Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 267/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 94, ze dne 20. 11. 1998

267

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 1995 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 22. prosince 1995.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického a francouzského znění Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách,

imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Česká republika a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále "smluvní strany"),

berouce v úvahu Memorandum mezi vládou České republiky a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj týkající se programu "Partneři v transformaci", podepsaného 6. října 1993 v Praze,

berouce v úvahu odstavec 25 Komuniké přijatého schůzí Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na úrovni ministrů 8. června 1994, požadující jednání s Českou republikou ve věci členství,

berouce v úvahu Dodatkový protokol č. 2 ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, především jeho odstavec d),

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Pro účely této Dohody:

a) pojem "vláda" označuje vládu České republiky;
b) pojem "Organizace" označuje Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj;
c) pojem "úředníci" označuje kategorie úředníků, na které se vztahují ustanovení Dohody a které jsou určeny generálním tajemníkem a předány Radě Organizace. Jména úředníků začleněných do těchto kategorií budou pravidelně sdělována vládě České republiky;
d) pojem "místnosti Organizace" označuje budovy nebo jejich části trvale nebo dočasně užívané Organizací pro úřední účely;
e) pojem "majetek Organizace" označuje veškerý majetek, včetně finančních prostředků a majetkových hodnot náležejících Organizaci nebo držených nebo spravovaných Organizací nebo jménem Organizace;
f) pojem "archivy Organizace" označuje všechny záznamy a korespondenci, dokumenty a jiné materiály, včetně pásek a filmů, zvukových nahrávek, počítačového software a písemností, videopásek a disků, jakož i disket a pásek obsahujících data vlastněná Organizací, náležející Organizaci nebo držené Organizací nebo jménem Organizace;
g) pojem "členové" označuje země nebo jiné subjekty, které jsou členy Organizace;
h) pojem "nečlenští účastníci" označuje země, které nejsou členy Organizace nebo mezinárodních organizací, které obdržely pozvání Organizace k účasti na zasedání pořádaném Organizací jako pozorovatelé nebo v jiném postavení;
i) pojem "představitelé" označuje všechny delegáty, náhradníky, poradce, technické experty a tajemníky delegací;
j) pojem "zasedání pořádané Organizací" označuje jakékoliv zasedání orgánu Organizace a jakékoliv zasedání, mezinárodní konferenci nebo jiné shromáždění pořádané Organizací.

Článek 2

Organizace má právní subjektivitu. Je způsobilá uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek, vystupovat před soudy.

Článek 3

Organizace a její majetek, nezávisle na tom, kde se nachází nebo kým je držen, požívá imunity vůči všem formám právního řízení s výjimkou případů, kdy se své imunity výslovně vzdá. Rozumí se však, že zřeknutí se imunity se nebude vztahovat na žádné exekuční opatření.

Článek 4

Majetek Organizace, nezávisle na tom, kde se nachází nebo kým je držen, nebude podroben prohlídkám, zabavení, konfiskaci, vyvlastnění nebo jiným zásahům na základě administrativních, soudních nebo legislativních opatření.

Článek 5

Místnosti Organizace jsou nedotknutelné.

Článek 6

Archivy Organizace a obecně všechny dokumenty náležející Organizaci nebo v držení Organizace jsou nedotknutelné nezávisle na tom, kde se nacházejí.

Článek 7

Bez omezení jakýmikoliv finančními kontrolami, předpisy nebo moratorii:

a) může Organizace držet jakoukoliv měnu a provozovat účty v jakékoliv měně;
b) může Organizace volně převádět své finanční prostředky v rámci území České republiky, z území České republiky do cizích států a z cizích států na území České republiky a směnit jakoukoliv měnu ve svém držení za jakoukoliv jinou měnu za podmínek platných pro jiné mezinárodní organizace nebo cizí vlády.

Článek 8

Organizace a její vlastnictví je osvobozena od:

a) jakéhokoliv přímého zdanění; rozumí se však, že Organizace nebude nárokovat osvobození od poplatků a daní, jejichž předmětem není nic jiného než platba za veřejné služby;
b) cel, zákazů a omezení týkajících se dovozu nebo vývozu zboží pro úřední potřebu s tím, že takto dovážené zboží nebude prodáno v České republice jinak než za podmínek dohodnutých s vládou;
c) cel, omezení nebo zákazů týkajících se dovozu a vývozu publikací;
d) jakéhokoliv nepřímého zdanění zboží a služeb kupovaných pro úřední potřebu včetně daní tvořících součást ceny placené za takové zboží nebo služby za podmínek platných pro diplomatické mise v České republice.

Článek 9

Pokud jde o úřední komunikaci, bude Organizaci poskytnuto zacházení ne méně příznivé, než jaké Česká republika poskytuje jakékoliv vládě, včetně jejích diplomatických misí, ve věci přednostních práv, poplatků a daní z pošty, telegramů, radiogramů, fototelegramů, telefaxů, telefonů a jiných komunikací a poplatků za uveřejnění informací v tisku a rozhlase. Úřední korespondence a jiná úřední komunikace Organizace nepodléhá cenzuře.

Článek 10

Aby Organizace mohla plně a efektivně vykonávat své povinnosti a plnit své úkoly, budou jí dány k dispozici nezbytné veřejné služby na témže základě a za týchž podmínek jako diplomatickým misím v České republice.

Článek 11

1. Představitelé členů a nečlenských účastníků akreditovaní u Organizace nebo na zasedání pořádané Organizací při výkonu svých funkcí a na cestě na místo konání schůze a z tohoto místa požívají výsad, imunit a výhod stanovených článkem IV odst. 11 a 15 Úmluvy o výsadách a imunitách OSN z 13. února 1946.

2. S cílem zajistit pro představitele členů a nečlenských účastníků orgánů Organizace a schůzí pořádaných Organizací úplnou svobodu slouva a nezávislost při výkonu jejich povinností jim bude imunita vůči právnímu postihu týkajícímu se slov vyřčených nebo napsaných a všeho jejich jednání při výkonu jejich povinností přiznávána i nadále bez ohledu na to, že tyto osoby již nejsou představiteli.

3. Výsady, imunity a výhody nejsou představitelům členů a nečlenských účastníků přiznávány pro jejich osobní prospěch, ale s cílem zajistit výkon jejich funkcí souvisejících s Organizací. Člen nebo nečlenský účastník je tedy nejen oprávněn, ale i povinen zbavit imunity svého představitele kdykoliv by podle názoru člena nebo nečlenského účastníka tato imunita překážela výkonu spravedlnosti a tímto zbavením imunity nebude dotčen účel přiznání této imunity.

Článek 12

Úředníci Organizace:

a) požívají imunity vůči zatčení nebo vazbě za své jednání při výkonu svých úředních funkcí;
b) požívají imunity vůči právnímu řízení v souvislosti se svým jednáním při výkonu svých úředních funkcí; této imunity budou požívat i po ukončení svého působení jako pracovníci Organizace;
c) jsou osvobozeni od přímých daní z platů, požitků a odškodného, které jim vyplácí Organizace;
d) společně se svými manželkami/manžely a rodinnými příslušníky jsou osvobozeni od imigračních omezení a registrace cizinců;
e) společně se svými manželkami/manžely a rodinnými příslušníky požívají v souvislosti s repatriací v případě mezinárodní krize týchž výhod jako členové diplomatických misí;
f) jsou oprávněni bezcelně dovézt nábytek a svršky v době, kdy nastupují do své funkce v České republice;
g) požívají v souvislosti se směnou peněz a s povinností složit zálohu za zboží dočasně dovezené do České republiky výsad přiznávaných diplomatickým zástupcům srovnatelné hodnosti;
h) jsou za účelem komunikace s Organizací oprávněni užívat šifry a posílat a přijímat korespondenci a jiné písemnosti a dokumenty kurýrní poštou.

Článek 13

Kromě výsad, imunit a výhod uvedených v článku12 požívá generální tajemník Organizace společně s manželkou/manželem a dětmi mladšími osmnácti let výsad, imunit a výhod přiznávaných vedoucím diplomatických misí.

Zástupce generálního tajemníka a náměstci generálního tajemníka a jejich manželky/manželé a děti mladší osmnácti let požívají výsad, imunit a výhod přiznávaných diplomatickým zástupcům srovnatelné hodnosti.

Článek 14

Experti (jiní než úředníci) plnící poslání pro Organizaci požívají výsad, imunit a výhod nezbytných pro nezávislý výkon jejich funkcí po dobu trvání jejich poslání, včetně doby strávené na cestách souvisejících s jejich posláním. Zejména požívají:

a) imunity vůči zatčení nebo vazbě a zabavení osobních zavazadel;
b) imunity vůči právnímu řízení v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a veškerým svým jednáním při plnění svého poslání; tato imunita jim bude přiznávána i po splnění jejich poslání;
c) nedotknutelnosti písemností a dokumentů;
d) práva používat šifry a odesílat a přijímat korespondenci kurýrní poštou za účelem komunikace s Organizací;
e) v souvislosti s měnovými a devizovými omezeními a s povinností složit zálohu za zboží dočasně dovezené do České republiky výhod přiznávaných představitelům vlád cizích států s dočasným úředním posláním.

Článek 15

Výsady, imunity a výhody jsou přiznávány úředníkům a expertům v zájmu Organizace a ne pro jejich osobní prospěch. Generální tajemník Organizace je oprávněn a povinen zbavit úředníka nebo experta imunity, pokud by podle jeho názoru imunita tohoto úředníka nebo experta překážela výkonu spravedlnosti, a tímto zbavením imunity nebudou dotčeny zájmy Organizace. Generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka a náměstky generálního tajemníka je oprávněna zbavit imunity Rada Organizace.

Článek 16

Vláda přijme všechna potřebná opatření s cílem umožnit vstup nebo pobyt na území České republiky nebo vycestování z České republiky, jakož i svobodu pohybu na jejím území představitelům členů a nečlenských účastníků, úředníkům a expertům Organizace a jiným osobám pozvaným Organizací pro úřední účely.

Článek 17

Organizace bude vždy spolupracovat s orgány České republiky s cílem umožnit řádný výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a zabránit zneužití výsad, imunit, výjimek a výhod uvedených v této Dohodě.

Článek 18

Tato Dohoda se vykládá a používá ve světle jejího prvořadého účelu, kterým je umožnit Organizaci plný a efektivní výkon jejích povinností a plnění jejích úkolů.

Článek 19

1. Smluvní strany se pokusí řešit spory týkající se výkladu a použití této Dohody jednáním. Jednání se považují za vyčerpaná, když smluvní strany nedosáhnou dohody do šedesáti dnů od žádosti jedné ze stran o zahájení jednání. Nebyl-li spor vyřešen jednáním, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

2. Rozhodčí soud se bude skládat ze tří rozhodců: jednoho určí Česká republika, jednoho určí Organizace a třetího, který bude předsedou soudu, určí obě strany společně. Nebude-li soud sestaven do tří měsíců od žádosti o rozhodčí řízení, provede jmenování dosud neurčených rozhodců předseda Mezinárodního soudního dvora na žádost jedné ze stran. Rozhodnutí soudu je konečné a závazné pro obě strany a bude přijato na základě zásad a pravidel mezinárodního práva.

Článek 20

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy vláda oznámí Organizaci splnění ústavních požadavků pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 21

Tato Dohoda se v období mezi dnem podpisu a dnem vstupu v platnost používá v rozsahu slučitelném se zákony České republiky.

Článek 22

V rámci této Dohody mohou smluvní strany podle potřeby uzavírat dodatkové dohody.

Sepsáno v Paříži dne 22. února 1995 ve dvou originálech, každý v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají tutéž platnost.

Za Českou republiku:
Marek Skolil v. r.
Rada-vyslanec
Chargé d'affaires a. i.
Za Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj:
Jean-Claude Paye v. r.
Generální tajemník

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.