Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


298

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1995 byla v Islamabádu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky.

Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem 6. října 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Pákistánské islámské republiky ze dne 15. srpna 1956.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

Vláda České republiky a vláda Pákistánské islámské republiky, (dále nazývané "smluvní strany");

přejíce si podporovat a posilovat své obchodní vztahy a

přesvědčeny o nezbytnosti trvalé a účinné spolupráce, která bude vzájemně prospívat zájmům obou států;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci právních řádů svých států vyvíjet veškeré úsilí pro zesílení a utužování svých obchodních vztahů a spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení dle doložky nejvyšších výhod, pokud jde o clo, daně a jiné poplatky, jakož i o další formality vztahující se k dovozu a vývozu výrobků pocházejících z jednoho státu nebo určených pro ten druhý.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na výhody, které smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti svým sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku a státům, které jsou spolu s jednou ze smluvních stran členy celní unie nebo oblasti volného obchodu nebo jsou stranami prozatímní dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 4

V souladu s ustanoveními článku 3 si smluvní strany vzájemně poskytnou ne méně výhodné zacházení než to, které poskytly jakémukoliv dalšímu státu, pokud se týká dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kde takové licence nebo povolení nařizuje jejich právní řád.

Článek 5

Dovoz a vývoz výrobků bude prováděn v souladu s právním řádem platným v obou státech, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 6

Pro účely naplnění této dohody smluvní strany budou podporovat a usnadňovat následující činnosti organizací a podniků obou stran:

a)   Pořádání obchodních setkání, obchodních misí, obchodních a průmyslových veletrhů a výstav, seminářů a pojednání.
b)   Výměna zkušeností o jejich zahraničním obchodě.
c)   Spolupráce při zkoumání možnosti rozšiřování přístupu na trhy třetích států.
d)   Zjišťování problémů, které brání vzájemné obchodní spolupráci, a doporučení řešení, která mohou pomoci rozšířit přístup na trh v jejich příslušných státech.

Článek 7

Každá smluvní strana osvobodí v souladu s právním řádem svého státu následující předměty druhé smluvní strany od cel nebo jakýchkoliv jiných poplatků:

a)   Zboží a materiály pro veletrhy a výstavy dočasného trvání, které nejsou určeny pro prodej.
b)   Vzorky zboží vhodné jen pro tento účel a bez obchodní hodnoty.

Článek 8

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně a budou volně převoditelné v souladu s devizovými předpisy platnými v obou státech.

Článek 9

Obchodní lodě, plující s nákladem či bez nákladu, kteréhokoliv z obou států budou při vstupu, pobytu nebo odjezdu z přístavu druhého státu požívat nejvyšších výhod, které jsou poskytovány v souladu s jejich zákony, směrnicemi a předpisy lodím plujícím pod vlajkami třetích států. Tato zásada se však nebude vztahovat na lodě zabývající se pobřežní plavbou.

Článek 10

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany.

Každá smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé smluvní straně splnění požadavků pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou notifikací.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a její platnost se bude automaticky prodlužovat o další rok, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně ukončení platnosti dohody.

Tato dohoda může být změněna nebo doplněna vzájemným písemným souhlasem smluvních stran. Změna nebo ukončení této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou států a nebyly úplně realizovány k datu jejího ukončení.

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Pákistánské islámské republiky ze dne 15. srpna 1956 ve vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou.

Dáno v Islamabádu dne 17. prosince 1995 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky:
Ing. Milan Černý, CSc. v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu
Pákistánské islámské republiky:
Salman Faruqui v. r.
náměstek ministra obchodu

E-shop

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 910 KčKOUPIT

ÚZ č. 1093 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1093 - Odměňování státních zaměstnanců

Zcela nové téma edice ÚZ obsahuje kompletní sadu předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, nařízení o platových poměrech zaměstnanců a nařízení o služebním hodnocení a jeho vazbě na osobní příplatek, zde najdete také vybraná ustanovení zákoníku ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.