Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 266/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 94, ze dne 20. 11. 1998

266

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 1960 byly v Paříži přijaty Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Dodatkové protokoly č. 1 a č. 2 ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

S Konvencí a Dodatkovými protokoly vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj včetně Dodatkových protokolů č. 1 a č. 2 byla uložena u vlády Francouzské republiky, depozitáře Konvence, dne 21. prosince 1995.

Konvence s Dodatkovými protokoly vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 3 písm. b) dnem 30. září 1961 a pro Českou republiku podle článku 16 dnem 21. prosince 1995.

Český překlad Konvence a Protokolů se vyhlašuje současně. Do anglického a francouzského znění Konvence i Protokolů lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.

KONVENCE
o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Vlády Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Belgického království, Kanady, Dánského království, Španělska, Spojených států amerických, Francouzské republiky, Řeckého království, Irska, Islandské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Norského království, Nizozemského království, Portugalské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švédského království, Švýcarské konfederace a Turecké republiky;

jsouce si vědomy, že ekonomická síla a prosperita jsou důležité pro dosažení cílů Spojených národů a zachování svobody jednotlivce a zvýšení všeobecného blahobytu;

soudíce, že mohou prosazovat tyto cíle nejúčinněji, budou-li posilovat tradici spolupráce, která mezi nimi vznikla;

uznávajíce, že ekonomická obnova a pokrok Evropy, k nimž velmi významně přispěla jejich účast v Organizaci pro evropskou ekonomickou spolupráci, otevřely nové perspektivy pro posílení této tradice a její aplikaci na nové úkoly a širší cíle;

jsouce přesvědčeny, že širší spolupráce bude významným příspěvkem k mírovým a harmonickým vztahům mezi národy světa;

uznávajíce stále rostoucí vzájemnou závislost svých ekonomik;

jsouce rozhodnuty vzájemnými konzultacemi a spoluprací maximálně rozvíjet a co nejúčinněji využívat své kapacity a možnosti k dosažení co největšího růstu svého hospodářství a zlepšení ekonomického a sociálního blahobytu svých národů;

soudíce, že ekonomicky pokročilejší národy by měly spolupracovat co nejlépe dle svých schopností při poskytování pomoci zemím v procesu ekonomického rozvoje;

uznávajíce, že pokračující expanze světového obchodu je jedním z nejdůležitějších faktorů podporujících rozvoj ekonomik různých zemí a zlepšení mezinárodních ekonomických vztahů;

jsouce rozhodnuty naplňovat tyto cíle způsobem, který bude v souladu s jejich závazky z účasti v jiných mezinárodních organizacích nebo institucích nebo v mezinárodních dohodách, jichž jsou členy;

dohodly se proto na následujících podmínkách pro přetvoření Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci na Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj:

Článek 1

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále pouze "Organizace") bude podporovat cíle, jejichž smyslem bude:

a) dosahovat co nejvyššího udržitelného ekonomického růstu, zaměstnanosti a stoupající životní úrovně členských zemí při udržení finanční stability, a tak přispívat k rozvoji světového hospodářství;
b) přispívat ke zdravému ekonomickému rozvoji v členských zemích i v nečlenských zemích v procesu ekonomického rozvoje; a
c) přispívat k rozvoji světového obchodu na mnohostranném, nediskriminačním základě v souladu s mezinárodními závazky.

Článek 2

Ve snaze dosáhnout těchto cílů členové souhlasí, že budou jak jednotlivě, tak společně:

a) podporovat účinné využívání svých ekonomických zdrojů;
b) ve vědecké a technické oblasti podporovat rozvoj svých zdrojů, výzkum a vytváření dobrých podmínek pro odborný výcvik;
c) provádět opatření pro zajištění ekonomického růstu, vnitřní i vnější finanční stability a pro předcházení situacím, které by mohly ohrozit jejich ekonomiky nebo ekonomiky jiných zemí;
d) pokračovat ve svém úsilí ke snižování a nebo odstraňování překážek při výměně zboží a služeb, jakož i běžných plateb a udržovat a rozšiřovat liberalizaci kapitálových pohybů; a
e) přispívat k ekonomickému rozvoji členských zemí i nečlenských zemí v procesu ekonomického rozvoje vhodnými prostředky, a to zvláště přílivem kapitálu do těchto zemí, majíce přitom na vědomí význam, který má pro jejich ekonomiky poskytování technické pomoci a rozšiřování odbytišť pro jejich export.

Článek 3

Majíce na zřeteli dosažení cílů stanovených článkem 1 a naplnění úkolů stanovených článkem 2, se členové dohodli, že budou:

a) vzájemně se informovat a dodávat Organizaci informace potřebné pro plnění jejích úkolů;
b) vzájemně a průběžně se radit, zpracovávat studie a účastnit se společně sjednaných projektů; a
c) úzce spolupracovat, a kde to bude vhodné, postupovat koordinovaně.

Článek 4

Smluvní strany této Konvence budou členy Organizace.

Článek 5

K dosažení svých cílů Organizace může:

a) přijímat rozhodnutí, která jsou závazná pro všechny členy, pokud není stanoveno jinak;
b) dávat členům doporučení; a
c) uzavírat dohody se svými členy, nečlenskými státy a s mezinárodními organizacemi.

Článek 6

1. Pokud Organizace nerozhodne jednomyslně ve zvláštních případech jinak, přijímá rozhodnutí a doporučení vzájemnou dohodou všech členů.

2. Každý člen má jeden hlas. Zdrží-li se člen hlasování o rozhodnutí nebo doporučení, neznemožní to přijetí tohoto rozhodnutí nebo doporučení, které se pak bude vztahovat na ostatní členy, nikoliv však na člena, který se zdržel hlasování.

3. Rozhodnutí může být závazné pro člena, pouze splní-li tento požadavky své ústavní procedury. Ostatní členové mohou souhlasit, že budou takové rozhodnutí aplikovat prozatímně.

Článek 7

Orgánem, který bude rozhodovat o všech krocích Organizace, bude Rada složená ze všech členů. Rada se bude scházet na zasedáních ministrů nebo stálých představitelů.

Článek 8

Rada jmenuje každý rok svého předsedu, jenž bude předsedat jejím ministerským zasedáním, a dva místopředsedy. Předseda může být jmenován na jedno další navazující funkční období.

Článek 9

Rada může zřídit Výkonný výbor a vedlejší orgány potřebné k dosažení cílů Organizace.

Článek 10

1. Rada jmenuje na funkční období pěti let generálního tajemníka, který jí bude odpovídat. Bude mu pomáhat jeden nebo více náměstků generálního tajemníka nebo zástupců generálního tajemníka, jež jmenuje Rada na doporučení generálního tajemníka.

2. Generální tajemník bude předsedat zasedáním stálých představitelů v Radě. Všestranně bude nápomocen Radě, k čemuž může předkládat návrhy Radě nebo jinému orgánu Organizace.

Článek 11

1. Generální tajemník jmenuje personál potřebný pro fungování Organizace v souladu s organizačními plány, které schválila Rada. Pravidla pro činnost personálu budou podléhat schválení Radou.

2. Vzhledem k mezinárodní povaze Organizace nesmí generální tajemník, jeho náměstci nebo zástupci a personál získávat nebo přijímat instrukce od žádného člena Organizace ani od jiné vlády nebo úřadu, který není součástí Organizace.

Článek 12

Za podmínek určených Radou může Organizace:

a) komunikovat s nečlenskými státy a organizacemi;
b) zřizovat a udržovat vztahy s nečlenskými státy a organizacemi;
c) zvát vlády nečlenských zemí nebo organizace k účasti v činnostech Organizace.

Článek 13

Zastoupení Evropských společenství založených Pařížskou a Římskou smlouvou ze dne 18. dubna 1951 a 25. března 1957 v Organizaci je definováno v Dodatkovém protokolu č. 1 k této Konvenci.

Článek 14

1. Tato Konvence bude ratifikována nebo přijata signatáři v souladu s jejich příslušnými ústavními pořádky.

2. Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy u vlády Francouzské republiky, která je tímto určena jako depozitní vláda.

3. Tato Konvence vstoupí v platnost:

a) přede dnem 30. září 1961, po uložení ratifikačních nebo schvalovacích listin všemi signatáři; nebo
b) dne 30. září 1961, jestliže k tomuto dni patnáct nebo více signatářů uloží své výše uvedené listiny a následně tak učiní kterýkoli další signatář uložením své ratifikační nebo schvalovací listiny;
c) po dni 30. září 1961, avšak nejpozději dva roky po podpisu této Konvence po uložení svých listin patnácti signatáři, a následně i každým dalším signatářem po uložení své ratifikační nebo schvalovací listiny.

4. Signatář, který neuloží svou ratifikační nebo schvalovací listinu při vstupu této Konvence v platnost, se bude moci účastnit činností Organizace za podmínek, které budou stanoveny dohodou mezi Organizací a tímto signatářem.

Článek 15

Vstup této Konvence v platnost bude současně znamenat přestavbu Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci a její cíle, orgány, pravomoci a název budou od toho okamžiku stanoveny v souladu s výše uvedeným. Existence právnické osoby, kterou je Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci, bude pokračovat v Organizaci, avšak od vstupu této Konvence v platnost bude účinnost rozhodnutí, doporučení a rezolucí Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci podléhat schválení Radou.

Článek 16

Rada se může rozhodnout přizvat jakoukoliv vládu, která je připravena převzít závazky plynoucí z členství, aby přistoupila k této Konvenci. Toto rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rada však může jednomyslně rozhodnout o povolení abstence při hlasování, v kterémžto případě, bez ohledu na ustanovení článku 6, se bude rozhodnutí vztahovat na všechny členy. Přístup ke Konvenci vstoupí v platnost uložením listiny o přistoupení u depozitní vlády.

Článek 17

Kterákoliv smluvní strana bude moci ukončit svou vázanost touto Konvencí tím, že tuto skutečnost notifikuje depozitní vládě s předstihem dvanácti měsíců.

Článek 18

Sídlem Organizace bude Paříž, pokud Rada nerozhodne jinak.

Článek 19

Právní způsobilost Organizace a výsady, imunity a výhody Organizace, jejích funkcionářů a představitelů jejích členů u ní budou definovány v Dodatkovém protokolu č. 2 k této Konvenci.

Článek 20

1. V souladu s finančními směrnicemi přijatými Radou každý rok generální tajemník předloží Radě ke schválení roční rozpočet, účty a veškeré vedlejší rozpočty, jež si vyžádá Rada.

2. Všeobecné výdaje Organizace schválené Radou se budou rozdělovat podle stupnice, kterou stanoví Rada. Ostatní výdaje budou hrazeny v souladu s rozhodnutím Rady.

Článek 21

Po obdržení ratifikační nebo schvalovací listiny nebo listiny o přistoupení či o výpovědi depozitní vláda s nimi seznámí všechny smluvní strany a generálního tajemníka Organizace.

Na důkaz čehož níže podepsaní, zplnomocnění a příslušnými pravomocemi řádně vybavení zástupci připojili své podpisy pod tuto Konvenci.

Sepsáno v Paříži dne čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého šedesátého, v jazyce francouzském a anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo u depozitní vlády, jež z něho předá jednu ověřenou kopii všem signatářům.

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 1
ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Signatáři Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

se dohodli na následujícím:

1. Zastoupení Evropských společenství zřízených Pařížskou a Římskou smlouvou z 18. dubna 1951 a 25. března 1957 v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj bude určeno podle institucionálních ustanovení těchto smluv.

2. Komise Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i Vysoký úřad Evropského společenství pro uhlí a ocel, se budou účastnit prací této Organizace.

Na důkaz čehož níže podepsaní, zplnomocnění a příslušnými pravomocemi řádně vybavení zástupci, připojili své podpisy k tomuto protokolu.

Sepsáno v Paříži dne čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého šedesátého, v jazyce francouzském a anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo u vlády Francouzské republiky, jež z něho předá jednu ověřenou kopii všem signatářům.

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 2
ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Signatáři Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "Organizace");

se dohodli na následujícím:

Organizace bude mít právní způsobilost a Organizace, její funkcionáři a představitelé jejích členů u ní budou oprávněni užívat následující výsady, imunity a výhody:

a) na území smluvních stran Konvence o evropské ekonomické spolupráci ze dne 16. dubna 1948 právní způsobilost, výsady, imunity a výhody poskytované Dodatkovým protokolem č. 1 k této Konvenci;
b) v Kanadě právní způsobilost, výsady, imunity a výhody poskytované na základě jakékoliv dohody nebo ujednání o právní způsobilosti, výsadách, imunitách a výhodách uzavřené mezi kanadskou vládou a Organizací;
c) ve Spojených státech právní způsobilost, výsady, imunity a výhody podle Zákona o imunitách mezinárodních organizací poskytované na základě Prezidentského rozhodnutí č. 10 133 ze dne 27. června 1950;
d) ve všech ostatních zemích právní způsobilost, výsady, imunity a výhody poskytované na základě jakýchkoliv dohod nebo ujednání mezi příslušnou vládou a Organizací.

Na důkaz čehož níže podepsaní, zplnomocnění a příslušnými pravomocemi řádně vybavení zástupci, připojili své podpisy k tomuto protokolu.

Sepsáno v Paříži dne čtrnáctého prosince roku tisícího devítistého šedesátého v jazyce francouzském a anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo u vlády Francouzské republiky, jež z něho předá jednu ověřenou kopii všem signatářům.

E-shop

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.