Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 1996 byla v Kuala Lumpur podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 3. prosince 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic

Česká republika a Malajsie, (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozšiřovat a posilovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států a zejména vytvářet a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

uznávajíce potřebu chránit investice investorů obou smluvních stran a podněcovat příliv investic a podnikatelských aktivit jednotlivců s cílem podpořit hospodářskou prosperitu obou smluvních stran;

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

1. Pro účely této dohody:

a)   "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právními předpisy a národní politikou druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
(i)   movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
(ii)   akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo podíly na majetku takových společností;
(iii)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající finanční hodnotu související s investicí;
(iv)   práva z oblasti duševního vlastnictví včetně průmyslových práv, autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill;
(v)   jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využití přírodních zdrojů;
b)   "výnosy" znamenají částky plynoucí z investice a zahrnují zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky;
c)   "investor" znamená:
(i)   jakoukoli fyzickou osobu, která je státním příslušníkem smluvní strany v souladu s jejími zákony a která investuje na území druhé smluvní strany; nebo
(ii)   jakoukoli společnost, obchodní společnost, nadaci, společný podnik, organizaci, sdružení nebo podnik zaregistrovaný nebo řádně zřízený v souladu s platnými zákony smluvní strany investující na území druhé smluvní strany;
d)   "území" znamená:
(i)   ve vztahu k České republice území, nad kterým Česká republika vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva a jurisdikci;
(ii)   ve vztahu k Malajsii veškeré pevninské území Federace Malajsie, pobřežní moře, příslušné mořské dno a podloží a vzdušný prostor nad ním;
e)   "volně použitelná měna" znamená americký dolar, libru sterlingů, německou marku, francouzský frank, japonský jen nebo jakoukoli jinou měnu, která je v široké míře užívána k provádění plateb při mezinárodních transakcích a v široké míře obchodovatelná na hlavních mezinárodních devizových trzích;
f)   "národní politika" znamená jakékoli zásady politiky a administrativní směrnice vydané vládou příslušné smluvní strany.

2. Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich posuzování jako investice, za přepokladu, že taková změna není v rozporu se souhlasem uděleným původně investovaným hodnotám, pokud takového souhlasu bylo třeba.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem a národní politikou.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude vždy poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetého státu.

3. Ustanovení této dohody týkající se poskytnutí zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno investorům jakéhokoli třetího státu, nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady vyplývající z:

a)   jakékoli existující či budoucí celní unie nebo zošny volného obchodu nebo společného trhu nebo měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze smluvních stran je nebo se může stát; nebo přijetí dohody směřující k vytvoření nebo rozšíření takové unie nebo zóny v přiměřené časové lhůtě; nebo
b)   jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění nebo jakéhokoli vnitrostátního zákonodárství týkajícího se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada škod

Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzpoury na území druhé smluvní strany, bude poskytnuto touto druhou smluvní stranou, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana investorům jakéhokoli třetího státu.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Žádná smluvní strana neučiní jakékoli vyvlastňující nebo znárodňující opatření směřující proti investicím investora druhé smluvní strany s výjimkou opatření splňujících následující podmínky:

a)   opatření jsou učiněna k veřejnému nebo zákonnému účelu a podle postupu stanoveného zákonem;
b)   opatření nejsou diskriminační;
c)   opatření jsou provázena zajištěním zaplacení okamžité, odpovídající a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě dotčené investice bezprostředně před tím, než se opatření odnímající vlastnictví stalo veřejně známým. Náhrada bude poskytnuta bez prodlení a bude volně převoditelná ve volně použitelné měně. V případě prodlení bude náhrada zahrnovat úrok od data vyvlastnění ve výši převažující obchodní úrokové sazby.

2. Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se rovněž použijí v případě, kdy smluvní strana vyvlastní majetek společnosti zaregistrované nebo zřízené na základě platného práva v jakékoli části jejího území, v které investoři druhé smluvní strany vlastní podíly.

Článek 6
Převody

1. Každá smluvní strana povolí bez jakýchkoli omezení volný převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně použitelné měně a bez zbytečného prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   čisté zisky, dividendy, licenční poplatky, poplatky za odbornou pomoc a technické poplatky, úroky a jiné běžné příjmy plynoucí z jakékoli investice investorů druhé smluvní strany;
c)   výnosy z úplné nebo částečné likvidace jakékoli investice uskutečněné investory druhé smluvní strany;
d)   částky na splacení půjček poskytnutých investory jedné smluvní strany, které obě smluvní strany uznaly za investici; a
e)   příjmy a jiné náhrady zahraničních fyzických osob, které jsou zaměstnány a je jim povoleno pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany.

2. Přepočítacím kurzem pro takovéto převody podle odstavce 1 tohoto článku bude směnný kurz převažující v okamžiku úhrady.

3. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku budou převody podléhat právu každé smluvní strany vykonávat spravedlivě a v dobré víře pravomoc vyplývající z jejího právního řádu v okamžiku uskutečnění investice, stejně jako z jakékoli pozdější právní úpravy, za předpokladu, že tato úprava nestaví žádného investora do méně výhodného postavení, než v kterém se nacházel v době započetí investice.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout převodům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku zacházení stejně příznivé jako to, které je poskytováno převodům plynoucím z investic uskutečněných investory z jakéhokoli třetího státu.

Článek 7
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nemůže být takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor buď:

a)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965; nebo
b)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

3. Žádná smluvní strana se nebude diplomatickou cestou domáhat řešení jakékoli záležitosti týkající se rozhodčího řízení, dokud nebude řízení skončeno nebo dokud smluvní strana nepřestala dodržovat rozhodnutí přijaté rozhodčím soudem nebo dokud se mu neodmítla podrobit.

Článek 8
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny diplomatickou cestou.

2. Pokud spor mezi smluvními stranami nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

3. Takovýto rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Ve lhůtě dvou (2) měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci3 tohoto článku nebyla provedena potřebná jmenování, každá ze smluvních stran může, pokud není jiné dohody, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního člena rozhodčího soudu a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může určit ve svém rozhodnutí, že jedna ze smluvních stran uhradí větší část výdajů, a takovéto rozhodnutí bude závazné pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 9
Postoupení práv

1. Jestliže smluvní strana nebo agentura zmocněná touto smluvní stranou provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a)   postoupení každého práva nebo nároku investora první smluvní straně nebo agentuře zmocněné touto smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i;
b)   že první smluvní strana nebo agentura zmocněná touto smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřesáhnou původní práva nebo nároky investora.

Článek 10
Použití Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády a národní politikou smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost.

Článek 11
Změna

Tato dohoda může být změněna po vzájemném souhlasu obou smluvních stran kdykoli po jejím vstupu v platnost. Jakákoli úprava nebo změna této dohody se nedotkne práv a závazků, které vznikly z této dohody přede dnem provedení takovéto úpravy či změny, dokud takováto práva a závazky nebyly plně realizovány.

Článek 12
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. Je-li některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytované jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo na základě jiných zvláštních smluvních ustanovení je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 13
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicet (30) dní po pozdějším datu, kdy si smluvní strany navzájem oznámily, že jejich ústavní požadavky pro vstup této dohody v platnost byly splněny. Pozdějším datem je míněno datum druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a zůstane v platnosti i nadále, pokud nebude její platnost ukončena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran může ukončit platnost této dohody ke konci počátečního desetiletého (10) období nebo kdykoli poté, a to písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou druhé smluvní straně.

4. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení všech článků této dohody s výjimkou tohoto účinná po dobu deseti (10) let od takového data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Kuala Lumpur dne 9. září 1996 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, malajském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku:
Mgr. Jaroslav Olša v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec
Za Malajsii:
Rafidah Azizová v. r.
ministryně zahraničního obchodu
a průmyslu

E-shop

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.