Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 90, ze dne 17. 11. 1998

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ

na rok 1999

ze dne 23. října 1998

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
7. Zem S 2-01 Roční výkaz o strojích a zařízeních v zemědělství k 1. 2. 1999
8. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
9. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
10. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
11. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
12. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
13. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
14. Stav 2-12 Měsíční výkaz o vydaných stavebních povoleních a o zrušení bytu
15. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
16. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
17. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení bytu
18. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
19. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. S P 1-12 Měsíční dotazník
21. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
22. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
23. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
24. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
25. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
26. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
27. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
28. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
29. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
30. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
31. Poj P 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
32. Pen P 5a-01 Roční výkaz peněžních institucí
33. Pen P 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
34. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
35. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
36. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých nevýdělečných organizací
37. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
38. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
39. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
40. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
41. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
42. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
43. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
44. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
45. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
46. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
47. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
48. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
49. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
50. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
51. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
52. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
53. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
54. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
55. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
56. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech
57. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
58. VH P 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
59. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
60. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
61. Obyv 2-12 Hlášení o narození
62. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
63. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
64. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
68. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
69. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
70. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
71. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
72. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
73. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
74. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
75. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
76. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
77. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
78. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
79. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
80. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
81. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
82. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
83. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
84. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
85. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
86. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
87. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
88. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
89. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
90. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
91. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní a osobní dopravy
92. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
93. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
94. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
95. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
96. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
97. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
98. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
99. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1999
101. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
104. Pozemky 1-01 Jednorázové zjišťování zastavěných pozemků
105. SP-99 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
106. MS 1-99 Census maloobchodní sítě
107. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
108. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
109. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
110. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
111. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
112. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1999 Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1999 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
2. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o železniční dopravě
4. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
5. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
6. Dop (MDS) 4-99 Výběrové šetření o dopravě v Praze
7. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
8. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
9. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
12. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
13. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
14. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
15. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
16. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
17. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
18. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
19. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
20. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 20-01 Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
13. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koksa vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)

4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-02 Pololetní výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-02 Pololetní výkaz hutního zpracování neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
34. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
36. Škol (MŠMT) Iv 1-01 Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
24. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v zemědělské prvovýrobě
8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1999-2000 v obchodních a zpracovatelských organizacích
9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (MZe) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (MZe) 12-01 Naskladnění jablek a hrušek tuzemských pěstitelů
17. Zem Ovo (MZe) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999
18. Zem Ovo (MZe) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.


E-shop

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.