Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 267/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 94, ze dne 20. 11. 1998

267

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 1995 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 22. prosince 1995.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického a francouzského znění Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách,

imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Česká republika a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále "smluvní strany"),

berouce v úvahu Memorandum mezi vládou České republiky a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj týkající se programu "Partneři v transformaci", podepsaného 6. října 1993 v Praze,

berouce v úvahu odstavec 25 Komuniké přijatého schůzí Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na úrovni ministrů 8. června 1994, požadující jednání s Českou republikou ve věci členství,

berouce v úvahu Dodatkový protokol č. 2 ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, především jeho odstavec d),

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Pro účely této Dohody:

a) pojem "vláda" označuje vládu České republiky;
b) pojem "Organizace" označuje Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj;
c) pojem "úředníci" označuje kategorie úředníků, na které se vztahují ustanovení Dohody a které jsou určeny generálním tajemníkem a předány Radě Organizace. Jména úředníků začleněných do těchto kategorií budou pravidelně sdělována vládě České republiky;
d) pojem "místnosti Organizace" označuje budovy nebo jejich části trvale nebo dočasně užívané Organizací pro úřední účely;
e) pojem "majetek Organizace" označuje veškerý majetek, včetně finančních prostředků a majetkových hodnot náležejících Organizaci nebo držených nebo spravovaných Organizací nebo jménem Organizace;
f) pojem "archivy Organizace" označuje všechny záznamy a korespondenci, dokumenty a jiné materiály, včetně pásek a filmů, zvukových nahrávek, počítačového software a písemností, videopásek a disků, jakož i disket a pásek obsahujících data vlastněná Organizací, náležející Organizaci nebo držené Organizací nebo jménem Organizace;
g) pojem "členové" označuje země nebo jiné subjekty, které jsou členy Organizace;
h) pojem "nečlenští účastníci" označuje země, které nejsou členy Organizace nebo mezinárodních organizací, které obdržely pozvání Organizace k účasti na zasedání pořádaném Organizací jako pozorovatelé nebo v jiném postavení;
i) pojem "představitelé" označuje všechny delegáty, náhradníky, poradce, technické experty a tajemníky delegací;
j) pojem "zasedání pořádané Organizací" označuje jakékoliv zasedání orgánu Organizace a jakékoliv zasedání, mezinárodní konferenci nebo jiné shromáždění pořádané Organizací.

Článek 2

Organizace má právní subjektivitu. Je způsobilá uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek, vystupovat před soudy.

Článek 3

Organizace a její majetek, nezávisle na tom, kde se nachází nebo kým je držen, požívá imunity vůči všem formám právního řízení s výjimkou případů, kdy se své imunity výslovně vzdá. Rozumí se však, že zřeknutí se imunity se nebude vztahovat na žádné exekuční opatření.

Článek 4

Majetek Organizace, nezávisle na tom, kde se nachází nebo kým je držen, nebude podroben prohlídkám, zabavení, konfiskaci, vyvlastnění nebo jiným zásahům na základě administrativních, soudních nebo legislativních opatření.

Článek 5

Místnosti Organizace jsou nedotknutelné.

Článek 6

Archivy Organizace a obecně všechny dokumenty náležející Organizaci nebo v držení Organizace jsou nedotknutelné nezávisle na tom, kde se nacházejí.

Článek 7

Bez omezení jakýmikoliv finančními kontrolami, předpisy nebo moratorii:

a) může Organizace držet jakoukoliv měnu a provozovat účty v jakékoliv měně;
b) může Organizace volně převádět své finanční prostředky v rámci území České republiky, z území České republiky do cizích států a z cizích států na území České republiky a směnit jakoukoliv měnu ve svém držení za jakoukoliv jinou měnu za podmínek platných pro jiné mezinárodní organizace nebo cizí vlády.

Článek 8

Organizace a její vlastnictví je osvobozena od:

a) jakéhokoliv přímého zdanění; rozumí se však, že Organizace nebude nárokovat osvobození od poplatků a daní, jejichž předmětem není nic jiného než platba za veřejné služby;
b) cel, zákazů a omezení týkajících se dovozu nebo vývozu zboží pro úřední potřebu s tím, že takto dovážené zboží nebude prodáno v České republice jinak než za podmínek dohodnutých s vládou;
c) cel, omezení nebo zákazů týkajících se dovozu a vývozu publikací;
d) jakéhokoliv nepřímého zdanění zboží a služeb kupovaných pro úřední potřebu včetně daní tvořících součást ceny placené za takové zboží nebo služby za podmínek platných pro diplomatické mise v České republice.

Článek 9

Pokud jde o úřední komunikaci, bude Organizaci poskytnuto zacházení ne méně příznivé, než jaké Česká republika poskytuje jakékoliv vládě, včetně jejích diplomatických misí, ve věci přednostních práv, poplatků a daní z pošty, telegramů, radiogramů, fototelegramů, telefaxů, telefonů a jiných komunikací a poplatků za uveřejnění informací v tisku a rozhlase. Úřední korespondence a jiná úřední komunikace Organizace nepodléhá cenzuře.

Článek 10

Aby Organizace mohla plně a efektivně vykonávat své povinnosti a plnit své úkoly, budou jí dány k dispozici nezbytné veřejné služby na témže základě a za týchž podmínek jako diplomatickým misím v České republice.

Článek 11

1. Představitelé členů a nečlenských účastníků akreditovaní u Organizace nebo na zasedání pořádané Organizací při výkonu svých funkcí a na cestě na místo konání schůze a z tohoto místa požívají výsad, imunit a výhod stanovených článkem IV odst. 11 a 15 Úmluvy o výsadách a imunitách OSN z 13. února 1946.

2. S cílem zajistit pro představitele členů a nečlenských účastníků orgánů Organizace a schůzí pořádaných Organizací úplnou svobodu slouva a nezávislost při výkonu jejich povinností jim bude imunita vůči právnímu postihu týkajícímu se slov vyřčených nebo napsaných a všeho jejich jednání při výkonu jejich povinností přiznávána i nadále bez ohledu na to, že tyto osoby již nejsou představiteli.

3. Výsady, imunity a výhody nejsou představitelům členů a nečlenských účastníků přiznávány pro jejich osobní prospěch, ale s cílem zajistit výkon jejich funkcí souvisejících s Organizací. Člen nebo nečlenský účastník je tedy nejen oprávněn, ale i povinen zbavit imunity svého představitele kdykoliv by podle názoru člena nebo nečlenského účastníka tato imunita překážela výkonu spravedlnosti a tímto zbavením imunity nebude dotčen účel přiznání této imunity.

Článek 12

Úředníci Organizace:

a) požívají imunity vůči zatčení nebo vazbě za své jednání při výkonu svých úředních funkcí;
b) požívají imunity vůči právnímu řízení v souvislosti se svým jednáním při výkonu svých úředních funkcí; této imunity budou požívat i po ukončení svého působení jako pracovníci Organizace;
c) jsou osvobozeni od přímých daní z platů, požitků a odškodného, které jim vyplácí Organizace;
d) společně se svými manželkami/manžely a rodinnými příslušníky jsou osvobozeni od imigračních omezení a registrace cizinců;
e) společně se svými manželkami/manžely a rodinnými příslušníky požívají v souvislosti s repatriací v případě mezinárodní krize týchž výhod jako členové diplomatických misí;
f) jsou oprávněni bezcelně dovézt nábytek a svršky v době, kdy nastupují do své funkce v České republice;
g) požívají v souvislosti se směnou peněz a s povinností složit zálohu za zboží dočasně dovezené do České republiky výsad přiznávaných diplomatickým zástupcům srovnatelné hodnosti;
h) jsou za účelem komunikace s Organizací oprávněni užívat šifry a posílat a přijímat korespondenci a jiné písemnosti a dokumenty kurýrní poštou.

Článek 13

Kromě výsad, imunit a výhod uvedených v článku12 požívá generální tajemník Organizace společně s manželkou/manželem a dětmi mladšími osmnácti let výsad, imunit a výhod přiznávaných vedoucím diplomatických misí.

Zástupce generálního tajemníka a náměstci generálního tajemníka a jejich manželky/manželé a děti mladší osmnácti let požívají výsad, imunit a výhod přiznávaných diplomatickým zástupcům srovnatelné hodnosti.

Článek 14

Experti (jiní než úředníci) plnící poslání pro Organizaci požívají výsad, imunit a výhod nezbytných pro nezávislý výkon jejich funkcí po dobu trvání jejich poslání, včetně doby strávené na cestách souvisejících s jejich posláním. Zejména požívají:

a) imunity vůči zatčení nebo vazbě a zabavení osobních zavazadel;
b) imunity vůči právnímu řízení v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a veškerým svým jednáním při plnění svého poslání; tato imunita jim bude přiznávána i po splnění jejich poslání;
c) nedotknutelnosti písemností a dokumentů;
d) práva používat šifry a odesílat a přijímat korespondenci kurýrní poštou za účelem komunikace s Organizací;
e) v souvislosti s měnovými a devizovými omezeními a s povinností složit zálohu za zboží dočasně dovezené do České republiky výhod přiznávaných představitelům vlád cizích států s dočasným úředním posláním.

Článek 15

Výsady, imunity a výhody jsou přiznávány úředníkům a expertům v zájmu Organizace a ne pro jejich osobní prospěch. Generální tajemník Organizace je oprávněn a povinen zbavit úředníka nebo experta imunity, pokud by podle jeho názoru imunita tohoto úředníka nebo experta překážela výkonu spravedlnosti, a tímto zbavením imunity nebudou dotčeny zájmy Organizace. Generálního tajemníka, zástupce generálního tajemníka a náměstky generálního tajemníka je oprávněna zbavit imunity Rada Organizace.

Článek 16

Vláda přijme všechna potřebná opatření s cílem umožnit vstup nebo pobyt na území České republiky nebo vycestování z České republiky, jakož i svobodu pohybu na jejím území představitelům členů a nečlenských účastníků, úředníkům a expertům Organizace a jiným osobám pozvaným Organizací pro úřední účely.

Článek 17

Organizace bude vždy spolupracovat s orgány České republiky s cílem umožnit řádný výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a zabránit zneužití výsad, imunit, výjimek a výhod uvedených v této Dohodě.

Článek 18

Tato Dohoda se vykládá a používá ve světle jejího prvořadého účelu, kterým je umožnit Organizaci plný a efektivní výkon jejích povinností a plnění jejích úkolů.

Článek 19

1. Smluvní strany se pokusí řešit spory týkající se výkladu a použití této Dohody jednáním. Jednání se považují za vyčerpaná, když smluvní strany nedosáhnou dohody do šedesáti dnů od žádosti jedné ze stran o zahájení jednání. Nebyl-li spor vyřešen jednáním, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

2. Rozhodčí soud se bude skládat ze tří rozhodců: jednoho určí Česká republika, jednoho určí Organizace a třetího, který bude předsedou soudu, určí obě strany společně. Nebude-li soud sestaven do tří měsíců od žádosti o rozhodčí řízení, provede jmenování dosud neurčených rozhodců předseda Mezinárodního soudního dvora na žádost jedné ze stran. Rozhodnutí soudu je konečné a závazné pro obě strany a bude přijato na základě zásad a pravidel mezinárodního práva.

Článek 20

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy vláda oznámí Organizaci splnění ústavních požadavků pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 21

Tato Dohoda se v období mezi dnem podpisu a dnem vstupu v platnost používá v rozsahu slučitelném se zákony České republiky.

Článek 22

V rámci této Dohody mohou smluvní strany podle potřeby uzavírat dodatkové dohody.

Sepsáno v Paříži dne 22. února 1995 ve dvou originálech, každý v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají tutéž platnost.

Za Českou republiku:
Marek Skolil v. r.
Rada-vyslanec
Chargé d'affaires a. i.
Za Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj:
Jean-Claude Paye v. r.
Generální tajemník

E-shop

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.