Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


286

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. dubna 1998 byla v Biškeku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 8. dubna 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 13. května 1992, vyhlášená pod č. 437/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do ruského znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republikyo obchodně ekonomické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Kyrgyzské republiky, dále nazývané "Smluvní strany",

uvědomujíce si význam tradičních obchodně ekonomických vztahů,

berouce v úvahu hluboké změny probíhající v ekonomikách obou států a rovněž řídíce se v obchodně ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytnou doložku nejvyšších výhod ve vztahu k obchodu zbožím pocházejícím z území jejich států.

Článek 2

Ustanovení článku 1 této Dohody se nevztahujína:

a)   privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním státům s cílem usnadnění příhraničního obchodu;
b)   privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne na základě smluv o celní unii, smluv o oblasti volného obchodu nebo na základě smluv vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s právními řády svých států poskytovat podporu a napomáhat rozvoji obchodu službami.

Obchod službami se bude uskutečňovat podle komerčních podmínek.

Článek 4

Vzájemné obchodně ekonomické vztahy budou v souladu s touto Dohodou uskutečňovány na základě kontraktů, včetně kontraktů na dodávky zboží s dlouhodobým výrobním cyklem, uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami států Smluvních stran (dále nazývanými "subjekty"). Smluvní strany budou v rámci právních předpisů svých států vytvářet příznivé podmínky pro uzavírání a realizaci kontraktů mezi subjekty.

Subjekty mohou v rámci právních předpisů států Smluvních stran, s cílem zvýšení výměny zboží a rozšíření jeho struktury, realizovat vzájemně propojené operace včetně bártrových kontraktů a kompenzačních obchodů.

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů zaměřených na zvýšení vzájemné výměny zboží a rozsahu poskytovaných služeb za obecně platných komerčních podmínek. Přitom se nevylučuje možnost projednávat na úrovni příslušných orgánů Smluvních stran vzájemné orientační seznamy hlavních druhů zboží majícího význam pro zabezpečení prioritních potřeb států Smluvních stran.

Článek 5

Reexport zboží dodávaného v souladu s ustanoveními této Dohody se bude uskutečňovat podle podmínek dohodnutých v kontraktech uzavíraných subjekty v souladu s právními řády států Smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany, s cílem rozšíření obchodních vztahů mezi oběma státy, budou podporovat účast firem na výstavách a veletrzích organizovaných na území obou států.

Smluvní strany, v souladu s platnými právními předpisy, budou osvobozovat od cla exponáty, reklamní výrobky a vzorky nutné pro organizaci výstav a veletrhů. Výše uvedené zboží nesmí být předmětem obchodu ani využíváno třetími osobami k zištným účelům.

Článek 7

V případě, že zboží je dováženo z území státu jedné Smluvní strany na území státu druhé Smluvní strany v takových zvýšených objemech a za takových podmínek, které způsobují škodu nebo hrozí způsobením škody domácímu výrobnímu odvětví obdobného nebo bezprostředně konkurenčního zboží, budou provedeny okamžité konzultace v souladu s článkem 10 této Dohody s cílem přijmout řešení uspokojující obě Smluvní strany.

Jestliže v průběhu konzultací nebude dosaženo řešení přijatelné pro obě Smluvní strany, může zainteresovaná Smluvní strana přijmout příslušná opatření.

Smluvní strana může za okolností, kdy by prodlení mohlo zapříčinit újmu, kterou by bylo obtížné nahradit, přijmout příslušná opatření ještě před konzultacemi s podmínkou, že konzultace budou svolány po jejich přijetí.

Článek 8

Platby podle této Dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s devizovými právními předpisy států Smluvních stran.

Komerční banky mohou v případě nutnosti uzavírat dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 9

Smluvní strany, přihlížejíce ke specifičnosti ekonomik svých států, potvrzují oboustranný zájem na pohybu kapitálu a sdružování investic obou států k realizaci důležitých projektů, na vytvoření podmínek pro aktivizaci vstupu investic z třetích zemí, na účasti subjektů v procesu privatizace, v souladu s platnými právními předpisy v každém státu.

Smluvní strany budou v souladu s platnými právními řády svých států vytvářet podmínky pro rozvoj výrobní kooperace, vytváření společných podniků, uplatňování dalších forem ekonomické spolupráce užívaných ve světové ekonomice a rovněž podporovat zakládání filiálek, oddělení a zastoupení právnických osob státu druhé Smluvní strany, včetně vydávání příslušných povolení pro provádění jejich činnosti.

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti včetně podpory investic a budou se zdržovat od používání diskriminačních opatření ve vzájemné ekonomické spolupráci.

Článek 10

Pro posouzení průběhu řádného plnění této Dohody se budou představitelé příslušných orgánů státní správy států Smluvních stran podle potřeby vzájemně setkávat střídavě v České republice a Kyrgyzské republice.

Příslušné orgány Smluvních stran budou analyzovat stav obchodně ekonomických vztahů, vyměňovat si údaje a informace, které mohou mít vliv na jejich další rozvoj.

Setkání představitelů příslušných orgánů Smluvních stran se budou provádět neodkladně v takových případech, kdy představitel příslušného orgánu jedné ze Smluvních stran požádá o konzultaci v souvislosti s článkem 7 této Dohody.

Článek 11

Změny a doplňky této Dohody mohou být provedeny na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran.

Změny a doplňky musí být provedeny v písemné formě.

Článek 12

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Článek 13

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze Smluvních stran ji písemně může vypovědět. Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne oznámení o její výpovědi druhé Smluvní straně.

Po ukončení platnosti této Dohody její ustanovení zůstávají v platnosti pro kontrakty, které byly uzavřeny subjekty obou států a nebyly zcela splněny k datu ukončení její platnosti.

Dnem podpisu této Dohody pozbývá ve vztahu mezi Smluvními stranami platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, podepsaná 13.května 1992.

Dáno v Biškeku dne 8. dubna 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, kyrgyzském a ruském jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě, že dojde k rozdílnému výkladu textu této Dohody, je rozhodující text v ruském jazyce.

Za vládu České republiky:
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Kyrgyzské republiky:
O. Abdykalykov v. r.
ministr zahraničních věcí a obchodu

E-shop

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.