Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


242

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byl ve Štrasburku přijat Šestý protokol keVšeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 10. října 1997.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 24. června 1998.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 1. listopadu 1998 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

ŠESTÝ PROTOKOL
ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu,

majíce na zřeteli Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsanou 4. listopadu 1950 v Římě (dále jen "Úmluva");

majíce na zřeteli Protokol č. 11 k Úmluvě, který restrukturalizuje kontrolní mechanismus Úmluvy, podepsaný 11. května 1994 ve Štrasburku (dále jen "Protokol č. 11 k Úmluvě"), kterým se zakládá stálý Evropský soud pro lidská práva (dále jen "Soud"), nahrazující Evropskou komisi a Soud pro lidská práva;

rovněž majíce na zřeteli článek 51 Úmluvy, který stanoví, že v době výkonu funkce mají soudci nárok na výsady a imunity uvedené v článku 40 Statutu Rady Evropy a v dohodách na jeho základě uzavřených;

připomínajíce Všeobecnou dohodu o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsanou 2. září 1949 v Paříži (dále jen "Všeobecná dohoda"), a její Druhý, Čtvrtý a Pátý protokol;

berouce v úvahu, že poskytnutí výsad a imunit soudcům Soudu vyžaduje nový Protokol ke Všeobecné dohodě;

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Kromě výsad a imunit uvedených v článku 18 Všeobecné dohody budou soudci, jejich manželky a nezletilé děti požívat výsad a imunit, osvobození a možností poskytovaných diplomatickým zástupcům v souladu s mezinárodním právem.

Článek 2

Pro účely tohoto Protokolu znamená termín "soudci" soudce zvolené v souladu s článkem 22 Úmluvy, jakož i kteréhokoliv soudce jmenovaného ad hoc příslušným zúčastněným státem v souladu s článkem 27 odst. 2 Úmluvy.

Článek 3

Za účelem zajištění úplné svobody slova soudců a úplné nezávislosti při výkonu jejich povinností budou tito i nadále vyjmuti ze soudního řízení, pokud jde o mluvené nebo psané slovo a veškeré úkony prováděné při výkonu jejich povinností, bez ohledu na to, že tyto osoby již výkon takových povinností neprovádějí.

Článek 4

Výsady a imunity jsou soudcům poskytovány nikoliv pro osobní prospěch jednotlivců samotných, ale za účelem zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí. Pouze Soud zasedající v plénu je oprávněn zbavit soudce imunity; má nejen právo, ale také povinnost zbavit soudce imunity v každém případě, kdy by podle jeho názoru imunita překážela výkonu spravedlnosti, a pokud se jí lze vzdát, aniž by to bylo na újmu účelu, pro který byla poskytnuta.

Článek 5

(1) Ustanovení článků 1, 3 a 4 tohoto Protokolu se vztahují na tajemníka Soudu a jeho zástupce, který je státům, jež jsou stranami Úmluvy, formálně notifikován jako úřadující tajemník Soudu.

(2) Ustanovení článku 3 tohoto Protokolu a článek 18 Všeobecné dohody se vztahují na zástupce tajemníka soudu.

(3) Výsady a imunity uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku jsou poskytovány tajemníkovi Soudu a jeho zástupci nikoli pro jejich osobní prospěch, ale pro usnadnění výkonu jejich povinností. Pouze Soud zasedající v plénu je oprávněn zbavit tajemníka Soudu a jeho zástupce imunity; má nejen právo, ale i povinnost zbavit je této imunity v každém případě, kdy by podle jeho názoru překážela výkonu spravedlnosti, a pokud se jí lze vzdát, aniž by to bylo na újmu účelu, pro který byla poskytnuta.

(4) Generální tajemník Rady Evropy je oprávněn se souhlasem předsedy Soudu zbavit imunity další členy soudní kanceláře v souladu s ustanoveními článku 19 Všeobecné dohody a s náležitým ohledem na důvody uvedené v odstavci 3.

Článek 6

(1) Dokumenty a listiny Soudu, soudců a soudní kanceláře jsou nedotknutelné, pokud se týkají práce Soudu.

(2) Úřední korespondence a další úřední sdělení Soudu, soudců a soudní kanceláře nesmí být zadrženy nebo podrobeny cenzuře.

Článek 7

(1) Tento Protokol bude otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které jsou signatáři Všeobecné dohody a které mohou svůj souhlas být jím vázány vyjádřit:

a)    podpisem bez výhrad, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení; nebo   
b)    podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, který bude následován ratifikací, přijetím nebo schválením.   

(2) Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 8

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne, ke kterému tři smluvní strany Všeobecné dohody vyjádřily souhlas být vázány Protokolem v souladu s ustanoveními článku 7, nebo v den vstupu v platnost Protokolu č. 11 k Úmluvě podle toho, co nastane později.

(2) Pro kteroukoliv smluvní stranu Všeobecné dohody, která následně podepíše tento Protokol bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo která jej bude ratifikovat, přijímat nebo schvalovat, vstoupí tento Protokol v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne podpisu nebo uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení.

Článek 9

(1) Každý stát může v době podpisu bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo kdykoliv poté prohlásit v oznámení generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, že tento Protokol se bude vztahovat na všechna nebo na kterékoliv z území, za jejichž mezinárodní styky nese odpovědnost a kde platí Úmluva a Protokoly k ní.

(2) Protokol bude platit na území nebo územích uvedených v oznámení od třicátého dne po obdržení takové notifikace generálním tajemníkem Rady Evropy.

(3) Jakékoliv prohlášení učiněné v souladu s odstavcem 1 týkající se území uvedeného v takovém prohlášení lze odvolat nebo pozměnit oznámením generálnímu tajemníkovi. Odvolání nebo změna vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí jednoměsíční lhůty od obdržení oznámení generálním tajemníkem.

Článek 10

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady:

a)    jakýkoliv podpis;   
b)    uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení;   
c)    jakékoliv datum vstupu v platnost tohoto Protokolu v souladu s články 8 a 9;   
d)    jakýkoliv další akt, notifikaci nebo sdělení vztahující se k tomuto Protokolu.   

Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku dne 5. března 1996 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom originále, který bude uložen v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému členskému státu Rady Evropy.

E-shop

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Chládková, Bukovjan, Šubrt, Pikal, Dvořáková, Červinka, Bolcková, Laumannová, Polívková, Hloušková.. - Wolters Kluwer, a. s.

13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2016. Novinky pro rok 2016, které vám díky publikaci neuniknou: •nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.