Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


264

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. října 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 3, § 20 odst. 1, § 21 odst. 3, § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 a 7 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "v následujícím odstavci" nahrazují slovy "v odstavci 2".

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "a příjmení" a slova "adresa, popř. adresa zaměstnavatele" se nahrazují slovy "místo trvalého pobytu, popř. adresa zaměstnavatele".

3. V § 5 odst. 6 se slovo "kg" nahrazuje slovem "kilogramech".

4. Nadpis pod § 6 zní:

"Vzor potvrzení o povoleném dovozua registrační list (potvrzení o registraci)a další podrobnosti týkající se způsobu registrace
(k § 21 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona)".

5. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: "Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se přednostně vydává samostatný registrační list. Registrační list je možno vystavit na více exemplářů stejného druhu jen výjimečně v odůvodněných případech, bude-li zajištěna jednoznačná identifikace jednotlivých exemplářů uvedením čísla a způsobu nezaměnitelného značení nebo popisu individuálních rozlišovacích znaků exemplářů na registračním listě.".

6. V § 6 se doplňují odstavce 3, 4, 5, 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 2) znějí:

"(3) Registrační list se vyplní podle pokynů uvedených ve vzoru podle přílohy č. 7. Popis exempláře v kolonce č. 4 registračního listu musí být natolik podrobný, aby byl exemplář jednoznačně identifikovatelný a odlišitelný od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky podle § 9.

(4) Pokud není původ exempláře jednoznačně prokázán, uvede se v kolonce č. 10 zkratka "U" a pravděpodobné okolnosti původu se zaznamenají slovně v kolonce č. 4.

(5) Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna majitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný okresní úřad nebo příslušná správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti2) v části 3 registračního listu.

(6) Nový registrační list může být vydán na již zaregistrovaný exemplář pouze po předložení originálu starého registračního listu a jeho odebrání registračním úřadem.

(7) Žadatel o vývoz zaregistrovaného exempláře předloží ministerstvu příslušný registrační list. Po uskutečněném vývozu ministerstvo informuje příslušný registrační úřad a zašle příslušný registrační list. V případě zamítnutí žádosti o vývoz vrátí ministerstvo registrační list žadateli.


2) § 4 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb.".

7. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,
b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.".

8. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova "systému TrovanTM nebo obdobného systému podle mezinárodní normy2)" nahrazují slovy "s pevným a neměnným kódem".

Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 2).

9. V § 9 odst. 3 písm. d) se poslední věta nahrazuje větou: "Takové potvrzení, které žadatel předkládá, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. Popis individuálních znaků může být doplněn fotografií výjimečného identifikačního znaku exempláře a tato fotografie pak bude součástí registračního listu.".

10. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. a) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 1

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1 a 2 jsou uvedeny za přílohou č. 2.".

11. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. b) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 2

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

12. Vysvětlivky k přílohám č. 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

13. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 3

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

14. Vysvětlivky k příloze č. 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

15. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost [§ 23 odst. 1 písm. c) zákona]

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

16. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře (§ 23 odst. 2 zákona)

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

E-shop

ÚZ č. 1141 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1141 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách (dvě novelizace), zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (šest novelizací). Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

JUDr. David Raus, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybral autor takové části odůvodnění ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.