Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


264

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. října 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 3, § 20 odst. 1, § 21 odst. 3, § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 a 7 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "v následujícím odstavci" nahrazují slovy "v odstavci 2".

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "jméno" vkládají slova "a příjmení" a slova "adresa, popř. adresa zaměstnavatele" se nahrazují slovy "místo trvalého pobytu, popř. adresa zaměstnavatele".

3. V § 5 odst. 6 se slovo "kg" nahrazuje slovem "kilogramech".

4. Nadpis pod § 6 zní:

"Vzor potvrzení o povoleném dovozua registrační list (potvrzení o registraci)a další podrobnosti týkající se způsobu registrace
(k § 21 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona)".

5. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: "Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se přednostně vydává samostatný registrační list. Registrační list je možno vystavit na více exemplářů stejného druhu jen výjimečně v odůvodněných případech, bude-li zajištěna jednoznačná identifikace jednotlivých exemplářů uvedením čísla a způsobu nezaměnitelného značení nebo popisu individuálních rozlišovacích znaků exemplářů na registračním listě.".

6. V § 6 se doplňují odstavce 3, 4, 5, 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 2) znějí:

"(3) Registrační list se vyplní podle pokynů uvedených ve vzoru podle přílohy č. 7. Popis exempláře v kolonce č. 4 registračního listu musí být natolik podrobný, aby byl exemplář jednoznačně identifikovatelný a odlišitelný od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky podle § 9.

(4) Pokud není původ exempláře jednoznačně prokázán, uvede se v kolonce č. 10 zkratka "U" a pravděpodobné okolnosti původu se zaznamenají slovně v kolonce č. 4.

(5) Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna majitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný okresní úřad nebo příslušná správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti2) v části 3 registračního listu.

(6) Nový registrační list může být vydán na již zaregistrovaný exemplář pouze po předložení originálu starého registračního listu a jeho odebrání registračním úřadem.

(7) Žadatel o vývoz zaregistrovaného exempláře předloží ministerstvu příslušný registrační list. Po uskutečněném vývozu ministerstvo informuje příslušný registrační úřad a zašle příslušný registrační list. V případě zamítnutí žádosti o vývoz vrátí ministerstvo registrační list žadateli.


2) § 4 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb.".

7. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,
b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.".

8. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova "systému TrovanTM nebo obdobného systému podle mezinárodní normy2)" nahrazují slovy "s pevným a neměnným kódem".

Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 2).

9. V § 9 odst. 3 písm. d) se poslední věta nahrazuje větou: "Takové potvrzení, které žadatel předkládá, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. Popis individuálních znaků může být doplněn fotografií výjimečného identifikačního znaku exempláře a tato fotografie pak bude součástí registračního listu.".

10. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. a) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 1

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1 a 2 jsou uvedeny za přílohou č. 2.".

11. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. b) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 2

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

12. Vysvětlivky k přílohám č. 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

13. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 3

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

14. Vysvětlivky k příloze č. 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

15. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost [§ 23 odst. 1 písm. c) zákona]

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

16. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře (§ 23 odst. 2 zákona)

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

E-shop

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.