Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


265

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1998 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. prosince 1998.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu

Vláda České republiky na straně jedné a Evropské společenství (dále jen "Společenství") na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda") byla podepsána v Bruselu dne 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995;

vzhledem k tomu, že 1. ledna 1995 vstoupily do Evropské unie Rakouská republika, Finská republika a Švédské království;

vzhledem k tomu, že podle článků 76, 102 a 128 Aktu o vstupu z roku 1994 musí Rakouská republika, Finská republika a Švédské království s účinností od 1. ledna 1995 uplatňovat ustanovení preferenčních dohod, které Společenství uzavřelo s určitými třetími zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou;

vzhledem k tomu, že Společenství s účinností od 1. ledna 1995 přijalo přechodná opatření ve formě autonomních celních kvót zohledňujících preferenční celní koncese, které byly vůči České republice uplatňovány Rakouskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, a vzhledem k tomu, že Česká republika s účinností od 1. ledna 1995 přijala přechodná opatření ve formě celních kvót zohledňujících režim preferenčních celních sazeb, který Česká republika uplatňovala vůči Rakouské republice, Finské republice a Švédskému království, zejména pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

vzhledem k tomu, že závazky České republiky a Společenství v rámci jednání Uruguayského kola vyžadují úpravy režimů dovozních cel v České republice a Společenství, zvláště pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

vzhledem k tomu, že vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a realizace výsledků Uruguayského kola budou mít pravděpodobně vliv na dvoustranné koncese v rámci Evropské dohody, je proto nezbytné upravit Dohodu prostřednictvím Protokolu o úpravách obchodních aspektů této Dohody;

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 95/131/EC1) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1995 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou jménem Společenství sjednala Komise a která s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie pozměnila Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 96/224/EC2) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1996 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou sjednala Komise jménem Společenství v návaznosti na přezkoumání a úpravu Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

vzhledem k tomu, že celní koncese Společenství pro ryby a výrobky z ryb původem z České republiky již berou v úvahu rozšíření Společenství o Rakouskou republiku, Finskou republiku a Švédské království, jakož i množství stanovená ve výměně dopisů z 22. září 1994;

se rozhodly určit vzájemnou dohodou, jaké změny je třeba přijmout v obchodních ustanoveních Dohody v návaznosti jednak na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a jednak na vstup v platnost výsledků Uruguayského kola v oblasti zemědělství, a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:

Vláda České republiky:
Josef Kreuter,
velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

Evropské společenství:
Manfred Scheich,
velvyslanec, stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců
Günther Burdhardt, generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství,

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v náležité formě, dohodli následovně:

Článek 1

Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky se doplňuje následovně:

1. První pododstavec článku 2(3) se nahrazuje následujícím:

"3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství.".

2. Příloha II se nahrazuje textem Přílohy A k tomuto Protokolu.

3. Odstavec 3 článku 2 Dodatku A se nahrazuje následujícím:

"Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR.1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství.".

4. Druhá odrážka pododstavce 2 odstavce 2 článku 14 Dodatku A se doplňuje následovně:

"- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:

AT- Rakousko
BL- Benelux
DE- Spolková republika Německo
DK- Dánsko
EL- Řecko
ES- Španělsko
FI- Finsko
FR- Francie
GB- Spojené království
IE- Irsko
IT- Itálie
PT- Portugalsko
SE- Švédsko".

5. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor osvědčení o původu, se nahrazuje textem Přílohy B k tomuto Protokolu.

6. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor vývozní licence, se nahrazuje textem Přílohy C k tomuto Protokolu.

7. Příloha k Dodatku B se nahrazuje textem Přílohy D k tomuto Protokolu.

8. Příloha k Dodatku C se nahrazuje textem Přílohy E k tomuto Protokolu.

Článek 2

Pokud jde o zpracované zemědělské výrobky:

1. Text Protokolu 3 k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy F k tomuto Protokolu.

2. Odstavec 1 článku 9 se nahrazuje následujícím textem:

"1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.".

3. Odstavec 2 článku 19 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

"2. Pojem "zemědělské výrobky" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.".

Článek 3

Pokud jde o zemědělské výrobky:

1. Přílohy XIa a XIb a Příloha XII k Evropské dohodě se nahrazují texty Příloh G a H k tomuto Protokolu v tomto pořadí.

2. Odstavce 2 a 3 článku 21 Evropské dohody se nahrazují následujícími odstavci:

"2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.".

3. Odstavec 4 článku 21 Evropské dohody se ruší.

4. Příloha XIV k Evropské dohodě se ruší.

Článek 4

Pokud jde o rybný průmysl:

1. Příloha XV k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy I k tomuto Protokolu.

2. První věta článku 24 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

"Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII.".

3. Přílohy XVI a XVII se stávají Přílohami XIV a XV.

Článek 5

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Tento Protokol je součástí Evropské dohody.

Článek 6

Tento Protokol schválí vláda České republiky i Společenství podle jejich vlastních postupů. Strany přijmou příslušná opatření k realizaci tohoto Protokolu.

Článek 7

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že příslušné postupy dle článku 6 byly ukončeny.

Článek 8

Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v následujících jazycích: českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském a všechny tyto texty mají stejnou platnost.

V Bruselu dne 27. října 1998.

Za vládu České republiky:
Ing. Josef Kreuter v. r.
velvyslanec,
vedoucí Mise České republiky
při Evropských společenstvích
Za Evropské společenství:
Manfred Scheich v. r.
velvyslanec,
stálý zástupce Rakouské republiky,
předseda Výboru stálých zástupců
Günther Burdhardt v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství
pro vnější politické vztahy
Komise Evropských společenství

1) OJ L 94, 26. 4. 1995, str. 1
2) OJ L 81, 30. 3. 1996, str. 310

Příloha A

Příloha B

Příloha C

Příloha D

Příloha E

Příloha F

"PROTOKOL 3
o obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím

Článek 1

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

2. Rada přidružení může rozhodnout o:

- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu
- změně cel uvedených v Přílohách
- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

Článek 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:

- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo
- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.

Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

Článek 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.

Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

Příloha G

Příloha XI

Dodatek k příloze XI

Příloha H

Příloha XII

Příloha I

"PŘÍLOHA XIII

Seznam výrobků původem z České republiky, které podléhají roční celní kvótě

s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení

0301 91 90 Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí 50 t(1)
0301 93 00 Kapři, živí 1160 t(1)
0301 99 19 Ostatní sladkovodní ryby, živé bez
0302 70 00 Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry bez
(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č.  2431/96 ze 17. prosince 1996.".

Výměna dopisů
mezi vládou České republiky a Společenstvím týkajících se vstupních cen

uplatňovaných na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství

A. Dopis z České republiky

Vážený pane,

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Za vládu České republiky:
Ing. Josef Kreuter v. r.velvyslanec,
vedoucí Mise České republiky při
Evropských společenstvích

B. Dopis ze Společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data, ve kterém se uvádí následující:

"Vážený pane,

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu."

Mám tu čest potvrdit, že Rada Evropské unie souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Jménem Rady Evropské unie:
Günther Burdhardt v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství
pro vnější politické vztahy
Komise Evropských společenství


E-shop

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.