Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 90, ze dne 17. 11. 1998

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ

na rok 1999

ze dne 23. října 1998

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
7. Zem S 2-01 Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství k 1. 2. 1999
8. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
9. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
10. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
11. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
12. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
13. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
14. Stav 2-12 Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních a o zrušení bytu
15. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
16. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
17. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení bytu
18. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
19. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. S P 1-12 Měsíční dotazník
21. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
22. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
23. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
24. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
25. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
26. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
27. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
28. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
29. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
30. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
31. Poj P 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
32. Pen P 5a-01 Roční výkaz peněžních institucí
33. Pen P 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
34. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
35. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
36. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací
37. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
38. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
39. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
40. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
41. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
42. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
43. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
44. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
45. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
46. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
47. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
48. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
49. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
50. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
51. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
52. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
53. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
54. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
55. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
56. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech
57. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
58. VH P 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
59. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
60. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
61. Obyv 2-12 Hlášení o narození
62. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
63. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
64. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
68. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
69. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
70. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
71. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
72. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
73. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
74. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
75. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
76. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
77. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
78. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
79. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
80. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
81. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
82. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
83. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
84. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
85. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
86. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
87. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
88. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
89. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
90. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
91. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy
92. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
93. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
94. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
95. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
96. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
97. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
98. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
99. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999
101. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
104. Pozemky 1-01 Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků
105. SP-99 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
106. MS 1-99 Census maloobchodní sítě
107. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
108. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
109. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
110. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
111. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
112. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1999 Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1999 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
2. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o železniční dopravě
4. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
5. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
6. Dop (MDS) 4-99 Výběrové šetření o dopravě v Praze
7. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
8. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
9. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
12. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
13. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
14. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
15. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
16. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
17. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
18. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
19. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
20. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 20-01 Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
13. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koksa vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)

4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-02 Pololetní výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-02 Pololetní výkaz hutního zpracování neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
34. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
36. Škol (MŠMT) Iv 1-01 Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
24. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v zemědělské prvovýrobě
8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v obchodních a zpracovatelských organizacích
9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (MZe) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (MZe) 12-01 Naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů
17. Zem Ovo (MZe) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999
18. Zem Ovo (MZe) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.


E-shop

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám stavebního zákona, zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona o vyvlastnění a zejména zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.