsahu, v uzavřeném systému, zapracování do výrobku.

Druh použití - uvede se druh použití, např. v zemědělství, chemickém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, průmyslu paliv, kožedělném průmyslu, ve výrobě a zpracování kovů, ve výrobě barev a laků, v papírenském průmyslu, polygrafickém průmyslu, ve výrobě plastových a pryžových výrobků, v textilním průmyslu.

E-shop

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.