Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


298

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1995 byla v Islamabádu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky.

Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem 6. října 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Pákistánské islámské republiky ze dne 15. srpna 1956.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

Vláda České republiky a vláda Pákistánské islámské republiky, (dále nazývané "smluvní strany");

přejíce si podporovat a posilovat své obchodní vztahy a

přesvědčeny o nezbytnosti trvalé a účinné spolupráce, která bude vzájemně prospívat zájmům obou států;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci právních řádů svých států vyvíjet veškeré úsilí pro zesílení a utužování svých obchodních vztahů a spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení dle doložky nejvyšších výhod, pokud jde o clo, daně a jiné poplatky, jakož i o další formality vztahující se k dovozu a vývozu výrobků pocházejících z jednoho státu nebo určených pro ten druhý.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na výhody, které smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti svým sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku a státům, které jsou spolu s jednou ze smluvních stran členy celní unie nebo oblasti volného obchodu nebo jsou stranami prozatímní dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 4

V souladu s ustanoveními článku 3 si smluvní strany vzájemně poskytnou ne méně výhodné zacházení než to, které poskytly jakémukoliv dalšímu státu, pokud se týká dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kde takové licence nebo povolení nařizuje jejich právní řád.

Článek 5

Dovoz a vývoz výrobků bude prováděn v souladu s právním řádem platným v obou státech, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 6

Pro účely naplnění této dohody smluvní strany budou podporovat a usnadňovat následující činnosti organizací a podniků obou stran:

a)   Pořádání obchodních setkání, obchodních misí, obchodních a průmyslových veletrhů a výstav, seminářů a pojednání.
b)   Výměna zkušeností o jejich zahraničním obchodě.
c)   Spolupráce při zkoumání možnosti rozšiřování přístupu na trhy třetích států.
d)   Zjišťování problémů, které brání vzájemné obchodní spolupráci, a doporučení řešení, která mohou pomoci rozšířit přístup na trh v jejich příslušných státech.

Článek 7

Každá smluvní strana osvobodí v souladu s právním řádem svého státu následující předměty druhé smluvní strany od cel nebo jakýchkoliv jiných poplatků:

a)   Zboží a materiály pro veletrhy a výstavy dočasného trvání, které nejsou určeny pro prodej.
b)   Vzorky zboží vhodné jen pro tento účel a bez obchodní hodnoty.

Článek 8

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně a budou volně převoditelné v souladu s devizovými předpisy platnými v obou státech.

Článek 9

Obchodní lodě, plující s nákladem či bez nákladu, kteréhokoliv z obou států budou při vstupu, pobytu nebo odjezdu z přístavu druhého státu požívat nejvyšších výhod, které jsou poskytovány v souladu s jejich zákony, směrnicemi a předpisy lodím plujícím pod vlajkami třetích států. Tato zásada se však nebude vztahovat na lodě zabývající se pobřežní plavbou.

Článek 10

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany.

Každá smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé smluvní straně splnění požadavků pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou notifikací.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a její platnost se bude automaticky prodlužovat o další rok, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně ukončení platnosti dohody.

Tato dohoda může být změněna nebo doplněna vzájemným písemným souhlasem smluvních stran. Změna nebo ukončení této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou států a nebyly úplně realizovány k datu jejího ukončení.

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Pákistánské islámské republiky ze dne 15. srpna 1956 ve vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou.

Dáno v Islamabádu dne 17. prosince 1995 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky:
Ing. Milan Černý, CSc. v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu
Pákistánské islámské republiky:
Salman Faruqui v. r.
náměstek ministra obchodu

E-shop

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.