Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 280/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 98, ze dne 30. 11. 1998

280

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina byla předána Evropské investiční bance dne 17. srpna 1998.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 18. srpna 1998.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

RÁMCOVÁ DOHODA
mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
upravující činnost Evropské investiční banky v České republice

Česká republika na straně jedné, a

Evropská investiční banka na straně druhé,

s ohledem na rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 14. dubna 1997;

vedeny přáním, na základě Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími (dále jen "ES") a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, podepsané dne 4.října 1993, všeobecně usnadnit poskytování úvěrů Evropskou investiční bankou (dále jen "Banka") pro investiční projekty, o něž má zájem Česká republika, a k tomuto účelu poskytnout určitou ochranu takovým projektům a zajistit Bance určitá práva a výhody,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definicie

Pro účely této dohody:

"beneficient" znamená jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu založenou podle soukromého nebo veřejného práva, která přijímá finanční prostředky poskytované Bankou na jakýkoli projekt a zahrnuje dlužníka Banky, spoludlužníka, ručitele nebo vlastníka projektu financovaného Bankou;

"projekt" znamená jakýkoli investiční projekt, který Banka financuje přímo nebo prostřednictvím třetí osoby a který splňuje následující kritéria:

(i)   projekt je umístěn na území České republiky nebo jeho financování Bankou je uskutečňováno na území nebo skrze území České republiky, a
(ii)   vláda České republiky požaduje financování tohoto projektu nebo uznává, že na jeho financování se vztahuje tato dohoda,

přičemž Banka souhlasí s tímto financováním ke dni po datu vstupu této dohody v platnost nebo výslovně v očekávání jejího uzavření nebo vstupu v platnost;

"daň" znamená jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek, srážku daně nebo jakékoli zatížení daňové povahy vznikající v souvislosti s činností Banky stanovenou v článku 2.

Článek 2
Činnost Banky

Banka může volně provozovat na území České republiky činnosti, k nimž je oprávněna podle svého statutu, včetně získávání finančních prostředků v souladu s právním řádem České republiky pomocí všech nástrojů, které tento právní řád umožňuje. Zejména může, na základě svého posouzení projektu, rozhodnout, zda a za jakých podmínek a předpokladů budou poskytnuty finanční prostředky na podporu projektu.

Článek 3
Zdanění Banky

S výhradou článku 7 odst. 3, úrok a všechny další platby dlužné Bance, plynoucí z činnosti předpokládané touto dohodou, stejně jako i aktiva a příjmy Banky spojené s takovouto činností, budou vyňaty ze zdanění. Žádná činnost Banky na území České republiky, která je spojena s jakoukoli záležitostí pokrytou touto dohodou, sama o sobě nezpůsobí, aby Banka nebo její majetek podléhaly zdanění.

Článek 4
Směnitelnost

Po dobu trvání jakékoli finanční transakce dohodnuté na základě článku 2 této dohody Česká republika:

a)   zajistí:
(i)   že beneficienti mohou směnit za jakoukoli volně směnitelnou měnu, v převažujícím tržním kurzu k datu splatnosti, částky v národní měně České republiky nezbytné pro včasné platby všech částek dlužných Bance ve vztahu k půjčkám a zárukám, které jsou spojeny s jakýmkoli projektem, a
(ii)   že takové částky budou volně, bez odkladu a účinně převoditelné;
b)   zajistí:
(i)   že Banka může směnit za jakoukoli volně směnitelnou měnu v takovém převažujícím tržním kurzu částky v národní měně České republiky obdržené Bankou z titulu plateb plynoucích z půjček a záruk nebo jakýchkoli jiných činností a že Banka může volně, bez odkladu a účinně převést takto směněné částky, nebo
(ii)   že může Banka, na základě své volby, volně nakládat s takovýmito částkami na území České republiky.

Článek 5
Zacházení s projekty

Česká republika zajistí projektům financovaným Bankou na základě této dohody, jakož i zakázkám uděleným za účelem jejich realizace, s ohledem na finanční, celní a jiné záležitosti, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno projektům nebo zakázkám financovaným jakoukoli mezinárodní finanční institucí nebo jaké je poskytováno na základě jakékoli dvoustranné dohody vztahující se na takové záležitosti nebo na základě vnitrostátního právního řádu, podle toho, které zacházení je nejvýhodnější.

Česká republika poskytne každému projektu plnou a stálou ochranu a bezpečnost proti vyvlastnění do té míry, která je nezbytná k zabezpečení schopnosti projektu vytvářet příjem potřebný ke krytí dluhu vzniklého ve spojení s projektem. To však nevylučuje provedení vyvlastnění v souladu s právním řádem při zajištění plné a okamžité náhrady.

Článek 6
Veřejná soutěž

Banka může podmínit své financování projektů stanovením podmínek pro účast ve veřejných soutěžích a stanovením jiných soutěžních postupů pro udělování zakázek v souladu s aktuálně platnými pravidly a postupy Banky.

Článek 7
Status Banky a zacházení

Banka bude mít na území České republiky plnou právní subjektivitu, která zahrnuje zejména způsobilost smluvně se zavazovat, nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním v souladu s právním řádem České republiky a být stranou v právním řízení.

Banka bude požívat, pokud jde o její finanční činnost na území České republiky předpokládanou touto dohodou, zacházení poskytované mezinárodní instituci, která požívá nejpříznivějšího zacházení ve vztahu k jakékoli takové činnosti, nebo zacházení, které je poskytováno na základě jakékoli mezinárodní dohody upravující takové činnosti, je-li toto příznivější.

Banka bude mít volný přístup k vnitrostátnímu finančnímu trhu v České republice a jejím obligacím a jiným cenným papírům bude v České republice poskytováno nejméně tak příznivé zacházení, včetně zacházení v oblasti daní, jaké je poskytováno státním orgánům České republiky, včetně státu, a mezinárodní finanční instituci požívající nejvyšších výhod.

Článek 8
Výsady a imunity Banky

Majetek Banky nebude podléhat:

a)   prohlídkám na místě a všem formám vyvlastnění;
b)   ukládání poplatků nebo výkonu jakéhokoli exekučního opatření nebo obstavení před vynesením konečného a neodvolatelného rozsudku proti Bance soudem s příslušnou soudní pravomocí.

Zástupci Banky budou při provádění činnosti spojené s touto dohodou nebo při provádění této dohody požívat přinejmenším následujících výsad a imunit:

a)   imunity z právního a správního řízení, pokud jde o jednání, jehož se dopustili při výkonu funkce, s výjimkou případů, kdy se Banka této imunity vzdá;
b)   diplomatických výsad a zařízení poskytovaných Českou republikou za účelem úřední komunikace, přenosu dokumentů a cestování.

Článek 9
Řešení sporů z financování Bankou

Česká republika se zavazuje, že v případě jakéhokoli sporu mezi Bankou a beneficientem ohledně financování projektu:

(i)   zajistí, aby soudy České republiky měly oprávnění uznat konečné rozhodnutí, které po řádném projednání vydá příslušný soud nebo tribunál včetně Soudního dvora Evropských společenství,
   a
(ii)   zajistí vykonání takového rozhodnutí v souladu s vnitrostátními předpisy a postupy.

Pro účely článku 9 termín "projekt" zahrnuje projekt financovaný Bankou na základě Rámcové dohody mezi Českou republikou a Bankou ze dne 18. února 1993 a 15. září 1994.1)

Článek 10
Postoupení práv

Práva poskytnutá Bance touto dohodou mohou být využívána a uplatňována

(i)   Bankou, a to jak jejím vlastním jménem, tak i jménem ES, v rozsahu, v jakém ES provedlo platbu Bance z titulu jakékoli záruky nebo pojištění spojeného s jakýmkoli úvěrem poskytnutým na základě této dohody, nebo
(ii)   samotným ES z titulu postoupení práv, pokud takový případ nastane.

Článek 11
Spolupráce

Česká republika se zavazuje včas informovat Banku o jakémkoli opatření nebo navrženém opatření na své straně nebo o jakékoli jiné okolnosti, u které lze důvodně očekávat, že podstatně zasáhne práva a zájmy Banky podle této dohody.

Článek 12
Řešení sporů z této dohody

Jakýkoli spor, neshoda, sporná otázka nebo nárok (dále jen "spor"), který vznikl v souvislosti s existencí, platností, výkladem, prováděním nebo ukončením platnosti této dohody, bude podle možností vyřešen dohodou mezi Českou republikou a Bankou.

Jestliže spor mezi Českou republikou a Bankou nemůže být vyřešen přátelsky do 60 dnů od oznámení sporu kteroukoli z těchto stran, spor bude předložen kteroukoli ze stran ke konečnému a závaznému rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropských společenství.

Předložení sporu Soudnímu dvoru Evropských společenství neznamená, že se kterákoli ze stran vzdává jakýchkoli výsad nebo imunit z výkonu rozhodnutí podle použitelného práva.

Článek 13
Vstup v platnost

Dohoda vstoupí v platnost v den následující po datu, kdy Banka potvrdí vládě České republiky přijetí ověřené kopie ratifikační listiny České republiky nebo jiné listiny, na níž se Česká republika a Banka vzájemně dohodnou.

Článek 14
Ukončení platnosti dohody

Banka může oznámením zprostit Českou republiku všech nebo kteréhokoli z jejích závazků vyplývajících z této dohody. Pokud není stanoveno jinak, jakékoli takové oznámení se nedotkne práv a zájmů nabytých Bankou, pokud jde o projekty a finanční transakce, které jsou v den oznámení nedokončené.

Článek 15
Kontaktní adresa

Strany souhlasí, že jakákoli komunikace během provádění této dohody bude směrována na jejich následující adresy:

Česká republika:    Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Banka:    European Investment Bank
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950, Luxembourg

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu v anglickém jazyce, ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne 2. prosince 1997.

Podepsáno za a jménem:

České republiky:
Ivan Pilip v. r.
ministr financí
Evropské investiční banky:
Wolfgang Roth v. r.
viceprezident Evropské investiční banky

1)   Jestliže jsou dvě předcházející smlouvy, znamenají obě.

E-shop

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.